Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu (1)

Konu, 'Hukuk' kısmında ReDD tarafından paylaşıldı.

 1. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
          
  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU (1)
  Kanun Numarası : 926
  Kabul Tarihi : 27/7/1967
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 10/8/1967 Sayı: 12670
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 6 Sayfa: 2352
  * *
  *
  Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız.
  "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"
  Cilt: 2 Sayfa: 969
  * *
  *
  BİRİNCİ KISIM
  Genel Esaslar
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler
  I - Kapsam:

  Madde 1 - Bu kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar
  ile harb okulları, fakülteler, yüksek okullar ve astsubay okullarında öğrenim
  yapan asker öğrencilere uygulanır.
  Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel
  kanunlarına tabidirler.
  II- Amaç:

  Madde 2 - (Değişik: 3/7/1975-1923/1 md.)
  Bu kanun subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerin yetiştirilmeleri-
  ni, sınıflandırılmalarını, görev ve yükümlülüklerini, terfi ve taltifleri ile
  her türlü özlük haklarını düzenler.
  III - Tarifler:

  Madde 3 - Bu kanunda yer alan bazı kavramların anlamları aşağıda gösteril-
  miştir:
  ------------------------------------
  (1) a - 7/7/1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle getirilen ek
  geçici 21 inci madde ile bu Kanun ve değişliklerinde geçen "kademe
  terfii" deyimi "kademe ilerlemesi", "yeterlik grupları" deyimi "yeterlik
  derecesi"; "Layn" sınıfı "Deniz" şeklinde değiştirilmiş ve metindeki
  yerlerine işlenmiştir.
  b - 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile bu Kanunda
  geçen "uzman çavuş" tabiri "uzman erbaş" olarak değiştirilmiş ve metin-
  deki yerlerine işlenmiştir.
  a) Rütbe: Subayların ve astsubayların ilk subaylığa veya astsubaylığa başla-
  mada ve bekleme süreleri sonunda bu kanun gereğince kazandıkları askeri unvan-
  lardır.
  b) Nasıp: İlk subaylığa, astsubaylığa ve bir rütbeden sonraki rütbeye terfi-
  de yeni rütbenin normal bekleme süresinin başlama tarihidir.
  c) Kıdem: Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süre-
  leri veya aynı nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasıdır.
  d) Normal bekleme süresi: Subayların ve astsubayların rütbe terfilerine hak
  kazanabilmeleri için her rütbede bekliyecekleri süredir.
  e) En az bekleme süresi: Subayların ve astsubayların normal bekleme süresin-
  den noksan bekliyecekleri süredir.
  f) En çok bekleme süresi: Subayların ve astsubayların bulundukları rütbede
  en çok kalabilecekleri süredir.
  g) Terfi yılı: Her yılın 30 Ağustos tarihinden başlayıp ertesi yılın
  30 Ağustos tarihine kadar geçen süredir.
  h) Kademe bekleme süresi: Subayların ve astsubayların kademe ilerlemesi için
  her kademede bekliyecekleri en az bir terfi yılıdır.
  i) Kademe ilerlemesi: Kademe bekleme süresi sonundaki maaş artışıdır.
  j) Yeterlik: Ahlaki, askeri, mesleki, zihni kifayet ve üst rütbeye liyakat-
  tır.
  k) (Değişik:28/7/1998-4374/1 md.) Yeterlik Derecesi: Sicil notu ortalaması-
  na göre aynı sınıf ve rütbede olan subayların ve astsubayların kendi araların-
  daki derecelenmeleridir.
  l) (Değişik: 7/7/1971-1424/1 md.) Yıllık kontenjan: Her rütbedeki general ve
  amiral sayısının bekleme sürelerine bölümü sonucu çıkan miktardır.
  m) (Değişik: 28/7/1998-4374/1 md.) Sicil notu: Sicil belgelerine sicil üst-
  lerince yapılan işaretlemelerin Sicil Yönetmeliğinde belirlenecek esaslar da-
  hilinde, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca nota tahvil
  edilmesi sonucu bulunan notların ortalamasıdır.
  n) (Değişik:28/7/1998-4374/1 md.) Sicil notu ortalaması: Teğmenlik ve
  astsubay çavuşluk için bulunulan rütbede, üsteğmenlik ve astsubay kıdemli
  çavuşluk için teğmenliğe ve astsubay çavuşluğa nasıptan itibaren, daha üst
  rütbeler için ise üsteğmenlik ve astsubay kıdemli çavuşluğa nasıp tarihinden
  itibaren alınan muteber sicil notlarının ortalamasıdır.
  o) (Değişik: 7/7/1971-1424/1 md.) Değerlendirme notu: Yüksek Askeri Şüra
  üyelerinin verdikleri notların ortalamasıdır.
  p)(Değişik:28/7/1998-4374/1 md.) Yeterlik notu:
  1.General-amiral rütbelerinde; bulunulan rütbedeki sicil notlarının orta-
  laması ile değerlendirme notunun toplamıdır.
  2.Albay rütbesinde; sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun topla-
  mıdır.
  r) (Değişik:28/7/1998-4374/1 md.) Sicil tam notu: Sicil belgelerinde
  yazılı niteliklerden her biri için, Sicil Yönetmeliğinde gösterilecek not-
  ların toplamıdır.
  s) (Ek: 17/4/1975-1875/1 md.; Değişik: 26/3/1982-2642/1 md.) Lisansüstü öğ-
  renim: Kuvvet Harp Akademileri, yüksek lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendis-
  lik, yüksek mimarlık, master) veya doktora öğrenimleri ile tıpta,diş tabipliğin-
  de, veterinerlikte ve eczacılıkta uzmanlık öğrenimine veya doçentlik için yapı-
  lan öğrenime bu Kanunun uygulanmasında lisansüstü öğrenim denir.
  ş) (Ek: 29/9/1988-3475/1 md.; mülga: 28/7/1998-4374/6 md.)
  t) (Ek: 29/9/1988-3475/1 md.; İptal:Ana.Mah.31/12/1992 tarih ve E:1992/40,
  K:1992/55 sayılı Kararı ile.)
  4392-1
  u) (Ek: 29/9/1988-3475/1 md.; İptal:Ana.Mah.`nin 31/12/1992 tarih ve E:1992/
  40, K:1992/55 sayılı Kararı ile.)
  ü) (Ek: 29/9/1988-3475/1 md.;İptal:Ana.Mah.`nin 31/12/1992 tarih ve E:1992/
  40, K:1992/55 sayılı Kararı ile.)
  v) (Ek: 29/9/1988-3475/1 md.; İptal:Ana.Mah.`nin 31/12/1992 tarih ve E:1992/
  40, K:1992/55 sayılı Kararı ile.)
  y) (Ek: 9/8/1993-KHK-499/1 md.) Kadro: Barışta Türk Silahlı Kuvvetlerinin
  hizmetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu personelin
  rütbe, sınıf ve varsa branşına göre tespit edilen miktarıdır.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Görev ve Sorumluluklar
  I - Görev ve sorumluluk:

  Madde 4 - (Değişik: 3/7/1975-1923/2 md.)
  Silahlı Kuvvetlere mensup subayların ve astsubayların görev ve sorumlulukla-
  rı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile diğer kanun, tü-
  zük, yönetmelik, yönerge, talimatname ve hizmet kadrolarının açıklamalarında
  gösterilir.
  (Dikkat: Devamı 4393 üncü sayfadadır.)
  KANUNLAR, KASIM 1993 (EK-18)
  4392-2
  II -Mal bildirimi:

  Madde 5 - Subay ve astsubaylar, kendileriyle eşlerine ve velayetleri altın-
  daki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında,
  özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunurlar.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Genel Haklar
  I - Uygulama isteme hakkı:

  Madde 6 - Subaylar, astsubaylar ve askeri öğrenciler, bu kanuna ve bu kanuna
  dayanılarak çıkan tüzük ve yönetmeliklerin kendileri hakkında aynen uygulanması-
  nı istemek hakkına sahiptirler.
  II - Güvenlik:

  Madde 7 - Kanunlarda ve kanunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmelik-
  lerde yazılı haller dışında, subaylığa, astsubaylığa ve askeri öğrenciliğe son
  verilemez; aylık ve diğer hakları elinden alınamaz.
  III - Emeklilik:

  Madde 8 - Subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerin özel kanununda
  yazılı belli şartlar içinde emeklilik hakları vardır.
  (Ek: 3/7/1975-1923/3 md.) Şu kadar ki subay ve astsubaylar bu kanunda belir-
  tilen yükümlülük sürelerini tamamlamadıkça emekliliklerini isteyemezler.
  (Ek: 26/3/1982-2642/2 md.) Emeklilik hakkını kazananlar, emekliliklerini
  ancak Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. Bu aylar dışındaki emeklilik
  istemleri ancak ilgili kuvvet komutanları veya Jandarma Genel Komutanının hizmet
  gerekleri itibariyle uygun görmesi halinde kabul edilebilir.
  IV - Çekilme:

  Madde 9 - Subaylar ve astsubaylar bu kanunda belirtilen esaslara göre subay-
  lıktan veya astsubaylıktan çekilebilirler.
  V - İzin:

  Madde 10 - Subayların ve astsubayların sıhhi izin sürelerini ve diğer izin-
  leri hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.
  İKİNCİ KISIM
  Subaylar
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Kaynak ve Yetiştirme
  I - Kaynak:

  Madde 11 - Muvazzaf subay kaynakları:
  a) Harb okulları,
  b) Fakülte ve yüksek okullardır.
  a) Harb okulları:

  Madde 12 - Harb okullarının kuruluşu, işleyişi ve bu okullara giriş
  şartları, yetiştirilme usulleri ve diğer hususlar özel kanununa göre yürütülür.
  KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek-18)
  (Ek fıkralar: 31/5/1989-3565/1 md.) İhtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf su-
  bay yetiştirilmek üzere Genelkurmay Başkanlığının izni ile Silahlı Kuvvetler he-
  sabına yabancı devlet harp okullarında askeri öğrenci okutulabilir. Bunlar öğ-
  renime başladıkları tarihten itibaren ilk bir aylık intibak süresini geçirdikten
  sonra kendilerine yapılmış olan masrafları ödeseler dahi öğrencilikten ayrıla-
  mazlar.
  Bu öğrencilerin harçlıkları Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur.
  Bunlardan, sağlık sebebi hariç olmak üzere herhangi bir sebeple öğrencilikle
  ilişkisi kesilen veya muvazzaf subay nasbedilemeyenler, kendilerine Devlet tara-
  fından yapılmış olan masrafların iki katını tazminat olarak öderler.
  Yabancı devlet harp okullarından mezun olanların subaylığa nasıpları, bu
  Kanunun 35 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri hüküm-
  leri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki esaslara göre yapılır.
  a) Türk harp okullarında öğrenim gören emsallerinden daha önce mezun olan-
  lar, emsalleri ile birlikte teğmen nasbedilirler.
  b) Türk harp okullarında öğrenim gören emsallerinden sonra mezun olanlar,
  okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe nasbedilirler.
  Bunların nasıpları emsallerinin nasıp tarihine götürülür.
  Yabancı devlet harp okullarında yetişen ve subay nasbedilenler, harp okulu
  kaynaklı subaylarla aynı haklara sahip olurlar ve sınıflandırmaya tabi tutulur-
  lar.
  Yabancı devlet harp okullarına gönderilecek öğrencilerde aranılacak nitelik-
  ler, seçilme usulleri, bunların öğrenimleri sırasında tabi olacakları esaslar,
  izin ve geri çağrılma, öğrencilikten çıkarılma, ödüllendirme, öğrenimleri yarıda
  kalanlar hakkında uygulanacak öğretim ve eğitim esasları, subaylığa nasıp ve sı-
  nıflandırma, kıdem sıralarının tespiti, müfredat yönünden eksik öğretim ve eği-
  timle ilgili esaslar ile diğer hususlar yönetmelikte gösterilir.
  b) Fakülte ve yüksek okullarda yetiştirme:

  Madde 13 - (Değişik: 3/7/1975-1923/4 md.)
  Liseleri bitirerek fakülte ve yüksek okullara devam hakkını kazanmış olanlar
  ile fakülte veya yüksek okullarda okudukları sınıfı başarı ile geçenlerden lüzum
  ve ihtiyaç duyulduğunda lise menşeli olmak şartiyle, Silahlı Kuvvetler namına
  okumak isteyen öğrenciler seçildikleri takdirde, yurt içi ve yurt dışındaki fa-
  külte veya yüksek okullarda askeri öğrenci olarak öğrenim yaparlar.
  II - Fakülte veya yüksekokulu bitirenlerden muvazzaf subay olma, sözleşmeli
  ve yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme.(1)
 2. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
  Madde 14 - (Değişik: 28/6/2001-4699/1 md.)
  En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren kadın veya erkeklerden muvazzaf
  subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşından,
  lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar ise 32 yaşından büyük olmamak, yedek subay
  olma koşullarını taşımak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla Genelkurmay
  Başkanlığınca gösterilecek lüzuma göre Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harp okullarında
  yetiştiremediği veya yeterince yetiştiremediği sınıflarda muvazzaf subaylığa
  nasbedilebilirler.
  En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitirip Silâhlı Kuvvetlerde askerlik
  hizmetine başladıklarında düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşından, lisansüstü
  öğrenimini tamamlamış olanlarda ise 32 yaşından büyük olmayanlardan muvazzaf
  subaylığa geçmek isteyenler, birinci fıkrada yazılı şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa
  nasbedilebilirler. Bunlardan terhislerini müteakip başvuranlar ile askerlik hizmeti
  esnasında veya terhislerini müteakip en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksek okulları
  bitirip başvuranlar da birinci fıkra hükümlerine göre muvazzaf subaylığa
  nasbedilebilirler.
  --------------------
  (1)Bu maddenin başlığı "Fakülte ve yüksekokulu bitirenlerden muvazzaf subay olma,
  sözleşmeli ve yedeksubaylıktan muvazzaf subaylığa geçme" iken, 28/6/2001
  tarih ve 4699 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştiril-
  miştir.
  4394 - 1
  En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitirerek muvazzaf subay olmak için
  başvuran astsubaylar, 27 yaşından; lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar ise 32
  yaşından büyük olmamak; en az 3 yıl astsubay olarak görev yapmış olmak;
  astsubaylığa nasıp tarihinden itibaren subaylığa müracaat tarihine kadar almış olduğu
  sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun % 90 ve daha yukarısı olmak; askerî disiplin,
  tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri, genel
  kültürü ile ahlakî ve şahsî nitelikleri bakımından subaylığa lâyık bulunduğu nitelik
  belgesi ile onanmış olmak; 109 uncu maddede gösterilen astsubaylıktan subay olmaya
  engel bir durumu bulunmamak; yapılacak seçme sınavlarında başarılı olmak ve
  yönetmelikte belirtilecek diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla, kuvvet
  komutanlarının, Jandarma Genel Komutanının veya Sahil Güvenlik Komutanının teklifi
  üzerine kendi sınıflarında veya askerî hâkim sınıfı hariç öğrenimlerinin ilgilendirdiği
  ihtiyaç duyulan sınıflarda teğmen rütbesiyle muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler.
  Bunlardan nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe
  aylığı alanlar daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademe ve
  yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler.
  Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve
  kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince,
  emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar.
  Üçüncü fıkrada belirtilenler hariç olmak üzere, bu madde hükümlerine göre subay
  nasbedilenler, 15 inci maddede öngörülen askerî eğitimi müteakip atandıkları
  görevlerde 1 yıllık deneme (adaylık) süresine tâbi tutulurlar. Bunlardan askerî eğitimde
  başarı gösteremeyenler ve eğitimi başarı ile bitirdikten sonra atandıkları görevde 1
  yıllık deneme süresi sonunda Silâhlı Kuvvetlere uyum sağlayamayan veya subaylığa
  engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak
  isteyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıkları dışında
  Devletçe bunlara yapılan masraflar kanunî faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.
  357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu hükümleri ile sözleşmeli subay istihdamına ilişkin
  hükümler saklıdır.
  a) Askeri eğitim:

  Madde 15 - (Değişik: 26/3/1982-2642/4 md.)
  Silahlı Kuvvetler veya kendi hesabına fakülte veya yüksekokulları bitirenler
  ile lisansüstü öğrenimi tamamlayanlar subay nasbedildikten sonra nakledildikleri
  sınıfları ile ilgili bir göreve atanırlar.
  (Dikkat : Devamı 4395 inci sayfadadır.)
  4394-2
  (Değişik: 9/8/1993-KHK-499/3 md.) Bunlar nasbedildikleri rütbede ilk açıla-
  cak sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları temel eğitimine, sınıfları ile
  ilgili subay sınıf okulları olmayanlar ise özel askeri eğitime tabi tutulurlar.
  Başarı gösteremeyenler görevlerine dönerek sonraki dönem eğitimine katılırlar.
  Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edi-
  lirler ve yeniden eğitime tabi tutulmazlar. 14 üncü maddenin bir ve ikinci fık-
  ralarına göre subay nasbedilenler hariç bu gibilerin nasbedildikleri rütbeye
  ait bekleme süresi bir yıl uzatılır.
  b) Askeri öğrencilerin özlük ihtiyaçları:

  Madde 16 - Fakülteler veya yüksek okullarda Silahlı Kuvvetler hesabına oku-
  yan askeri öğrencilerin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır.
  c) Askeri öğrencilikten çıkarılma:

  Madde 17 - Fakültelerde veya yüksek okullarda Silahlı Kuvvetler hesabına
  okuyan öğrenciler aşağıdaki hallerde askeri öğrencilik niteliğini kaybederler:
  a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek ahlak
  notunu kaybedenler,
  b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde, askeri öğrenci niteliğini
  kaybettiklerine dair disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler,
  c) Öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süre-
  ler içinde tamamlıyamıyanlar,
  d) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara istinaden, sağlık durumları sebe-
  biyle askeri öğrenci olarak öğrenimine devam imkanı kalmıyanlar,
  e) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler,
  f) Fakülte ve yüksek okullarca öğrencilik hakkı sona erdirilenler,
  g) (Ek: 7/12/1989-3593/1 md.) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşullarına
  uymadıkları sonradan anlaşılanlar.
  d) Çıkarılanlar hakkında yapılacak işlem:
 3. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
  Madde 18 - 17 nci madde gereğince askeri öğrenci niteliğini kaybedenlerin
  ilişikleri kesilir.
  a) Sağlık sebepleri dışında ilişkileri kesilenlere, Devlet tarafından yapı-
  lan masraf faizi ile birlikte ödettirilir.
  b) (Değişik: 7/12/1989-3593/2 md.) Fakülte veya yüksekokul öğrencilerinden,
  17 nci maddenin (a), (b), (c), (e), (f) ve (g) bentleri gereğince askeri öğren-
  cilik niteliğini kaybedenler, muvazzaf subay olarak tekrar Silahlı Kuvvetler
  hizmetine alınmazlar.
  c) Bu maddenin (a) bendi gereğince askeri öğrencilik niteliğini kaybederek
  ilişkileri kesilen öğrencilerin, Devlete olan borçları askerlik hizmetleri süre-
  since tehir edilir.
  III- Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme:

  Madde 19 - (Mülga: 26/3/1982-2642/24 md.)
  IV - Yönetmelikte tesbit edilecek hususlar:

  Madde 20 - Fakültelerde veya yüksek okullarda askeri öğrenci olarak okutula-
  cakların giriş şartları, görev ve sorumlulukları, askeri öğrencilikten çıkarılma
  ile ilgili işlemler, fakülte veya yüksek okullarda en çok öğrenim süreleri, as-
  keri eğitime ait hususlar, fakülte veya yüksek okul mezunları ile yedek subaylık
  hizmetini yapmakta olanlardan istekli bulunanların muvazzaf subaylığa nasbedil-
  melerinde aranacak nitelikler ve diğer hususlar bir yönetmelikte tesbit olunur.
  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Subayların Sınıflandırılması
  I - Subay Sınıfları:

  Madde 21-(Değişik:19/4/2000-4564/1 md.)
  Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayların sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dahil bulunduğu Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilir ve Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde gösterilir.
  Subayların sınıfları hizmet ihtiyaçları nedeniyle ilgili kuvvet komutanlıklarının teklifi ve Genelkurmay Başkanının onayı ile değiştirilebilir, kaldırılabilir veya yeni sınıflar ihdas edilebilir.
  II - Sınıflandırma:

  Madde 22 - Askeri öğrenciler ve subaylar test ve mülakat sonuçlarına, beden
  kabiliyetlerine, isteklerine ve kadro ihtiyaçlarına göre iki şekilde sınıflandı-
  rılırlar:
  a) İlk sınıflandırma,
  b) Yeniden sınıflandırma.
  a) İlk sınıflandırma:

  Madde 23 - Harb okulları öğrencilerinin sınıflara ayrılması, sınıfların kad-
  ro ihtiyacına göre ilk sınıflandırma işlemi ile yapılır.
  (Ek: 7/12/1989-3593/3 md.) Harp okulu öğrenimi süresince, 24 üncü maddenin
  birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri gereğince yapılacak müteakip sınıf-
  landırmalar da, ilk sınıflandırma kapsamı içinde kabul edilir.
  b) Yeniden sınıflandırma:

  Madde 24 - Subaylar, aşağıdaki durumlarda yeniden sınıflandırılırlar:
  a) Sıhhi sebepler:
  Sağlık durumları mensup oldukları sınıfın hizmetine elverişli olmadığı
  hakkında usulüne göre sağlık kurulu raporu alanlar, sınıflandırma kurullarınca
  beden kabiliyeti ve sınıflandırma yönetmeliği esasları dahilinde uygun görülen
  sınıflara geçirilirler.
  Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandırma işlemi neticesinde, birden
  fazla sınıfta hizmet etmesi uygun görülenler bu sınıfların ihtiyacı da varsa,
  istedikleri sınıflara geçirilirler.
  b) (Değişik: 9/8/1991-KHK - 445/1 md.;Aynen kabul 23/1/1992-3768/1 md.)
  Uçuştan ayrılanlar:
  Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen uçucu subaylar yeniden
  sınıflandırılırlar. Ancak sınıf değişikliğini gerektirecek nitelikteki sıhhi
  sebepler hariç olmak üzere, kara havacılık ve pilot sınıfındaki kıdemli yüzba-
  şı ve daha üst rütbelerdeki uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen
  subaylar yeniden sınıflandırılmazlar. Bunların uçuculuk statüleri sona erer.
  c) (Mülga:19/4/2000-4564/4 md.) d) İkinci bir tahsil yapanlar:
  Subay iken Silahlı Kuvvetler hesabına üniversite veya yüksek okullardan bi-
  rini bitirenler tahsilleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler.
  e) İdarece görülecek lüzum üzerine:
  1. Sınıflandırma hatası sebebiyle yeterlik düşüklüğü gösterdiği sınıflandır-
  ma kurullarının tetkik ve teklifi ile anlaşılan teğmenler,
  2. Kuruluş ve kadro değişiklikleri sebebiyle veya idarece görülecek lüzum
  üzerine, sınıflarının değişmesi icabeden subaylar,
  3. Yeni bir sınıf kurulmasında, bu sınıfı teşkil etmek üzere lüzumlu perso-
  nel temini için idarece, lüzum görülecek sınıf ve rütbedeki subaylar, yeniden
  sınıflandırılırlar.
  f) (Değişik: 3/7/1975-1923/9 md.) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine;
  Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde birliğin per-
  soneli aynen o kuvvete nakledilebilir. Bu nakil işleminde kuvvetlerin sınıf ve
  rütbe ihtiyaçlarına göre yapılacak protokol esas alınır. Bundan sonra personelin
  eski sınıfına geçmek için yapacağı müracaatlar kabul edilmez.
  g) (Ek: 7/7/1971-1424/3 md.) Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komu-
  tanlığınca her yıl Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde belirtilen zamanlarda hiz-
  met fazlası veya ihtiyaç duyulan personelin miktarı Genelkurmay Başkanlığına
  bildirilir.
  Genelkurmay Başkanlığınca, ilgili Kuvvet Komutanlıklarının veya Jandarma
  Genel Komutanlığının da görüşleri alındıktan sonra bu personelin kuvvetleri de-
  ğiştirilebilir.
  Bu personel, yeni kuvvetinde, sınıfı görevinde istihdam edilebileceği gibi
  ihtiyaç duyulan sınıflarda istihdam edilmek üzere, yeniden sınıflandırmaya tabi
  tutulabilir.
  h)(Ek:28/6/2001-4699/2 md.) Eşleri farklı kuvvetlere mensup subayların kuvvetleri,
  aile bütünlüklerinin korunabilmesi amacıyla, sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilecek
  esas, usul ve şartlara göre; ilgili kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel
  Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının da görüşleri alındıktan sonra,
  Genelkurmay Başkanlığınca değiştirilebilir.
  III - Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği:

  Madde 25 - İlk sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma, sınıflandırma kurul-
  ları tarafından yapılır.
  Sınıflandırma kurullarının kuruluşları, çalışma usulleri, kararlarını nasıl
  alacakları, kurul üyelerinin nitelikleri ve sınıflardırmanın ne zaman ve nasıl
  yapılacağına ait hususlar sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilir.
 4. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Meslek Grupları
  I - Meslek programları:

  Madde 26 - (Değişik: 3/7/1975-1923/10 md.)
  Subayların yurt içi veya yurt dışında yetiştirilmeleri, her rütbe ve kendi
  sınıfı içinde yeterliklerinin geliştirilmesi ve sınıf ayrılıklarına göre kıta
  veya diğer
  görevlerde kullanma süre ve sırası yeterlik derecelerine göre Meslek Programları
  Yönetmeliği ile düzenlenir.
  II - Teğmen - yüzbaşıların kıta hizmeti:

  Madde 27 - Teğmen - yüzbaşı (Dahil) rütbelerindeki subayların bu rütbelerde-
  ki kıta hizmeti toplam 8 yıldan az olamaz.
  (Değişik: 3/7/1975-1923/11 md.) Şu kadar ki, 31 inci maddenin (b), (c) ben-
  dine dayanarak yapılan indirim, 36 ncı madde (d) bendiyle 58 inci madde gereğin-
  ce verilen kıdem süreleri bu sekiz yıldan düşülür.
  BEŞİNCİ KISIM
  Subay Terfileri
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler
  I - Kapsam:

  Madde 28 - Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayların; rütbeleri, bekleme
  süreleri, nasıpları, rütbe terfii ve kademe ilerlemesi şartları bu kanun hüküm-
  lerine tabidir.
  II - Rütbeler:

  Madde 29 - Türk Silahlı Kuvvetlerindeki subay rütbeleri aşağıda gösterilmiş-
  tir:
  Asteğmen
  Teğmen
  Üsteğmen
  Yüzbaşı
  Binbaşı
  Yarbay
  Albay
  Tuğgeneral - Tuğamiral
  Tümgeneral - Tümamiral
  Korgeneral - Koramiral
  Orgeneral - Oramiral
  Mareşal - Büyükamiral
  Mareşal ve Büyükamirallik rütbeleri savaşta olağanüstü yararlıkları görülen
  hayattaki veya ölmüş orgeneral veya oramirallere kanunla verilir.
  III - Bekleme süreleri:
  a) Barış zamanına ait normal bekleme süreleri:

  Madde 30 - (Değişik: 6/5/1993-3909/1 md.)
  Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.
  Rütbeler Normal Bekleme Süreleri
  ------------------------ -----------------------
  Asteğmen 11 Ay (1)
  Teğmen 3 Yıl
  Üsteğmen 6 Yıl
  Yüzbaşı 6 Yıl
  Binbaşı 5 Yıl
  Yarbay 3 Yıl
  Albay 5 Yıl
  Tuğgeneral - Tuğamiral 4 Yıl
  Tümgeneral - Tümamiral 4 Yıl
  Korgeneral - Koramiral 4 Yıl
  Orgeneral - Oramiral 4 Yıl
  b) En az bekleme süreleri:

  Madde 31 - Subayların en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.
  a) (Değişik: 28/6/1978 - 2159/1 md.) Fakülte ve yüksekokulları bitiren su-
  bayların Harp Okulu öğrenim süresinden yıl olarak okudukları öğrenim süreleri,
  rütbe bekleme sürelerinden düşülür.
  Bu subayların Harp Okulunu bitirmiş emsaliyle nasıpları birleşinceye kadar
  hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikle saptanır.
  b) Savaşta veya milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için
  Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Milli Savunma Bakanının
  teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile barış zamanına ait normal bekleme süreleri
  yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme neticesinde bir yıldan artan miktarlar
  tam yıla çıkarılır.
  c) (Değişik:21/7/2000 - KHK - 607/1 md.) Üstün başarı kıdemi alan üsteğmen, yüzbaşı
  ve binbaşıların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir.
  c) En çok bekleme süreleri:

  Madde 32 - Subayların en çok bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir:
  a) Öğrenim süreleri dört yıldan az olan yüksek okul mezunu subayların teğ-
  menlik bekleme süreleri, harb okulu mezunu emsalleri kendilerine yetişinceye
  kadar devam eder.
  b) (Değişik: 9/8/1993-KHK-499/4 md.) Subayların 30 uncu maddede gösterilen
  normal bekleme sürelerinin dışında rütbelerinde en çok kalabilecekleri süre;
  teğmen ve üsteğmenlikte o rütbenin yaş haddine kadar, diğer rütbelerde ise
  yüzbaşılar için subaylıktaki 21 inci, binbaşılar için subaylıktaki 22 nci ve
  yarbaylar için subaylıktaki 25 inci fiili hizmet yılını dolduruncaya kadar olan
  süredir. 109 uncu madde hükümlerine göre subay olan ve yüzbaşılığa yükselenlerin
  en çok bekleme süresi bu rütbenin yaş haddine kadardır.
  IV - Terfi zamanı:

  Madde 33 - Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı
  günü yapılır.
  (Değişik: 21/7/2000 - KHK - 607/2 md.) Kıdem alanlar, kazaî veya idarî kararlarla
  nasıpları lehe düzeltilenler ile açığa alınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin
  süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle terfi edemeyen
  ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına,
  muhakemenin men`ine, kamu davasının düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına,
  beraatine, kısa hapis cezasına veya verilen cezanın teciline, tedbire veya para
  cezasına çevrilmesine karar verilenler hakkında, emsalleri terfi etmiş veya rütbe
  kıdemliliği onanmış olmak şartıyla, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu
  durumda olanların rütbe terfi ve rütbe kıdemlilikleri, hükmün kesinleşme tarihinden
  geçerli olarak yapılıp emsalleri tarihine götürülür. Bu şekilde yapılan terfi ve rütbe
  kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmez.
  (Ek: 21/7/2000 - KHK - 607/2 md.) Terfi sırasında olup da belirli oranda sicil
  mecburiyetini, sicil belgelerinin düzenlenmesinden sonra, 30 Ağustos tarihine kadar
  tamamlayacak olanlar (albaylar hariç) hakkında, birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
  ----------------
  (1) Asteğmenler için (9) ay olan bekleme süresi, 3/10/1996 tarih ve 4185 sayılı
  Kanunun 2 nci maddesiyle (11) ay olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
 5. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
  İKİNCİ BÖLÜM
  Nasıp
  I - Subaylığın nasıp ve terfi onayı:

  Madde 34 - (İptal: Anayasa Mahkemesi Kararı:10/10/1968-E. 967/39 K. 968/41;
  yeniden düzenleme; 7/7/1971 - 1424/5 md.)
  Subaylığa nasıp ve rütbe terfileri, ilgili Kuvvet Komutanının (Jandarma su-
  bayları için J. Gn. K. nın) teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi
  üzerine Milli Savunma Bakanı (J. subayları için İçişleri Bakanı) ile Başbakanın
  imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile yapılır.
  II - Subaylığa nasıp:

  Madde 35 - (Değişik: 3/7/1975 - 1923/14 md.)
  Harp okullarını veya fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin subaylığa na-
  sıpları aşağıdaki esaslara göre yapılır:
  a) Harp okullarını bitirenler, aşağıdaki istisnalar saklı kalmak koşuluyla,
  o yılın 30 Ağustosunda teğmenliğe nasbedilirler.
  1. Harp okullarını bitirip de teğmen nasbedilmeden önce subaylar hakkında
  açığa alınmayı gerektiren bir suçtan haklarında kamu davası açılanlar veya her-
  hangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanların teğmenliğe nasıpları ya-
  pılmaz. Bunlardan öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebebolacak şekilde mahkum
  olanlarla okul yüksek disiplin kurulunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar
  alınanlar hariç olmak üzere haklarında mahkumiyete veya kovuşturmaya yer olmadı-
  ğına, beraata veya kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırıl-
  masına karar verilenlerle gözaltına alınanlardan başka bir işlem yapılmaksızın
  serbest bırakılanlar, teğmenliğe nasbedilir ve nasıpları emsalleri tarihine
  götürülür.
  2. Kazai, idari veya sıhhi zorunluluklar nedeniyle harp okullarını 30 Ağus-
  tostan sonra bitirenler, bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak teğmenliğe
  nasbedilirler. Bunların nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
  b) Yedek subay okullarını bitirenler, bitirdikleri ayın sonunda asteğmen
  nasbedilirler.
  c) Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullarda okuyan askeri
  öğrenciler, fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak
  üzere teğmenliğe nasbedilirler. Aynı sınıfta subaylığa nasbedileceklerin sınav
  tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde nasıp tarihleri her sınav döneminin
  en son sınav tarihinde birleştirilir. Ancak bunlardan fakülte veya yüksek okul-
  ları bitirip de teğmenliğe nasbedilmeden önce durumları bu maddenin (a) bendi
  (1) ve (2) nci alt bentlerine uyanlar hakkında da aynı hüküm uygulanır.
  d) (Değişik; 26/3/1982-2642/6 md.) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesap-
  larına bitirenlerden Silahlı Kuvvetlerde branşları ile ilgili muvazzaf subaylığa
  geçme talebinde bulunanlar, subaylığa nasıp kararnamesinin onayı tarihinden ge-
  çerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları han-
  gi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas
  olacak nasıpları kararname takvim yılının 30 Ağustos`u itibar olunur ve kademe
  ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde 31 ve 32 nci madde hükümlerine göre
  işlem yapılır.
  Lisansüstü öğrenimini tıpta uzmanlık, diğer mesleklerde doktora öğrenimi
  olarak tamamlamış bulunanlar ile doçentlik unvanını almış olanlar, muvazzaf su-
  baylığa ilk girişlerinde Silahlı Kuvvetlerdeki emsallerinden ve yüzbaşı rütbe-
  sinden
  büyük rütbe verilmemek şartı ile muvazzaf subaylığa nasbedilirler ve nasıpları
  muvazzaf emsallerinin nasıp tarihine götürülür. Bu nasıplarına göre bir üst
  rütbeye yükseltilmelerine veya emsali subayların bulundukları rütbelere intibak-
  larının yapılmasına ilişkin esas ve şartlar, yönetmelikle gösterilir.
  Nasıp düzeltilmesinden ötürü maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları
  verilmez.
  e)(Değişik:28/6/2001-4699/8 md.) Askerlik hizmeti esnasında veya terhisini
  müteakip muvazzaf subaylığa geçirilmesi uygun görülenler, subaylığa nasıp
  kararnamesinin onayı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Bunların
  askerlik hizmetinde geçen süreleri nasıp tarihine eklenerek bekleme süresinden sayılır
  ve üst rütbeye terfileri, bu şekilde bulunan nasıplarına ve (d) bendi ile 31, 32 ve 64
  üncü maddelere göre yürütülür. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı
  ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez. Bunlardan lisansüstü öğrenimini tıpta
  uzmanlık, diğer mesleklerde doktora öğrenimi olarak tamamlamış bulunanlar ile
  doçent unvanını almış olanlar hakkında (d) bendindeki hükümler uygulanır.
  f) (Değişik: 21/7/2000 - KHK - 607/3 md.) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesabına
  bitirip de kendi sınıflarında veya öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda
  muvazzaf subaylığa geçmek için müracaat eden ve 14 üncü madde çerçevesinde
  müracaatları kabul edilen astsubaylar, subaylığa nasıp kararnamesinin onayı
  tarihinden geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları
  hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas
  olacak nasıplarında kararname takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır.
  III - Nasıp düzeltilmesi:

  Madde 36 - (Değişik: 7/7/1971 -1424/7 md.)
  Kazai ve idari kararlar neticesi nasıp düzeltilmesi aşağıdaki esaslara göre
  yapılır:
  a) (Değişik:9/8/1991-KHK-445/2 md.;Aynen kabul 23/1/1992-3768/2 md.) Kısa
  hapis cezası, tecil edilen,tedbire veya para cezasına çevrilen cezalar hariç ol-
  mak olmak üzere subayların;
  1. Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyetleri halinde, infaz süresi de
  dikkate alınarak gözaltı, tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreleri,
  2. Açığı gerektiren bir suçtan mahkümiyet halinde açıkta geçen süreleri,
  3. Firar veya izin tecavüzünde bulundukları askeri mahkeme kararı ile sabit
  olanların firarda veya izin tecavüzünde geçen süreleri,
  Kıdemlerinden düşülür.
  Bu işlem, firar, izin tecavüzü veya açıkta geçen süreler bakımından hükmün
  kesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından, cezanın kısmen
  veya tamamen infazını müteakip son rütbeye nasıp tarihinin düzeltilmesi sure-
  tiyle derhal yapılır.
  b) Silahlı Kuvvetler hesabına veya izinli olarak yurt içinde veya yurt dı-
  şında her çeşit öğrenim, kurs ve staja gönderilen subaylardan, öğrenim, kurs ve-
  ya stajlarını bu kanun hükümlerine göre hazırlanacak yönetmelikte gösterilen
  süre ve şartlar içinde bitiremiyen başarısızlık veya diğer sebeplerle bu yönet-
  melikte gösterilen sürelerden fazla sınıfta kalmak suretiyle bu süre içerisinde
  bitirmelerine imkan olmıyan üniversiteler, yüksek okullar veya sınıf okulları
  yönetmeliklerine göre öğrencilikle ilişikleri kesilen, devamsızlık, başarısız-
  lık, uygunsuz hallerinden dolayı eğitimlerine son verilen veya devre kaybedenle-
  rin öğrenim, kurs veya stajda
  aldıkları süreler kadar bekleme süreleri uzatılır. Yurt dışına öğrenim, kurs
  veya staja gönderilenler için bu süre yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri ara-
  sında geçen süredir.
  c) Harb Akademileri tahsili, sıhhi sebeplerle devamsızlık, yönetmelikte gös-
  terilen özel nitelik istiyen kurslar ve üç ay dahil daha az süreli kurslar için
  (b) bendi hükümleri uygulanmaz.
  d)(Değişik:28/6/2001-4699/4 md.)
  Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylara iki yıl, bunlardan Silâhlı Kuvvetler Akademisinden mezun olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;
  Harp Akademileri Komutanlığınca düzenlenen ve iki yarı yıllık programı içeren
  komutanlık ve karargâh subaylığı öğrenimini bitiren subaylara bir yıl;
  Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
  insan gücü temin ve yetiştirme plânlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan dallarda yüksek
  lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, master) öğrenimi yapanlara
  bir yıl, bunlardan doktora yapanlara bir yıl, doğrudan doktora yapanlara iki yıl, doçent
  olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;
  Tıpta uzmanlık belgesi alanlara, diş tabipliğinde, veterinerlikte, eczacılıkta uzman
  belgesi alanlara veya doktora yapanlara iki yıl, bunlardan doçent olanlara ayrıca bir yıl
  olmak üzere toplam üç yıl;
  Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının
  insan gücü temin ve yetiştirme plânlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan dallarda, general
  ve amiraller hariç olmak üzere, daha önce lisansüstü öğrenim yaptığı daldan farklı bir
  dalda ilâve bir lisansüstü öğrenim yapan subaylara en fazla bir yıl daha;
  Kıdem verilir.
 6. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
  35 inci maddenin (d) bendi hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilenler hariç
  olmak üzere, Silâhlı Kuvvetlere muvazzaf subay olarak katılmadan önce branşları ile
  ilgili yukarıda belirtilen öğrenimlerini kendi nam ve hesaplarına yapmış veya
  subay nasbedildikten sonra bitirmiş olanlar, lisansüstü öğrenimi tamamladığı için
  sınıfları değiştirilen subaylar ile lisansüstü öğrenim kaynağına göre subaylığa
  nasbedilen astsubaylar hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.
  Bu şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilir.
  Bu madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı hiçbir şekilde dört yılı aşamaz.
  Yukarıda yazılı nitelikleri haiz olanlara lisansüstü öğrenim kıdemi verilebilmesi için;
  1. Lisansüstü öğrenimini, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
  Güvenlik Komutanlığının insan gücü temin ve yetiştirme plânlarına göre belirtilecek
  ihtiyaç duyulan dallarda yapmış olması,
  2. Müracaat tarihinde subaylığa nasıp tarihinden itibaren almış olduğu sicil notları
  ortalamasının, sicil tam notunun % 90 ve daha üstünde olması,
  3. Lisansüstü öğrenimini kendi nam ve hesabına yapanlar için askerî disiplin, tutum ve
  davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri, genel kültürü, ahlakî ve
  şahsî nitelikleri bakımından kıdem almaya lâyık bulunduğuna dair Subay Sicil
  Yönetmeliğinde yer verilen "Lisansüstü Öğrenim Kıdemi Nitelik Belgesi"nin müspet
  olarak düzenlenmiş olması,
  4. Özel kanunlara tâbi olanların, yukarıdaki şartlara ilâve olarak bu sıfatlarını
  kazanmada, kendi kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esasları yerine
  getirmiş olması,
  5. Cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları
  kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkarılmış olsalar bile;
  aa) Devletin şahsîyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira,
  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık,
  yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek
  kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayrî tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref
  ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma
  suçlarından birisinden mahkûm olmaması,
  bb) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
  mukavemet, fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci
  maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmaması,
  cc) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki
  suçlardan, askerî ve adlî mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince
  toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile mahkûm veya
  cezalandırılmış olmaması,
  Gerekir.
  Açığa alınmayı gerektiren ya da yukarıdaki bentlerde sayılan suçlardan gözetim altına
  alınanlar, tutuklananlar veya kamu davası açılanlar, haklarındaki yargılama neticesine
  göre işleme tâbi tutulurlar.
  (Ek: 21/7/2000 - KHK - 607/4 md.) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı
  ve Sahil Güvenlik Komutanlığının insan gücü temin ve yetiştirme planlarında belirtilecek
  ihtiyaç duyulan dallarda, generaller ve amiraller hariç olmak üzere, ilâve bir lisansüstü
  öğrenim yapan subaylara en fazla bir yıl daha kıdem verilir.
  Bu şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilir.
  ( Değişik: 21/7/2000 - KHK - 607/4 md.) Bu madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin
  toplamı hiçbir şekilde dört yılı aşamaz.
  e) (Ek: 17/4/1975 - 1875/3 md.) Nasıp düzeltilmek suretiyle yapılacak terfi-
  ler 33 üncü madde hükmüne tabidir.
  f) (Ek: 29/9/1988-3475/2 md.; Değişik: 9/8/1993-KHK-499/5 md.) Bu madde hü-
  kümlerine göre nasıpları leh veya aleyhe düzeltilenlerin terfi işlemlerinin ne
  şekilde yapılacağı ve kıdemlerinin verilme usul, esas ve şartları Subay Sicil
  Yönetmeliğinde gösterilir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Kıdem
  I - Kıdem ve kıdem sırası:

  Madde 37 - Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:
  a) Rütbelerde kıdemler, terfi kararnamesinin metninde yazılı tarihten baş-
  lar.
  Aynı günde subaylığa nasbedilenlerin arasındaki kıdem sırası:
  Harb okulları, fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin kıdemleri harb okul-
  larında fakülte veya yüksek okullarda kazanılan not ortalamalarına göredir.
  Bunlar kendi aralarında sıralanırlar.
  b) Aynı rütbe ve aynı nasıplar arasında kıdem sırası:
  1. (Değişik:28/7/1998-4374/2 md.) Her yıl tespit edilen yeterlik derece-
  sine göre saptanır.
  2.(Değişik:9/8/1993-KHK-499/6 md.)Aynı rütbe ve aynı nasıplı olup değişik
  kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kıyaslanamayan subaylar arasında
  kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göredir:
  aa) Harp okullarından mezun olan subaylar,
  Dikkat:Devamı 4403 üncü sayfadadır.
  bb) Silahlı Kuvvetler adına fakülte ve yüksek okullarda yetiştirilen subay-
  lar.
  cc) (Değişik:28/6/2001-4699/5 md.) Askerlik hizmeti sırasında veya müteakiben
  muvazzaf subay nasbedilenler.
  dd) Sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,
  ee) 14 veya 110 uncu maddelere göre astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçi-
  rilenler,
  ff) Sivil kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,
  gg) Sözleşmeli subaylar,
  hh) Yedek subaylar,
  ıı) 109 uncu maddeye göre astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler.
  3. (Değişik: 7/7/1971 - 1424/8 md.) Çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve
  aynı nasıplı subaylar arasında kıdem sırası:
  Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bunların dahil bulundukları yeterlik dere-
  celerine, yeterlik dereceleri aynı olanların hizmet sürelerine göre tespit edi-
  lir. Hizmet süreleri de aynı olanların bir evvelki rütbelerindeki yeterlik dere-
  celeri esastır.
  c) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenlerin kıdem sırası:
  Yeni sınıflarındaki yeterlik dereceleri tespit olununcaya kadar yeni sınıfı-
  nın aynı nasıplarının sonunda sıralanırlar.
  d) (Ek: 9/8/1993-KHK-499/6 md.) Kuvvetleri ayrı olan aynı rütbe ve nasıplı
  subayların kıdem sırası:
  1. Aynı yıl terfi edenlerden kıdem almadan yükselenler,
  2. Her ikisi de kıdem alarak yükselmiş iseler bir önceki rütbeye yükselme
 7. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
  tarihi önce olanlar,
  3. Bütün şartların aynı olması halinde mensup bulunduğu kuvvete göre sıra
  ile; kara, deniz, hava, jandarma,
  diğerlerine nazaran kıdemlidir.
  (Ek: 21/7/2000 - KHK - 607/5 md.) Yukarıda belirtilen ilkelere göre kıdem ve kıdem
  sırasının belirlenmesine ilişkin diğer usul ve esaslar, Subay Sicil Yönetmeliğinde
  gösterilir.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Terfi Esas ve Şartları
  I - Rütbe terfi şartları ve esasları:

  Madde 38 - (Değişik: 29/9/1988-3475/3 md.)
  Rütbe terfi şartları aşağıda gösterilmiştir.
  a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak,
  b) (Değişik: 21/7/2000-KHK-607/6 md.) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin
  binbaşılarda üç, albaylarda iki yıllık, diğer rütbelerde üçte ikisi oranında, kıdem alanlar
  için fiili bekleme süresinin (albaylar hariç) binbaşılarda iki yıllık diğer rütbelerde üçte
  ikisi oranında yıllık sicili bulunmak.
  c) Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde gösterilen kıt`a hizmetlerini
  yapmış olmak,
  d) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak,
  e) General ve amiralliğe yükselecek albaylar için üst rütbe kadrosunda 49
  uncu maddede yazılı oranlar içinde açık bulunmak.
  (Değişik:28/7/1998-4374/3 md.) Birinci fıkrada belirtilen şartlara haiz
  olan subayların terfileri aşağıdaki esaslara göre yapılır.
  a) (Değişik: 21/7/2000 - KHK - 607/6 md.) Yükselme sırasına girmiş bulunan
  teğmen-yarbayların sicil notu ortalamaları tespit edilir ve sınıfları içerisinde (kurmay
  subaylar kendi sınıflarında), branşlara ayrılan sınıflarda ise branşları içerisinde yeterlik
  derecesine göre sıralanırlar. Bilahare bu sıralama esas alınmak suretiyle;
  teğmen-binbaşılar için sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı,
  yarbaylar için % 70 ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kadro açığı kadarı
  en üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer terfi
  şartlarını haiz olduğu halde üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler derece ilerlemesi yaparlar. Bu Kanunun 36, 58 ve 65 inci maddelerine göre 30 Ağustos
  tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz
  olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır.
  b)Albaylar:Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca yük-
  selme sırasına giren albaylardan, sicil notu ortalaması sicil tam notunun
  % 60 ve daha yukarısı olanlar tespit edilir. Bunlar sicil notu ortalaması-
  na göre kendi sınıfları içerisinde, kurmaylar sınıflarına bakılmaksızın
  kendi aralarında (Hava Kuvvetlerinde pilot ve hava yer kurmaylar ayrı ayrı)
  sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan albaylardan sicil notu ortalaması sicil
  tam notunun % 70 ve daha yukarısı olanların sicil dosyaları Yüksek Askeri
  Şuraya gönderilir. Yüksek Askeri Şura bunları 54 üncü madde esaslarına gö-
  re değerlendirmeye tabi tutar.
  c)(Değişik:28/6/2001-4699/6 md.)Üstün başarılı üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların
  terfi esasları :Üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların bu rütbelerine ait bekleme
  sürelerinin bitiminden bir yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun %
  95 ve daha yukarısı ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun % 90 ve daha yukarısı
  olanlardan;
  1. Bu rütbelerde en az iki ayrı birinci veya ikinci sicil üstünden sicil notu alanlar veya
  rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce alacak olanlar,
  2. Muharip sınıf üsteğmen ve yüzbaşılar ile kurmay yüzbaşılardan, bu rütbelerinde
  bekledikleri sürenin üçte biri kadar veya daha fazla kıt`a görevi yapmış olanlar veya bu
  süreyi rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce tamamlayacak olanlar,
  Belirlenir ve bu subaylar, sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanarak
  rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan
  subaylardan, sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanmak suretiyle Kuvvet
  Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından uygun
  görülenler, kendi sınıf mevcudunun; muharip sınıflar için % 8`i, yardımcı sınıflar için % 4`ü
  oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler.
  d) (Ek: 21/7/2000 - KHK - 607/6 md.) Yükselme sırasına girmiş bulunan subaylardan
  görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tâbi tutulanların rütbe
  terfii ve rütbe kıdemliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre, birinci fıkranın (b), (c) ve
  (d) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır.
  (Değişik:28/7/1998-4374/3 md.) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin
  şekli ve muhtevası ile sınıf, rütbe ve görevlerin özelliklerine göre ne
  surette, kimler tarafından, hangi zamanlarda doldurulacağı, sicil notu-
  nun verilme esasları ve birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen
  sebeplerle terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfi işlemlerinin ne şekilde
  yapılacağı, sivil değerlendirme denetleme kurullarının kuruluş ve çalışma
  esasları ile görevleri ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfi usul ve
  şartları Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  II - Terfide baraj:

  Madde 39-(Mülga:7/7/1971-1424/10 md.;Yeniden düzenleme:29/9/1988-3475/4 md.)
  Subayların binbaşı, yarbay ve albay rütbelerine terfiinde kadro durumu, per-
  sonel mevcudu ve birikim dikkate alınarak aşağıdaki esaslar dahilinde baraj sis-
  temi uygulanır.
  a) (İptal:Ana.Mah.`nin 31/12/1992 tarih ve E:1992/40,K:1992/55 sayılı Kararı
  ile.)
  b) Her yıl, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ü) bendinde belirtilen esas-
  lar dahilinde baraj tespit edilir.
  c) Kurmay subaylar kendi sınıfları içerisinde değerlendirilirler.
  d) Her rütbe ve sınıfta, baraj içinde kalacak subayların belirlenmesi için
  50 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmüne
  göre esasen yetersizlik nedeniyle ayırma işlemine tabi olacaklar sınıflarının
  yeterlik derecesi sıralamasından çıkarılırlar. Baraj bu işlemden sonra sıralama-
  da yeterlik derecesi en düşük olan subaydan itibaren uygulanır.
  III-Yeterlik derecelerinin hesaplanması:
 8. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
  Madde 40-(Mülga:7/7/1971-1424/10 md.)
  IV-Kadroların tespiti ve muazzaf subay kadro oranları:

  Madde 41-(Değişik:22/7/1981-2497/1 md.)
  Subay hizmet kadroları aşağıdaki esaslara göre tespit olunur.
  a) Her yılın 30 Ağustos tarihinden sonra uygulanacak kadrolar;rütbe,sınıf
  (varsa branşı) belirtilerek Kara,Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile
  Jandarma Genel Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca hizmet
  ihtiyacına göre tespit edilir.
  b) (Değişik:29/7/1983-2870/2 md.)Tespit edilen bu kadrolar içindeki albay
  miktarı her yıl Yüksek Askeri Şuranın tasvibine sunulur ve Yüksek Askeri Şuraca
  miktar ile ilgili karar alınır.(Özel kanunları gereğince tespit edilen albay
  kadroları bu miktarlar dışında tutulur.)
  c) Rütbe bekleme süresini tamamlamış olan albaylardan Yüksek Askeri Şüra
  tarafından o yıl için hizmet kadrosu fazlası olduğu tespit edilen miktar kadarı
  50 nci maddenin (a) bendine göre kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler. Hizmet
  ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekli edilmesi uygun görülmeyen albaylar, (b)
  bendine göre tespit edilen miktarın dışına çıkarılarak o yıl için hizmete devam
  ettirilirler. Bunların müteakip yıllarda hizmete devamı için her yıl ayrıca
  50 nci madde hükümleri saklı kalmak şartıyla Yüksek Askeri Şüra kararı alınır.
  V - Çok sınıflı kadrolar:

  Madde 42 - (Mülga: 7/7/1971-1424/12 md.)
  VI - Rütbe terfi şartları:

  Madde 43 - (Mülga: 29/9/1988 - 3475/19 md.)
  VII - Sonraki yıllarda terfi:

  Madde 44 - (Değişik: 9/8/1993 - KHK -499/8md.)
  Rütbe terfi edemeyen subaylardan:
  a) Teğmen ve üsteğmenlerin tamamı,
  b) Yüzbaşı, binbaşı ve yarbaylardan kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyenler
  ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun; % 50 (dahil)`den fazla ve % 60`dan
  az olan yüzbaşı ve binbaşılar ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60
  (dahil)`dan fazla ve %70`den az olan yarbaylar,
  c)(Değişik:28/7/1998-4374/4 md.) Yükselme sırasına giren albayların sicil
  notu ortalaması, sicil tam notunun % 70 (dahil) ve üzerinde olan, ancak Yük-
  sek Askeri Şuraca yapılan değerlendirmede kadrosuzluk nedeniyle tuğgeneral-
  tuğamiral rütbelerine yükselemeyen albaylar ile sicil notu ortalaması sicil
  tam notunun % 70 (hariç)`den az olan albaylar.
  Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarını haiz olmak kay-
  dıyla sonraki yıllarda o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 38 inci madde
  esaslarına göre yeniden terfi işlemine tabi tutulurlar.
  Yukarıdaki esaslara göre sonraki yıllarda terfi edenlerin yeni rütbelerinde-
  ki bekleme süresinin başlangıcı rütbeye nasıp tarihleridir. Bunlardan diğer ter-
  fi şartlarını haiz olduğu halde kadro açığı olmaması nedeniyle terfi edemeyen
  yüzbaşılar subaylıktaki 21 inci, binbaşılar subaylıktaki 22 nci ve yarbaylar
  subaylıktaki 25 inci fiili hizmet yılı sonuna kadar her yıl terfi için değerlen-
  dirmeye alınırlar. Bunlar terfi edemedikleri müddetçe 45 inci maddedeki esaslara
  göre kademe ilerlemesi, üç yılda bir de derece ilerlemesi yaparlar.
  VIII - Kademe ilerlemesi şartları:

  Madde 45 - (Değişik: 7/7/1971 - 1424/15 md.)
  Subaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.
  a) Kademe ilerleme şartları şunlardır:
  1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,
  2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ileri kademe bulunmak,
  3. Sicil notu, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak,
  Yukarıdaki şartları haiz olan subaylar, her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.
  b) (Değişik: 3/7/1975-1923/20 md.) Rütbelere ve rütbe kıdemliliklerine
  ait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş kademelerine sirayeti
  subaylar hakkında EK-VI, astsubaylıktan subaylığa geçenler hakkında
  EK-VII sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst
  rütbe maaşı almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez.
  c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları, Subay Sicil
  Yönetmeliğinde gösterilir.
  d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden subaylar, yeni rütbele-
  rinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.
  Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden subaylar da yeni rütbelerinin bi-
  rinci kademesine ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademe aylıkları
  evvelki aylıklarından az olduğu takdirde aradaki fark kademe ilerlemesi suretiy-
  le giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte devam olunur.
  e) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/9 md.) Liyakatları üstlerince onanmış olan
  kıdemli üsteğmenler, kıdemli yüzbaşılar ve kıdemli binbaşılar yükseldikleri
  aylık derecelerinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.
  f) (Değişik: 3/7/1975 - 1923/20 md.) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri
  lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine göre subaylar için EK - VI,
  astsubaylıktan subay olanlar için EK - VII sayılı cetveldeki kademelere inti-
  bakları yapılır.
  g) (Mülga: 9/8/1993 - KHK - 499/36 md.)
  h) (Ek: 21/7/2000 - KHK - 607/7 md.) Kademe ilerlemesi yapacak subaylardan görev
  esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tâbi tutulanlardan o yıla ait sicil
  notu olmayanlarda (a) bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların kademe ilerlemeleri
  sicil notu ortalamasına göre yapılır.
  IB - Askeri hakim ve yardımcıları:

  Madde 46 - (Mülga: 17/7/1972 - 1611/2 md.)
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  General ve Amiral Terfileri
  I - Rütbe terfii:

  Madde 47 - (Değişik: 7/7/1971-1424/16 md.)
  Rütbe terfii şartları şunlardır:
  a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak,
  b) (Değişik: 22/7/1981 - 2497/2 md.) Rütbeye mahsus en az bir yıllık sicili
  bulunmak.
  c) Üst rütbe kadrosunda 49 uncu maddedeki oranlar içinde açık bulunmak,
  d) Yüksek Askeri Şüraca 54 üncü madde esaslarına göre seçilmiş olmak,
  e) Subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen kıta hizmetini yapmış olmak,
  f) (Değişik:1/5/1986 - 3282/3 md.) Korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek
  için harp akademileri öğrenimini başarı ile bitirmiş bulunmak ve aynı zamanda
  Kara Kuvvetlerinde muharip sınıfı general, Deniz Kuvvetlerinde güverte veya de-
  niz sınıfı amiral ve Hava Kuvvetlerinde pilot sınıfı generali olmak.
  Yukarıdaki şartları taşıyan general ve amiraller üst rütbeye terfi ettiri-
  lirler.
  II - Kademe ilerlemesi:

  Madde 48 - General ve amirallerin kademe ilerlemesi yapılmaz.
  III- General ve amiral miktarları:

  Madde 49 - (Değişik: 28/6/1978-2159/2 md.)
  General ve Amiral miktarları aşağıdaki esaslara göre saptanır.
  a) Barışta, Türk Silahlı Kuvvetlerinde general - amiral kadroları (b) ben-
  dinde gösterilen rütbe miktarlarına ait kontenjanları aşmamak, görev ve hizmet
  ile kadro ve teşkilat ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle Genelkurmay Baş-
  kanlığınca saptanır.
  b) (Değişik:29/7/1983-2870/3 md.) Barışta Silahlı Kuvvetlerdeki general ve
  amiral miktarlarına ait rütbe kontenjanları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir.
 9. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
  Rütbeler K.K.K. Dz. K.K. (1) Hv.K.K.
  ------------------------ --------------- ----------- --------------
  Orgeneral - Oramiral 9 (J. Dahil) 2 2
  Korgeneral - Koramiral 20 5 8
  Tümgeneral - Tümamiral 44 12 16
  Tuğgeneral - Tuğamiral 96 28 32
  ---------------- -------- -------
  T 0 P L A M: 169 47 58
  Rütbeler J.Gn.K. (2)
  ------------------------ -------------
  Orgeneral - Oramiral -
  Korgeneral - Koramiral 3
  Tümgeneral - Tümamiral 6
  Tuğgeneral - Tuğamiral 18
  ----------
  T 0 P L A M: 27
  (Değişik son cümle: 19/4/2000-4564/2 md.) Amiral kontenjanlarından ikisi 2692 sayılı
  Kanunla eklenen kontenjan miktarıdır.
  c) (Değişik:22/7/1981-2497/3 md.) (b) bendindeki cetvelde gösterilen rütbe
  miktarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarının eşit olması esastır. Ancak,
  barışta lağv, tensik, teşkilatta vaki olabilecek değişiklik veya hizmet gerekle-
  ri nedeniyle Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askeri Şüranın kararı ile
  yukarıdaki cetvelde gösterilen rütbe miktarlarındaki genel toplam sayısı aynı
  kalmak kaydı ile Tuğgeneral - Tuğamiral, Tümgeneral - Tümamiral rütbelerinde
  değişiklik yapılabilir.
  Değişiklik yapılan Tuğgeneral - Tuğamiral, Tümgeneral - Tümamiral rütbeleri-
  ne ait yıl kontenjan miktarları buna göre yeniden düzenlenir. Ayrıca her terfi
  yılı için yıllık kontenjan verilmesi mümkün olmayan Orgeneral - Oramirallerin
  yıllık kontenjanlarının hangi yıllarda kullanılacağı kadro ve hizmet gerekleri
  esas alınarak Yüksek Askeri Şüraca saptanır.
  (Ek: 29/7/1983-2870/3 md.) Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına gi-
  ren albaylardan tuğgeneral - tuğamiral olacakların yıl kontenjanının Kara, Deniz
  ve Hava Kuvvetlerindeki sınıflara ve Jandarma Genel Komutanlığındaki dağılımı,
  kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine
  Yüksek Askeri Şüraca tespit edilir.
  ----------------
  (1) Bu cetvelin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sütunu, 19/4/2000 tarihli ve 4564 sayılı
  kanunun 2 nci maddesiyle değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.
  (2) Bu cetvelin Jandarma Genel Komutanlığı sütunu, 15/1/1998 tarihli ve 4323
  Sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.
  (Değişik: 22/7/1981-2497/3 md.) Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi ede-
  cekleri rütbenin birinci yılına ait kontenjanlar verilmek suretiyle, bir üst
  rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye ait Gene-
  ral - Amiral miktarlarının tamamlanamadığı hallerde birinci yıl kontenjanı artı-
  rılabilir. Şu kadar ki, yıl kontenjanı artırılarak terfi ettirilen General-Ami-
  raller en geç üçüncü yılın sonunda rütbe bekleme süresinin sonuna kadar (b) ben-
  dinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar ve rütbe bekleme süresi sonunda,
  47 nci madde (f) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla 54 üncü madde esaslarına göre
  değerlendirmeye tabi tutulurlar.
  d) (Değişik: 9/8/1993 - KHK-499/9md.) Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bu-
  lundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı
  sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 36 general ve amiral, terfi için
  yapılan yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana göre yeterlik notu bir üst rüt-
  beye yükseltilenlerden sonra gelmek şartıyla, Genelkurmay Başkanının teklifi ve
  Yüksek Askeri Şüranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede
  hizmete devam edebilirler.
  Bir üst rütbede yıllık kontenjanı olmayan gruplardaki general - amirallerin
  aynı rütbede bir yıl daha hizmete devam edebilmeleri diğer kuvvetlerden yıllık
  kontenjanı olan gruplardaki emsalinin terfi veya hizmete devam ederken aldığı
  yeterlik notu kadar veya daha fazla not alması şartıyla, yukarıdaki fıkra hüküm-
  lerine göre olur. Görev süreleri uzatılanlar 47 nci madde (f) bendi hükümleri
  saklı kalmak kaydıyla müteakip yıl 54 üncü madde esaslarına göre yeniden değer-
  lendirmeye tabi tutulur.
  Normal rütbe bekleme süresi sonunda bu bendin birinci ve ikinci fıkraların-
  daki esaslara göre, görev süresi uzatılarak bir yıl daha hizmete devam edenler,
  aynı esaslara göre her yıl yeniden değerlendirilmek ve rütbeye mahsus yaş haddi-
  ni geçmemek şartıyla üç yıl daha bulundukları rütbede hizmete devam ettirilebi-
  lirler.Ayrıca bu bentteki hükümlere göre görev süresi uzatılarak hizmete devam
  ettirilen tabip, yüksek mühendis, mühendis, askeri hakim ve öğretmen sınıfların-
  dan olan tümgeneral-tümamiral, tuğgeneral-tuğamirallerden ihtiyaç duyulanlar
  her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek
  Askeri Şura`nın üçte iki çoğunluğunun kararı ile rütbesinin yaş haddine kadar
  hizmete devam ettirilebilirler.
  Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre Genelkurmay Başkanının teklifi ve
  Yüksek Askeri Şüranın kararı ile bu bendin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
  uyarınca hizmete devam ettirilen general ve amiral miktarı 47`ye kdar arttırıla-
  bilir.
  Yukarıdaki fıkralara göre hizmete devamına karar verilen general - amiraller
  (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar.
  e) Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görevli general-ami-
  raller ile, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyesi general - ami-
  raller ve Üniversiteler Kanununa göre Doçent ve Profesör unvanını kazanmış olup,
  Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer öğrenim kurumlarında görevli general- amiraller
  (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılarak özel kanunlarına göre hiz-
  mete devam ederler.
  f) (Değişik:9/8/1993-KHK-499/9 md.)Bekleme süreleri sonunda terfi ettirile-
  meyen general ve amiraller emekliye sevk edilir.
  Bunlardan:
  I-Bekleme ve görev süresi sonunuda emekliye sevk edilen veya bu süreler
  içerisinde kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral-oramiraller,
  II-Bekleme süresi sonunda,Kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyerek emek-
  liye sevk edilen general ve amiraller,
  III-Bu maddenin (d) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilerek
  kadrosuzluk nedeniyle,bir üst rütbeye terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilen
  general ve amiraller,
  IV-47 nci maddenin (f) bendine göre korgeneral-koramiralliğe yükselemeyen ve
  bekleme süresi sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral-tümamiraller,
  V - Yaş haddinden emekliye ayrılan general- amiral ve albaylar ile,
  VI - Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevk edilen albay,
  yarbay, binbaşı ve yüzbaşılara,
  Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral
  aylığının (ek gösterge dahil); yüzbaşılara %30`u, binbaşılara %50`u, yarbaylara
  %55`i, albaylara %70`si,tuğgeneral-tuğamirallere %75`i,tümgeneral-tümamirallere
  % 80`si, korgeneral-koramirallere % 90`ı, orgeneral-oramirallere % 100`ü oranın-
  da kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üze-
  re 65 yaşına kadar olan sürede Emekli Sandığınca ödenir. Ancak bu suretle veri-
  lecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde gö-
  revli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın
  eline geçenden fazla olamaz. (1)
  Emekli Sandığı 3 aylık devreler halinde bu meblağı faturası karşılığında
  Hazineden tahsil eder.
  Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varis-
  lerine intikal etmez.
  g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay ve general - amirallerden
  ancak kadrosuzluk nedeniyle (Bekleme süresini doldurmadan) emekliye sevkedilen-
  lere de yeni rütbesi üzerinden (f) bendindeki esas ve usullere göre kadrosuzluk
  tazminatı verilir.
  h) (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 - 2870/3 md.) Genelkurmay Başkanı, Ka-
  ra, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış orgeneral-oramiraller arasından
  Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır ve (b) bendinde gös-
  terilen miktarlar dışında tutulur. Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneral-or-
  amirallerin yaş haddi 67 olup, bu görevde kalış süreleri 4 yıldır. Görevdeki ka-
  lış sürelerinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas
  alınır.
  Genelkurmay Başkanının başka bir göreve atanması veya emekliye ayrılması,
  atanmasındaki usule göre yapılır.
  Genelkurmay Başkanlığının boşalması halinde, en geç 45 gün içinde atama
  yapılır.
  i) (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983-2870/3 md.) Kuvvet Komutanlığına
  atanan orgeneral-oramiraller 2 yıl bu görevde kalabilirler. Bu süre, Genelkurmay
  Başkanının teklifi, Milli Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve
  Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile bir yıl daha uzatılabilir. Görevdeki
  kalış sürelerinin tesbitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas
  alınır.
  Ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri gibi, ge-
  rektiğinde atanma usulüne uygun bir işlemle Kuvvet Komutanlığı görevinden alına-
  bilirler.
  Kuvvet Komutanlığı esnasında rütbe bekleme süresi dolan orgeneral-oramiral-
  ler (b) bendinde belirtilen miktarlar dışına çıkarılırlar.
  j) (Ek: 24/5/1983-2825/1 md.) Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle hizmete
  devam etmelerinde zaruret görülen orgeneral veya oramirallerin rütbe bekleme
  süreleri, Genelkurmay Başkanının teklifi, Milli Savunma Bakanı ile Başbakanın
  imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı müşterek kararname ile bir yıla
  kadar uzatılabilir. Bu suretle hizmete devam edecek orgeneral-oramiral sayısı
  birden fazla olamaz.
  Bu süre içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri gibi gerektiğinde
  rütbe bekleme süresinin uzatılması usulüne uygun bir işlemle emekliye sevk edi-
  lebilirler.
 10. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
  ------------------
  (1) 28/8/2000 tarihli ve 629 sayılı KHK ile; bu bentte geçen "%9`u" ibaresi "%30`u",
  "%10`u" ibaresi "%50`si", "%11`i" ibaresi "%55`i", "%12`si" ibaresi "%70`i",
  "%15`i" ibaresi "%75`i, "%20`si" ibaresi "%80`i", "%25`i" ibaresi "%90`ı" ve "%30`u"
  ibaresi "%100`ü" olarak değiştirilmiş daha sonra söz konusu KHK 5/4/2001
  tarih ve 4635 sayılı Kanun ile Kanunlaşmış ve metne işlenmiştir.
  Bu şekilde hizmete devam ettirilen orgeneral-oramiraller (b) bendinde gös-
  terilen miktarlar dışına çıkarılır. (1)
  ALTINCI BÖLÜM
  Çeşitli Nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden Ayrılacak
  Subaylar Hakkında Yapılacak İşlem

  Madde 50 - (Değişik: 7/7/1971-1424/18 md.)
  (Değişik birinci fıkra:28/6/2001-4699/7 md.) Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik,
  ahlakî durum veya (d) bendindeki suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen
  esas ve şartlar dahilinde subaylar hakkında Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır.
  a) (Değişik: 9/8/1993-KHK-499/10md.)Kadrosuzluk nedeniyle ayırma:
  41 inci maddede öngörülen hizmet ihtiyaç kadrosunu uygulayabilmek amacıyla;
  1. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde bir üst rütbede kadro açığı bu-
  lunmaması nedeniyle, takip eden yıllarda da terfi edemeyen yüzbaşılar subay-
  lıktaki 21 inci, binbaşılar subaylıktaki 22 nci, yarbaylar subaylıktaki 25 in-
  ci fiili hizmet yılını doldurduklarında emekliye sevk edilirler.
  Gecikmeli olarak bir üst rütbeye terfi eden yüzbaşılar, binbaşı rütbesinde
  22 nci,binbaşılar ise yarbay rütbesinde 25 inci subaylık hizmet yılını doldur-
  salar dahi emekliye sevk edilmezler ve bu rütbelerin normal bekleme süresi so-
  nuna kadar hizmete devam ettirilirler.Bunlar yeni rütbelerinin bekleme süresi
  sonunda ve izleyen 2 yılda 3 defa değerlendirmeye tabi tutulurlar ve terfi e-
  demedikleri takdirde emekliye sevk edilirler.
  Binbaşı ve yarbay rütbelerinde terfi şartlarını haiz oldukları halde terfi
  edemeyip bekleyenlerin miktarı, 41 inci madde esaslarına göre o rütbenin tespit
  edilen kadrosunun yüzde 10`unu geçemez; geçtiği takdirde, derece ve kademesine
  bakılmaksızın en eski nasıplılardan ve yeterlik durumu en düşük olanlardan baş-
  lanmak suretiyle yeteri kadarı emekliye sevk edilir.
  2. Bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda bir üst rütbeye yükselemeyen
  albayların subaylığa nasıpları en eski ve aynı nasıplı olanları arasında, önce-
  likle 38 ve Ek- 1 inci maddelerde belirtilen terfi şartlarını haiz olmayanlardan
  başlamak üzere yeteri kadarı emekliye sevk edilir.
  Bu şekilde emeklilik işlemine terfi şartlarını taşımayan, Yüksek Askeri Şü-
  ra`ca tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı verilen sınıflarda oldukları ve rütbe
  terfi şartlarını taşıdıkları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için
  terfi edememiş olan, terfi şartlarını taşıdıkları halde Yüksek Askeri Şüraca
  tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı verilmeyen sınıflarda oldukları için Yüksek
  Askeri Şüra`ca değerlendirmeye girmeyen albayların, sicil notu ortalaması en dü-
  şük olanlardan başlanır.
  ---------------
  (1) Bu hükmün uygulanmasında ek 5 inci maddeye bakınız.
  b) (Değişik: 17/4/1975-1876/2 md.) Yetersizlik nedeniyle ayırma;
  1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda sicil notu ortalaması
  sicil tam notunun % 50 sinden aşağı düşen yüzbaşı ve binbaşılar ile % 60 ının
  altına düşen yarbay ve albaylar,
  2. Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade
  edilemeyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılan
  subaylar;
  Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümle-
  ri uygulanır.
  c) Disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma:
  Disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle Silahlı Kuvvetlerde kalmaları
  uygun görülmeyen subayların hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında T.C.
  Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
  d) (Ek:28/6/2001-4699/7 md.) Aşağıda belirtilen suçlardan hükümlü olma nedeniyle
  ayırma :
  Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsalar bile, Devletin
  şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 131 inci
  maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet,
  hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz
  kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlâk
  kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından
  hükümlü olan subaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti
  Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
  (Değişik: 29/7/1983-2870/4 md.) Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkın-
  da sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderilece-
  ği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tara-
  fından yapılacağı subay sicil yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi subaylardan du-
  rumlarının Yüksek Askeri Şüra tarafından incelenmesi Genelkurmay Başkanlığınca
  gerekli görülenlerin Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi, Yüksek Askeri Şüra ka-
  rarı ile yapılır.
  YEDİNCİ BÖLÜM
  Değerlendirme Kurulları
  I - Değerlendirme kurullarının teşkili:

  Madde 51 - (Mülga: 7/7/1971 - 1424/19 md.)
  II- Terfi işlemi:

  Madde 52 - (Mülga: 7/7/1971-1424/19 md.)
  III - Değerlendirme kurulları üyelerinin nitelikleri:

  Madde 53 - (Mülga: 7/7/1971-1424/19 md.)
  Albaylarla general ve amirallerin terfi işlemleri:

  Madde 54 - (Değişik birinci fıkra: 29/9/1988-3475/8 md.) Yüksek Askeri Şüra,
  Kuvvet Komutanlıklarından ve Jandarma Genel Komutanlığından 38 inci maddenin
  ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince gönderilen ve o yıl tuğgeneral-tuğamiral
  yıl kontenjanı tespit edilen sınıflardan olan albaylar ile terfi sırasındaki ge-
  neral ve amirallerin şahsi dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayla-
  rın teğmenlikten itibaren, general ve amirallerin generallik ve amirallik sicil
  belgelerini) inceliyerek Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre
  değerlendirme notu verir. Tespit edilen yeterlik notuna göre en üstün yeterlik
  notu alanlardan başlanmak üzere yeterlik sıralaması yapılır. Yeterlik notu, ye-
  terlik tam notunun % 85 ve daha yukarısı olan albay, general ve amirallerden ye-
  terlik notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadarı bir üst rütbeye
  terfi ettirilir.
  (Değişik: 22/7/1981 - 2497/5 md.) Ancak, bir üst rütbeye yükselecek Tuğgene-
  ral - Tuğamiral, Tümgeneral - Tümamiral ile Korgeneral - Koramiral sayısı, yük-
  selecekleri rütbenin birinci yıl kontenjanına eşit veya az ise, bunların üst
  rütbeye yükseltilme durumları Yüksek Askeri Şüra üyelerinin üçte ikisinin kabu-
  lüne bağlıdır.
  (Ek: 3/7/1975 - 1923/23 md.) Savaş hali ilanından itibaren bu Kanunda öngö-
  rülen Yüksek Askeri Şüraya ait görev ve yetkiler Genelkurmay Başkanına intikal
  eder.
  V - Değerlendirme kurullarının çalışmaları:

  Madde 55 - (Mülga: 7/7/1971 - 1424/21 md.)
  VI - Değerlendirme kurul üyelerinin bağımsızlığı:
 11. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
  Madde 56 - (Mülga: 7/7/1971 - 1424/21 md.)
  Yönetmelik:

  Madde 57 - (Değişik: 7/7/1971 - 1424/22 md.)
  Yüksek Askeri Şüranın terfi işlemlerine ait çalışma usulleri ve kararlarını
  nasıl alacağı, sair hususlar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  Özel Hükümler
  I - Savaş takdirnamesi alanlar:

  Madde 58 - Savaş takdirnamesi alan subaylara bir defaya mahsus olmak üzere
  iki yıl kıdem verilir. Savaş takdirnamesine hak kazananlardan ölenlerin kıdemle-
  ri verilerek bu kanunda aranan kademe ve rütbe terfii şartlarına bakılmaksızın
  terfileri yapılır ve yeni duruma göre dul ve yetimlerine emekli maaşı bağlanır.
  II- Esir subaylar:

  Madde 59 - Esir düşen subayların esir düştüklerine dair kıta ve kurum amir-
  lerince veya bunların yokluğunda üstlerince; yer, tarih ve olay belirtilmek su-
  retiyle tanzim edilecek raporlara göre:
  a) Esarette bulundukları sürece suç işledikleri esir subaylar içindeki en
  yüksek rütbeli veya kıdemli subayın yazılı bildirisi veya esarette bulunanlar
  tarafından imzalı olarak yapılan ve belgeye dayanan ihbarlar üzerine Milli Sa-
  vunma Bakanlığınca teşkil edilecek kurul raporuna göre suçlu görülenler askeri
  yargı organlarına sevk edilir. Yargılama sonucu mahküm olanlar hakkında 36 ncı
  madde hükümleri uygulanır.
  b) Esaretten dönen subaylardan terfie engel halleri olmadığı anlaşılanlarla,
  isnat olunan suçları sabit olmıyanlardan:
  1. Esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanmış olanlar derhal terfi etti-
  rilerek nasıpları emsal tarihine götürülür.
  2. Normal bekleme sürelerini doldurmuş olanlar esir düşmeden evvel terfi
  şartlarını kazanmamış iseler, 2 yıllık sicili sağlanıncaya kadar bekletildikten
  sonra sicil notu ortalamaları ve değerlendirme notlarına göre aynı rütbedeki di-
  ğer terfi edecek subaylarla yeterlik gruplamasına girer ve terfi işlemine tabi
  tutulurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları em-
  sal tarihine götürülür.
  3. Emsallerinden bir rütbeden fazla geri kalmış olanlar, her rütbede 2 yıl-
  lık sicil sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamalarına ve
  değerlendirme notlarına göre aynı rütbedeki diğer terfi edecek subaylarla yeter-
  lik derecelemesine girer ve terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfie hak kazandık-
  ları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları emsal tarihine götürülür.
  c) Yukarıdaki esaslara göre yapılacak terfilerde kadro münhali aranmaz.
  III - Harb gaibi subaylar:

  Madde 60 - Harb gaibi olup da sonradan dönen subaylar 59 uncu maddenin (a)
  bendi uyarınca askeri yargı organlarına sevk edilirler. Neticede beraet edenle-
  rin terfileri esir subaylar hakkındaki esaslara göre yapılır.
  IV - Enterne edilen subaylar:

  Madde 61 - Yabancı devletler tarafından enterne edildiği mahkeme kararı ile
  sabit olan subaylar hakkında 59 uncu madde hükümleri uygulanır.
  V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren subaylar:

  Madde 62 - Bulundukları rütbelerde terfi şartlarını tamamlamış ve terfi için
  gerekli yeterlik derecesine girmiş subayların sıhhi izin sürelerine tabi bulun-
  maları terfilerine engel teşkil etmez.
  Sıhhi izin süreleri bekleme sürelerinden sayılır.
  VI - Sınıfı değişen subaylar:

  Madde 63 - Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren subaylarla fakülte ve yüksek
  okullarda okuyanların terfilerinin ne şekilde yapılacağı Subay Sicil Yönetmeli-
  ğinde gösterilir.
  VII - Fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların nasbı:

  Madde 64 - (Değişik:28/6/2001-4699/8 md.)
  Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullardan mezun olup subay
  nasbedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihlerde olursa olsun kademe ilerlemesi
  veya üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları fakülte veya yüksek
  okullardan mezun oldukları takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. Askerlik hizmeti sırasında
  veya müteakiben muvazzaf subay nasbedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihte
  olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak
  nasıpları 35 inci madde gereğince nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos
  tarihidir.
  VIII - Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan,
  cezası infaz edilmekte olan subaylar hakkında yapılacak işlem:

  Madde 65 - Açığa alınan veya tutuklanan subay ve askeri memurlar hakkında
  aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:
  a) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/10 md.) Haklarında ölüm veya ağır hapis ceza-
  sını gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan ya da taksirli suçlar hariç olmak
  üzere 5 yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren bir cürümden veya emre ita-
  atsizlikte ısrar, üste veya amire fiilen taarruz, üste veya amire hakaret, muka-
  vemet suçlarından dolayı kamu davası açılanlar mensup oldukları bakanlıklarca
  açığa çıkarılabilirler.
  Ancak, emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire fiilen taarruz, üste veya
  amire hakaret, mukavemet suçlarında; nezdinde mahkeme kurulan kıta komutanı veya
  kurum amiri tarafından fiilin işleniş şekli, niteliği ve disiplini ihlal derece-
  si bakımından açığa alınmayı gerektirip gerektirmediği hakkında bir görüş bildi-
  rilmişse bu görüş de dikkate alınır.
  b) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/10 md.) (a) bendi gereğince açığa çıkarılanlar
  yapmakta oldukları görevden alıkonulurlar ve kendilerine başka görev verilmez.
  c) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/10 md.) Bunlardan;
  1. (Değişik:28/6/2001-4699/9 md.) Yargılama sonunda beraatlerine, haklarındaki
  kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına veya
  duruşmanın tatiline veya davanın düşmesine veya kamu davasının reddine veya
  Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde
  hükümlülüklerine karar verilenlerin açıkları, haklarındaki kararın kesinleşmesi
  beklenmeksizin kaldırılır.
  2. Soruşturmaya konu olan fiillerinin hizmetlerine devama engel olmadığı an-
  laşılanların açıkları, haklarında karar verilmesi beklenmeksizin kaldırılabilir.
  d) (Değişik:28/6/2001-4699/9 md.)Hükmün aleyhe bozulması ve mahkemece bu
  bozmaya uyulması veya duruşmanın tatiline dair kararın ortadan kalkması
  veya Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesini gerektirecek şekilde
  hükümlülüklerine karar verilmesi hallerinde de (a) bendi hükmü uygulanır.
  e) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/10 md.) Terfi sırasına girenlerden;
  1. Açıkta bulunanların,
  2. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirmeyecek
  şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm olmaları nedeniyle veya (c) bendi-
  nin (2) numaralı alt bendine göre açıkları kaldırılmış olup da henüz hükümleri
  kesinleşmemiş olanların,
  3. (Değişik: 29/7/1983 - 2870/6 md.) Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle
  beraber kovuşturma veya duruşması devam eden veya hakkında verilen hüküm henüz
  kesinleşmemiş bulunanların,
  4. Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç, firar veya izin teca-
  vüzünde bulunmuş olanlar ile firar veya izin tecavüzüne devam edenlerin,
  Terfileri ve kademe ilerlemeleri yapılmaz.
  Bu gibilerin terfi ve kademe ilerlemesi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı
  subay sicil yönetmeliğinde gösterilir.
  f) (Değişik:26/3/1982 - 2642/10 md.) Açığa alınan ya da tutuklananlar;
  1) Hizmet eri tazminatından ve bu Kanunda öngörülen aile yardım ödeneği,
  mahrumiyet yeri ödeneği, doğum yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, tedavi ve
  cenaze masrafları, yakacak yardımı, giyecek ve yiyecek (tayın bedeli) yardımı,
  tahsil bursları ve yurttan faydalanma, lojmandan faydalanma hükümlerinden yarar-
  lanmaya devam ederler.
  2. Açığa alınanlara, açıkta kaldıkları sürece aylıklarının üçte ikisi, tu-
  tuklulara ise yarısı ayrıca ödenir. Ancak, bu gibilerden haklarında kovuşturmaya
  yer olmadığına, muhakemenin menine, beraate, her ne sebeple olursa olsun kamu
  davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen
  veya noksan ödenen her türlü özlük hakları ödenir.
  g) (Değişik: 3/7/1975 - 1923/25 md.) Firar veya izin tecavüzünde bulunanla-
  rın bu fiillerinin başladığı tarihten itibaren aylık, hizmet ve makamla ilgili
  ödenek ve tazminatları kesilir. Ancak, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçir-
  me veya mazerete dayalı olduğu adli mercilerce verilmiş kararlarla saptanan izin
  tecavüzlerinde kesilen aylık ve makamla ilgili ödenek ve tazminatları geri veri-
  lir.
  h. (Değişik: 3/7/1975 - 1923/25 md.) Hapis veya ağır hapis cazalarının infa-
  zı sırasında subaylar er gibi iaşe edilir. Bunlara maaş ile hizmet ve makamları-
  na ilişkin ödenek ve tazminatları verilmez.
  DOKUZUNCU BÖLÜM
  Çeşitli Hükümler
  I - Genelkurmay Başkanının yaş haddi ve görev süresi:
 12. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
  Madde 66 - (Mülga: 28/6/1978 - 2159/4 md.)
  ALTINCI KISIM
  Astsubaylar (1)
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Kaynak ve Yetiştirme
  I - Kaynak:

  Madde 67 - (Değişik: 7/7/1971-1424/24 md.)
  Silahlı Kuvvetler için muvazzaf astsubay kaynakları astsubay okullarıdır.
  Astsubay okulları; astsubay hazırlama okulları ve astsubay sınıf okulları
  olmak üzere ikiye ayrılır.
  II - Yetiştirme:

  Madde 68 - Muvazzaf astsubay olacaklarda aranacak şartlar ile astsubay okulu
  öğrencileri hakkında uygulanacak esaslar aşağıda gösterilmiştir:
  a) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/11 md.) Muvazzaf astsubay olabilmek için en az
  ortaokul veya bir mesleğe yönelik olmayan ve Genelkurmay Başkanlığınca tespit
  edilecek liselerin ortaokullarından mezun olmak ve 3 yıl süreli Astsubay Hazır-
  lama Okulunu bitirdikten sonra astsubay sınıf okulunda tabi tutulacağı bir yıl-
  dan az olmayan öğrenim ve eğitimi bitirmek ve 18 yaşını tamamlamış olmak şart-
  tır. Ancak bu öğrenim ve eğitim süresini bitirdikleri tarihte 18 yaşını doldur-
  mamış olanlar Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kazai rüşt kararı almak şar-
  tıyla muvazzaf astsubay olabilirler.
  (Değişik: 21/7/2000-KHK-607/8 md.) Yukarıda belirtilen kaynak, kuvvetlerin muvazzaf
  astsubay ihtiyacını karşılamadığı takdirde, Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek
  fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile en az lise veya dengi okulları kendi
  nam ve hesabına okuyarak bitirmiş olanlardan veya aynı öğrenimi görmüş olup da
  askerlik görevine başlamış erbaş ve erlerden istekli olmak ve 24 yaşından büyük
  olmamak şartıyla astsubay sınıf okullarında en az bir öğrenim yılı öğrenim ve eğitimi
  başarıyla bitirenlerden tamamlanır. Bunlardan astsubay nasbedilenlerin askerlik
  hizmetinde geçen süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Bu
  şekilde bulunacak nasıplarına göre terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları,
  nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. Nasıp düzeltilmesinden
  dolayı maaş ve maaş farkları ödenmez, diğer özlük hakları verilmez. Ancak, sınıf
  okullarından çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin okulda geçirdikleri süreler
  hizmetlerinden sayılmayıp tekrar kıtaya sevk edilerek askerlik yükümlülükleri
  tamamlatılır.
  Sağlık sınıfı muvazzaf astsubay yetiştirilenlerin ders programları, Silahlı
  Kuvvetlerin özellikleriyle sağlık meslek liselerinin ders programları dikkate
  alınarak düzenlenir. Bu şekilde yetiştirilen astsubaylar sağlık meslek liseleri
  mezunlarına muadil sayılırlar ve diplomaları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın-
  ca onaylanır.
  b) Astsubay okullarına girişte aranacak nitelikler, okulların öğrenim, eği-
  tim süre ve şekilleri, öğrencilerin azami öğrenim süresiyle görev ve sorumluluk-
  ları ve ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
  c) Astsubay okulu öğrencilerinin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır.
  d) Astsubay okulu öğrencileri aşağıdaki hallerde öğrencilik niteliğini
  kaybederler:
  1. Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek ahlak
  notunu kaybedenler.
  --------------
  (1) Astsubaylar için ek 21 nci maddeye bakınız.
  KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek - 18)
  2. Yönetmelikte tespit edilecek esaslar dahilinde askeri öğrencilik niteli-
  ğini kaybettiklerine dair disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler,
  3. Öğrenimlerini bu kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek
  süre içinde tamamlıyamıyanlar,
  4. Sağlık kurullarınca verilecek raporlara göre askeri öğrenci olarak öğre-
  nimine devam imkanı kalmıyanlar,
  5. Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybederler,
  6. (Ek:7/12/1989 - 3593/6 md.) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşulları-
  na uymadıkları sonradan anlaşılanlar.
  e) Bu maddenin (d) bendi gereğince öğrencilik niteliğini kaybedenlerin ili-
  şikleri kesilir.
  Sağlık sebebi dışında ilişikleri kesilenlere Devletçe yapılan masraf faizi
  ile birlikle ödettirilir.Bu borçları askerlik hizmetleri süresince tehir edilir.
  (Değişik: 7/12/1989 - 3593/6 md.) (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde ya-
  zılı hal hariç olmak üzere öğrencilikle ilişkisi kesilenler, muvazzaf subay veya
  astsubay olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar.
  f) Astsubay okulu öğrencilerinin ilişiklerinin kesilmesi ve ilişikleri kesi-
  lenler ile ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
  YEDİNCİ KISIM
  Astsubay Sınıflandırması
  I- Sınıflar:

  Madde 69 - (Değişik:19/4/2000-4564/3 md)
  Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup astsubayların sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dahil bulunduğu 21 inci madde esaslarına göre tespit edilir ve Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde gösterilir.
  II - Sınıflandırma:

  Madde 70 - Astsubayların sınıflandırılması hakkında 22 nci madde esasları
  uygulanır.
  a) İlk sınıflandırma:

  Madde 71 - Astsubay adayı öğrencilerin sınıflara ayrılması hakkında 23 üncü
  madde esasları uygulanır.
  b) Yeniden sınıflandırma:

  Madde 72 - Astsubayların yeniden sınıflandırılması hakkında (d) bendi hariç
  olmak üzere 24 üncü madde esasları uygulanır.
  III - Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği:

  Madde 73 - Astsubay sınıflandırma kurulları ve Sınıflandırma Yönetmeliği
  hakkında 25 inci madde esasları uygulanır.
  SEKİZİNCİ KISIM
  Astsubay Meslek İçi Eğitimi
  I - Meslek içi eğitimi:

  Madde 74 - Astsubayların meslek içi eğitimleri hakkında 26 ncı madde esas-
  ları uygulanır.
  II - Muharip sınıf astsubayların karargahta görevlendirilmesi:

  Madde 75 - Muharip sınıf astsubaylar başçavuş olmadan kurum ve karargahlarda
  idari işlerde görevlendirilemezler.
  DOKUZUNCU KISIM
  Astsubay Terfileri
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler
  I - Kapsam:

  Madde 76- Silahlı Kuvvetlere mensup astsubayların; rütbeleri, bekleme süre-
  leri, nasıpları, rütbe ve kademe terfi şartları bu kanun hükümlerine tabidir.
  II- Rütbeler:

  Madde 77 - Silahlı Kuvvetlerdeki astsubay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir.
  Astsubay çavuş
  " Kıdemli çavuş
  " Üstçavuş
  " Kıdemli üstçavuş
  " Başçavuş
  " Kıdemli Başçavuş
  III- Bekleme süreleri:
  a) Barış zamanına ait normal bekleme süreleri:

  Madde 78 - Astsubayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir:
  Rütbeler Normal bekleme süreleri
  --------------------------------- -----------------------
  Astsubay çavuş 3 yıl
  " Kıdemli çavuş 3 yıl
  " Üstçavuş 3 yıl
  " Kıdemli üstçavuş 3 yıl
  " Başçavuş 6 yıl
  " Kıdemli başçavuş 6 yıl
 13. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
  b) En az bekleme süreleri:

  Madde 79 - Savaşta ve milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar
  için Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine Milli Savunma Bakanının
  teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile normal bekleme süreleri yarısına kadar in-
  dirilebilir. Bu indirme sonucunda bir yıldan artan miktarlar tam yıla çıkarılır.
  (Değişik: 21/7/2000 - KHK - 607/9 md.) Üstün başarı kıdemi alan üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir.
  (Ek: 3/7/1975 - 1923/27 md.) Öğrenim süreleri astsubay hazırlama okulların-
  dan yıl olarak fazla olan okulları bitiren astsubaylarla bir yıldan fazla süreli
  astsubay sınıf okullarını saptanan öğrenim süresinde bitirenlerin astsubay ça-
  vuşlukta bekleme süreleri fazla olan öğrenim süreleri kadar eksiktir.
  (Değişik:28/6/2001-4699/10 md.)
  Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek
  yüksek okullarını bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvuranlardan;
  astsubay sınıf okullarında en az bir öğretim yılı öğrenim ve eğitimi başarıyla bitirip
  astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı veya sınıfta kalmaları hariç fakülte, yüksek okul
  veya meslek yüksek okullarındaki öğrenim süreleri rütbe bekleme sürelerinden
  düşülür. Bunların hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikte
  gösterilir.
  c) En çok bekleme süreleri:

  Madde 80 - (Değişik:9/8/1993-KHK-499/13 md.) Astsubayların 78 inci maddede
  gösterilen normal bekleme süreleri dışında her rütbede kalabilecekleri süre,bu
  Kanundaki esaslar dahilinde o rütbenin yaş haddine kadar olan süredir.
  IV - Terfi zamanı:

  Madde 81 -Astsubayların terfi zamanı hakkında 33 üncü madde hükmü uygulanır.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Nasıp
  I - Astsubaylığa nasıp:

  Madde 82 - (Değişik: 3/7/1975 - 1923/27 md.)
  Astsubaylığa nasıp ve rütbe terfileri, Kuvvet Komutanının (Jandarma astsu-
  bayları için Jandarma Genel Komutanının) teklifi ve Genelkurmay Başkanının
  lüzum göstermesi üzerine, Milli Savunma Bakanı (J., Astsb. için İçişleri Bakanı)
  onayı ile yapılır. Astsubay Sınıf Okullarında en az 1 öğrenim yıllık mesleki
  öğrenim ve eğitimi başarı ile bitirenler Astsb. Çvş. nasbedilirler. Nasıpları
  Sınıf Okullarını bitirdikleri takvim yılının 30 Ağustos`una götürülür.
  Bir öğrenim yılından fazla süreli sınıf okullarını saptanan öğrenim süresin-
  de bitirenlerin Astsb. Çvş. luğa nasıpları 1 öğrenim yılı öğrenim gören emsalle-
  rinin nasıp tarihine götürülür. Nasıp düzeltmesinden dolayı maaş, maaş farkı ve
  diğer özlük hakları ödenmez.
  II - Nasıp düzeltilmesi:

  Madde 83 - (Değişik: 17/4/1975 - 1875/6 md.)
  Kazai ve idari kararlar sonucu astsubayların nasıplarının düzeltilmesi hak-
  kında 36 ncı maddenin (a), (b), (e) bentleri hükümleri uygulanır. Ancak sıhhi
  sebepler ile devamsızlık, yönetmelikte gösterilen özel nitelik isteyen kurslar
  ve 3 ay (dahil) daha az süreli kurslar için 36 ncı maddenin (b) bendi hükümleri
  uygulanmaz.
  (Ek: 29/9/1988 -3475/9 md.) Yukarıdaki fıkra gereğince nasıpları düzeltile-
  cek astsubayların; nasıp düzeltme ve terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı
  Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Kıdem
  I - Kıdem ve kıdem sırası:

  Madde 84 - (Değişik: 21/7/2000 - KHK - 607/10 md.)
  Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.
  a) Rütbelerde kıdemler, bakanlık onayı metninde yazılı tarihten başlar.
  b) Aynı günde astsubaylığa nasbedilenler arasında kıdem sırası, okullarda kazanılan
  not ortalamalarına göre tespit edilir ve bunlar kendi aralarında sıralanırlar.
  c) Aynı sınıf ve rütbede aynı nasıplı astsubaylar arasında kıdem sırası, her yıl tespit
  edilen yeterlik derecesine göre saptanır.
  d) Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve nasıplı astsubaylar arasındaki kıdem sırası
  aşağıdaki önceliğe göre;
  1) Yeterlik dereceleri,
  2) Astsubaylık hizmet süreleri,
  3) Bir önceki rütbeye yükselme tarihleri,
  4) Bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik dereceleri,
  5) Bu durumda da eşitlik varsa, eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir önceki rütbenin
  son yılında tespit edilen yeterlik dereceleri,
  dikkate alınarak belirlenir.
  e) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenler, yeni sınıflarındaki yeterlik
  dereceleri tespit olununcaya kadar, yeni sınıfının aynı nasıplılarının sonunda sıralanırlar.
  f) Kuvvetleri ayrı olan aynı rütbe ve aynı nasıplı astsubayların kıdem sırası;
  1) Aynı yıl terfi edenlerden kıdem almadan yükselenler,
  2) Her ikisi de kıdem alarak yükselmiş ise, bir önceki rütbeye yükselme tarihi önce
  olanlar,
  3) Bütün şartları aynı ise, mensup olduğu kuvvete göre sıra ile; kara, deniz, hava,
  jandarma,
  diğerlerine nazaran kıdemlidir.
  Yukarıda belirtilen ilkelere göre kıdem ve kıdem sırasının belirlenmesine ilişkin diğer
  usul ve esaslar, Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Terfi Esas ve Şartları
  I - Rütbe terfi şartları ve esasları:

  Madde 85 - (Değişik: 29/9/1988 - 3475/10 md.)
  Astsubayların rütbe terfi şartları aşağıda gösterilmiştir.
  a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak,
  b) (Değişik: 21/7/2000-KHK-607/11 md.) Rütbeye mahsus bekleme süresinin üçte ikisi
  oranında; kıdem alanlardan astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş ve astsubay kıdemli üstçavuş rütbelerinde en az bir yıllık, diğer rütbelerde fiili
  bekleme süresinin üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak.
  c) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak.
  Birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olan astsubayların terfileri aşağı-
  daki esaslara göre yapılır.
  a) (Değişik: 21/7/2000 - KHK - 607/11 md.) Yükselme sırasına girmiş bulunan
  astsubayların, sicil notu ortalamaları tespit edilir ve bunlar sınıfları içerisinde yeterlik
  derecesine göre sıralanır. Bilahare bu sıralama esas alınmak üzere sicil notu
  ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kadro
  açığı kadarı en üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir.
  Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi
  edemeyenler derece ilerlemesi yaparlar. 83, 100 ve 106 ncı maddelere göre 30
  Ağustos tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin
  şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri
  derhal yapılır.
  b) (Değişik:28/6/2001-4699/11 md.) Üstün başarılı üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve
  başçavuşların terfi esasları; üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların bu
  rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce üstçavuşların kıdemli çavuşluk
  ve üstçavuşluk; kıdemli üstçavuşların üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk;
  başçavuşların ise başçavuşluk rütbesine ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun % 95`i
  ve daha yukarısı ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun % 90 ve daha yukarısı
  olanlardan;
  1. Bu rütbelerde, en az iki ayrı birinci veya ikinci sicil üstünden sicil notu alanlar veya
  rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce alacak olanlar,
  2. Muharip sınıf üstçavuşlardan kıdemli çavuş ve üstçavuş; kıdemli üstçavuşlardan,
  üstçavuş ve kıdemli üstçavuşluk rütbelerinde bekleme süresinin toplam üçte biri kadar
  veya daha fazla kıt`a görevi yapmış olanlar veya bu süreyi rütbe bekleme
  süresinin bitiminden bir yıl önce tamamlayacak olanlar,
  Belirlenir ve bu astsubaylar, sicil notu ortalaması en yüksek olandan başlanarak
  rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan
  astsubaylardan sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanmak suretiyle Kuvvet
  Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından uygun
  görülenler kendi sınıf mevcudunun; muharip sınıflar için % 8`i, yardımcı sınıflar için % 4`ü
  oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler.
  c) (Ek: 21/7/2000 - KHK - 607/11 md.) Yükselme sırasına girmiş bulunan
  astsubaylardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye
  tâbi tutulanların rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre,
  birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır.
  Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf ve
  rütbelerin özelliklerine göre ne surette, kimler tarafından, hangi zamanlarda
  doldurulacağı, sicil notunun verilme esasları ve birinci fıkranın (b) bendinde-
  ki şart nedeniyle terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfi işlemlerinin ne şe-
  kilde yapılacağı ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfi usul ve şartları Astsu-
  bay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  II - Terfide baraj:
 14. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
  Madde 86-(Mülga:7/7/1971-1424/28 md,; Yeniden düzenleme 29/9/1988-3475/11
  md.;İptal:Ana.Mah.`nin 31/12/1992 tarih ve E:1992/40,K:1992/55 sayılı Kararı
  ile.)
  III - Yeterlik derecelerinin hesaplanması:

  Madde 87 - (Mülga: 7/7/1971 - 1424/28 md.)
  IV - Terfi işlemi:

  Madde 88 - (Mülga: 7/7/1971 - 1424/28 md.)
  V - Kadroların bildirilmesi:

  Madde 89 - (Değişik: 3/7/1975 - 1923/31 md.)
  Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ve Jandarma Genel Komutanlığına ait astsubay
  kadroları her yılın 30 Ağustos tarihine kadar sınıfı (varsa branşı) belirtilerek
  Genelkurmay Başkanlığınca saptanır.
  VI - Çok sınıflı kadrolar:

  Madde 90 - (Mülga: 7/7/1971 - 1424/30 md.)
  VII - Rütbe terfii esas ve şartları:

  Madde 91 - (Mülga: 7/7/1971 - 1424/30 md.)
  VIII - Müteakip yıllarda terfi:

  Madde 92 - (Değişik: 29/9/1988 - 3475/12 md.)
  Rütbe terfi edemeyen astsubaylardan:
  a) Astsubay çavuş ve astsubay kıdemli çavuşların tamamı,
  b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 50 (dahil)`den fazla ve
  % 60`dan az olan üstçavuş - başçavuşlar,
  c) (İptal:Ana.Mah.31/12/1992 tarih ve E:1992/40,K:1992/55 sayılı Kararı ile)
  Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarını haiz olmak kay-
  dıyla sonraki yıllarda o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 85 inci madde
  esaslarına göre yeniden terfi işlemine tabi tutulurlar.
  Terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rütbeye
  nasıp tarihidir. Bunlar yükseldikleri yeni rütbenin bekleme süresine tabidirler.
  (Son fıkra iptal: Ana.Mah.31/12/1992 tarih ve E:1992/40,K:1992/55 sayılı Ka-
  rarı ile.)
  IB - Kademe terfii esas ve şartları:

  Madde 93 - (Değişik: 7/7/1971 - 1424/32 md.)
  Astsubaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.
  a) Kademe ilerleme şartları şunlardır:
  1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,
  2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ileri kademe bulunmak,
  3. Sicil notu, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak.
  Yukarıdaki şartları haiz olan astsubaylar, her yıl kademe ilerlemesi yapar-
  lar.
  b) Rütbelere ait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş kademelerine
  sırayeti ek-VIII sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle
  üst rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez.
  c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları Astsubay Sicil
  Yönetmeliğinde gösterilir.
  d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden astsubaylar, yeni rütbe-
  lerinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.
  Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden astsubaylar da yeni rütbelerinin
  birinci kademesine ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademe aylıkları
  evvelki aylıklarından az olduğu takdirde, aradaki fark kademe ilerlemesi sure-
  tiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte devam olunur.
  e) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp
  tarihlerine göre ek - VIII sayılı cetveldeki kademelere intibakları yapılır.
  f) (Değişik: 29/9/1988 - 3475/13 md.) Kadrosuzluk (...) (1) sebebiyle rütbe
  terfi edemeyenlerden (a) bendinde belirtilen şartları haiz olanlar, bulun-
  dukları rütbede kademe ilerlemesi yapabilirler.
  g) (Ek: 21/7/2000 - KHK - 607/12 md.) Kademe ilerlemesi yapacak astsubaylardan
  görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tâbi tutulanlardan o yıla
  ait sicil notu olmayanlarda, (a) bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların kademe
  ilerlemeleri sicil notu ortalamasına göre yapılır.
  Çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak astsubaylar hakkında yapı-
  lacak işlem:

  Madde 94 - (Değişik: 7/7/1971-1424/33 md.)
  (Değişik cümle:28/6/2001-4699/12 md.) Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik, ahlakî
  durum veya (c) bendinde belirtilen suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda
  belirtilen esas ve şartlar dahilinde astsubaylar hakkında Silâhlı Kuvvetlerden ayırma
  işlemi yapılır.
  a) Yetersizlik sebebi ile ayırma:
  1. (Değişik: 17/4/1975 - 1876/4 md.) Rütbe bekleme süresi sonunda veya son-
  raki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında sicil notu ortalaması sicil tam no-
  tunun % 50 sinden az olan üstçavuş - başçavuşlar;
  2. Kıdemli başçavuşlardan iki defa kademe ilerlemesi yapamayanlar ile rütbe-
  sinin son kademesine geldiği halde almış bulunduğu sicil notu kademe ilerlemesi
  için yeterli olmıyanlar;
  3. Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden isti-
  fade edilemiyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenliyeceği sicil belgesi ile
  anlaşılanlar;
  Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümle-
  ri uygulanır.
  b) Disiplinsizlik ve ahlaki durum sebebiyle ayırma:
  Disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle Silahlı Kuvvetlerde kalmaları
  uygun görülmiyen astsubayların hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında T.C.
  Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
  (Değişik: 29/7/1983-2870/7 md.) Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkın-
  daki sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderile-
  ceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler ta-
  rafından yapılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi astsubay-
  lardan durumlarının Yüksek Askeri Şüra tarafından incelenmesi Genelkurmay Baş-
  kanlığınca gerekli görülenlerin Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi, Yüksek Aske-
  ri Şüra kararı ile yapılır.
  c)(Ek :28/6/2001-4699/12 md.)Aşağıda belirtilen suçlardan hükümlülükleri
  ertelenen, para cezasına veya tedbire çevrilen veya affa uğrayanların ayrılmaları :
  Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsalar bile Devletin
  şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 131 inci
  maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet,
  hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz
  kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlâk
  kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından
  hükümlü olan astsubaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye
  Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

  Madde 95-99 - (Mülga: 7/7/1971-1424/34 md.) (2)
  YEDİNCİ BÖLÜM
  Özel Hükümler
  I - Savaş takdirnamesi alanlar:

  Madde 100 - Savaş takdirnamesi alan astsubaylar hakkında 58 inci madde esas-
  ları uygulanır.
  II - Esir astsubaylar:

  Madde 101 -Esir düşen astsubaylar hakkında 59 uncu madde esasları uygulanır.
  III - Harb gaibi astsubaylar:

  Madde 102 -Harb gaibi astsubaylar hakkında 60 ıncı madde esasları uygulanır.
  -----------------
  (1) Bu benddeki "...ve terfide baraj..." ibaresi Anayasa Mahkemesinin
  31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 Sayılı Kararı ile iptal
  edilmiştir.
  (2) 7/7/1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 33 ve 34 üncü maddeleri ile bu Kanunun
  V. VE VI. Bölüm başlıkları kaldırılmıştır.
  IV - Enterne edilen astsubaylar:

  Madde 103 - Enterne edilen astsubaylar hakkında 61 inci madde esasları
  uygulanır.
  V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren astsubaylar:

  Madde 104 - Sıhhi izin süresinde bulunan astsubayların terfileri hakkında
  62 nci madde esasları uygulanır.
  VI - Sınıf değiştiren astsubaylar:

  Madde 105 - Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren astsubayların terfilerinin
  ne şekilde yapılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  VII - Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan,
  cezası infaz edilmekte olan astsubaylar hakkında yapılacak işlem:

  Madde 106 - (Değişik: 3/7/1975 - 1923/32 md.)
  Astsubayların açığa alınmaları ve açıklarının kaldırılması subaylar hakkın-
  daki hükümlere tabidir. Astsubayların açığa çıkarılmaları, açıkların kaldırılma-
  sı ve açığa çıkarılan, tutuklanan, cezası infaz edilmekte olan veya firar ve
  izin tecavüzünde bulunan astsubaylar hakkında 65 inci madde hükümlerine göre iş-
  lem yapılır.
 15. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
  VIII - İstifa eden veya emekli olan astsubayların durumları:

  Madde 107 - (Değişik birinci fıkra 29/9/1988-3475/14 md.) Disiplinsizlik ve
  ahlaki durum sebebiyle Silahlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyerek sicil
  yoluyla çıkarılanlar hariç olmak üzere istifa eden veya emekliye ayrılan veyahut
  yetersizlik nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemine tabi tutulan astsu-
  baylar, rütbeleriyle yedek astsubaylığa geçirilirler.
  (Değişik:28/6/2001-4699/13 md.) Bunların yedeklik çağları, 5434 sayılı Türkiye
  Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi hükümlerine tabidir
  Silahlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan astsubaylar muvaz-
  zaf olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınamazlar.
  Barışta manevra ve tatbikat amaciyle olağanüstü hallerde lüzum ve ihtiyaca
  göre yeteri kadarının hizmete çağrılması sair yedeklik işlem ve durumları ile
  meslekten çıkarılmaları Yedek Subay Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
  (Ek fıkra: 19/8/1982-2703/2 md.; Mülga: 29/9/1988-3475/19 md.)
  IB - Sicil yolu ile çıkarılanların muvazzaflık hizmetleri:

  Madde 108 - (Değişik:29/9/1988 - 3475/15 md.) Disiplinsizlik ve ahlaki du-
  rumları sebebiyle sicil yolu ile veya mahkeme kararıyla mecburi hizmetini tamam-
  lamadan astsubaylıktan çıkarılanlardan, muvazzaflık hizmetini tamamlayanlar
  derhal terhis olunur.
  Muvazzaflık hizmetini tamamlamayanlara bu hizmetleri er olarak tamamlatılır.
  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  Astsubaylıktan Subay Olma
  I - Astsubaylıktan subay olma şartları:

  Madde 109 -(Değişik:9/8/1993-KHK-499/15 md.) Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı
  gözönüne alınarak her sene tespit edilecek kontenjan nispetinde emsali arasında
  temayüz etmiş astsubaylar,aşağıdaki şartlarla teğmen nasbedilirler:
  a) Subaylık için sınava müracaat tarihinde en az üstçavuş rütbesinde ve ast-
  subay olarak 6 ncı hizmet yılını tamamlamış,9 uncu hizmet yılını bitirmemiş ol-
  mak,
  b)(Değişik:28/6/2001-4699/14 md.) Subaylık için sınava müracaat tarihinde
  astsubaylığa nasıp tarihinden itibaren almış olduğu mevcut sicil notlarının
  ortalaması, sicil tam notunun %90 ve daha yukarısı olmak,
  c) Askeri disiplin,tutum ve davranışları,görevindeki başarısı,mesleki bilgi
  ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa layık bulunduğu sıralı si-
  cil üstleri tarafından onanmış olmak,
  d)Yapılacak seçme sınavlarında başarılı olmak ve seçilmelerini müteakip
  gönderilecekleri okul ve kurslarda başarı göstermek.
  Yapılacak seçme sınavlarında başarı gösterenlerin sıralaması,personelin sı-
  nav notu ile almış olduğu madalya,ödül,takdir,taltif ve cezalar da dikkate alın-
  mak süretiyle,yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılır.
  Bunlardan okul ve kurslardaki öğrenim ve eğitimi başarı ile bitirenler,bi-
  tirdikleri tarihten geçerli olarak teğmen nasbedilirler.Bunların okul ve kurs-
  larda geçen süreleri nasıp tarihine eklenerek teğmenlik bekleme süresinden sayı-
  lır. Bu şekilde bulunacak nasıplarına göre terfi ve kademe ilerlemesine esas
  olacak nasıpları, nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustosudur. Ancak
  nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları
  verilmez.
  Astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz olup,
  Genelkurmay Başkanlığında geçerli mazeret olarak değerlendirilen harekat görev-
  leri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan astsubay-
  ların hakları sınava giremedikleri süre kadar uzatılır.
  (Ek:28/6/2001-4699/14 md.)
  Astsubaylıktan subay olmaya engel hâller aşağıda belirtilmiştir. Bu fıkrada
  belirtilenler; cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları
  kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsalar da
  subay olamazlar:
  a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira,
  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık,
  yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayrî tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
  haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma
  suçlarından birisinden mahkûm olmak,
  b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,
  fesat suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen
  suçlardan birisinden mahkûm olmak,
  c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçların dışındaki
  suçlardan askerî ve adlî mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince
  toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile mahkûm olmak
  veya cezalandırılmak.
  (Ek:28/6/2001-4699/14 md.) Açığa alınmayı gerektiren ya da yukarıdaki fıkranın (a) ve
  (b) bentlerinde sayılan suçlardan gözetim altına alınanlar veya tutuklananlar veya
  haklarında kamu davası açılanlar, bu durumlarının devamı süresince sınava alınmazlar.
  Bunlar hakkında soruşturma emri verilmemesi veya hazırlık soruşturması sonunda
  kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi veya yargılama neticesine göre beraat
  etmeleri halinde, diğer şartları da haiz olmak kaydıyla sınava kabul edilirler. II - Astsubaylıktan subay olanların rütbeleri:

  Madde 110 - (Değişik: 9/8/1993 - KHK - 499/16 md.) Astsubaylıktan subaylığa
  geçenlerin yükselebilecekleri rütbe, rütbe bekleme süreleri ve yaş hadleri aşa-
  ğıda gösterilmiştir.
  Rütbeler Normal Bekleme Süreleri Yaş Haddi
  -------- ----------------------- ----------
  Teğmen 3 yıl 41
  üstteğmen 6 yıl 46
  Yüzbaşı 6 yıl 55
  Bunlar astsubay iken bulundukları rütbe karşılığı derece ve kademelerine bir
  kademe ilave edilerek subay nasbedilirler.Müteakip yıllarda ulaşabilecekleri
  rütbelere ait ilk derece ve kademeleri ile aylık gösterge tablosu,EK-VII sayılı
  cetvelde düzenlenmiştir.Rütbe,rütbe normal bekleme süreleri,yaş hadleri dışında
  kalan hususlar için bunlara subaylar hakkındaki hükümler(14 üncü maddenin üçüncü
  fıkrasındaki intibak hükümleri dahil) uygulanır.
  (Değişik:28/6/2001-4699/15 md.) Bunlardan subay nasbedildikten sonra fakülte veya
  yüksek okul bitirenlerin intibakı personelin fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek
  okulunu bitirdiğine dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve
  kademelerine, 2 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 kademe, 3 yıl süreli yüksek öğrenim
  için 2 kademe, 4 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 derece ilâve edilerek yapılır. 2 ve 3
  yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlayarak intibakları yapılmış olanların daha sonra lisans
  öğrenimlerini tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere
  tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemleri
  toplamı 1 dereceden fazla olamaz. 5 yıl ve üzerindeki öğrenimlerin 4 yıldan fazlası için
  kademe verilmez.
  Ancak bunlardan en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul bitirenler,ihti-
  yaca göre kendi sınıflarında veya öğrenimleriyle ilgili sınıflarda istihdam edi-
  lebilirler.Bu gibilerden ihtiyaç duyulacak miktar kadarı,birinci fıkrada belir-
  tilen rütbe kısıtlamasına tabi tutulmazlar ve haklarında subayların terfi esas
  ve şartlarına ilişkin hükümler uygulanır.Bu personelden, yükselecekleri rütbenin
  aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar Ek - VII sayılı cetveldeki
  derece ve kademelerine ait aylıklarını almaya devam ederler.Yükseldikleri subay-
  lık rütbe ve rütbe kıdemlerindeki aylık derece ve kademeleri, emsali subayların
  aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince haklarında Ek - VI sayılı cetvel
  hükümleri uygulanır.
  III - Yönetmelik:

  Madde 111 - (Değişik:9/8/1993-KHK-499/17 md.) Yukarıda belirtilen hükümlerin
  tatbik şekli ve karşılığı bulunmayan sınıfların hangi sınıf ve meslek imtihan-
  larına tabi tutulacakları,sicillerin ne şekilde verileceği ve emsalleri arasında
  temayüz etmiş astsubayların subaylığa nasbedilmelerinde aranacak nitelikler ile
  seçme sınavlarının yapılma usul,esas ve şartları Subay Sicil Yönetmeliğinde gös-
  terilir.
 16. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
  ONUNCU KISIM
  Yükümlülük
  I - Subayların ve astsubayların yükümlülüğü:

  Madde 112 - (Değişik: 26/3/1982 - 2642/15 md.)
  Muvazzaf subay ve astsubaylar subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten
  itibaren fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.
  Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük astsubay çavuşluğa nasıp
  tarihinden itibaren hesap edilir.
  (Değişik: 3/10/1996-4185/2 md.) Aşağıdaki hallerde subay ve astsubaylar is-
  tifa etmiş sayılırlar;
  a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, bu evlilikleri yönetmelikte
  belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmeyenler,
  b) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlı-
  ğından çıkarılanlar.
  (Mülga: 21/7/2000 - KHK - 607/13 md.)
  (Değişik: 21/7/2000 - KHK - 607/13 md.) Durumları yukarıdaki bentlere uyanlar ile Türk
  Silâhlı Kuvvetlerinden her ne şekilde olursa olsun mecburi hizmet yükümlülüğünü
  tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silâhlı
  Kuvvetlerinde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar hariç), her yıl Kuvvet
  Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen; askerî öğrenci, subay ve
  astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme
  masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak, ayrıldığı veya
  ilişiğinin kesildiği yıldaki masraf değerleri üzerinden tazminat olarak öderler.
  Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini
  artırmak amacıyla gitmiş olanlardan durumları yukarıdaki fıkralar hükümlerine
  uyanlar hakkında o fıkra hükümleri uygulanmakla birlikte orada bulundukları süre
  içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafların dört katı ayrıca taz-
  minat olarak alınır.
  II - Yurt içinde ve dışında öğrenim, kurs ve staj yapanlar ile yurt dışına
  sürekli göreve atananların yükümlülükleri (1)

  Madde 113 - (Değişik birinci fıkra: 29/7/1998 - 4376/1 md.) Subay ve astsu-
  bay nasbedildikten sonra öğrenim, kurs ve staj için ve sürekli göreve atanma
  nedeniyle yurt dışına gidenlerle, Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içinde öğrenim
  yapanların yükümlülükleri aşağıda gösterilmiştir.
  a) (Değişik:9/8/1993-KHK-499/18 md.) Subay ve astsubay nasbedildikten sonra
  yabancı memleketlere 6 ay veya daha fazla süre ile öğrenim,staj,kurs,ihtisas
  veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gidenlerin yükümlülükleri,masraf-
  ların ödenme şekline bakılmaksızın,gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen süre-
  nin iki katı kadar uzatılır.
  b) (Değişik: 29/7/1998 - 4376/1 md.) Subay nasbedildikten sonra Silahlı Kuv-
  vetler hesabına yurtiçindeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim yapanlarla,mes-
  lekleriyle ilgili ihtisas yapanların ve yurt dışına sürekli göreve atanan subay
  ve astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.
  Yurt dışı sürekli görevi nedeniyle hizmet yükümlülüğü bulunan subay ve ast-
  subaylardan yaş haddinden ve kadrosuzluktan emekli edileceklere bu yükümlülük
  süresi uygulanmaz.
  c) (a) ve (b) fıkraları gereğince yükümlülüklere eklenecek hizmet süreleri-
  nin başlangıç tarihleri:
  1. Yükümlülük süresini tamamlamadan gidenlerin, yükümlülük süresini tamamla-
  dıktan sonra,
  2. Yükümlülük süresini tamamlıyarak gidenlerle, yükümlülüklerini bu süre
  içinde tamamlıyanların,
  Kadro görevine fiilen katıldıkları tarihten başlar.
  III-Liseyi bitirdikten sonra yurt dışında öğrenim yapanların yükümlülükleri:

  Madde 114 - (Değişik: 1/5/1986 - 3282/6 md.)
  Lise mezunlarından öğrenim maksadıyla yabancı memleketlere gönderilenlerin,
  subay çıktıktan sonra istifaya hak kazanmaları, 15 yıllık yükümlülük süresine ek
  olarak öğrenim için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin
  iki katı kadar fazla hizmet etmeleri ile mümkündür.
  -----------------------------
  (1) Bu madde başlığı 29/7/1998 tarih ve 4376 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile
  değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  IV - Askeri öğrencilerin istifa hakları:

  Madde 115 - (Değişik: 9/8/1993 -KHK-499/19 md.)
  Harb okulları ile yurt içi ve yurt dışı fakülte ve yüksekokul askeri öğren-
  cileri;girişlerinden itibaren birinci yıl sonuna kadar,astsubay sınıf okulları
  öğrencileri ise eğitim yılı ikinci dönem başlangıcına kadar okul masraflarını
  ödedikleri takdirde istifa edebilirler.
  V - İstifaların kabul süresi:

  Madde 116 - (Değişik birinci fıkra: 26/3/1982 - 2642/17 md.) Yükümlülükleri-
  ni bitirerek istifa etme hakkını kazananlar, istifalarını Ocak ve Şubat ayları
  içinde isteyebilirler. İstifaların kabulü müracaat tarihinden itibaren bir ay-
  dan fazla geciktirilemez. Bu aylar dışındaki istifa istemleri ancak ilgili Kuv-
  vet Komutanları veya Jandarma Genel Komutanının, hizmet gerekleri itibariyle
  uygun görmesi halinde kabul edilebilir.
  Savaş hali ve savaşı gerektirecek durumun başgöstermesi hallerinde subay,
  astsubay ve askeri memurların istifa işlemleri, Bakanlar Kurulu kararı ile bu
  sürelerin sonuna kadar tehir edilebilir.
  ONBİRİNCİ KISIM
  Hizmet Şartları ve Şekilleri
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Atanmalar
  I - Atanmalarda esaslar:

  Madde 117 - Barışta kıta, karargah ve kurumlara kadrosunda gösterilen rütbe-
  lerden ast rütbe ile asil olarak kimse atanamaz.
  (Ek: 28/6/2001-4699/16 md.) Hizmet ihtiyacının zorunlu kıldığı durumlarda, kadroda
  yazılı sınıf yerine personelin kurmaylık veya özel niteliğine ilişkin atama kodu esas
  alınabilir.
  II - Atanmalarda dikkate alınacak hususlar:

  Madde 118 - Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizme-
  tin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal,
  iklim ve ulaştırma durumları ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer
  yer ve bölge şartları gözönüne alınarak tespit edilecek bölgelere ve garnizonla-
  ra aşağıdaki esaslar da dikkat nazara alınarak sıra ile yapılır:
  a) Meslek programları, meslek içi eğitim esasları ve kadro ihtiyacı,
  b) Sağlık durumu,
  c) İdari, asayiş ve zaruri sebepler,
  d) İstekli bulunduğu yerler.
  III- Yönetmelik:

  Madde 119 - Yukardaki maddede yazılı esaslar dahilinde bölge ve garnizonla-
  rın tespiti, bölgelerin ve garnizonların değişen şartlara göre yeniden tesbiti,
  buralarda kalma süreleri, atanma ve yer değiştirmelerde dikkate alınacak sair
  hususlar Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik ile
  tespit edilir.
  IV - Göreve atanmada başlama süresi:

  Madde 120 - Subay ve astsubayların ilk ve görev süresi içinde atanmalarında:
  a) Aynı belediye hudutları içinde veya aynı garnizon dahilinde bulunanlar,
  atanma emrini tebellüğ ettiği günü takibeden 24 saat içinde, bu süre resmi tatil
  gününe rastlıyorsa hizmetin başladığı gün mesai saati içinde,
  b) Belediye hudutları dışında veya başka bir garnizona atanmalarda yollukla-
  rı hakkındaki özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 15 gün içinde,
  Atandıkları göreve katılmak zorundadırlar.
  Bu süreler dahilinde mazeretsiz göreve katılmıyanlar hakkında özel kanunlar
  gereğince işlem yapılır.
  (Ek: 29/7/1983-2870/9 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda per-
  sonelin izinli veya raporlu olması tebligata engel olmaz. Ancak (a) ve (b) bent-
  lerindeki süreler, izin veya rapor müddetinin bitiminde başlar.
  V-Subayların ve astsubayların atanmaları:

  Madde 121- Subay ve astsubayların atanmaları:
  a) (Değişik:29/7/1983-2870/10 md.) Asteğmen-albay rütbelerindeki subaylar
  ile astsubayların atanmaları;Kuvvet Komutanlıklarınca,
  b) General ve amirallerin atanmaları, Kuvvet Komutanlarının lüzum göstermesi
  ve Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanının inhası,
  Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile,
  c) Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay İkinci Başkanı general ve amirallerin
  atanmaları, Genelkurmay Başkanının teklifi, Milli Savunma Bakanının inhası,
  Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile,
  d) (Değişik: 7/7/1971 - 1424/40 md.) Askeri hakimlerin, Gülhane Askeri Tıp
  Akademisi öğretim üyesi olan profesör ve doçentlerin ve Jandarma Genel Komutan-
  lığı subay ve astsubaylarının atanmaları; özel kanunları gereğince;
  Yapılır.
  e) (Mülga: 29/7/1983 - 2870/19 md.)
  (b) ve (c) bendlerinin uygulanmasında Genelkurmay Başkanının teklifi üzeri-
  ne, Milli Savunma Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde, Genelkurmay Başkanı,
  talebini yazı ile Başbakana gönderir. Başbakan kararını yazı ile Milli Savunma
  Bakanına ve Genelkurmay Başkanına bildirir. Başbakanın bu kararına uyulması zo-
  runludur.
  VI - Sayman ve mutemetlerin devir süresi:

  Madde 122 - Bulunduğu görevden başka bir göreve atanan subay ve astsubaylar-
  dan; sayman, mutemet veya mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere, bu görevlerine
  ait hesaplarını ve mallarını devir ve teslim için kendilerine bir aya kadar süre
  verilir.
 17. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
  VII - Savaş hali ve olağanüstü haller:

  Madde 123 - Savaş ve olağanüstü hallerde bu kanunun atanmaya dair hükümleri
  Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum ve Milli Savunma Bakanlığının tekli-
  fi üzerine Bakanlar Kurulu kararınca tatbik edilmiyebilir.
  VIII - Silahlı Kuvvetler personelinin hizmet yerleri:

  Madde 124- (Değişik: 28/6/2001-4699/17 md.)
  Silahlı Kuvvetlere (Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı
  dahil) mensup muvazzaf subay ve astsubaylar, Silahlı Kuvvetler içindeki hizmetlerden
  başka bir göreve verilemezler. Ancak, zorunlu durumlarda Genelkurmay Başkanlığının
  görüşü alınarak bakanlar Kurulu kararı ile Silahlı Kuvvetler kadrolarında gösterilmek
  ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardım-
  larını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık
  bütçesinden almak şartı ile silahlı Kuvvetler dışındaki Devlet hizmetleri ile Türk Hava
  Kurumu hizmetlerinde görevlendirilebilirler. Bu personelin görev süresi azami iki yıl
  olup, görevlendirme süresi Bakanlar Kurulu kararında belirtilir. Genelkurmay Başkan-
  lığının teklifi ile bu süre kısaltılabilir veya uzatılabilir. Görev süresi uzatılmayan personel,
  yeni bir karara gerek kalmaksızın görev süresinin sonunda Silahlı Kuvvetlerdeki asli
  görevine iade edilir.
  İKİNCİ BÖLÜM
  İzinler
  I - Yıllık izin:

  Madde 125 - Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta
  her yıl 45 gün izin almaya hakları vardır. Bu müddete yol dahil değildir. Bu iz-
  nin 15 günü mazeret izni olarak kullanılır.
  Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alın-
  mak suretiyle kıta, karargah ve kurum amirlerince düzenlenir.
  II - Mazeret izinleri:

  Madde 126 - Subay ve astsubaylara 125 inci maddede yazılı onbeş günlük maze-
  ret izinleri dışında:
  a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde on gün,
  b) Yangın, zelzele, seylap gibi olağanüstü bir mazeret dolayısiyle bir yıl
  içinde otuz güne kadar,
  Mazeret izni verilebilir.
  Verilen mazeret izinleri yıllık izine mahsup edilmez.
  c) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl,
  yıllık izinlerinden ayrı olarak, bir aylık izin verilir. Bu izinlerin verilme
  şekli, yönetmelikle düzenlenir.
  d) (Değişik:28/6/2001-4699/18 md.)Silâhlı Kuvvetlerde gerekli uzmanlık dallarında ve
  ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için, general ve amirallere; Genelkurmay
  Başkanlığınca, bu Kanun kapsamına giren diğer personelden; Genelkurmay
  Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına
  bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel
  Komutanlığına bağlı olanlara ise Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı
  veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla, öğrenim
  süresi kadar izin verilebilir.
  e)(Ek:29/7/1998-4376/2 md.) Subay ve astsubaylara,bakmaya mecbur olduğu
  veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba,eş ve ço-
  cukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir
  hastalığa tutulmuş olması hallerinde,bu hallerin raporla belgelendirilmesi
  şartıyla, istekleri üzerine en çok üç aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu
  süre aynı şartlarla bir katına kadar uzatılabilir. Aylıksız izin süresi mec-
  buri hizmet süresinden sayılmaz.
  III - Yurt dışı izinleri:

  Madde 127 - (Değişik: 26/3/1982 - 2642/18 md.)
  Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden general ve amirallere Genelkurmay Baş-
  kanlığınca, bu Kanun kapsamına giren diğer personelden; Genelkurmay Başkanlığına
  bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Milli Savunma Bakanlığına bağlı olan-
  lara Milli Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komu-
  tanlığına bağlı olanlara ise, Kuvvet ve Jandarma Genel Komutanlıklarınca;
  a) Öğrenim için öğrenim süresi kadar,
  b) Mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla bir yıla kadar,
  c) Seminer, müşahade gezisi ve ziyaretler için lüzumlu görülen süre kadar,
  d) Mazeret dolayısıyla yıllık izinle birlikte üç aya kadar,
  e) Seyahat maksadıyla yıllık izin süresi kadar,
  f) Askeri öğrencilere yönetmelikte gösterilecek süre ve şekil dahilinde,
  Yurt dışı izni verilebilir.
  Bu hallerde özlük hakları aynen verilir. (1)
  IV - Sıhhi izin süresi:

  Madde 128 - Subayların ve astsubayların sıhhi izin süresi aşağıdaki gibidir:
  a)(Değişik:28/6/2001-4699/19 md.) Barışta ve savaşta hizmet yapamayacak şekilde
  hastalanan subaylar ve astsubaylar, hastalıkları geçici veya geçici olup
  sekel bırakan hastalıklardan ise, hastahanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç,
  ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere,
  nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tâbi tutulurlar. Bu gibiler hakkında
  raporlar sağlık kurulunca verilir.
  b)(Değişik:28/6/2001-4699/19 md.) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik
  böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren
  hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam
  olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartı ile tedavi, istirahat veya hava değişimine tâbi
  tutulabilirler.
  c) Sağlık durumundan dolayı (Yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerinde
  faal görev yapar) veya (Muayyen bölgelere gidemez) veya (Denizin kara teşkille-
  rinde çalışır) şeklinde iklim değiştirme raporları alanlar ile, kıta veya diğer
  görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile kayıt ve şarta bağlı olanların bu
  durumlardaki sıhhi izin süreleri dört yıl olarak hesaplanır. Geçici olarak sağ-
  lık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve denizaltı, dal-
  gıç ve kur-
  ----------------
  (1) Bu madde ile ilgili olarak ek 20 nci maddeye bakınız.
  bağa adam, sualtı komando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri zarar-
  sız hale getiren personelden hizmetlerini yapamaz kararı alanların diğer görev-
  lere verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmaz.
  Sıhhi izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dol-
  duracakları ayın ilk haftasında haklarında kati işlem yapılmak üzere tekrar mu-
  ayeneye sevk edilirler. Bunlardan sıhhi arızalarının devam ettiği ve hiçbir sı-
  nıfın hizmetinde vücutlarından istifade edilemiyeceği anlaşılanlar hakkında T.C.
  Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
  d) (Değişik: 29/7/1998 - 4376/3 md.)Bayan subaya doğum yapmasından önce
  üç hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren altı hafta müddetle izin verilir.
  Bu süredensonra altı aysüre ile günde birbuçuksaat süt izni verilir. Ayrıca
  istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aylıksız
  izin süresi mecburi hizmet süresinden sayılmaz.
  e) (Değişik: 29/7/1983 - 2870/11 md.) Barışta ve savaşta görev esnasında
  veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya
  bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylar yukarıdaki bentlerde be-
  lirtilen sürelerle bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.
  V - İzinlerin kullanılması:

  Madde 129 - Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esastır. Ancak, hiz-
  met sebebiyle izinlerini kısmen veya tamamen kullanamıyanların izinleri mütaakıp
  sene içinde verilebilir. Bu müddet hiçbir suretle 60 günü geçemez.
  VI - İzin sürelerinin hizmetten sayılması:

  Madde 130 - İzin süreleri subay ve astsubayların hizmetlerinden sayılır.
  VII - Olağanüstü haller:
 18. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
  Madde 131 - Savaş ve olağanüstü hallerde ve sıkıyönetim müddetince Genelkur-
  may Başkanının göstereceği lüzum üzerine, Milli Savunma Bakanının teklifi ve
  Milli Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalıyacakları ortak kararnameyle izin
  süreleri kısaltılabilir veya kaldırılabilir.
  VIII - Jandarma subay ve astsubaylarına idare amirlerince verilen izinler:

  Madde 132 - 5442 sayılı Kanun gereğince jandarma subay ve astsubaylarına
  idare amirlerince verilen izinler yıllık izinlerinden mahsubedilir.
  IB - Yabancı memleket ordularında hizmet etmek için gönderilenler:

  Madde 133 - Yabancı memleket ordularında hizmet yapmak üzere gönderilecek
  subaylara Milli Savunma Bakanlığınca, jandarma subaylarına İçişleri Bakanlığınca
  4 yıla kadar izin verilebilir. Maaşları Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları
  bütçelerinden ödenir. Bunların yabancı memleketlerde geçen hizmet süreleri, fii-
  li hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılır.
  B - Yönetmelik:

  Madde 134 - İzinlerin verilme usulleri, izin vermeye yetkili makamlar ve sa-
  ir hususlar ile bilgi ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli
  gideceklerin seçilmeleri, yollanma tarzları ve o yerlerdeki yaşama ve çalışmala-
  rının ne yolda takip ve kontrol edilecekleri ve ne gibi hallerde geri çağrıla-
  cakları ile ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıklarınca
  müştereken tanzim edilecek yönetmelik ile tespit olunur.
  ONİKİNCİ KISIM
  Mali Hükümler
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Aylıklar, Ek Görevler, Yolluk ve Harçlıklar
  I - Kapsam:

  Madde 135 - Subay ve astsubayların aylık ve ödenekleri ile hizmetle ilgili
  her çeşit ödemeler ve askeri öğrencilerin harçlıkları,özel kanun hükümleri saklı
  kalmak şartı ile bu kanunda yazılı esaslar dahilinde yürütülür. (1)
  II - Tarifler:

  Madde 136 - Bu kanunda geçen:
  a) (Değişik:31/7/1970-1323/3 md.) Aylık; Silahlı Kuvvetlere mensup subay ve
  astsubayların fiili kadrolarına, rütbe, kıdem ve kademe yıllarına göre kendile-
  rine ay itibariyle ödenen parayı,
  b) Harçlık; askeri öğrencilere her ay bulundukları okullara ve sınıflara gö-
  re ödenen parayı,
  c) Temsil giderleri; belirli makamları işgal edenlere görevleri icabı gerçek
  giderleri karşılamak üzere bütçeye konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri-
  ne göre ödenen parayı,
  d) (Değişik: 9/8/1991 - KHK - 445/5 md.;Aynen kabul 23/1/1992 - 3768/5 md.)
  Ödül; bu Kanunun ilgili bölümlerinde belirtilen hallerden dolayı verilen nakdi
  ve ayni armağanı,
  e) (Ek: 31/7/1970 - 1323/3 md.; Değişik: 20/1/1976 - 1933/1 md.) (1) İş güç-
  lüğü zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara
  ödenen parayı,
  (2) İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalı-
  şanlara ödenen parayı,
  (3) Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya
  belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı,
  (4) Mali sorumluluk tazminatı: Sayıştaya hesap vermekle yükümlü saymanlara
  ödenen parayı,
  İfade eder. (2)
  III - Gösterge tabloları:

  Madde 137 - (Değişik: 3/7/1975 - 1923/37 md.)
  Silahlı Kuvvetlerdeki subayların, astsubaylıktan subay olanların, astsubay-
  ların, uzman erbaş ve uzman jandarmaların aylıkları, rütbe, rütbedeki kıdem ve
  kademe esasına göre saptanır.
  (Değişik iki ve üçüncü fıkralar: 12/2/1982 - 2596/1 md.):
  En düşük gösterge rakamı 560, en yükseği 1500`dür. (3)
  Albaylar ile General ve Amirallere 1500 gösterge rakamı uygulanır.
  Rütbe rütbe kıdemliliği ve kademelere göre,
  a) Subayların gösterge tablosu Ek -VI sayılı cetvelde.
  b) Astsubaylıktan subay olanların gösterge tablosu Ek - VII sayılı cetvelde,
  --------------
  (1) Bu hükmün uygulanmasında ek 23 üncü maddeye bakınız.
  (2) Bu hükmün uygulanmasında ek 3 üncü maddeye bakınız.
  (3) Bu göstergeler 10/4/1989 tarih ve 366 sayılı KHK ile değiştirilmiş ve metne
  işlenmiştir.
  KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek - 18)
  c)(Değişik:28/6/2001-4699/20 md.) Astsubaylar hakkındaki gösterge tabloları EK-VIII
  sayılı cetvelde gösterilmiştir. Yüksek öğrenim yapmış olan astsubayların intibakları; 657
  sayılı Devlet Memurları Kanununun Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı yüksek
  öğrenimi bitirenler için tespit edilen derece ve kademelerden hizmete başlamış kabul
  edilerek yapılır. Bu intibaklar personelin fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek
  okulunu bitirdiğine dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve
  kademelerine, 2 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 kademe, 3 yıl süreli yüksek öğrenim
  için 2 kademe, 4 yıl yüksek öğrenim için 1 derece ilâve edilerek yapılır. 2 ve 3 yıl süreli
  yüksek öğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış olanların, daha sonra lisans
  öğrenimini tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere
  tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemleri
  toplamı 1 dereceden fazla olamaz, 5 yıl ve üzerindeki öğrenimlerin 4 yıldan fazlası için
  kademe verilmez.
 19. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
  Fakülte,yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirdikten sonra astsubay
  sınıf okulunu bitirip astsubay nasbedilenlerin yüksek öğrenim intibakları ast-
  subay çevuşluğa nasıplarında yapılır.Yüksek öğrenim intibakı yapılan astsubay-
  ların sonraki rütbelerinin ilk kademeleri,intibak yoluyla verilen derece ve ka-
  deme miktarı kadar fazladır.
  d) Uzman jandarma çavuşlar ile uzman çavuşların gösterge tablosu Ek - IB
  sayılı cetvelde gösterilmiştir. (1)
  (Değişik:9/8/1993-KHK-499/20 md.) Ancak yukarıdaki gösterge rakamlarına;
  a) Subaylar için I sayılı ek gösterge cetvelinde,(109 uncu maddeye göre ast-
  subaylıktan subay olanlar dahil)
  b) Astsubaylar için III sayılı ek gösterge cetvelinde,
  c) Askeri hakimler için IV sayılı ek gösterge cetvelinde,
  rütbe ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları eklenir.
  Ancak, Askeri hakim ve savcılar için IV sayılı ek gösterge cetvelinde veya
  özel kanunlar gereğince saptanan ek gösterge rakamları I sayılı cetvelde eşidi
  rütbeleri itibariyle saptanan ek gösterge rakamlarından farklı ise, kendilerine
  fazla olan ek gösterge rakamları uygulanır.
  IV Katsayı:

  Madde 138 - Subay ve astsubay maaş tutarlarının hesabı için gösterge tablo-
  larındaki gösterge rakamlarının çarpılacağı katsayı, Devlet memurları için tes-
  pit edilen katsayıdır.
  (Ek: 12/2/1982-2596/2 md.) Katsayı değişimi, aylıklarda artış veya eksiliş
  sayılmaz.
  V - Kademe aylığı:

  Madde 139 - (Değişik: 31/7/1970 - 1323/5 md.)
  Subay ve astsubayların rütbe ve rütbe kıdemliliklerine ait gösterge tablola-
  rındaki aylık derecelerinden, bu dereceye ait hizmet yıllarına, bu kanunun ilgi-
  li bölümündeki esaslara göre tespit edilmiş kademelerden her biri için tespit
  edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır.
  VI - Rütbe aylığı:

  Madde 140 - (Değişik: 26/3/1982 - 2642/20 md.)
  Rütbe aylığı; subay ve astsubayların gösterge tablosundaki rütbe ve rütbe
  kıdemliliklerinin her biri için saptanan aylıktır.
  ----------------
  (1) 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile Ek-IB sayılı cet-
  velin uzman çavuşlar için aylık gösterge tablosu yürürlükten kaldırılmıştır.
  (Değişik:9/8/1993-KHK-499/21 md.) Nasıplarından itibaren 2 yılını tamamlayan
  ve liyakatleri üst makamlarca onaylanan albaylara kıdemli albay,nasıplarından
  itibaren 3 yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek
  için liyakatları üst makamlarca onanan üsteğmenlere kıdemli üsteğmen,yüzbaşılara
  kıdemli yüzbaşı, binbaşılara kıdemli binbaşı,başçavuşlara kademeli başçavuş,
  kıdemli başçavuşlara kademeli kıdemli başçavuş,kademeli kıdemli başçavuşlara iki
  kademeli kıdemli başçavuş denir.
  Onama işlemleri bu Kanunun 33 üncü maddesinde gösterilen zamanda yapılır.
  Onama işlemleri yapılanlar yükseldikleri aylık derecesinin birinci kademesi-
  ne de ilerlemiş olurlar.
  VII - Rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin ilk ve en yüksek kademe aylıkları:

  Madde 141 - (Değişik: 31/7/1970 - 1323/7 md.)
  Kanunda gösterilen gösterge tablolarında yer alan rütbe ve rütbe kıdemlilik-
  lerinden her birindeki birinci aylık göstergesine tekabül eden miktar, o rütbe
  ve rütbe kıdemliliğinin ilk kademe aylığını, son aylık göstergesine tekabül eden
  miktar en yüksek kademe aylığını gösterir.
  (İkinci fıkra mülga: 17/4/1975-1875/8 md.)
  VIII - Ödenecek brüt aylık tutarı:

  Madde 142 - (Değişik: 31/7/1970 - 1323/8 md.)
  Kanunda yer alan her rütbe ve rütbe kıdemliliğine ait gösterge tablolarında-
  ki rakamların katsayı ile çarpılmasından elde edilecek miktar ödenecek brüt
  aylık tutarını gösterir. (1)
  --------------
  (1) Bu hükmün uygulanmasında ek 9 uncu maddeye bakınız.
  IB - Harçlıklar:

  Madde 143 - (Değişik: 6/11/1996 - 4205/1 md.)
  Askeri öğrencilerin harçlıkları aşağıda gösterilmiştir.
  a) Harp okullarında, üniversite ve yüksekokullarda öğrenimde bulunan askeri
  öğrencilere teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının:
  Birinci sınıfta % 50`si,
  İkinci sınıfta % 55`i,
  Üçüncü sınıfta % 60`ı,
  Dördüncü sınıfta % 65`i,
  Beşinci sınıfta % 70`i,
  Altıncı sınıfta % 75`i,
  Yedinci sınıfta % 80`i,
  b) Yedeksubay okulu öğrencilerine teğmen rütbesi 1 inci kademe brüt aylığı-
  nın % 50`si,
  c) Askeri lise öğrencilerine teğmen rütbesi 1 inci kademe brüt aylığının:
  Hazırlama sınıfında % 25`i,
  Birinci sınıfta % 30`u,
  İkinci sınıfta % 35`i,
  Üçüncü sınıfta % 40`ı,
  d) Astsubay hazırlama ve sınıf okulu öğrencilerine astsubay çavuş rütbesinin
  1 inci kademe brüt aylığının:
  Hazırlama okulu birinci sınıfta % 40`ı,
  Hazırlama okulu ikinci sınıfta % 45`i,
  Hazırlama okulu üçüncü sınıfta % 50`si,
  Sınıf okulu 1 inci yıl % 80`i,
  Sınıf okulu 2 nci yıl % 85`i,
  Sınıf okulu 3 üncü yıl % 90`ı,
  e) Askeri ortaokul öğrencilerine teğmen rütbesinin 1 inci kademe brüt aylı-
  ğının:
  Birinci sınıfta % 15`i,
  İkinci sınıfta % 17`si,
  Üçüncü sınıfta % 20`si,
  Harçlıklardan vergi ve diğer kesintiler yapılmaz. Harçlıklar haczedilemez.
  B - Yurt dışı aylıkları:
 20. ReDD

  ReDD .Kaç harfle sevdin beni.

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  27.084
  Konular:
  6.607
  Beğeniler:
  6.773
  Nereden:
  Belirtilmedi
  Madde 144 - (Değişik birinci fıkra:23/12/1988-KHK 351/7 md.) Silahlı Kuvvet-
  lerin yurt dışı kadrolarında görev alan subay ve astsubayların aylıkları,142 nci
  maddeye göre tesbit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve kanunlar gereğin-
  ce yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra (OYAK kesintisi hariç) 657
  sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı maddesindeki esaslar dahilinde tespit
  edilecek miktar üzerinden ödenir.
  (Mülga ikinci fıkra: 23/12/1988 - KHK 351/7 md.)
  (Ek: 26/3/1982-2642/21 md.) Staj ve öğrenim için yurt dışına gönderilen per-
  sonele bu amaçla yapılacak aylık ödemeler Bakanlar Kurulu kararı ile tespit
  olunur.
  BI - Aylığın ödeme zamanı:

  Madde 145 - Subay, astsubay ve askeri öğrencilerin aylık ve harçlıkları, her
  ayın başında peşin olarak ödenir.
  Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde, o aya ait peşin ödenen aylık veya harç-
  lık geri alınmaz.
  Savaşta, subay ve astsubayların, aylıklarından kendi rızası ile düzenliyece-
  ği formül çizelge üzerine ailelerine veya diledikleri kimselere bırakacakları
  miktarlar ile bunun ödenme şekli ve ilgili diğer hususlar bir yönetmelikle
  düzenlenir.
  (Ek: 3/7/1975-1923/40 md.) Bu Kanun hükümlerine göre aylık almakta iken;
  esir, harp gaibi olanların ve enterne edilenlerin ailelerine kanuni kesintiler
  dışında kalan maaşlarının 3/4`ü ile tayın bedeli ve hizmeteri tazminatının yarı-
  sı ödenir. Bunların aileleri doğum - ölüm yardımı, tahsil bursu, lojman ve sağ-
  lık tesislerinden yararlanmaya devam ederler. Adı geçenlerin yurda dönmelerinde
  ödenmeyen miktarlar usulüne uygun onaylanmış andlaşmalar gereğince almış olduk-
  ları avanstan mahsubedildikten sonra arta kalanı kendilerine ödenir. İlgililerin
  Silahlı Kuvvetlerden çıkarılmasını gerektiren bir suçtan mahkümiyetleri halinde
  arta kalan miktarlar ödenmez, şu kadar ki, gaipler hakkındaki Medeni Kanun hü-
  kümleri saklıdır.
  BII - İlk atanmada aylığa hak kazanma:

  Madde 146 - İlk defa göreve atanan subay ve astsubaylar, kararname veya ka-
  rar metninde yazılı nasıp tarihini takip eden aybaşından itibaren aylığa hak
  kazanırlar.
  (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/18 md;Değişik: 5/7/1991 - KHK - 433/8 md.;iptal:
  Ana.Mah`.nin 5/5/1992 tarih ve E.1991/33,K.1992/32 sayılı Kararı ile.;Yeniden
  düzenleme:18/5/1994 - KHK - 527/13 md.) Ancak,Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı
  okullardan mezun olanlardan yeni görev yerlerine ataması yapılan subay ve ast-
  subayların takip eden aybaşına kadar olan döneme ait kıst aylıkları peşin öde-
  nir.
  BIII - Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanma:

  Madde 147 - Subay ve astsubaylar kademe ilerlemesinde onay metninde yazılı
  tarihi takip eden aybaşından itibaren kademe maaşına müstahak olurlar.
  BIV - Rütbe terfiinde ve kıdemlilik aylığa hak kazanma:

  Madde 148 - (Değişik: 31/7/1970-1323/10 md.)
  Rütbe terfi veya rütbe kıdemliliği onanan subay ve astsubaylar kararname,
  karar veya onay metninde yazılı yükselme tarihini takibeden aybaşından itibaren
  yeni rütbe veya kıdemliliğin birinci kademe aylığına hak kazanırlar.
  BV - Ek görev aylığına hak kazanma ve bunun ödenme şekli:

  Madde 149 - 7356 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince ek görev verilen
  subay ve astsubaylara mezkür kanunun 11 inci maddesi gereğince ek görev aylığı
  verilir.
  BVI - Ek ders ücreti:

  Madde 150 - (Değişik: 31/7/1970-1323/11 md.)
  Her derecedeki askeri okullarda ve Meslek Programları Yönetmeliği gereğince
  açılan kurslarda hizmetin gerektirdiği kadrolara öğretmen atanamaması halinde
  5044 sayılı Kanunun esaslarına göre öğretmenler ile subay ve astsubaylara ders
  görevi verilebilir.
  Birinci fıkra gereğince kendilerine ders görevi verilenlere ders saati başı-
  na ödenecek ücret her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.
  (Ek: 3/7/1975-1923/41 md.) Askeri eğitim ve öğretim kurumları dışında her
  derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite, akademi, okul, kurs veya
  benzeri
  kuruluşlarda da subay ve astsubaylara haftada 7 saati geçmemek üzere ücretle ek
  ders görevi verilebilir. Bunlara Devlet Memurlarına ait kanunun bu konudaki hü-
  kümleri uygulanır. (1)
  BVII - Yolluk giderleri ve gündelikleri:

  Madde 151 - Subay ve astsubaylardan, görevin ifası için sürekli veya geçici
  olarak görev yerinden ayrılanların yolluk giderleri ve gündelikleri özel kanun
  hükümlerine göre ödenir.
  BVIII - Temsil giderleri:

  Madde 152 - Silahlı Kuvvetlerin hangi kadrolarında bulunanların görevleri
  icabı temsili mahiyette masraf yapabilecekleri ve bunun miktarları Milli Savunma
  ve İçişleri Bakanlıkların teklifleri ile Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
  Temsil giderlerinin sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve bunların sarf alan-
  ları Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek bir
  yönetmelikte belirtilir.
  BIB - Aile yardım ödeneği:

  Madde 153 - (Değişik birinci fıkra: 29/7/1998- 4376/ 4 md.) Evli bulunan
  subaylara ve astsubaylara her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı ça-
  lışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve
  çocukları için devlet memurlarına ödenen miktarda aile yardımı ödeneği ödenir.
  Dul subay ve astsubayların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.
  Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme, bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda
  verileceğini de kararında belirtir.
  Subay ve astsubayın geçimini sağladığı üvey çocukları ve evlat edindikleri
  çocukları için de bu ödenek verilir.
  BB - Aile yardım ödeneğinin ödeme usulü:

  Madde 154 - Aile yardımı ödeneği subay ve astsubayların her ay aylıkları
  ile birlikte ödenir.
  Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
  Aile yardım ödenekleri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir
  ve borç için haczedilemez.
  BBI - Aile yardım ödeneğine hak kazanma:

  Madde 155 - Subay ve astsubaylar, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine
  evlendikleri; çocukları için ödenen yardıma da çocuklarının doğduğu tarihi
  takip eden aybaşından itibaren hak kazanırlar.
  BBII - Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme:

Sayfayı Paylaş