Mİllİ Pİyango İdaresİ Genel MÜdÜrlÜĞÜ Sayisal Oyunlar YÖnetmelİĞİ

Konu, 'Hukuk' kısmında PeNeLoPe tarafından paylaşıldı.

 1. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
          
  Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliği

  Devlet Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 25/04/2001

  Resmi Gazete Sayısı : 24383

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tertip edilen sayısal oyunlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, sayısal oyunların oynanması, ikramiyelerinin ödenmesi ile bayiler hakkındaki işlemleri ve bu oyunlarla ilgili diğer hususları kapsar.

  Hukuki Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca düzenlenmiştir.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  İdare: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,

  Şube: İdarenin taşra şube müdürlüklerini,

  Sayısal Loto: İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan altı, beş, dört ve üç sayının doğru tahmin edilmesine dayanan oyunu,

  Şans Topu: İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların iki farklı sayı kümesinden; 1-34 sayı kümesi içinden beş adet; 1-14 sayı kümesi içinden bir adet çekilişle belirlenecek olan (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1)'in doğru tahmin edilmesine dayanan oyunu,

  Kupon: Katılımcıların, üzerinde bulunan sayıları işaretledikleri sayısal oyunlara mahsus sayı kümelerini kapsayan basılı kağıdı,

  Terminal: Sayısal oyunların oynanmasına mahsus özel cihazı,

  Bilet: Sen-Seç yöntemi ile veya kuponun terminal tarafından işleme tabi tutulmasından sonra alınan ve kupon üzerindeki bilgileri de içeren çıktıyı,

  Kolon: Katılımcıya, oyuna bir katılma hakkı veren her bir sayı kümesini,

  Bayi: İdarenin oynattığı sayısal oyunları oynatmak ve İdarece belirlenecek esaslar içinde ikramiye ödemek üzere, İdarece bayilik ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişiyi,

  Ruhsat: Bayilik faaliyetlerini yürütmek üzere, ilgililere İdare tarafından izin ve yetki verildiğini belirten belgeyi,

  Sen-Seç: Numaraların terminal tarafından rasgele seçildiği oyun yöntemini,

  İkramiye Ödeme Komisyonu: Sayısal Oyunlara ait ikramiyelerden İdarece belirlenecek olanları talihlilere ödemek üzere, Loto Dairesi Başkanı'nın Başkanlığında, aynı Başkanlığı temsilen bir şube müdürü ile Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanlığını temsilen birer şube müdüründen oluşan komisyonu,

  On Numara: (Ek tanım: 29/07/2002 - 24830 S. R.G. Yön./1. md. ) İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların her bir kolonda bulunan 1-80 sayı kümesi içinden, seçtikleri 10 numaradan, çekilişle belirlenen 22 adedinden on, dokuz, sekiz, yedi ve altı numaranın doğru tahmin edilmesi ile hiçbir numaranın doğru tahmin edilememesi esasına dayanan oyunu, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Oyun Planları

  Oyun Planı

  Madde 5 - İdare tarafından tertiplenecek sayısal oyun çekilişleri için oyun planları hazırlanır.

  Loto Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan oyun planı taslağı İdare Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer.

  Oyun planında;

  a) Çekiliş günleri,

  b) Kaç adet numara üzerinden oynanacağı ve kaç numaranın doğru tahmin edilmesi gerektiği,

  c) Her bir oyunun kolon fiyatı,

  d) Dağıtılacak toplam ikramiyenin hasılata oranı ve oyunlarda doğru tahmin edilen numaralara ödenecek toplam ikramiyenin hangi oranlarda paylaştırılacağı, yer alır.

  Onaylanmış olan oyun planlarında değişiklik yapılmasına veya iptal edilmesine İdare Yönetim Kurulu yetkilidir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kupon ve Biletlerde Bulunması Gereken Hususlar

  Kuponlarda Bulunması Gereken Asgari Hususlar

  Madde 6 - Kuponların ön yüzünde, kolon sayısı kadar sayı kümesi, arka yüzünde ise oyunun oynanması ve ikramiye ödenmesine ilişkin açıklamalar yer alır.

  İdare, kuponlar üzerinde ihtiyaç duyulan gerekli değişiklikleri yapabilir.

 2. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  Biletlerde Bulunması Gereken Asgari Hususlar

  Madde 7 - Biletin ön yüzünde en az, iştirakçinin seçtiği sayılar, barkod, çekiliş tarihi, bilet güvenlik ve bayi ruhsat numarası; arka yüzünde ise bilet seri numarası, oyunlarla ilgili oynama esasları ve İdarece gerekli görülen açıklamalar yer alır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Oyunun Oynatılması

  Oyunun Oynatılması

  Madde 8 - Oyun, iştirakçi tarafından usulüne uygun olarak işaretlenmiş kuponların, terminalde işleme tabi tutularak, üzerindeki bilgilerin veya Sen-Seç yöntemi ile terminal tarafından rasgele seçilen sayıların, bu oyunlara mahsus sistem merkezine ve bilete aktarılması suretiyle oynatılır.

  Kupon Kabulü

  Madde 9 - Oyun kuponları, bayiler tarafından bir önceki çekilişi izleyen günden, çekilişin yapılacağı gün İdarenin belirleyeceği saate kadar kabul edilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çekiliş ve İkramiye Ödemeleri

  Çekiliş

  Madde 10 - Çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. İdarece oluşturulan çekiliş heyeti tarafından, noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişler, televizyondan yayınlanabilir veya sonuçları uygun haberleşme araçlarıyla kamuoyuna duyurulur.

  Çekiliş Heyeti ve Görevleri

  Madde 11 - Çekiliş Heyeti; İdarece belirlenecek görevlilerden oluşur. Bu heyet, çekilişin en ufak bir kuşku ve tereddüte meydan vermeyecek şekilde gerekli dikkat ve özen içinde gerçekleştirilmesini sağlar. Çekiliş Heyetinin görevleri: a) Çekiliş küresinin, çekilişe hazır olup olmadığını ve küreye konulacak topları kontrol etmek,

  b) Kürenin başında görev verilecek ve çekilişe yardımcı olacak diğer personeli, çekiliş başlamadan önce hazır bulundurmak ve çekiliş için gerekli diğer önlemleri almak, c) İkramiye kazanan numaraları anında belirlemek, kayıtlarını tutmak, bunlarla ilgili gerekli tutanakları düzenlemek ve numaraları sistem merkezine iletmek, d) Çekilişle ilgili diğer görevleri yapmak.

  Çekilişin Yapılması

  Madde 12 - Çekiliş, İdare tarafından daha önceden ilan edilen gün ve saatte gerçekleştirilir. Oyun planında öngörülen sayıda numara çekilişi yapılır. Çekilişin belirlenen gün ve saat dışında yapılmasının kararlaştırılması halinde bu durum kamuoyuna duyurulur.

  Çekiliş Tutanağı

  Madde 13 - Çekilişin tarihi, yeri, saati ve çekilişle belirlenen numaralar ile çekilişe ilişkin gerekli görülen diğer hususlar, çekiliş heyeti tarafından imzalı ve noterce düzenlenen çekiliş tutanağında belirtilir. Çekilişle belirlenen numaralar çekilişi takiben, İdare tarafından uygun görülen haberleşme araçları ile yayınlanır. Bu numaralar ve ikramiyeler, bayilerce de işyerlerinde uygun biçimde iştirakçilere duyurulur.

  İkramiyelerin Ödenmesi, İkramiye Ödeme Yetki ve Yükümlülüğü

  Madde 14 - İdare şubeleri ve bayiler, talihliler tarafından ibraz edilen biletlere isabet eden ikramiyeleri, ikramiye ödeme limitlerine göre ödemek zorundadır. Bayilerin ve İdare Şubelerinin ikramiye ödeme esasları ve limitleri İdarece belirlenir. Sayısal oyun ikramiyelerinden İdarece gerekli görülenler "İkramiye Ödeme Komisyonu'' tarafından ödenir. Bir bilete isabet eden ikramiyenin ödenebilmesi için biletin herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde sistem tarafından okunabilir ve onaylanabilir nitelikte olması şarttır. İkramiye isabet eden numaralara veya barkod ve bilet güvenlik numarası üzerinden yırtılmış ve kopmuş olan biletlere ikramiyesinin ödenebilmesine, bu biletlerin ibrazını müteakiben yapılacak veya yaptırılacak inceleme ve araştırmadan sonra İdarece karar verilir. Bayiler; ikramiye ödemelerinden doğan her türlü İdare zararından, haksız ödeme yapılan talihliler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur ve ikramiyelerini ödedikleri biletlerle ilgili olarak İdarenin belirleyeceği esaslara göre hareket etmek zorundadır.

  İkramiye Zamanaşımı

  Madde 15 - İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra zamanaşımına uğrar.

  Bilet İbrazı Zorunluluğu

  Madde 16 - Biletler hamiline ait olup, bir bilete isabet eden ikramiye, bileti ibraz edene ödenir. Çekilişten önce veya sonra biletin kaybolduğu beyan edilerek ikramiye talebinde bulunanların başvuruları dikkate alınmaz.

  İkramiye ödemesi, ancak bir yargı kararına istinaden durdurulabilir. Bu gibi hallerde yargı kararına göre işlem yapılır.

  Terminallerde işleme tabi tutulduktan sonra iştirakçilere iade edilen kuponlar, hiçbir şekilde bilet yerine geçmez ve bu kuponlara dayanılarak ikramiye talep edilemez.

  Bir Biletle Birden Fazla İkramiye Kazanılması

  Madde 17 - İkramiye ödemesinde kolon esas alınır. Bir biletteki birden fazla kolona ikramiye isabet etmesi halinde her kolona ait ikramiye ödenir.

  İkramiye Ödenmeyecek Haller

  Madde 18 - Sistem tarafından kabul edilmeyen; sahte, tahrif edilmiş ve zamanaşımına uğramış biletlere ikramiye ödenmez.

  İkramiye ödenebilmesi için bir bilette en az çekilen sayılar, barkod, bilet güvenlik numarası, çekiliş tarihi ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

  Onsekiz yaşından küçüklere oyun oynatılamaz ve ikramiye ödenemez.

 3. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  Sahte ve Tahrif Edilmiş Biletler

  Madde 19 - İdare, şubeler ve bayiler; ikramiye ödemeleri veya daha sonraki incelemeler sırasında, sahte veya tahrif edilmiş biletleri tespit etmeleri halinde, bileti ibraz eden kişi hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunmak zorundadır.

  İkramiyelerden Kesinti Yapılamayacağı ve Talihlilerden Menfaat Sağlanamayacağı

  Madde 20 - İkramiye ödemeleri hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmadığından, herhangi bir kesinti yapılamaz.

  İkramiye ödemelerinde talihlilerden her ne ad altında olursa olsun nakdi veya ayni hiçbir menfaat sağlanamaz ve talihli yeniden oyun oynamaya zorlanamaz.

  Talihlilerin İsimlerinin Açıklanması

  Madde 21 - İkramiye ödemeleri sırasında; talihlinin rızası olmadığı takdirde basına haber verilmez, isimleri açıklanmaz.

  Bayilerce Saklanacak ve İdareye İntikal Ettirilecek Belgeler

  Madde 22 - Bayilerin hangi belgeleri, ne kadar süre ile saklayacakları ve hangi belgeleri İdareye intikal ettirecekleri ve buna ilişkin esaslar İdarece belirlenir.

  ALTINCI BÖLÜM : Bayilik Faaliyetine İlişkin Hükümler

  Bayilik Ruhsatı

  Madde 23 - Bayilik faaliyetinin yapılabilmesi için İdareden bayilik ruhsatı alınması zorunludur. Bayiler, faaliyetlerini ruhsatlarında belirtilen adreslerinde yürütürler.

  Ruhsat; verildiği tarihten, bayiliğin sona erdiği tarihe kadar, başka bir işleme gerek olmaksızın geçerlidir.

  (Değişik fıkra: 29/07/2002 - 24830 S. R.G. Yön./2. md.) Sayısal Oyun bayileri, bayilik faaliyetlerini sürdürdükleri sürece, Milli Piyango, Hemen-Kazan bileti ve bu gibi ürünleri de satabilir. Bu bayiler, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

  İdarece gerekli görülen hallerde, ruhsat yenilenebilir veya vize edilebilir.

  Bayilik Ruhsatı Verilme Şartları

  Madde 24 - Bayilik ruhsatı verilmesi;

  a) Bayilik ruhsatı verilecek gerçek kişilerin aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir:

  1) 18 yaşını bitirmiş veya kazai rüştünü kazanmış olmak,

  2) Dolandırıcılık, hırsızlık, zimmet, rüşvet, ihtilas, irtikap, kaçakçılık, sahtekarlık, hileli iflas veya vergi kaçakçılığı nedeni ile hürriyeti bağlayıcı ceza almış veya ağır cezayı gerektiren suçlardan birinden hüküm giymiş olmamak,

  3) Akıl hastalığı nedeni ile özürlü bulunmamak, vesayet veya hacir altına alınmamış olmak.

  b) Bayilik verilecek işyerlerinin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  1) (Değişik alt bend: 29/07/2002 - 24830 S. R.G. Yön./3. mad.;Değişik alt bend: 24/09/2004 - 25593 S.R.G. Yön/1.mad) Bayilik gerçek ve tüzel kişilere verilebilir. Bu kişilerin bayilik talep ettikleri işyerlerinde en az bir yıldır faaliyet gösterdikleri hususu vergi levhası ve İdarece uygun görülen resmi belgelerle kanıtlanmalıdır.

  2) (Değişik alt bend: 29/07/2002 - 24830 S. R.G. Yön./3. md.) Sayısal Oyun bayiliği yapılacak işyeri; iş ve insan yoğunluğunun olduğu, tercihan cadde üzerinde veya işlek bir sokakta ya da alışveriş merkezlerinde bulunmalıdır. Ayrıca, işyerinin bulunduğu yerin ticari potansiyeli ve konumu da dikkate alınır.

  3) İdarenin görevli personeli tarafından yapılacak işyeri fiili kontrolü sırasında, başvuru belgelerindeki bilgilerin doğru olduğu tespit edilmelidir.

  4) (Değişik alt bend: 29/07/2002 - 24830 S. R.G. Yön./3. md.) Sayısal Oyun bayilikleri ancak, gazete ve tekel bayilikleri, süpermarket, market, büfeler ile kuruyemiş, kırtasiye, cep telefonu, bilgisayar ve müzik kaseti satan işyerlerine ve sayılan bu işyerlerinde faal olarak sabit Milli Piyango bayiliği yapanlara verilebilir.

  c) Bayilik verilmesinde izlenecek yöntem:

  1) (Değişik alt bend: 29/07/2002 - 24830 S. R.G. Yön./3. md.) Bayilik verilmiş bulunan yerleşim yerlerine ilave bayilik verilmesi: İdare stoklarında bulunan terminal sayısına bağlı olarak yerleşim yerlerine ek bayilik verilebilmesi için o yerde; son dört haftaya ait bayi başına ortalama satış tutarının, aynı şekilde hesaplanacak Türkiye ortalamasının, her bir ilave bayi için en az % 15 üzerinde olması gerekir.

  Kur'a ile belirlenenlerden, gerekli koşulları taşımadıkları sonradan tespit edilenler, herhangi bir hak iddia edemezler. Kur'a çekilişine ilişkin esaslar İdare tarafından belirlenerek uygun şekilde duyurulur.

  2) (Değişik alt bend: 29/07/2002 - 24830 S. R.G. Yön./3. md.) Yeni yerleşim yerlerine ilk bayilik verilmesi: Diğer koşulları taşıyan ve en az üç yıldır faal olarak sabit Milli Piyango bayiliği yapmakta olanlara öncelikle kur'asız bayilik verilebilir. Bunların dışında da bayilik verilecek olması halinde, koşulları taşıyan başvuru sahipleri arasından kur'a ile yeteri kadar bayi belirlenir.

  3) (Değişik alt bend: 29/07/2002 - 24830 S. R.G. Yön./3. mad;Değişik alt bend: 24/09/2004 - 25593 S.R.G. Yön/1.mad;Değişik alt bend: 22/03/2005 - 25763 S.R.G. Yön/1.mad) İdarece, yerleşim yerlerinde bayilik verme ihtiyacının bulunması halinde başbayiler ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun değişik 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanlara bir yıldır faaliyet gösteriyor olma şartı aranmaksızın ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre çalışma gücünün en az yüzdekırk (%40) ını kaybetmiş olanlardan bu maddedeki diğer koşulları taşıyan gerçek kişilere kura çekilişine tabi tutulmaksızın öncelik tanınır.

  Bayilik Teminatı

  Madde 25 - Bayilik ruhsatı verilmeden önce bayi, İdare tarafından belirlenecek miktarda teminatı nakden yatırmak zorundadır. İdare; teminatı döviz olarak belirleyebilir; gerektiğinde teminat mektubu alınmasına karar verebilir; bayilerin oynatacakları oyunlara, verecekleri hizmetlere ve hukuki statülerine göre teminat tutarlarını farklılaştırabilir.

  Bayilik faaliyeti devam ettiği sürece teminat bayiye iade edilmez, bayinin üçüncü kişilere olan borçlarına mahsup edilemez, üçüncü şahıslar açısından teminat üzerine haciz ve ihtiyati tedbir konulamaz.

  Bayilik ruhsatının iptali halinde; bayinin faaliyeti sırasında vermiş olduğu zarar veya borçları öncelikle bayilik teminatından mahsup edilir. Bayilik ruhsatının iptali halinde teminat, üç ay içinde bayiye iade olunur.

 4. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  Bayilik Komisyonu ve İkramiye Ödeme Primi

  Madde 26 - Bayilere, İdarece belirlenen oranda komisyon ve ikramiye ödeme primi ödenir. İdare, bu komisyon ve prim oranlarını değiştirebilir.

  Bayinin Kurallara Uyma Zorunluluğu

  Madde 27 - Bayi, bu Yönetmelik hükümleri ile İdare tarafından yürürlüğe konulacak diğer mevzuat, sözleşme, karar, genelge ve talimatlara uymak zorundadır.

  Bayilik Faaliyetinin Sürekliliği

  Madde 28 - Bayi, ruhsatının geçerli olduğu süre içinde, bayilik faaliyetini aralıksız sürdürmek zorundadır. Bunun istisnaları İdarece belirlenir. Ancak, hastalık, silah altına alınma veya diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde bayi, ilgili satış merkezine yazılı olarak başvurmak ve durumunu belgelemek kaydıyla, mazeretinin bitimine kadar bayilik faaliyetini yapmamak için İdareden izin talep edebilir. Bayinin, izin talep ettiği sürenin veya mazeretinin bir ay sürmesi halinde, terminal ve oyuna ait malzeme ve demirbaşlar İdarece geri alınabilir. Bu hususta bayiye, hiçbir ihtar veya kanuni merasime tabi tebligat yapma zorunluluğu yoktur. Bayi, izinli bulunduğu süre içerisinde haftalık gider karşılığı olan tutarı İdareye ödemek zorundadır.

  Bayilerin Yükümlülüğü

  Madde 29 - Bayiler, İdarece kendilerine verilen ruhsat ile oyuna ait reklam araçlarını ve duyuruları uygun yerlere asmak veya yapıştırmak, İdarece gerekli görülecek işyeri düzenlemelerini yapmak zorundadır.

  Sayısal oyunlara ait satış hasılatlarının, bayiler tarafından İdarece belirlenen gün ve şekilde yatırılması esastır. Zamanında yatırılmayan satış hasılatları için İdarece belirlenen oranda gecikme cezası uygulanır.

  Oyunun oynatılması ile ilgili giderlerin bayilerce üstlenilmesi esastır. Ancak İdare, bu tür giderleri geçici veya sürekli olarak, kısmen ya da tamamen üstlenebilir. Bu durum, bayiler için bir kazanılmış hak oluşturmaz.

  İşyerinin Nakli ve Ruhsatın Değiştirilmesi

  Madde 30 - (Değişik madde: 29/07/2002 - 24830 S. R.G. Yön./4. md.)

  Bayilik ruhsatına sahip olan gerçek veya tüzel kişinin mevcut işyerinden bir başka işyerine bayiliğini nakil ettirmek istemesi halinde; bayinin iletişim ve nakil sırasında meydana gelebilecek tüm masrafları üstlenmesi koşulu ile İdareden izin alarak, bayiliği bir başka yere nakledilebilir. Bu durumda bayilik ruhsatı, yeni işyerine göre yeniden düzenlenir.

  Nakillerde, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin b/4 bendinde sayılanlar dışında bir iş ile iştigal etmek isteyenlerin talepleri değerlendirilmez. Bayi ancak, bulunduğu il, ilçe ya da belde hudutları içerisinde nakil talebinde bulunabilir.

  Ruhsatın Devredilemeyeceği

  Madde 31 - (Değişik madde: 29/07/2002 - 24830 S. R.G. Yön./5. md.)

  Bayilik ruhsatı hiçbir şekilde başkalarına devredilemez. Ancak, bayinin ölümü veya bayilik faaliyetini yürütemeyecek derecede hastalanması veya yaşlanması halinde, bayinin ruhsatı iptal edilerek bayi olabilme şartlarını taşıyan eşine, çocuklarından birine, anne veya babasına bayilik ruhsatı verilebilir. Bu durum, bayilik talebinde bulunan kişi tarafından belgelendirilir.

  Bayiliğin Sona Ermesi

  Madde 32 - Aşağıda belirtilen hallerde bayilik ruhsatı, İdare tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın iptal edilir.

  Bayinin,

  a) Ölümü,

  b) Ruhsatının iptalini talep etmesi,

  c) İzinli süreler ve mücbir sebepler dışında, her ne sebeple olursa olsun bir takvim yılı içerisinde, izinsiz toplam 10 gün oyun oynatmaması,

  d) Üç aylık dönemler itibariyle oyunla ilgili olarak İdarece hesaplanacak terminal başına maliyetin yüzde onbeş fazlası tutarında hasılat sağlayamaması,

  e) Bayilik faaliyetiyle ilgili olarak, satış merkezleri görevlileri veya İdarenin yetkili memurlarına fiili saldırıda bulunması, hakaret veya tehdit etmesi,

  f) Oyunu, İdarece belirlenen değerinden fazla fiyatla oynatması,

  g) Bayi olabilme şartlarından herhangi birini yitirmesi veya ruhsat verildikten sonra bu şartlardan herhangi birini haiz olmadığının anlaşılması,

  h) (Mülga bend: 29/07/2002 - 24830 S. R.G. Yön./6. md.)

  i) İdare malları aleyhine bir suç işlemiş olması,

  j) 18 yaşından küçüklere oyun oynatması veya ikramiye ödemesi,

  k) İdarenin izni olmaksızın, işyerinde İdareye ait olmayan oyunlar oynatması,

  l) Bayilik ruhsatına haiz olan kişinin, işyerini İdareden izin almaksızın bir başka yere nakletmesi veya kapatması,

  m) İdareye olan oyun hasılatlarını veya gecikme cezalarının tamamını, yatırma tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ödememesi veya bir takvim yılı içerisinde 5 (beş) defadan fazla geç yatırması,

  n) Bayilik ruhsatına haiz olan kişinin, işyerini fiilen başka bir şahsa devretmiş olduğunun anlaşılmış olması,

  o) Bayinin, İdarece konulan kurallardan herhangi birini ihlal etmesi nedeniyle üç defa yazılı olarak uyarılması.

  Yeniden Ruhsat Verilmesi

  Madde 33 - (Değişik madde: 29/07/2002 - 24830 S. R.G. Yön./7. md.)

  Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin (e, f, g, i, j, l, m, n, o) bentlerinde sayılan haller nedeniyle ruhsatı iptal edilen bayiye yeniden ruhsat verilmez. Diğer nedenlerle ruhsatı iptal edilen bayinin başvurusu üzerine, iptalin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra bayilik ruhsatı verilebilir.

  Kaldırılan Hükümler

  Madde 34 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 08/10/1996 tarihli ve 22781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Loto Oyun Yönetmeliği'' yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 35 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 36 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür

Sayfayı Paylaş