Ne Nerede Okunuyor !

Konu, 'Din ve İslamiyet' kısmında Tılsım tarafından paylaşıldı.

 1. Tılsım

  Tılsım Pasif yorumcu

  Kayıt:
  19 Aralık 2009
  Mesajlar:
  134.232
  Konular:
  45.139
  Beğeniler:
  3.833
  Nereden:
  Belirtilmedi
          
  NAMAZLARDA OKUNAN DUALAR VE SURELER
  Önemli açıklama

  Kur'ân-ı kerîmi aslından okuyamayanlar için ezberlemede kolaylık olması bakımından sûre ve duâların okunuşları latin harfleri ile yazılmıştır. Ancak sûre ve duâları kendi kendine lâtin harflerinden doğru olarak öğrenmek mümkün olmadığından buradan ezberledikten sonra bunları iyi bilen birinin ağzından yanlışsız olarak öğrenmek gerekir. Namaz sûrelerinin mânâsı bozulacak şekilde yanlış okunması namazın bozulmasına sebep olur. Bu nedenle sûre ve duâların doğru olarak ezberlenmesine dikkat edilmelidir. Mutlaka kontrol ettirip yanlışların düzeltilmesi gerekir. Düzgün okunmadığında Kur'ân-ı kerîmin mânâsı değişerek küfre sebep olacak mânâların çıktığı hâller de çoktur. Meselâ Hallâk kelimesi Hı ile okunduğunda yaratıcı Ha ile okunduğunda berber mânâsına gelmektedir. Bu şekilde okunduğunda meselâ Yasîn-i şerîfin ¤¤¤¤enbirinci âyet-i kerîmesindeki (Onun yarattıkları pek çoktur. O herşeyi bilir) ifâdesi (O berberdir herşeyi bilicidir) şeklini almaktadır.Arabîdeki harflerin karşılığı latin harflerinde yoktur. Arabîde üç tane S üç tane Z harfi vardır. Biri kalın Zı ikinci ince okunan Ze üçüncüsü Zâl'dır. Bunların üçü ayrı ayrı söylenir. Rükü' tesbîhinde Zı ile (azîm) denir ki Rabbim büyüktür demektir. Eğer ince Ze ile yâni zâl ile (azîm) denilirse Rabbim benim düşmanımdır mânâsına gelmektedir. Kur'ân-ı kerîmi latin harfi ile öğrenip okuyan bu üç harfi ayıramıyacağı için namazı sahîh geçerli olmaz.Bunun için her müslümanın namaz kılacak kadar sûreleri duâları düzgün okumasını bilen birinden mutlaka öğrenmesi lâzımdır. Bunları lâtin harfleri ile düzgün olarak ezberlemek mümkün değildir. Kur'ân-ı kerîmi de mutlaka aslından okumalıdır. Aslından okunmazsa sevap kazanalım derken günaha hattâ küfre girilebilir.
  Sübhâneke
  Namazlarda ayakta iken okunur.

  Okunduğu yerler:
  1- Her namazın ilk rek’atinde iftitâh tekbîrinden sonra
  2- İkindi namazının sünnetinde üçüncü rek’ate kalkınca Fâtiha'dan önce.
  3- Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek’ate kalkınca Fâtiha'dan önce
  4- Terâvih namazı dört rek’atte bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rek’ate kalkıldığı zaman Fâtiha'dan önce.
  5- Cenâze namazında birinci tekbîrden sonra.
  Okunuşu:
  Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük.
  "ve celle senâük" sadece cenâze namazında okunur. Diğer zamanlarda okunmaz.
  Ettehıyyâtü
  Okunduğu yerler:
  Namazların her oturuşunda okunur.
  Okunuşu:
  Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh Esselâmü aleynâ ve alâ -Sâlihîn. Eşhedü en lâ ibâdillâhisilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh.
  Allahümme Salli ve Allahümme Bârik
  Okundukları yerler:
  1- Bütün namazların son oturuşlarında Ettehıyyâtü'den sonra
  2- İkindi namazının sünneti ile yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehıyyâtü'den sonra.
  3- Cenâze namazında ikinci tekbîrden sonra.
  Okunuşu:
  Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.
  Okunuşu:
  Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.
  Rabbenâ âtina:
  Okundukları yerler:
  1- Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik'ten sonra
  2- Kunut dûasını bilmeyen vitir namazında onun yerine “Rabbenâ âtinâ” âyetini okuyabilir.
  3- Cenâze namazında üçüncü tekbîrden sonra okunacak duâları bilmeyen bunların yerine yine “Rabbenâ âtinâ” ayetini duâ niyetiyle okuyabilir.

  Okunuşu:
  Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr.
  Kunut Duâları:
  Vitir namazının üçüncü rek’atinde Fâtiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbîr alınır ve eller tekrar bağlanınca Kunut dûaları okunur.
  Okunuşu:
  Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neşküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.

  Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.
  Namazlarda okunan bazı sûreler (zamm-ı sûre):
  Fâtiha Sûresi:
  Okunuşu:
  Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.
  Fil Sûresi:
  Okunuşu:
  Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.
  Kureyş Sûresi:
  Okunuşu:
  Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.
  Mâûn Sûresi:
  Okunuşu:
  Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî yedu’ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâûn.
  Kevser Sûresi:
  Okunuşu:
  İnnâ e’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.
  Kâfirûn Sûresi:
  Okunuşu:
  Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.
  Nasr Sûresi:
  Okunuşu:
  İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh İnnehü kâne tevvâbâ.
  Tebbet Sûresi:
  Okunuşu:
  Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.
  İhlâs Sûresi:
  Okunuşu:
  Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
  Felâk Sûresi:
  Okunuşu:
  Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
  Nâs Sûresi:
  Okunuşu:
  Kul e’ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.
  Âyet-el Kürsî
  Okunuşu
  Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

  Allah c.c.Cümlemizin NamazınıEksiğimizleNoksanlığımızla Kabul ve Makbul Eder İnşaallah.

Sayfayı Paylaş