1. Yorumla.Net yayın hayatına son verecektir. Bugüne kadar desteğinden ve katkılarından dolayı herkese teşekkür ederiz.

Marifetname

Konu, 'Dinimiz İslam' kısmında Tılsım tarafından paylaşıldı.

 1. Tılsım

  Tılsım ∂єяιη∂єη

  Kayıt:
  19 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  4
  Altıncı Madde


  insan bedeninde mutasarrıf olan dört nefin sonuncusu insanî nefsi,
  hizmetçileriyle hakimâne bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, filozoflar demişlerdir ki: Konuşan insanî nefs ki,
  insanî ruh ve rabbanî emridir O bir cevherdir ki, kendi zatında her maddeden
  mücerret iken aşk ile bağlandığı bedenin işlerini tedbir için hayvanî
  nefsin yeri olan yüreğin ortasında bulunan siyah nokta süveydada hayvanî
  nefs ile yakınlaşmış ve kucaklaşmıştır Onun vasıtasıyle beden cüzlerenin
  tümünde mutasarrıf olmağa yer bulmuştur Zira ki toprak cisim gayet kesif,
  pak ruh gayet latif ve hayvaî nefs önemli ve önemsiz arasında olduğundan
  ikisinin arasında aracı olmuştur Bununla kesif bedene milli olan latif
  ruh münasebet kazanmıştır Hayvanî nefs ile kucaklaşmaktan bu ulvi ruhun
  ismi gönül olmuştur Bu şerifli nefsin bir semtini, hayvanî nefsin kesafeti
  karanlık kılmıştır Onun için Cemal'in aynası ve Zü'l-Celal'in nazargâhı
  olmuştur Bu mertebe itibar, izzet ve şeref bulmuştur lakin bu ayna,
  hayvanî sıflarla tozlanmıştır Enâniyet kılıfında örtülü kalmıştır Onun
  içi bu ruh, kendini bilmez ve Mevla'yı bulmaz olmuştur Kendi âleminden yüz
  çevirmiştir hayvanî nefsin hükmü altına gelmiştir Kendi hizmetçisinin
  hizetinde esir olup kalmıştır Halbuki sözü edilen üç nefs, hizmetçilerle
  bile bu insanî nefs sultanı için, beden memleketine hizmetçiler ve reaya
  gelmiştir Bu sultanın bunca hizmetçisinden başka üç özel hizmetçisi dahi
  vardır ki, biri nutuk, biri nazarî akıl ve biri amelî akıldır
  Nutuk, bir idrak kuvvetidir ki, onunla mânâların incelikleri birbirinden
  fark edilip, seçilir Bu nutkun itidali hikmettir ki, onunla sevap hatadan
  fark olunmuştur Nutkun ifratı cerbezedir ki, anlaşılması mümkün olmayan
  mânâların idraki arzu kılınmıştır Nutkun azlığı, belâdettir ki, onunla
  hayır şerden farkolunmaz, ikisi eşit bilinmiştir Şu halde nutkun durum ve
  şânı mânâları idraktir
  Nazarî aklın iş ve sanatı, nizam ve işleri tasavvur etmektir Mesela bina
  olacak imaretleri, önce bu nazari akıl tasavvur eder ki, kaç oda ve kaç
  penceresi olmak lazımdır hepsini münasebeti ile tasavvur eder ki, bunun işi
  budur
  Amelî aklın şuğul ve rehberi budur ki, nutkun idrakini ve nazari akıl ile
  tasavvurunu kuvvetten fiile getirip, amel etmiştir Şu halde bu yeryüzünde
  olan bütün şehir ve kasabalarda bulunan binalar, sanatlar, zinetler,
  lisanlar, lügatlar, yiyecekler, giyecekler, kitaplar, ilimler,nakışlar,
  çizgiler, bostanlar, umumî ve hususî âdetler ki, âlemde vardır; hepsi nutuk
  kuvvetinden ve nazarî akıl kuvveti ile vücut bulmuştur Ameli aklın onlara
  itaatinden bilfiil vücude gelmiştir Nitekim bu yaratıklar âlemi o emirler
  âleminden ortaya çıkmıştır Bunun gibi adı geçen eşyalar, nazarî akıldan ve
  nutuk kuvvetinden amelî akıl vasıtası ile vücuda gelip, bu nizamı
  bulmuştur Zira ki, amelî akıl ise nazarî akıl bilinmiştir Hepsi ona boyun
  eğici ve itaatli bulunmuştu Şu halde kendisine hizmet edilen bu mükerrem
  insanî nefs bedende bulunan hizmetçileri tamamen yirmisekiz kuvvettir ki,
  açıklanmıştır Bu insanî nefse gölge akıl odur ki, o akıl, vacib'ül-vücut
  olan Allah'ın nurundan vücut bulmuştur Bu küllî akıl, izafî ruh ve ilâhî
  aşk namını almıştır Şu halde iradî ölümle bu nefsten fena bulan o ruh ile
  zinde olmuştur Her ne ki âlemde vardır, kendi vücudunda bulunmuştur Gönül
  yüzünde enaniyet perdesi kalkıp, kedini ve rabbini bilmiştir Ruhu,
  dolunay gibi zevalsiz güneşe mukabil gelmiştir Gönlü nûr, huzur ve sürûr
  ile dolmuştur Bu cihan görüntülerinden, bu cisim ve candan geçip, kal
  âlemine göçüp aslî vatanına dönmüştür Nereden gelip gittiğini bilip,
  muradını alıp, olmazdan evvel olup, ebedî ahayt bulup, düşmandan kurtulup,
  dostu ile kalmıştır Meselâ insan bedeni bir duvar benzeridir ki, onun bir
  semti mücerret kayıplar âlemi, öbür semti şehadet alemidir O duvarı
  yenilenmesi ve tamiri, yeme ve içme uyku ile gün gün adettir Onun
  kalınlığı içinde bin kadar boş çatlaklar ve değişik açıları vardır ki;
  kemik boşlukları ve damarlara işarettir O duvarın gayıp semtinde bir ayna
  konulmuştur ki,o gönülden ibarettir Onun billûr yüzü gayba yöneliktir ki,o
  durum insanî ruhtur Billûrun arkası duvar içinde gölgelidir ki, onu gazap
  ve şehvet sarmıştır Aynanın arkası o yalımlı lambanın mekanıdır ki,
  hayvanî ruh misalidir Onun bekası fitili ile yağın kavuşması zamanıdır
  ki,onlar hararet ve ruhî rutubettir O lambanın nuru, hisler ve
  kuvvetlerdir ki, duvarın açıları ve yarıkları onunla aydınlanmıştır O
  bütün azaların hayatıdır O duvarın şehadet semtinde beş penceresi açık
  olup, onlar beş ruhî ış duyudur O aynanın yüzüne tozlar durulmuştur ki,
  kötü ahlaktan ona bulanıklık gelmiştir Kendi kılıfında örtülmüştür ki,
  enaniyetinde mahcup ve şaşkın kalmıştır O halde, onun için gazap şehvetine
  mağlup ve enaniyetinde mahcup olan gönül, kendi nefsini cahildir ve
  Mevlasından gafildir Kendini duvar ve lamba anladığı bâtıl bir hayaldir
  O ancak beş pencereden duvarın yüzüne eğiktir Açık durumlar ise uyuyanın
  uykusu ve gidenin gölgesidir Çünkü o aynanın kılıfı kendisi ile gayp âlemi
  arasında gölgedir Şu halde o âlemden tamamıyle yüz çevirmekle zuhur
  etmiştir Halkı tarafına dönücü ve beş his penceresinden şehadet âlemine
  tam bir iltifatla yönelik ve meyledicidir Zira ki o gönül, bu dalı kök ve
  bu ayrılığı kavuşma, bu bulanığı saf ve bu karanlığı aydınlık, bu gurbeti
  vatan ve bu mezbeleyi mesken, bu gerilemeyi ilerleme ve bu noksanı kemal,
  bu nikbeti nimet ve bu hapishaneyi cennet sanıp, bu gurur dünyası ile
  mağrur olmuştur Hayvanî nefsin esiri olup, kötü ahlakı ile dolmuştur
  İnsan suretinde hayvan olup, iki âlemde ör kalmıştır Enaniyet gölgesi ile
  cehalet karanlığında şaşkın olmuştur Hakk'ı anmaktan yüz çevirip, nefsanî
  vesveselerle belasını bulmuştur Cemiyet nimetinden mahrum olup, tefrika
  gazabına düşüp kalmıştır Hakk'ın huzurunda uzak olup, masiva fikirlerine
  dalmıştır Ömrünün vakitlerini ziyan edip, kendini yüksekten alçağa
  salmıştır Zira ki Mevlâ'nın huzurundan düşmanın kucağına gelmiştir
  Eşyanın en lezzetlilerini verip, dünya nimetini almıştır işimiz hemen
  Hakk'ın hidayetine kalmıştır
  NAZIM
  Ahir-i dirhem ki hemdir ahir-i dinar nâr
  Ahir-i devlet ki lettir âhir-i timâr mâr
  Zevk-i ruhâniden ol kim meyl-i zevk-i cism eder
  Saltanattan eylemiştir irtikâb-ı zül-ü dâr
  Iz ve câh-ı fâniyi bil zül-ü akl ve çah-ı cân
  Ey azîzim çâh-ı zilletten hazer kıl zinhâr
  Gazaba ve şehvet, nefse galip olur ve cihan nimetinden kendi âlemine kaçar
  Mevlâ'nın muhabbet ve marifetini talip olan gönül enaniyet perdesini
  yırtıcı ve açıcı, nefsini ve Rabbini müahedeci ve ârif, bütün durumlarla
  anlatmıştır ki, gayp semasının nûrû o aynaya ulaşır Ve kendisini ayın gözü
  bilmiştir ki, vacib'ü-l vücudun güneşine karşıdır Küllî aklın ışığını
  kendinde bulmuştur ki, âleme şamildir Küllî akıl ise ruhalrı vatanı
  benzerlerin aslıdır ki, onu bulan ârif ve Rabbi'ne ulaşıcıdır Her muradı
  onunla hâsıldır Şu halde o gönül ki, kendi âleminde bu devlete naildir O
  duvar, lamba ve aynadan geçmiş dolunaydır
  NAZIM
  Gnöül hülasa-i âlemsin esfer-i eflak
  Veli ne faide kim kendin etmedin idrak
  Çü âfitab-ı ıyansın zemin-i tende nihan
  Misal-i gevherkânsın mekarin-i kül ve hâk
  Cemal-i aşk-i ilâhî için bir âyinesin
  Veli ne hâsıl ol âyineden ki olmaya pâk
  Vücud-u cümle cihandan garaz vücudundur
  Femâ tekünü fi'l-kevn keenne levlak
  Cümle seninle olur şâd ve hurrem ve handan
  Niçin yatıp oturursun hemişe sen gamnâk
  O ruhu nur-u basit anla mevc-i bahr-i muhit
  Bu cismi ko ki budur zulme ve has ve hâşâk
  Hayat buldu o kim bildi nefsin ey Hakkı
  Kim olduğun bilen asla ne gam görür ve helâk
  (Gönül, âlemin hülasasısın ve feleklerin tacısın Fakat ne fayda ki,
  kendini idrak etmedin Güneş gibi açıksın, ten zemininde gizlisin
  Benzersiz bir cevhersin, gül ve toprakla birliksin İlâhî aşkın cemali için
  bir aynasın Fakat pak olmayana aynadan ne hâsıl olur Bütün cihanı
  varlığından maksat, senin varlığındır Sen olmasaydın cihanda hiçbir şey
  olmazdı Cihan seninle şâd, sevinçli ve handan olur Niçin sürekli gam
  çekerek yatıp oturursun?Y O ruhu,basit bir nur anla, okyanus dalgası bil
  Bu cismi kor ki, budur karanlık, yararsız ot ve çerçöp O ki nefsini bildi,
  hayat buldu ey Hakkı! Kim olduğunu bilen asla ne gam ne helak görür)
 2. Tılsım

  Tılsım ∂єяιη∂єη

  Kayıt:
  19 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  4
  42-BÖLÜM:042:
  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Beden uzuvlarındaki şekillerin hikmetini, kıyafetlerin farklılığı hasebiyle
  muhtelif olan canın vasıflarını, insan uzuvlarının seğrimesinin bükümlerini
  sekiz madde ile hakîmâne açıklar

  Birinci Madde


  Baş uzuv şekillerinin hikmetini bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, anatomi bilginleri demişlerdir ki: Cihanın
  yaratıcısı, insan bedenini kâmil bir güzellik üzere en latif cisimler ve
  en güzel şekiller kılmıştır Onun uzuvlarının uygunluğu bir mertebe
  letafet, nezaket ve melahat olmuştur ki, onun vasıflarında nutuk ve
  açıklama âciz kalmıştır Onun pâk ruhu, anlayış ve ferasetle, ilim ve
  hikmetle öyle dolmuştur ki, sonsuz bir deniz olmuştur Güzel suret ve olgun
  siretle güzel bahçe ve fasih lehçe ile cihana benzersiz gelmiştir Güzel
  yürüyüş, şirin söz, güzel eda ve latif sada ile âlemin aklını almıştır
  Çekici güzellik ve tatlı can ile cihanın sevgilisi, irfan ehlinin rağbet
  edileni olmuştur Onda âşıklara nice hâlet gelmiştir
  BEYT
  Serv-i kadlerde olan şive-i reftarındır
  Gonca-i femlerde olan lezzet-i güftarındır
  (Servi boylarda olan gidişinin şivesidir Gonca ağızlarda olan sözlerinin
  lezzetidir)
  O halde imdi, nimet verici ve şekil verici Allah, insan bedeninde olan dört
  karışımın dumanından, şerefli başına latif saçlar ihsan edip, iki yumurta
  dumanından erkeklerin yüz ve göğsünde kıllar ortaya çıkarmıştır Ta ki saç
  ile kadınlar süslenmiş ve sakalı erkekler belirlenmiştir Kaşlar ile de
  hepsi ünvanlanmış olsun Saçın siyah olması, dumanın çokluğundandır Sarı
  olması balgamın çokluğundandır Beyaz olması, tabiî hararetin
  zayıflığındandır Hararetin za'fı, çok inzalden, çok cimadanve şiddetli
  gamdandır
  Alnın nuru, gönüller sürûrudur İki kaş, gözlere gölge olup, bir dolunay
  üzerinde iki hilal olmuştur Gözlerin yeri kaşlar ve buruna arasında olduğu,
  çarpmalardan korunmuş olmasına yarar İki gözün önde yaratıldığı, cismin öne
  alacağı işlerde ona görücü olmak içindir Göz kapakları, mekruhlara
  bakmaktan mâni olup, uyku hâlinde perde olmaktır Kirpikler, ebru gibi gözü
  süsleyip, toplandığına gözleri toz ve dumandan korumuştur Aralarından
  bakan, yoluna doğru gitmiştir göz bebeğinin siyah, gözün beyaz olduğu, süs
  içindir İnsanın başının yuvarlak olduğu, çarpmalardan emniyet bulmak
  içindir Ve dimağ azasına geniş mekan olmak içindir büyüklüğü bu miktar
  olduğu uygun olmak içindir İnsan yüzünün yuvarlak olduğu, güzellikle güneş
  ve aya benzemek içindir Dudakların kırmızı, dişlerin beyaz inci olduğu,
  zinet ve letafet içindir Burnun iki delikli olduğu, biri teneffüs ve biri
  temizlik içindir Kıkırdak olduğu, hafiflik ve çarpmalardan ihtiyat
  içindir Burun kanatlarının geniş olduğu, fazla hava almak içindir Bu yapıya
  bulunduğu, fazlalıkların inmesi ve nezle içindir Dişlerin dar olanları,
  kesmek ve kırmak içindir Genişleri, çiğneme ve öğütme içindir Düzenli
  oldukları, konuşma anında sadanın cüzleri içindir Dilin kemiksiz olduğu,
  lokmayı hareket ettirme ve harfleri eda içindir ses, kelamı yükseltmek
  içindir Dilin dişler ve dudaklarla haps olduğu, az kelam içindir Dilin
  bir, göz ve kulağın iki olduğu, çok görme ve çok dinleme içindir
  Kulakların iki tarafta oldukları, her taraftan gelen sesleri duymak
  içindir Deliğinin çevresi bu yapıda olduğu, sesleri çekmekle uyanmak
  içindir Kıkırdak olduğu,hafiflik, letafet ve çarpmalardan korunmak
  içindir Boyun eni ve boyu bu miktar olduğu, baş ile uygunluk ve onu
  taşımaya ****net içindir Tek kemik olmayıp, yedi omur olduğu, her tarafa
  dönme ile nezaket içindir İnsan başının bütün azasından yüksek olduğu,
  şanının yüceliği ile mehabet içindir Akıl cevherinin başında olduğu, ona
  tazim içindir Bütün on hissi şerefli başında olduğu, onu şereflendirmek ve
  keremlendirmek içindir Bunca aza ve kuvvetlerin birbirine topladığı, kerim
  Allah'ın kudretini ortaya çıkarma, hakim Allah'ın sanatını göstermek
  içindir

  İkinci Madde

  İnsanın sair uzuvlarının şekillerinin hikmetini bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, filozoflar demişlerdir ki: bu insan türünün itidal
  üzere dik kılındığı ve iki ayağı ile yürür bulunduğu onu tadil ve
  faziletlendirmek içindir İki omuz ve iki kolun bu şekil ve yapıda
  kılındığı, ahbabı sineye çekip, kabul etmek içindir Ellerin, parmakların
  ve tırnakların böyle oldukları, yüzbinler menfaat ve sanat içindir Baş
  parmağın kalın ve kısa olduğu, dört parmağa karşı geldiğinde mukavemet
  içindir Tırnaklar büyük ve yumuşak oldukları, uzuvların derilerini kaşımak
  eşyayı toplamak ve yarmak içindir Çarpmalardan korunmak içindir gümüş
  sine levhası üzerinde gül ve nar gibi iki meme erkeklerde güzellik,
  kadınlarda zinet ve çocuklara süt içindir Süt memesinin göğüste bulunduğu,
  otururken çocuğu emzirilmesi kolay olmak içindir İnsan derisinin latif ve
  ince olduğu, ondan terin kolaylıkla seçilip, cisim ve can rahat bulmak
  içindir Deri iç organları örtmek, dıştaki uzuvları süslemek içindir Et,
  beden içini korumak ve dışını güzelleştirmek içidir Meme ve göbek
  menfezlerinde çevredeki havanın beden içine ulaşması ruha ferah ermek
  içindir Koltuk altlarında ve kasık gibi yerlerde kıl olduğu, menfezlerinden
  karışık kokuyu dışarıya vermek içindir Aksırmak genize kaçan şeyi dimağa
  nüfuzdan men içindir öksürmek,balgamın soğukluğunu yürekten atmak içindir
  Gülmek, gönülde olan sevinç ve hayreti ortaya çıkarmak içindir Ağlamak,
  gönülde bulunan dert ve elemi dışa vurmak içindi Titreme, sinirlerin
  gevşemesindendir ki, intizam ve sağlamlık isteği içindir Esnemek, uyku ve
  yemeği istemek içindir Uyuklama, beyin damarlarının gevşemesidir ki,
  yemeğin buharının çıkması içindi Uyku ise, kuvvetlerin rahatını ve gıdanın
  hazmını, uzuvların olgunluğunu sağlamak içindir Omurga kemiği, tek
  olmayıp, omurları ile nizam bulduğu, her tarafa bükülme ve eğilme içindir
  Erkeklerde, âletin dik silindir şeklinde bulunduğu, yürüme ve oturma
  halinde, oyluklar arasında bulunduğundan hareketi kolay olmak içindir
  Cevheri kemik olmayıp, sinirler ve damarlar olduğu, yürekten damarlarla
  gelen şehvet rüzgârlarıyla büyüyüp, dolmak, ta ki, rahim ağzına ulaşıp,
  nutfeyi ona verip, ayrıldığına yine evvelki şekline gelip, kılıfına çekilip,
  rahat bulmak içindir Kavga dolu başının et bulunduğu, bızırın iç etine
  uygun gelip, girme temasının tamamen hissedip, tam vuslat hasıl olmak
  içindir Belalı başı kertek olduğu kendisinde ve bızır içinde bulunan can
  damarların sürtüşmesiyle meninin inmesi lezzetli olmak içindir
  Şehvet,yemek şehveti ve inzal içindir İnzal şehveti, çocukların meydana
  gelmesi içindir Eğer celal sahibi olan yaratıcı Allah, çocukların meydana
  gelmesini bu lezzetler ile kayıtlı ve bağlı kılmasaydı, bu lezzetlerin
  sonucu evlat olmasaydı, bir kime ihtiyar ve iradesiyle bu fitne ve belalara
  kail ve meyilli olmazdı Şu halde insan nesli kesilip, yer yüzünde kimse
  kalmazdı
  Kadınlarda, ferc iki oyluk arasında bulunduğu, cebri cimadan emniyet gelip,
  sabit olmak içindir Ferc rutubeti, onda âletin cevelanı kolay olmak
  içindir Bızırın harareti, ona can cana katılmak içindir Tekrar tekrar
  ileri geri götürme, kavuşma ve birleşme bulmak içindir Ama bızırın
  uzunlamasına olduğu erkeğin emnisinin incelmesinin kolaylıkla olması
  içindir Bızırın sinir ve damarları, makat hizasına gelip, ondan geri
  dönüp, her biri kendisine yapışma ile yine bızırın içine katlanıp, katlanma
  yeri hurma şeklinde akıp, zekere uygun olduğu erkek aleti gibi rahim
  ağzına yakın gelip, nutfenin tabiatı bozulmadan onu selametle rahimine
  sokmak içindi Rahim ağzının iki çeşme arasıda bulunduğu ondan doğan
  mütevazi olmak içindir Erkeklerde yumurtaların dışarıda bulunduğu, büyük
  ve sert olmak içindir Büyük oldukları, sahibi yiğit olup, cesaret bulmak
  içindir Sert olmaları ,nutfe cevherine sertlik verip, kırmızı iken beyaz
  kılmak içindir nitekim, meme eti ona gelen kırmızı kanı beyaz süt etmek
  içindir Kadınların yumurtaları küçük ve yumuşak olduğundan, kendileri
  çekingen olup, nutfeleri sarı ve sıvı bulunmuştur İki bulunmaları, mühim
  olan birleşme işinde ihtimam olunmak içindir Eğer birine âfet isabete
  dese, biri selamet kalıp, nesli baki bulunmak içindir Yumurta zarfının
  geniş bulunduğu, oyluklar arasında sıkıldığında zarfı içinde genişliğe
  erip, selamet bulmak içindir Kadınlarda, tenasül uzuvlarının bızır içinde
  bulunduğu, tam vuslata imkan bulunmak içindir Ama iki yumurta onlarda daha
  küçük ve daha yumuşak olduğu, yüz ve sineleri tüysüz, parlak, taze, temiz,
  güzel ve öpmeye layık olmak içindir Derileri ince ve nazik olduğu,
  erkekler onlara meyil ve muhabbet kılmak içindir Oyluklar, etli olduğu,
  oturma durumunda yumuşak döşek gibi makat halkasını korumak içindir Zarta
  yani kavara (yellenme) geldiği midede gıdadan hasıl olup, kalbe ve karna
  ağırlık veren kötü rüzgâr çıkıp gitmek içindir Oyluk adalelerinin kalın
  olması, ayaklara mukavemet verip, derece derece incelip, alttaki uzuvlar ve
  öteki uzuvları uygun kılmak içidir Diz kapakları ve topuklar bu şekil
  üzere bulundukları, türlü yürüme ve oturma mümkün olmak içindir Ayakların
  ön tarafa uzun olup, ayak parmakları bu yapılarında yaratıldığı dört
  ayaklılar gibi, ayakta durmak mümkün olup, yürüme bir karar üzere bulunmak
  içindir
  Açıklanan insan vücudu uzuvlarının hikmetinde mevcut olan fayda ve
  menfatalerin azının azıdır Bütün cisimlerin en güzel duranı, en tamı, en
  önemlisi, en doğrusu, en güzeli, en sağlamı, en olgunu ve en güzeli insanın
  bedeninin olduğunun delili: İnsan, Rabbin binasıdır Onu yıkan mel'undur,)
  Hadis-i Şerifi bürhan ve delildir Nitekim Hak Taâlâ Kitab,ı Kadîm'inde:
  "Gerçekten biz, insanları üstün kıldık, karada ve denizde taşıtlara
  yükledik ve onlara hoş rızık verdik Kendilerini, yarattıklarımızdan
  çoğunun üzerine üstün kıldık," (17/70) buyurmuştur O halde, bu insan türü
  bütün âlemin mahdum ve mükerremi, yaratıkların çoğunun en faziletlisi ve
  muhteremi olduğunu cümleye duyurmuştur İnsanı en güzel şekilde yaratan
  Allah münezzehtir Yaratıcıların en güzeli Allah, ne Yücedir
  NAZM
  Muin etti bu mânâyı hüccet burhân
  Ki zübde-i dü-cihândır hazret-i insân
  Hezâr kerre sana bu sözü dedim tahkîk
  Ki kendi kadrini bil ey hülasa-yi devrân
  Bilinse meşreb-i irfân hayat-ı cân bulunur
  Ki ayn-ı âb-ı hayât oldu meşreb-i irfân
  (Muin olan Allah bu mânâyı hüccet ve bürhan etti; hazreti insan iki cihanın
  zübdesidir sana bin kere bu sözü dedim; ey devranın özeti,kendi kadrini
  bil İrfanın meşrebi bilinse, hayat ve can bulunur Ab-ı hayatın gözü irfan
  meşrebi oldu)
 3. Tılsım

  Tılsım ∂єяιη∂єη

  Kayıt:
  19 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  4
  Üçüncü Madde
  İnsan uzuvları şekillerinin kıyafetlerine anlayış ve firasetle bakmanın
  gönül ve cana ola emniyet ve selametini, lütuf ve kerametini bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, filozoflar demişlerdir ki: Alemi bu kapıda yaratan
  ve takdir eden hakîm ve kadîr Allah'ın, kendi benzeri olan insan âlemini,
  en güzel şekil üzere olduğu surette tasvir edip; ruh üflemekle süslemiş ve
  nurlandırmıştır Hayvan cinsinde bu insanı güzellik ile en güzel ve en
  mutedil kılıp, nutuk ve beyan ile en faziletli ve en mükemmel kılmıştır
  Gerçi adem oğlunun hepsini zinet ve yaratılışta bir yaratmıştır Lakin
  ademoğlu fertlerini suret ve sirette birbirine muhalif ve farklı etmiştir
  Sonra lütûf ve inayetiyle hikmetinin hakikatlerini ve sanatının inceliklerini
  bu insan âleminde açıklayarak ortaya çıkarıp; sureti sirete,e azayı ahlâka
  âlamet ve nişan etmiştir Ta ki önce insan kendi kıyafetinden kendi
  vasıflarını tamamıyle biip, ihtimamıyle ahlâkını güzelleştirsin sonra
  akranı ve yârânı kıyafetlerine anlayış ve ferastle bakıp, her birinin
  zatında gizli olan durumlarına ve ahlâkına vâkıf ve muttali oldukta; onlara
  ya ahlâkınca rağbet ve muhabbetle muamele etsin veya aklınca iyi idare ile
  geçinip gitsin Veya hepsinden uzlet edip, emniyet ve selamete, izzet ve
  rahata yetsin Ne kimseden incinip, ne kimseyi incitsin Gönül boşluğuyla
  tenha oturup, yatsın
  NAZM
  Cihan bağında ey âkıl budur makbul-i ins ve cin
  Ne kimse senden incinsin ne sen bir kimseden incin
  Hadis-i şerifte: "Hayrı, güzel yüzlüler yanında arayın," buyurmuştur Yani
  gökçek insandan güleç yüz ve şirin söz görülüp, işitildiğini; güzel huylar
  ve yahşi işler vücuda geldiğini herkese duyurmuştur
  BEYT
  Kim ki hikmetle nâsal kıldı nazar
  Her işi mukteza-ı zat sezer
  (Hikmetle insanlara bakan, her işi atı gereğince sezer)
  Hak Taâlâ kemal-i keremiyle: "De ki, herkes yaratılışına göre davranır,"
  (17/84) vaad ve müjdesini işaret buyurmuştur Şu halde herkese karşı gafur,
  halim, cevat, kerim, rauf ve rahim olduğunu lafzıyle duyurmuştur Zira ki
  herkes kendi layıkını işlediğini, herkes görmüştür

  Dördüncü Madde


  Baş ve boyun uzuvlarının kıyafetini bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, filozoflar demişlerdir ki:
  Kim ki boyudur tavil Sade dil olu cemil
  Kim ki boyudur kasir Hilesi vardır kesir
  Kim ki vasat boyludur Akıl ve hoş huyludur
  Kim ki saçı sert olur Akılla cür'et bulur
  Kim ki saçı nerm olur Ebleh ve bî şerm olur
  kim ki saçı sarıdır Kibr ve gazab kârıdır
  Kim ki saçıdır kara Sabrı var onu ara
  Kumral ise saç güzel Sahibidir bî bedel
  Saçı az olan latif Oldu ârif ü zarif
  Saçı çok olsa zenin Fehmi az olur anın
  Başı küçük aklı az Olsa ona deme raz
  Başı büyük olanın Aklı çok olur anın
  Yassı ise fark-ı ser Sahibi çekmez keder
  Cild-i seri berk olan Hayır eder etmez ziyan
  Ekra'a olma yakın Bed huy olur pek sakın
  Cebhesi zıyk olanın Zıyk ola hulki anın
  Yumru olursa cebin Sahibi zişt ve gabin
  Cebhesi olan ariz Bed huy olur çün mariz
  Mutedil olsa cebin Sahibini bil emin
  Cebhesi bî çîn olan Kâhil olur bîgüman
  Çini uzundur fehim Az ise olmuş kerim
  Kaş arası çîn olan Gam yüküdür ol heman
  Üznü kebir olsa bol Cahil ve kâhildir ol
  Üznü küçük uğrudur Evsat olan doğrudur
  İnce olan kaş ucu Fitnedir işi gücü
  Kaşta çok olan kılı Mükesser olur gussalı
  Kaşı açık doğrudur Çatma ise uğrudur
  İnce olan kaş ucu Fitnedir işi gücü
  Kaşta çok olan kılı Mükesser olur gussalı
  Kaşı açık doğrudur Çatma ise uğrudur
  İnce ka olur cemil Kibre tavili delil
  Kaşı mukavves olan Dilber olur her zaman
  Göz çukur olsa kalil Olmuş o kibre delil
  Çeşmi küçüktür hafif Çeşmi kızıldır şeci
  Gözleri göktür lebib Lik ela gözlü edib
  Çeşmi küçüktür hafif Çeşmi büyüktür zarif
  Didesi yumru hasut Evsat olandır vedût
  Çeşmi kıpık oldu şin Bakışı süst oldu zîn
  Noktalı göz ok olur Değmesi pek çok olur
  A'vere olma yakın Zîk bakan olmaz emin
  Şaşıya etme nazar Kim sana eğri bakar
  Çeşmi güleçtir güzel Kirpiği zîk bî bedel
  Vechi büyüktür alil Kibre küçüktür delil
  Yumru olandır bahîl Yassı olandır cemil
  Vechi arıktır muhil Etli olandır sakil
  Vechi pek uzun olan Laf ile söyler yalan
  Kim ki tireştir yüzü Telh olur ekser sözü
  Vechi müdevver gerek Bedrden enver gerek
  Çün mütebessim olur Anı gören kâm alır
  Benzi kızıldır edib Esmer olandır lebib
  Benzi sarıdı alil Esvede mâil muhil
  Gözleri gök ışkırak Olsa ol ondan ırak
  Levni olan mutedil Hem ak olur hem kızıl
  Enf eğer olursa dıraz Sahibidir fehmi az
  Enf eğer olsa kasir Havf olur onda kesir
  Enf ucu ger ola top Sahibi olur turup
  Enf ucu ağza yakın Olan adamdan sakın
  Sükbe-i enf olsa bol Kibr ve haset dolmuş ol
  Olsa kulkul-i kanat Cem' ola kah ve inat
  Enfi kim olsa ariz Şehvet iledir mariz
  Enfi o kim eğridir Himmeto nun fikridir
  Ağzı küçüktür güzel Lakin olur pür vecel
  Ağzı büyüktür şeci' Eğri olandır şeni'
  Ağzı gibidir zenin Hey4et-i bız'ı onun
  Gunneli söz olsa ger Kibirden oldur haber
  Savt dakik er kişi Şehvet-i zendir işi
  Er kişi sesli zenan Ekseri söyler yalan
  Sözde kim olsa seri Fehmidir onun refi
  Kim ki sesidir kaba Himmeti var merhaba
  Ses çatal olsa o can Halka eder bed güman
  Handesi çok olsa ha Umma sen onda haya
  Yüz güleç ve söz leziz Olsa o candır aziz
  Yufka ve ahmerdudak Sahibi anlar sebak
  Şefe galiz olsa bil Sahibi muğzip sakil
  Dişleri iri olan İşler ol ekser yaman
  Mutedil olan dişi Sıdk ve safadır işi
  Nükheti hoş olanın Hulki de hoştur onun
  İnce zekanlı herif Aklı da onun hafif
  Ger zekan enli olur Sahibi gılzat bulur
  Mutedil olsa zekan Akıl olur hem hasan
  Lihye tavil olsa ger Sahibidir bî hüner
  Lihyesi sıktır sakil Sohbeti eyler tavil
  Riş i siyah ve kalil Oldu zekaya delil
  köse ki hiç rişi yok Onun olur mekri çok
  Olsa değirmi sakal Sahibidir pür kemal
  Olsa kafası ariz Ahmak iledir ol mariz
  Boynu olan çok dıraz Rüştü onun olur az
  İnce ki gerdan olur Sahibi nâdan olur
  Boynu galiz olsa ol Ruz ve şeb olur ekül
  Boynu olursa kasir Cümlesi olur kesir
  Boynu olan mutedil Hayr iledir müşteğil
  Her yeri evsat olan Dilber olur bî güman
  (Boyu uzun olan güzel ve sâde dil olur Boyu kısa olanın çok hilesi vardır
  Boyu orta olan, akıllı ve hoş huylu olur Saçı sert olan akıllı ve atılgan
  olur Saçı yumuşak olan, ebleh ve arsız olur Saçı sarı olan, kibirli
  gazalı olur Saçı kara olan, sabırlıdır, onu ara Saçı kumral ise güzeldir
  ve sahibi bedelsizdir Sazı az olan lütüfkâr, bilgili ve nazik olur Saçı
  çok olan kadın, anlayışsız olur Başı küçük olanın aklı azdır ona sır
  söyleme Başı büyük olanın, aklı çok olur Başının tepesi yassı ise, sahibi
  kede çekmez Başının derisi parlak olan, hayır yapar, ziyan vermez kele
  yaklaşma sakın, kötü huylu olur alnı dar olanın ahlakı da dar olur Alnı
  yumru olan,kötü ve aldatıcı olur Alnı normal olanı, emin olarak bil Alnı
  kırışıksız olan, mutlaka tembel olur alnı uzun olan anlayışlı, az ise cömert
  olur Kaş arası kırışık olan, her zaman gam yüklüdür Kulağı uzun ve bol
  olan, cahil ve tembeldir Küçük kulaklı olan uğursuz; orta olan doğrudur
  Kaş ucu ince olanın işi gücü fitnedir Kaşının kılı çok olan, kırık ve
  gussalıdır Kaşı açık olan doğrudur, çatma olan uğursuzdur İnce kaş güzel
  olur; uzunu kibre delildir Kaşı kavisli olan, her zaman dilber olur Göz
  çukuru az ise, o kibre delil olmuştur siyah gözlü olan itaatli, kızıl
  gözlü olan cesurdur Gök gözlü olan zeki, ela gözlü olan edîb olur Küçük
  gözlü olan, hafif; büyük gözlü olan zarif olur Gözü yumru olan hasetçi,
  orta olan dost olur Kıpık gözlü olan, yaramazdır; bakışı tembeldir
  Noktalı göz ok olur, demesi pek çok olur Tek gözlüye yakın olma,sık bakan
  olmaz emin Şaşıya bakma, çünkü sana eğri bakar Güleç gözlü lan güzeldir,
  kirpiği sık olansa bedelsizdir Büyük yüzlü olan illetlidir; küçük yüz
  kibre delildir Yumru yülü olan cimridir, yassı olan güzeldir Arık yüzlü
  olan borcuna sadık değildir; kalın ve etli yüzlü sevimsizdir Uzun yüzlü
  olan,lafla yalan söyler yüzü sert olanın, çoğu sözü acı olur Yuvarlak
  yüzlü olan, aydan daha nurlu olsa gerektir Çünkü böyleleri mütebessim olur
  ve onu gören kâm alır Benzi kızıl olan edib, esmer olan zeki olur Benzi
  sarı olan hastalıklı, siyahımsı olan tevekkeli olur Gözleri gök ve mavi
  olsa, ondan ırak ol Rengi normal olan hem ak, hem kızıl olur Burun eğer
  uzun olsa, sahibinin anlayışı kıttır Burnu kısa olan, çok korkak olur
  Burun ucu top olan, neşeli olur Burun ucu ağza yakın olan adamdan sakın
  Burun deliği bol olsa, o, kibir ve haset dolmuştur Burun kanatları
  hareketli olanda kahır ve inat toplanmıştır Burnu geniş olan, şehvet
  düşkünüdür Burnu eğri olanın fikri himmettir Küçük ağızlı olan güzel,
  fakat çok korkak olur Ağzı büyük olan cesur, küçük olan kötü olur Kadının
  tenasül uzvunun yapısı ağzı gibidir Genizden gelen söz, kibirden olsa gerek
  İnce sesli erkek, kadına düşkündür Erkek seli kadınlar çoğunca yalan
  söyler sözü seri olanın anlayışı yüksektir Kaba sesli olanın himmeti
  vardır Çatal sesli olan, sürekli halktan kuşkulanır Gülmesi çok olandan
  haya umma Yüz güleç, söz lezzetli olan, candır, azizdir Yufka ve kırmızı
  dudaklı olan dersi iyi anlar Kalın dudaklıların muzipliği ağırdır İri
  dişli olan, çoğunca yaman işler yapar Mutedil dişli olanın işi hoş ve
  doğrudur Ağız kokusu hoş olanın, ahlakı da hoştur İnce çeneli olanın aklı
  hafiftir Enli çeneli olan, kaba olur Çenesi normal olan, akıllı ve güzel
  olur Uzun sakallı olan, hünersiz olur Sık sakallı olan kabadır ve sohbeti
  uzatır Siyah ve az sakal, zekaya delildir Hiç kılı olmaya kösenin hilesi
  çok olur Değirmi sakallının olgunluğu çoktur Enli kafalı olan, ahmaktır
  Boynu çok uzun olanın olguluğu azdır Boynu ince olan, nâdân olur Boynu
  kalın olan, gece gündüz obur olur Boynu kısa olanın hilesi çok olur boynu
  orta olanın işi hayır yapmaktır Her yeri orta olan, şüphesiz dilber olur)
  RUBAİ
  Cehd eyle bir ârif-i dânâyı bul
  Ya bir sanem-i latif ü ra'nâyı bul
  Bu ikisinin biri nasib olmazsa
  Evkatını zâyi etme tenhayı bul
  (Çalış, bilgin bir ârif bul Ya bir latif sevgili ve güzel sözlüyü bul Bu
  ikisinin biri nasib olmazsa, vaktini zayi etme, tenhayı bul)
 4. Tılsım

  Tılsım ∂єяιη∂єη

  Kayıt:
  19 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  4
  Beşinci Madde


  Kalan beden uzuvlarının kıyafetini bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, filozoflar demişlerdir ki:
  Omuzu sivri olan Düzd olur işler yaman
  Eğri omuzlu kişi Eğrilik olur işi
  Kısa omuz eblehin Düşkün omuz esfehin
  Mutedil olan omuz Sahibi anlar rumuz
  Saidi eğri kasir Olsa olur ol şerir
  Rusgi olura dıraz Bahşiş eder bî niyaz
  Ger küçük olduysa el Bî bedel oldur güzel
  Üsbuu olan uzun Ehl-i Hüner zü fünun
  Üsbuu yumuşak olan Zeyrek olur î güman
  Züfri ariz olmasa Sev onu süb ve mesa
  Tırnağı yumru çizik Olsa o bilmez yazık
  Tırnağı yassı ve düz Olsa olur desti uz
  Sadrı çıkık olanın Hulki de beddir onun
  Sadrı eğer olsa dar Gam yer ol leyi ve nehar
  Sine ariz olsa o Gönlü hiç olmaz melül
  Sadr ve omuzdaki kıl Cür'ete olmuş delil
  Sedy-i zen olsa kebir Şehveti olur kesir
  Sedy-i ger olsa tavil Onda lebendir kalil
  Sedy-i zen olsa sağır Şîr olur onda kesir
  Südü memeli velüt Zevcinedir ol vedüt
  Mutedil olsa meme Zevci hem onu eme
  Lahmi mülayim olan Tende olur lütf-i can
  Lahmi olan hoş latif Oldu arîf ve zarîf
  Lahmi olan pek katı Oldu kavi gılzatı
  Arkası yassı kişi Oldu sefahet işi
  arkası güzek âdem Züşt olur ahlakı hem
  Zahri arîz olanın Kuvveti çoktur oun
  Ger beli ince olur Şekli yerince olur
  Arkada bittiyse kıl Şehvete olmuş delil
  Batnı büyüktür gabi Batnı küçük çelebi
  Batnı büyük hem akisr Bed huy olur pek asir
  Anede bitmezse kıl Vahşi olur tabı bil
  Oyluğu enli olan Tenbel olur bî güman
  Aleti olan sagir Oldu reşit ve habir
  Aleti olan tavil Humkuna olmuş delil
  Ger zeker olsa azim Malikidir pek leim
  Olsa küçük ünsiyan Sahibi olmuş ceban
  Olsa büyük husyetan Hamilidir pehlivan
  Bız'ı olsa sagir Sahibesidir hatîr
  Olsa mülehhem kebir Şehvet-i zendir kesir
  Fahzi olan pek tavil Şehveti olur kalil
  A'raç olan bir kıçı Kibir ve hasettir içi
  rukbesi olan büyük Yüklenir o hayli yük
  sakı galiz olanın Olmaya lütfu onun
  ka'bı mülehhem zeni Şiveli addet onu
  Ökçesi yufka olan Dilber olur bî güman
  Ökçesi kalın o mert Oldu şecaatte fert
  Ayağı enli kişi Cevr ü cefadır işi
  Ger uzun olursa pa Sahibidir pür hâya
  Ubuu olan uzun Fehm ileir pür fünun
  Hatvesi dar olanın Cünbüşü hoştur onun
  Çünkü hıraman olur Akıl ona hayran olur
  BEYT
  Ademi öldürür o reftarı Mürde ihya eder o güftarı
  (Omuzu sivri olan hırsız ve işleri yaman olur Eğri omuzlu kişinin, işi
  eğri olur Kısa omuz eblehin, düşkün omuz, efilindir Mutedil olan omuz
  sahibi, rumuz anlar Kolu eğri ve kısa olsa, o şerli olur Bileği uzun
  olursa, istemeden bahşiş verir eğer küçük olduysa el, o misilsiz ve
  güzeldir Parmağı uzun olan, bilgi sahibi ve hüner ehlidir Parmağı yumuşak
  olan, şüphesiz zeyrek olur Tırnağı geniş olmasa, akşam sabah sev onu
  Tırnağı yumru ve çizik olsa, o bilmez yazık Tırnağı yassı ve düz olsa,
  olur eli uz Göğsü çıkık olanın ahlakı da kötüdür Göğsü eğer dar olsa,
  gece gündüz o, gam yer Geniş olsa, onun gönlü hiç melûl olmaz Göğüs ve
  omuzdaki kıl, cür'ete delil olmuştur Kadının göğsü büyük olsa, şehveti çok
  olur Göğsü uzun olsa onda süt az olur Kadının göğsü küçük olsa, süt onda
  çok olur Sütlü memeli ve doğurgan kadın, eşine dosttur Orta memeli olanın
  memesini eşi emer Eti yumuşak olan tende, can ve lütuf olur Eti hoş ve
  latif olan,bilgili ve zarif olur Eti pek katı olanın kabalığı katı oldu
  Arkası yassı kişinin işi, sefahet oldu Arkası kambur adamın huyu da kötü
  olur Sırtı geniş olanın,kuvveti çoktur Eğer beli ince olursa, şekli
  yerince olur Arkada kıl bittiyse, şehvete delil olmuştur Karnı büyük olan
  gabidir Karnı küçük olan çelebidir Karnı hem büyük hem kısa olursa, kötü
  huylu ve zorlu olur Kasıkta kıl bitmezse, tabiati vahşi olur Oyluğu enli
  olan, şüphesiz tembel olur Aleti küçük olan, olgu ve bilgili oldu Aleti
  uzun olan, ahmaklığına delildir Eğer aleti büyük olsa, çok kötülük
  sahibidir Husyeler küçük olsa sahibi korkak oldu Husyeler büyük olsa, o
  kişi pehlivandı Ferci eğer küçük olsa, o kadın tehlikelidir Eğer etli
  büyük olsa, kadının şehveti çoktur Oyluğu pek uzun olanın şehveti az olur
  Bir kıçı eğri olanın içi kibir ve hasettir Dizi büyük olan, hayli yük
  yüklenir Baldırı kalın olanın, lütfu olmaz topuğu etli kadını, şiveli say
  ökçesi yufka olan, şüphesiz dilber olur Ökçesi kalın olan mert, şecaatte
  tek oldu Ayağı enli kişinin, cevr ve cefadır işi Eğer ökçe uzun olursa,
  sahibi çok hâyâlıdır Parmağı uzun olan, anlayışla bilgi doludur Adımı dar
  olanın cünbüşü hoştur Çünkü salınarak yürür, akıl ona hayran olur)
  (Adamı öldürür o güzel yürüyüşü, ölüyü diriltir o güzel sözleri)

  Altıncı Madde

  Kadınların güzellik alâmetlerini ve güzellik çizgilerinin delillerini
  bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, filozoflar, kadın uzuvları kıyafeti konusunda
  demişlerdir ki:
  Hüsn-ü zenane delil Otuziki resm bil
  Dört yeri lazım siyah Saç kaş kirpik gö âh
  dört yeri ak ola zeyn Levn ve diş ve zufr ve ayn
  Dört yeri lazım kızıl Had ve leb ve lisse dil
  Dört yeri vâsi gerek Kaş göz ve sine göbek
  Dört yeri ziyk ola derc Enf ve simah ıbt ve ferc
  Dördü kebir ola niz Sedy ve serin bız' ve diz
  dördü küçük olmalı Enf ağız ayağ eli
  Savt beli ince hem Şekli de bir nice hem
  Lahmi semin ve tari Olmalı kıldan beri
  Böyle kıyafetli ten Olsa güzeldir ol zen
  böyle ki zen Hûb olur Hulki de mahbub olur
  (Kadının güzelliğine delil olarak otuziki resim bil Dört yeri siyah lazım:
  Saç, kaş, kirpik ve göz Dört yeri ak ola: Renk, diş, tırnak ve göz Dört
  yeri kızıl lazım: Yanak, dudak, dişeti ve dil Dört yeri geniş gerek: Kaş,
  göz, göğüs ve göbek Dört yeri dar olmalı: Burun, kulak, koltukaltı ve
  ferç Dördü de büyük olmalı: Göğüs, kasık, bız've diz Dördü küçük olmalı:
  Burun, ağız, ayak ve el Sesi ve beli ince, şekli de nice! Eti dolgun ve
  tazi olmalı, kıldan da beri olmalı Böyle kıyafetli ten olsa, güzeldir o
  kadın Böyle kadın güzel olur Ahlakı da sevimli olur)
  Nitekim Hamdi-i Sirin, kadınların güzellik belirtilerini, hazreti
  Züleyha'nın şanında şöyle açıklamıştır:
  NAZM
  Greçi hüsnü beyana sığmaz idi Nitekim aşkı cana sığmaz idi
  Lik bir harf işit kitabından Diye ben zerre âfitabıdan
  Kameti serv-ü bağ-ı rağmet idi Berk ü bârı safa ve lezzet idi
  Ab-ı lütfiyle buldu nemâ Hıl'at olmuş idi letafet ona
  Dam-ı akl idi farkının mûyi Fark olunmazda miskten bûyi
  İnce kıl yardı şâe sa'y ile cüst Farkı nâzın kodu miyane dürüst
  İki dîçür-i târ zülfeyni Leyl içinde nehar mabeyni
  alnını levh-i ur edip allah Sebk-i hüsn alırdı ondan mâh
  Kaşı ol safha-i sürur üzre Nurdan san yazıldı nur üzre
  Nunu altında any ü sad misal ikisinden göründü nass-ı cemal
  gözleri ehl-i mekrin ellisidir Ay yüzünün güneş zevallisidir
  Lale haddinde hâl,i anberveş Güyiya gülistanda tıfl-ı Habeş
  Elif-i ünf ve safer nokta-i ha! Cem' oup bir iken on oldu cemal
  Arızı cennete ümune idi Gülleri anda gûne gûne idi
  diheni sığmadı onun suhane Bir suhan sığmaz ien ol dihene
  Ne denilsin leb-i zülalinden Sulanırken dihen hhayalinden
  Diheni dürr-ü feşan tekellümde Lebleri kuvvet-i can tebessümle
  Gülse nur akıtır süreyyadan Sözü lezzetli kand ü helvadan
  Gülse lutfile lal-i handanı Ukde-i dil açardı dendanı
  Dürr-i dendan la'l-i handandan Görünür nur-u hak gibi candan
  zenhan kıldı Hak şekerden sîb Hüsna ıdeyne verdi zinet ü zîb
  Şeker-i sîb iken zehandanı Çâh âsib olurdu endanı
  Nice dili can verirdi ol sîbe Düşer idi o çâh-ı âsîbe
  Zehanı sîbinin halaveti can Gabgabı siminin zekat-ı cihan
  Gabgabı kim muallak-ı âb idi Sanki ter şişede gülab idi
  Boynu olmuşdu zülf ile mestur Birisi kâfir ve biri kâfur
  Gün gibi doğru çün o sîmin ber Bildi noksanını kul oldu kamer
  Bir gümüş levh idi o sine hemen Ol gümüş levha nakşibend cihan
  İki nakş eylemiş turunca gibi Bir gül üstünde iki gonca gibi
  İki said idi sebîke-i sim Umar ondan ekatı dürr-ü yetim
  Hüsnü i'cazına onun bürhan Yed-i beyzası kâfi idi heman
  Kâfi uşşaka rahat'ül-ervah Parmağı dil kilidine miftah
  Hüsnün ol dilberin kim ede ıyan Ki beyanında âciz idi beyan
  Lakin ondan yazılsa bir parmak Kaleme şu kadar gelir ancak
  Kim onun parmağın gören âdem Oldu divane ref' olundu kalem
  Kollarını güher koçardı heman İnce belin kemer koçardı heman
  Öyle hûb idi beli kim onu Kılca kalırdı görenin canı
  Seyr eden ol hümayı tâkından Bir kebuter sanırdı sakından
  Alem-i hüsn ona musahhar idi Mehr ile mah keniz ü çaker idi
  Yoğ iken zib ü zivere hâcet Eyledi meyl ziver ü zinet
  Zamane kadınları, merhametli olmayıp, başa kakıcı oldukları için, olgunluk
  ve güzelliğ emâlik olanın bile tatlı kavuşmasından ise, güzelliğini hayal
  etmek bin kat daha lezzetli ve evladır
  BEYT
  Tahayyül eylesem anı gönül huzuru bulur
  Tezekküründe visali kadar telezzüz olur
  (Onu hayale etsem, gönül huzuru bulur; onu düşünmek, kavuşmak kadar lezzetli
  olur)
  BEYT
  Bana biganedir dilber hayali cana mahremdir
  Enisim munisim yarim odur kim dilde hemdem olur
  (bana yabancı olan dilberin hayali, cana mahremdir Enisim, munisim ve
  yarim sürekli gönülde olandır)
  Gerçi dilberdir hoş âyindir kadın Nakısat-ül-akl ve ve'd-dindir inan
  Zinhar ey merd-i âkıl zinhar Kâmil isen nâkıs ile olma yâr
  Hiç olur mu lâyık ehl-i kemal Sahra-i her âkıs olmak mah ü sal
  Nefs eline verme bu can yakasın Şehvet oduyle niçin can yakasın
  Nutfe tende mâye-i canbahştır Şensüvar ruha çabu rahştır
  Etme onu râh-ı Hak'da lenk ü lük Edemezsin çünkü ybî merkeb sülük
  Çü hayal-i dilbere an eyl eder Ol per ile semt-i a'lâya gider
  Per ü bâl can olur hubb-ı hayal Nutfeden peyda olur ol per ü bâl
  Per ü bâl-i ruhu kesr eyler cima' Halk ise za eyler onu intifa'
  Arzu-yu mert ü zendir ittihat Uşşaka enden tahayyüldür murat
  Kıble-i suretperest oduysa zen Kıble-i ashab-ı dildir zül-menen
  Ham= ü bunekkeh şuşu; âyineni Eyle mir'ât-ı meâni sineni
  Ta derunun nur-u Hak'dan ola pür Derc-i ruhun marifette doladür
  (Gerçi kadın, dilberdir ve hoş resimdir, fakat inan ki, onda akıl ve din
  eksiktir Zinhar, ey akıllı kişi zinhar! Olgun isen eksikle yâr olma Ay ve
  yıl eksiğin büyüsüne tutulmak hiç olgunlara layık olur mu? Bu can yakasını
  nefs eline verme Şehvet ateşiyle niçin can yakasın? Nutfe, tende can
  behşeden sudur iyi binici, cevelanı çabuk attır Onu Hak yolunda topal
  etme Çünkü bineksiz süluk, edemezsin Ne zaman ki dilber hayaline can
  meyleder; o kanaty ile en yüksek semte gider Canın kanatları hayal
  sevgisi olur O kanat, nutfeden peyda olur Ruhun kanatlarına cima kırar
  Halk ise onu faydalanma sanır Kadın ve erkeğin arzusu birleşmedir
  Aşıklara kadından murat hayal etmedir Kadın, suretpereste kıble olduysa;
  Gönül ashabının kıblesi, ihsan verici Allah'dır Suret nakşından aynanı
  uyup; sineni mânâların aynası eyle Ta için hak nurundan dopdolu ola Ruh
  kutun, onun marifetinden inci dola)
 5. Tılsım

  Tılsım ∂єяιη∂єη

  Kayıt:
  19 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  4
  Yedinci Madde

  Uzuvların kıyafet tadilinin zıt delillerini ve nefslerin ihtilafıyla olan
  hükümlerini bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, filozoflar demişlerdir ki: Uzuvların kıyafetinde
  anılan zıt deliller, bir şahısta toplansalar, hepsini itidal üzere mamur ve
  şen eyler Mesela kösenin boyu uzun olsa,o kösedir diye ona ta'n olunmaz
  Zira ki itidal bulmuştur Eğer yüzü de nurânî olduysa, görenler artık onu
  nur anlar Şu halde bir kimsede hangi tarafın delilleri çok bulunduysa, o
  kimse o tarafta bilinmiştir Eğer bir kimseye Hak'kın nuru göz olsa, onun
  feraseti, adı geçen delillerden müstağni bulunmuştur Zira ki haberde, Habib-
  i Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem hazretlerinden: "Mü'minin ferasetinden
  sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar," naklolunmuştur Çünkü anılan
  alâmetlerin hepsi, hayvanî nefsin ahlakv e vasıflarının delilleridir şu
  halde eğer insanî nefs, emmâre ise,o nefs, hayvanîye esiri olduğundan,
  onun hükmünün içindedir ki, zulüm ve zulmetten, cehil ve bulanıklıktan
  vasıfları arınmış değildir Kâh şeytan sıfatlı, kâh yırtıcı hayvan sıfatlı,
  kâh hayvan sıftalı bulunmuştur Halbuki sureta insan görünmüştür Eğer
  insanî nefs, levvâme ise, kâh hayvanî nefsin mağlûbu olup, kâh ona galip
  olduğundan; bu nefs, kâh hayvan sıfatlı, kâh insan sıfatlı bilinmiştir
  Eğer insanî nefs, mülhime ise, hayvanînin üzerine galip olup; mutmainne
  olduysa cengi sulha ve nizayı rızaya döndürüp, şerler ona hayır olur
  bu hayır ve şer onun kaydı olmayı, nefsi, mutlak ruh olur Bütün varını terk
  ettiğinden, ağyarı ona yâr olur Kendinde nişan ve alâmet kalmaz Onun
  vasfı, beyana gelmez
  Gel ey Hakkı, unu halkı
  Bu benlikten geçip, kendini toprak eyle ve nazargâhı Hüda olan kalbini,
  mâsivadan pak eyle Ondan onun kalblerin enisi olduğunu idrak eyle
  Muhabetiyle âdeti yırtıp, çâk eyle
  Kim ki isterse üns-i dildârın Vermesin mâsivaya dildârın
  (Sevgilinin ünsiyetini isteyen, sevgilisini mâsivaya vermesin)
  KITA
  Zamane halkını fehm eyle olma sen mağrur
  Gönülde dostu buup her nazardan ol mestur
  Ne lütfu var bir alay kalbi hasta bestelerin
  Koy ehl,i gaflet ve cehli sen eyle dilde huzur
  Çü nâsa nâsdır âfet bu nâsı ol nâsi
  Ki Rabb-i nâs ile bulsun dil üns olup huzur
  (Zamane halkını anla, sen mağrur olma Gönülde dostu bulup, he bakıştan
  örtünmüş ol Kalbi hasta ve bağlı olanların ne lütfu var? Gafilleri ve
  cahilleri bırak, gönülde huzur eyle Çünkü insanlara insanlardır yâfet, bu
  insanları unut ki, insanların Rabbi ile gönül ünsiyet bulsun)

  Sekizinci Madde


  İnsan bedeninde damarlar içinde akan kanın sebebiyle deri üzerinde görünen
  uzuvların ihtilacını (seğrime ve titreme gibi hareketleri hükümleriyle
  bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, filozoflar demişlerdir ki:
  ihtilac-ı far-ı ser Cahden verir habir
  İhtilac-ı piş-i ser Oldu devlete eser
  İhtilac-ı cenb-i ser Sağ ve solu hayr eder
  ihtilac-ı cebhe ter Sağ iyş ve sol haber
  İhtilac-ı hHacib ol Dostluk oldu sağ ve sol
  Evsat ederse ger Sağı zevk sol keder
  İhtilac etse enb Sağı hüzn ve sol tareb
  İhtilac-ı zahr-ı ayn Sağda levm ve solda zeyn
  ihtilac-ı beyt-i nur Sağı renc ve sol sürur
  ihtilac-ı dünbal Sağda mehrve solda mal
  İhtilac-ı zir-i çeşm Sağda mihrve solda hışm
  ihtilac-ı rahda dal Sağda hayr ve solda mal
  İhtilac-ı enfe rah Sağda kahrve solda câh
  ihtilac-ı fek-i leb Sağda rızk ve solda tareb
  Usbu-u sâni eder Sağda solda hoş haber
  Usbu-u vustadan al Sağda ve solda cidal
  Usbu-u binsır bulur Sağda cedl ve ysol sürur
  Usbu-u hınsırda kal Sağ ü solu rızk ü mal
  Muhtelic olsa eğer Bir yerin eyle nazar
  Bunda kim ahkâmı yâd Şüphesiz et itimad
  Kim dmar oynar neden Hak'dır onu debreden
  Anla işârâtını Bekle beşarâtını
  (Başın tepesinin seğrimesi, makamdan haber verir Başın önünün seğrimesi,
  devlete yeser oldu Başın yan tarafının seğrimesi, gerek sağ ve gerek sol,
  hayırdır Alın seğrimesinde; sağ iyş, sol haberdir Kaş seğrimesinde; sağ ve
  sol dostluktur Kaşların ortası seğrirse; sağı zevk, solu kederdir Dil
  seğrirse; sağı hüzün, solu şenliktir Gözün dışının seğrimesinde; sağda
  kötüleme, soldazinettir göz bebeği seğrimesinde; Sağı ağrı, solu sürurdur
  Göz kuyruğu seğrimesinde; sağda sevinç, solda maldır Göz altı seğrimesinde;
  sağda sevinç, solda hışımdır Yanak seğrimesinde; sağda hayır solda maldır
  Burun kaşınması yoldur: Sağda kahır, solda mevkidir Dudak üstü
  seğrimesinde; sağda rızık, solda şenliktir Dudak ucu seğrimesinde; sağda
  zarar, solda şenliktir Dudak altı seğirmesi; sağ ve solda yahşidi
  Seğriyen çene; sağda iyş, solda güzelliktir Kulak seğrir; sağ ve solda hoş
  haberdir Boğaz da kulakla seğirirse; sağda mal, solda gamdır Döş seğrirse;
  sağda hüzün, solda kederdir Pazu ve el seğrimesi; sağda rızık, solda
  maldır Dirsek seğirir; sağda ve solda hoş haberdir Kolların seğrimesi;
  sağda kötüleme, solda manevî ayıptır Bilek seğrimesi; sağda mal, olda
  meşakkattir el üstü seğirmesinde; sağda hüzün solda şereftir El seğirmesi;
  sağ ve sola rızık ve maldı Başparmak seğrimesine; sağda yük, solda kâmdır
  Şahadet parmağı titrerse; sağda ve solda sebeblerdir Orta parmak; sağda
  hüzün, solda şenliktir Serçe parmak seğrimesi; sağda mevki, solda gamdır
  Yüzük parmağı seğrimesi; solda hayır, sağda maldır Göğüs seğrimesi olur;
  ağı hüzün, solu sürurdur Meme seğrimesi; sağda mevki, solda şenliktir
  Karının tam seğrimesi; sağda birleşme, solda kâmdır Göbek seğrimesi; sağda
  hüzün, solda sürurdur Bedenin bir yanının seğrimesi; sağı sevinç, solu
  maldı Böğür seğrimesi, solu rızık, sağı mevkidir oyluk seğrimesi; sağı
  mihr, solu oğuldur Kasık seğrimesi; sağ cima, sol seferdir Husye
  seğrimesi; sağda çocuk, solda gamdır Makat seğrimesi, solda yol, sağda
  maldır Baldır seğrimesi; sağ iyş, sol seferdir Diz seğrimesi; sağda
  hüzün, solda sürurdur Diz alı seğrimesi; sağda yol, solda kaderdir Bacak
  seğrimesi; sağda mal, solda mevkidir ve yolculuktur Bacak dışı seğrimesi;
  sağda yol, solda erzaktır Bacak içi seğrimesi; sağda mal, solda
  ayrılıktır Topuk seğrimesi; sağda kavuşma, solda seferdir Ayak arkası
  seğrimesi; sağda hüzün, solda safadır Topuk ve el seğrimesi; sağda yürüme,
  solda maldır Taban seğrirse; sağda yürüme, solda şereftir Başparmak
  seğrimesi; sağda mal, solda kâmdır İkinci parmak seğrimesi; sağa ve solda
  hoş haberdir Orta parmak; sağda ve solda cidaldir Serçe parmak seğrimesi;
  sağda cidal, solda sürurdur Serçe parmak yanındakinin seğrimesi; sağ ve
  solu rızık ve maldır Eğer bir yerin seğrise, bak, burada hükümleri hatırla
  ve şüphesiz itimat et Damar neden oynar? Hak'dır onu depreten O an
  işaretlerini anla ve müjdelerini bekle)
  BEYT
  Her ne can kim duyar işâretten
  Hürrem olsun dili beşaretten
  Anatomi ve bedenle canın özgürlüğünün faydaları ve menfaatleri; azanın
  kuvvetlerinin ayrıntılı olarak anlatılması uzun olup, bizim maksadımız olan
  Hak'kı tanımaya bunca temsil ve teshille bu özetleme dahi yardımcı ve delil
  olmakla, beden durumlarının açıklanması, insanlık âleminde uzatılmadan kısa
  söz ile meramın elde edilmesi, izamın düzenlenmesi ve makamın tamamlanması
  olmuştur Zira ki en güzel biçimde yaratılan ve iki cihanı toplamış bulunan
  insanın şerefi bedeninin, her bir latif uzvunda oln yaratıcı ve bâri
  Allah'ın ince kanatlarına hayretle bakıp, ibretle seyir ve temaşa kılınıp,
  düşünme ve fikretmeyle hayal olundukta; anlayış ve idrakte, akıllar âciz ve
  kısa kalıp, vasıf ve beyanında şaşkın bulunmuştur insanı en güzel şekilde
  yaratan, benzersiz hakîm, şekil verici bâri ve yaratıcı olan Allah
  münezzehtirO, ne güzel mevla, ne güzel yardımcıdır Yaratıcıların en
  güzeli olan Allah yücedir
  TEFVİZNAME
  Dilden gami dûr eyle
  Rabbınla huzûr eyle
  Tefvîz-i umûr eyle
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzl eyler
  Sen adli zulüm sanma
  Teslim ol oda yanma
  Sabret sakın usanma
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler
  Deme şu, niçin şöyle
  Yerincedir o, öyle
  Bak sonuna sabreyle
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler
  Hiç kimseye hor bakma
  İncitme gönül yıkma
  Sen efsine yan çıkma
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler
  Mümin işi renk olmaz
  åkıl huyu, cenk olmaz
  årif dili tenk olmaz
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler
  Hoş sabr-ı cemilimdir
  Takdir, kefilimdir
  Allah ki vekilimdir
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler
  Her dilde ânın adı
  Her canda ânın yâdı
  Her kuladır imdâdı
  Mevla görelim neyler
  Neylerse güzel eyler
  Nâçar kalacak yerde
  Nagâh açar ol perde
  Dermân eder ol derde
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler
  TEFHİZNAME
  Her kuluna her anda
  Geh kahr-u geh ihsanda
  Her anda o bir şanda
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler
  Geh mu'ti-u geh mâni
  Geh dar-u gehi nafi
  Geh hâfız-u geh râfi
  Mevla görelim neyler
  Neylerse güzel eyler
  Geh abdin eder ârif
  Geh eymen-u geh hâif
  her kalbi odur sârif
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler
  Geh kalbini boş eyler
  Geh hulkunu hoş eyler
  Geh aşka duş eyler
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler
  Geh sade ve geh rengin
  Geh tabın eder sengin
  Geh hürrem-u geh gamgin
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler
  Az ye az uyu az iç
  Ten mezbelesinden geç
  Dil gülşenine gel göç
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler
  Bu nas ile yorulma
  Nefsine dahi kalma
  Kalbinden irağ olma
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler
  Geçmişle geri kalma
  Müstakbele hem dülma
  Hal ile dahi olma
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler
 6. Tılsım

  Tılsım ∂єяιη∂єη

  Kayıt:
  19 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  4
  43-BÖLÜM:043:
  BEŞİNCİ BAHİS

  İnsanı âleme tatbik, enfüsü âfaka tevfik edip; cihanın mânâ ve
  cüzlerinin benzerlerini bu insan vücudunda bulup, bedeninde olan aza e
  kuvvetlerin bütün eşyaya tek tek vücuh il benzerliğini; bedenin sıhhatinin
  korunma ve devamlılığını; tabii ölümle ruhun bedenden ayrılmasını dört
  bölüm ile ayrıntılı olarak anlatır

  BİRİNCİ BÖLÜM


  İnsan bedeninin zamanlara ve mekanlara benzerliği sekiz madde ile bildirir

  Birinci Madde


  ålem, ådem için yaratıldığını bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, ârifler demişlerdir ki: Hak Taâlâ iki cihanı ve
  onlarda olanın tamamını insan için icat ve mevcut eylemiştir Ta ki âlemde
  olan sanatlara bakıp, eşyada bulunan hikmetleri bilsin Hepsinin benzerini
  kendi vücudunda buldukta; nefsini bilmeye erip, ondan Allah'ı tanıma kolay
  olsun Zira ki Hak Taâlâ Nazm-ı Kerim'inde: Ben insanları ve cinleri ancak
  bana ibadet etsinler diye yarattım,È (51/56), buyurmuştur Hadis-i kudside:
  Ey insan! Beni tanımak için nefsini bil, emr-i şerifiyle, nefsi bilmenin
  Rabbi tanımaya vesile olduğunu duyurmuştur Çünkü Hak Taâla insanı, kendi
  tanınması için yaratıp, kendi tanınmasını, insanın nefsini tanımasına bağlı
  kılmıştır Şu halde elbette insana, kendi nefsini bilmek istidadını
  vermiştir Ta ki nefsini bilmekten, yaratıcısını bilmeye erişsin Nitekim
  haberde: Nefsini bilen, Rabbini bildi,È vârit olmuştur Allah'ı tanımanın
  anahtarı, nefsi bilmek bilinmiştir Nefsi bilmenin anahtarı, âlemi bilmek
  kılınmıştır Lakin Hak Taâlâ'nın âlemin ufuklarında olan eserlerinin
  benzersiz sanatını herkes görüp, sırlarına ermek, insana nefslerinde
  bulunan kudretinin kemal ve tavırlarını tamamıyla bilip, nurlarını görmek,
  ondan yüce istek olan Mevla'yı tanımaya ermek çok suğul, zor ve esrarlı iş
  bulunmuştur Zira ki insana, mümkün ve müyesser değildir ki; dağların
  tepesine çıka, denizlerin dibine ine ve yerin içine görüp, süflî âlemin her
  birini görebile ve bütün durumlarına ve sırlarına muttali ola Göğün üstüne
  çıkamaz ki, feleklerin ve yıldızların incelik ve hakikatlerine tamamiyle
  erip, ulvî âlimin durum ve sırlarına gereği gibi vâkıf ola Göklerin
  melekût âlemine giremez ki, ruhlar âleminin durum ve sırlarını gereği gibi
  vâkif ola, feleklerin nefs ve akıllarını müşahede kıla Ondan alemin
  yaratıcısının bunca kâinatı yaratmasından ve âlimin cüzlerini zerre zerre
  an an değiştirip, yetiştirmesinden işlerini temaşa ile isim ve sıfatlarına
  muttali olup, ondan zatını tanımaya yol bula
  Şu halde rauf ve rahim olan âlemlerin Rabbi hazretleri, esirgemesinin
  olgunluğundan, inayetinin sonsuzluğundan, iç ve dış âlemde, ulvi ve süflî
  eşyadan her ne ki bu insan vücudunun dahi iç ve dışını o tavır ve tarz ile
  en güzel biçimde üzere âlimin nümunesi olarak yaratmış ve tasvir etmiştir
  Her ne vasıflar ile ki, pak zatı sıfatlanmıştır, bu insan ruhu dahi o
  vasıflar ile sıfatlanmıştır Nitekim âlemi, bütün cüzleriyle kendisine
  itaatli ve boyun eğici eylemiştir Ta ki bu insan, kendi vücuduna bakıp,
  azasının bileşiminden ve kuvvetlerinin düzeninden süflî ve ulvî âlemde
  kolaylık üzere benzer ve alâmetlerini bulup, kendini âlemin numunesi
  bilsin Kendi ruhunun cisminde olan türlü tasarruf ve tedbirlerinden Hak
  Taâlâ'nın âlemde olan türlü tasarruf ve tesirlerini bulsun Ondan
  fiillerine ve sıfatlarına vâkıf olup, pak zâtına muhabbet ve ibadet kılsın
  Onu tanıma saadetine erip, âriflerden olsun
  NAZM
  Bil ey insan / Elbet sen kâinatın toplamısın
  Varlığı içine alansın / Varlık senin yanında göresin
  Görünmez sana görünür / Basiret ve irfanla
  Onu şu anda hatır bil / Cismin karanlık ve süflî
  Ruhun nurlu ve ulvî / Sırrın Rabbanî ve safî
  Zatınla sevin / Sıfatını anla ve oku
  Müjde sana, topla dağınıklığını / Kalbin Rahmen'ın evidir
  Beyanını yüksek ve geniş ) Ey ârif kadrini bil
  Güzel tatlı latifelerin / Bilgiler sendedir uyan
  Dostlar içinde giy taç / Zamanlar içinde an hayatını
  Sabit ve sakin ey şaşkın / Dairelerin kutbu sensin
  Gözler senden ışıklanır / Ondan öğren ey insan
  Sen elbette hazreti insansın

  İkinci Madde


  İnsan âlemini, büyük âlime tatbik ve bazı uzuvlarını yeryüzüne uydurmak
  yolunu bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, ârifler demişlerdir ki: İnsan bedeni, küçük
  âlemdir İnsan ruhu, büyük âlemdir Zira ki, her ne ki âlemde
  yaratılmıştır, hepsinin benzeri insan vücudunda bulunmuştur Şu halde
  insanın cisim ve canlı, bütün âlemin nüshasıdır İki âlem tamamıyle insanda
  mevcut ve belirli bilinmiştir Mesele bütün hissedilen cansızlara misal
  uzuvlarıdır Bütün canlılara misal, insan ahlakıdır Dört mevsime misal,
  insan dişleridir Adet ve sanayie misal, insanın his ve kuvvetleridir
  Berzah âlemine misal, insanın hatıra ve fikirleridir Melekût âlemine
  misal, insanın gönül ve canıdır Bu misal ve benzerliklerin ayrıntısı
  sınırsızdır Bu kitaba değil, böyle yüzbin kitaba sığmaz Ancak ârifin
  kalbine sığar Biz burada, güneşten zerre, deryadan damla açıklarız Ta ki
  bu insan, büyük âlem olduğunu öğrenip, nefsi bilmeye bürhan ola, Onunla
  Allah'ı tanıma kolay ola
  ålemin nüshası olan insanın şerefli bedeni, yer ve gökler mesabesindedir
  ki, bu cihandır Ay ve yıl mesabesindedir ki, zamandır Belde
  mesabesindedir ki, mekândır
  İnsan bedeninin yere bir benzerliği budur ki, yerde dağlar olduğu gibi,
  bedende de kemikler olur Yerde ağaçlar ve bitkiler olduğu gibi, bedende de
  saç ve uzuvlar olur Bir benzerliği budur ki, yerde iklimler ve kıtalar
  olduğu gibi, bedende uzuvlar vardır Yerde zelzele olduğu gibi, bedende
  titreme ve aksırma vardır Yer vadileri arasıda akan nehirler var ise,
  beden damarlarında akan kan vardır Yerde değişik tatta kaynaklar varsa,
  bedende de, kulak akıntısı, göz yaşı ve burun akıntısı gibi değişik
  tatlarda kaynaklar vardır Kulak akıntısının acı olduğuna hikmet budur ki,
  insan uykuda iken kulağına yer haşereleri girmek istediğinde, kulak
  akıntısının hissine ulaşıp, geri dönsünler O uyuyanın kulağına girmekle
  onu helak etmesinler Gözyaşı o yönden tuzludur ki, gözün akı yağdandır
  Yağ ise tuzsuz bozulur Ta ki, akı taze kalıp, sürekli gözü aydınlık olsun
  Burun karışımları onun için nâhoştur ki, onda olan koklama hissi, güzel
  kokulardan kokulanıp, lezzet alsın Zira ki eşya, zıtlarıyle bilinir Ağız
  suyu onun için hoştur ki, dilde olan tat alma kuvveti, daima lezzette
  bulunsun İnsan bedeninde bulunan ilahî hikmet sonsuz bilinmiştir Burada
  ancak iki âlem birbirine tatbike ve uyuma ihtimam olunmuştur Nitekim dış
  âlemde bulunan eşya, insan âleminde bulunan eşyaya nümune bulunmuştur
  RUBAİ
  Ey ilahî nüsha ki sensin
  Alemde olanlar hep sendedir
  Ey Şah'ın cemal aynası ki sensin
  İstediğini kendinde ara ki sensin

  Üçüncü Madde


  İnsan âleminin feleklere benzerliğini bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, ârifler demişlerdir ki: İnsan bedeninin göklere
  bir benzerliği budur ki, burçlar sahibi göğün oniki burcu olduğu gibi,
  bedenin de dışından içene oniki yolu vardır: İki kulak, iki göz, iki burun
  deliği, ağız, iki meme, göbek ve iki abdest yolları Bir benzerliği dahi
  budur ki, feleklerde yedi gezegen olduğu gibi bedenin içinde de yedi aslî
  uzuv vardır: Akciğer aya, mide utarite, böbrek zühreye, yürek güneşe, safra
  merihe, karaciğer müşterie, dalak zühale benzer bulunmuştur Gökte bir çok
  sabit yıldız olduğu gibi, bedende de çok sinir vardır Felekte yirmsekiz
  meşhur menzil olduğu gibi, bedende de yirmisekiz his ve sayılan güçler
  vardır Felekte üçyüzaltmış derece olduğu gibi, bedende de açıklanan
  üçyüzaltmış kan damarı vardır Küllî ve cüzî feleklerin, sabit ve gezegen
  yıldızların türlü tabii hareketleri olduğu gibi, bedenin de bu tavır üzere
  türlü zorunlu ve ihtiyarî hareketleri vardır Felek dört unsuru kuşattığı
  gibi, beden dahi dört karışımı kuşatmıştır ki: Safra, ateş gibi kuru ve
  sıcaktır Kan, hava gibi sıcak ve rutubetlidir Balgam, su gibi rutubetli
  ve soğuktur Siyah köpük, toprak gibi soğuk ve kurudur Dört unsurdan üç
  ana bileşim doğduğu gibi, bedende de dört karışımdan uzuvlar doğmuştur
  Gündüze misal, insanın sürurudur Geceye misal, onun hüznüdür açık havaya
  misal, yayılmasıdır Buluta misal, sıkılmasıdır Gök gürültüsüne misal,
  sesidir Şimşeğe misal, onun gülmesidir Yağmura misal, onun ağlamasıdır
  Rüzgâra misal, onun nefesleridir Oluşum ve bozuşuma misal, kelamının
  lafızlarıdır Gökkuşağına misal, yay kaşıdır Hilale misal, kulağıdır
  Dolunaya misal, yuvarlak yüzüdür Gece karanlığına misal, onun saçıdır
  Sabaha misal onun alnıdır Dış âlemin, bu insan âleminin açıklanan
  benzerliklerinden gayri, benzerliği çoktur Lakin ârife işaret yetmekle,
  uzatmaya hacet yoktur
  NAZM
  Can vilayetinde gökler sınırsız
  Ruh yolunda alt ve üstler vardır
  Cihan gökleri gibi iş yaparlar
  Yüksek dağlar engin denizler vardır
 7. Tılsım

  Tılsım ∂єяιη∂єη

  Kayıt:
  19 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  4
  Dördüncü Madde


  İnsan bedeninin zaman ve mekana yani ay ve yıla ve onda, ruhun sultana
  benzerliğini bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, ârifler demişlerdir ki: İnsan bedeninin ay ve yıla
  benzerliği budur ki, bir senede dört mevsim olduğu gibi bedende de dört
  karışım vardır ki: Balgam, ilkbahar gibi rutubetli ve soğuktur Safra, yaz
  gibi sıcak ve kurudur Kan, sonbahar gibi sıcak ve rutubetlidir Siyah
  köpük, kış gibi kuru ve soğuktur Bir benzerliği dahi budur ki; İlkbahara
  uygun, çocukluk yaşıdır Yaza benzer, gençlik ve olgunluk yaşıdır
  Sonbahara uygun duraklama yaşıdır Kışa uygun ihtiyarlık yaşıdır Bir
  benzerliği dahi budur ki, bir senede oniki ay olduğu gibi, bedende de oniki
  menfez vardır Bir haftada yedi gün olduğu gibi, bedende de yedi uzuv
  vardır Bir haftada yedi gün olduğu gibi bedende de o sayıda kan damarı
  vardır
  Bedenin şehre benzerliği budur ki, şehre bir padişah olur Sonra veziri,
  emniyet âmiri, maliyecisi olur Padişahın sarayı, memleketi, bineği,
  tabası, hazinedarı, bekçileri, elçileri, casusları ve hakimleri olur Şehir
  içinde sanatkârlar olur Mesela mimar, yapı ustası, ekmekçi, tabib, kasap,
  kuyumcu vesaire olduğu gibi, insan bedeninde de bütün bunların benzeri
  vardır ki: İnsan ruhu, âlemin padişahıdır Nazari akıl, veziri azamdır,
  gazap kuvveti emniyet âmiridir Şehvet kuvveti, maliyecidir Bu padişahın
  sarayı, yürektedir Memleketi bu bedendir Bineği, hayvanî nefstir Tabası,
  beden uzuvlarıdır Hazinedarı, tutma kuvvetidir Bekçileri, gözlerdir
  Elçileri, kulaklardır Polisleri, ellerdir Casusları, koku alma
  kuvvetidir Hakimi, tatma kuvvetidir Bedende de sanayi erbabı vardır ki:
  Mimar, ameli akıldır Bina tabiattır Marangoz, çekme kuvvetidir Değirmen,
  dişlerdir Ekmekçi, sindirim kuvvetidir Tabib, ayırma kuvvetidir Kasap,
  şekil verme kuvvetidir Kuyumcu, büyütme kuvvetidir ki, beden şehrine neşvü
  nema verip, zengin eder Çöpçü, itme kuvvetidir ki, beden şehrinden
  fazlalıkları itip, çıkarır Şehrin sair sanat erbabı benzerleri, bedenin
  sair kuvvetleridir Şimdi, bu açıklamadan ortaya çıkan budur ki; insan
  ruhu, şehrin sultanıdır ve vücut ve bedende, diri ve dost olan Allah'ın
  halifesi olmuştur
  NAZM
  Seyyid-i âlemdir âdem gayriden sevdayı kes
  Zâhidin vehmi gerçi ıraktan sevk eyler feres
  Dilde dildarın misali mahmil içre yârdır
  Bu maiyyetten habir olmaz figan eyler çeres
  (İnsan, âlemin efendisidir, gayriden sevdayı kes Zahidin vehmi gerçi
  ıraktan at sevk eder Gönülde sevgili misali, mahmil (hayvan sırtındaki
  kafes) içinde yârdir Bu beraberliği bilmediği için çeres figan eyler)

  Beşinci Madde


  İnsanın kalbinde bulunan kötü ahlakın hayvan suretlerine benzemesini,
  vakaların ve rüyaların tabirlerini harf sırasıyla bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, ârifler demişlerdir ki: ëlemde insan ahlâkı, türlü
  hayvanların şekil ve suretlerinin benzer ve misalleri, insan nefsinde de
  vardır ki, hayvanî kötü ahlâklardır Meselâ kibir sureti, kaplana
  benzerdir Tasallut sureti, aslana benzerdir Haset sureti, kurda
  benzerdir Nitekim hazreti Yakub aleyhisselam evladının hazreti Yusuf
  aleyhisselama olan hasetlerinden, ayrılık olayından önce, rüyasında, yedi
  kurt suretinde Yusuf aleyhisselamın üzerine hamle ile hücum eder görmüştü
  Onun için çocukları ona: Onu bizimle gönder, dediklerinde, onlara: Onu
  kurt yemesinden korkarım demesiyle bahane buyurmuştu Şu halde, gönülde
  gazap sureti, köpektir: hile sureti, tilkidir; gaflet sureti, tavşandır;
  ferce yönelik şehvet sureti, eşektir; arkadan yaklaşma sureti domuzdur;
  midevî şehvetin sureti, koyundur; oburluk şehvetini sureti, inektir; tama
  sureti, karıncadır, cimrilik sureti, faredir; kin sureti, beyaz devedir;
  vecdin sureti, kırmızı devedir; düşmanlık sureti, yılandır; ezanın sureti,
  akreptir; vesvese sureti, sarı arıdır ve diğer ahlâk suretleri, sair
  hayvanların şekillerine benzerdir Hatta kötü ahlaktan birine galip olan
  gönül, rüyada kendini o surette olan hayvana dahi galip görür Mesela ferce
  yönelik şehvete üstün gelen kimse, rüyasında bile eşeğe binici olur Eğer
  mağlup ise, kendini eşeğin altında bulur Diğer ahlaklar dahi bu kıyas ile
  malûm olur Çünkü insan, dolayıcı berzah ve her şeyin ortaya çıktığı yerdir
  Bu durumda, bütün hayvan suretleri ve kâinatın şekilleri, insanın içinde ve
  dışında suret bulup, şekillenmiştir Gereğince meydana gelmiştir Ahlakını
  güzelleştiren gönül, ayna gibi safia olup, her şeyi kendinde bulmuştur Safî
  olmayan gönül, uyku halinde rüya ile geçmiş ve gelecek işlerden haber
  almıştır; ya misal ile veya tabir ile bilmiştir Anlaşılması güç olan rüya,
  bu manzume ile açık olmuştur
  NAZM
  Çün buhar-ı gıda dimağa gelir
  Ruh-u hayvanî ol zaman ne eder
  Pes havass-ı burun muattal olur
  Çün dimağın havassı kalbe iner
  Kalbe ilham olur işaretler
  Bî vesait bulursa nâfiadır
  Kalb eğer vasıta ile olsa habîr
  Pes gelir kalbe gördüğü rüya
  Arabî ismin evveli alınır
  Elif ululuğa işaret olur
  Evvel havas buruna hail olur
  Zahir-i cismi kor derune gider
  Halet-i nevmi cism onunla bulur
  Kalb o dem enderun-u ruha döner
  Asıldan kalb alır beşaretler
  Aynı vâki olur ki vâkıadır
  Gördüğü düşten olunur tabir
  Ya işaret veya beşaret ona
  Ne ise ol huruf ile bilinir
  Ref'at-i gadrine beşaret olur
  Ba ise cism ve cana rahattır
  Se ise düşman üzre nusrettir
  Ha ise izzet ve saadettir
  Dal ise zahme ve meşakkattir
  Ra dahi devlete delalet eder
  Sin emin olmağa alâmettir
  Sat kâm olmağa beşarettir
  Tı ise düşmanı helak olacak
  Ayn ise dilde bula teşvişi Fe ise rütbesi olur âli
  Kef ise gaibi gelr hurrem
  Mim olursa muradını alacak
  Vav ise işleri olur âsân
  Ya ise taate muvaffak olur
  Ta ise ol husul-ü hacettir
  Cim ise fırsat ve ganimettir
  Hı ise her murada vuslettir
  Zel ise malü ülkü devlettir
  Zı metin itakade kalbi yeder
  Şin ise fiiline nedamettir
  Dad mal bulmağa işarettir
  Zı ise kalbi hüzün ile dolacak
  Gayn ise zulmü nefs olur işi
  Kaf ise bula devlet ve mali
  Lem ise ol emin olur hoş dem
  Nun ise hâtırı melül olacak
  He ise hüzün ile olur giryan
  Hep bu tabirler muhakkak olur
  (Gıdanın buharı beyne geldiğinde, önce burun hislerine hail olur
  Hayvanî ruh o zaman ne eder? Vücudun dışını bırakıp, içine gider, O an
  burun hisleri muattal olur Uyku halini cisim, onunla bulur Beynin
  hisleri kalbe indiğinde, kalb o an ruhun içine döner Kalbe işaretler ilham
  olur Asıldan kalb muştular alır Vasıtasız bulursa faydalıdır Aynısı
  çıkarsa vakıadır Kalb eğer vasıta ile haberdar olsa, gördüğü düşten tabir
  olunur O an gelir kalbe gördüğü rüya; ona ya işaret veya müjdedir Rüyada
  görülen şeyin arapça isminin ilk harfi alınır Ne ise o harflerle bilinir
  Elif, ululuğa işaret olur kadrinin yükseleceğine müjde olur Be ise, cisim
  ve cana rahattır Te ise, hacetin elde edilmesidir Se ise, düşman üzere
  yardımdır Cim ise, fırsat ve ganimettir Ha ise, izzet ve saadettir Hı
  ise, her murada kavuşmaktır Dal ise, zahmet ve meşakkattir Zel ise mal,
  mülk ve devlettir Rı ise, devlete delalettir Zı, metin itikade kalbe
  yeder Sin, emin olmağa alâmettir Şin, yaptığına nedâmettir Sad, kâm
  almağa müjdedir Dad, mal bulmağ işarettir Tı ise, düşmanı helak olacak
  Zı ise, kalbi hüzün ile dolacak Ayn ise, gönülde karışıklık bula Gayn
  ise, nefsine zulüm olur işi Fe ise, rütbesi yükselir Kaf ise, devlet ve
  malı bula Kef ise, kaybettiği sevinçli gelir Lem ise, o emin olur hoş
  dem Mim olursa, muradını alacak Nun ise, hatırı melûl olacak Vav ise,
  işleri kolay olur He ise, hüzün ile gözyaşı döker Ye ise, taate muvaffak
  olur Bu tabirler hep, muhakkak olur)
 8. Tılsım

  Tılsım ∂єяιη∂єη

  Kayıt:
  19 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  4


  Tanımlı
  Altıncı Madde


  Ufukların ve nefslerin birbirine tatbik olunduğunu, insan âlemi şeklinin
  büyük âlemin yapısının aksi kılındığını ve iki âlemin gönül âleminde
  tamamen bulunduğunu bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, ârifler demişlerdir ki: Her yönden afâka her
  vecihle nefsler uygun ve mutabık bulunmuştur Zira ki, bütün âlemin bazı
  cüzleri açık, bazı cüzleri gizli kılınmıştır Açıktakiler, dokuz felekler,
  dört unsur ve üç bileşiktir Gizli olanlar, on akıl, dokuz nefstir İnsanın
  dahi dışı ve için vardır ki, dışı beden uzuvlarının hepsidir İçi, on
  histir ki, bütün eşyayı idrak edendir Şu halde insan vücudu cihan
  kitabıdır Bir mecmua kılınmıştır ki, âlemde her ne bulunmuşsa, bir insanda
  da bulunmuştur Bu insan sureti, bir küçük âlemdir ki, büyük âlemde bulunan
  feleklerin ve unsurların benzerleri, onda da bulunmuştur Nitekim defalarca
  açıklanmıştır Lakin bu küçük âlem, büyük âlemin yapısı aksince
  bilinmiştir Zira ki, büyük âlemin dış kabuğu çevresi hududu bulunan atlas
  feleğidir ki, şeriatçıların dili ile en büyük yerdir Onun içinde burçlar
  feleğidir ki, o kürsüden ibarettir Onun içinde zühal feleğidir, onun
  içinde müşteri feleğidir Onun içinde merih feleğidir Onun altında güneş
  feleğidir Onun altında zühre feleğidir Onun altında utarit feleğidir
  Ondan içeri ay feleğidir Onun içinde su küresidir Onun içinde âlemin iç
  dudağı olan toprak küresidir ki, büyük âlemin yapı ve şekli böyledir
  İnsan âleminin yapı ve şekli onun aksidir Zira ki, bunun kuşatıcı kabuğu
  topraktır ki, bu bedenin derisidir Onun içinde sudur ki, kandır Onun
  içinde havadır ki canın buharıdır Onun içinde ateştir ki, yürekte hayvanî
  ruhtur Onun içinde yedi yedi göktür ki, kalbin yedi tavrıdır Gönül içinde
  insanî ruhtur ki, onun dışı kürsi ve içi Rahman'ın Arş'ıdır Zira ki,,
  âriflerin kalbe Hazret-i Rahman'ın evidir Nitekim Hak Taâlâ: 'Yere göğe
  sığmam, lakin vera' sahibi mü'min kulumun kalbine sığarım,' buyurmuştur Bu
  insan ruhu, en büyük âlem olduğunu duyurmuştur Şu halde bu Hazreti insan,
  mânâda en büyük âlemdir Gerçi surette en küçük âlemdir Ruh ile âlemin
  babasıdır Gerçi bedenle insanın çocuğudur Huzur ile hepsinden öncedir
  Gerçi meydana gelişle hepsinden sonradır Meselâ: Büyük âlem cüz'leri ile
  bir ağaçtır ki, insan âlemi ondan vücuda gelmiş meyvedir Şu halde âlemin
  son gayesi bu insan türüdür Nitekim ağacın aslı meyvenin çekirdeğidir
  Bunun gibi cihanın aslı, bu insan ruhudur Nitekim ağacın neticesi
  ortadadır Onun gibi âlemin sonucu insan bedenidir Nitekim her meyvenin
  çekirdeklerinde kendi ağacı topluca mevcuttur Onun gibi bu insan ruhunda
  bütün kâinat toplu olarak mevcuttur Nitekim meyvenin vücudu, dalların
  olgunluğu sonucudur Onun gibi insanın vücudu esasların mizası sonucudur
  Nitekim meyvenin cüz'leri ağacın bütün cüz'lerinden yükselip, tepesinden
  ortaya çıkmıştır Onun gibi insan vücudunun cüz'leri bütün cihan
  cüz'lerinin yükseklerinden geçme ve alçaklarından yükselme ile her
  cüz'ünden bir menfaat, bir zarar ve bir özellik alıp, hepsini toplayarak
  ortaya çıkmıştır Feyz kabulüne istidatlı olup, bu derece ile sair
  yaratıklar arasında tek olup, bunca kerem, fazilet ve en güzel şekil ile bu
  yüksekliğe yetmiştir
  BEYT
  Çâr unsurdan mürekkep nefs-i vâhittir cihân
  Sen gerek âdem-i hayal eyle, gerek âlem hayal eyle
  (Dört unsurdan bileşmiş tek nefstir cihân, sen ister insan hayal et, ister
  âlem hayal et)
  BEYT
  İki görmek şaşılıktır, gayr-ı bilmek ayn-ı ceh!
  ålemi hem âdemi bir kendi nefsin buldu eh!
  (İki görmek şaşılıktır Başka bilmek göz yanılmasıdır årifler, âlemi de
  insanı da sadece kendi nefsi buldu)
  Çünkü cihanın başlangıcı ve aslı bu insan ruhu bulunmuştur Cihanın dönüş
  yeri yine bu ruh kılınmıştır Zira ki, bu insanî ruh, ilâhi aşkın feyzi
  bilinmiştir Halbuki ilâhi aşk küllî akıl ve izâfî ruhtur Küllî akıl ise
  bütün cihan cüz'lerini kuşatıcıdır Her anda bütün işleri tedbir edicidir
  Şimdi nefsi böyle müşahade eden ârif, Mevlâ'sını bilmiştir; cihana can olup
  ebedi hayat bulmuştur Büyük âlemi gönlünde görüp, en büyük âlem olmuştur
  Nitekim bir ârif, bu mânâyı eda kılmıştır:
  NAZM
  Devan sendedir, şuurunda değilsin İlacın senden, görmüyorsun
  Cisminin küçük olduğunu sanırsın En Büyük âlem sende toplanmıştır

  Yedinci Madde

  İnsanın iç ve dışının, cihanın iç ve dışına uygun olduğu hâkimâne bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, filozoflar demişlerdir ki: İnsana önce kendi
  nefsini bilmek lâzımdır İç ve dışı ne hakikat ve yaratılışta, ne
  özellikler taşımakta Ta ki bu sanattan sanatkârını bilip, onun isim ve
  fiillerini, tecelli ve tasarruflarını âlemin içinde ve dışında bula
  Nefsinden, Rabbine gönül yolundan dönüşle revan ola Ona eşyanın
  hakikatleri ve mânanın incelikleri açık ola Huzur ve ünsiyet ile ebedî
  kala Zira ki insan suretinde bir küçük âlemdir ki, ondan dışta bulunan
  büyük âlemdir Çünkü büyük âlemde her ne var ise, onun benzeri bu küçük
  âlemde de bulunmuştur Nitekim büyük âlemin, dört denizi bilinmiştir Onun
  gibi insan âleminin dahi dört denizi bulunup, ona uydurulmuştur Büyük
  âlemin dört denizi: Gizli hazine sevgisi, ilk cevher, melekût âlemi ve mülk
  âlemidir İnsan âleminin dört denizi: Baba sülbünde meni, ana rahminde
  nutfe, iç ruh ve dış bedendir Çünkü Hak Teâlâ ezeli sevgisiyle: 'Ben gizli
  bir hazine idim, bilinmeyi sevdim,' buyurmuştur Yani sevgi, âlemin
  yaratılma esası olduğunu duyurmuştur O ilâhî sevgi, büyük âlemin cevher
  vücuda gelmiştir O, büyük âlemin ikinci denizi olmuştur O cevherin içi ve
  dışı vardır ki, içinden felekler ve unsurların hayatı hâsıl olmuştur O,
  melekût âlemidir ki, büyük âlemin üçüncü denizidir O cevherin dışından
  felekler ve unsurlar olan basit cisimler vücuda gelmiştir O, mülk âlemidir
  ki, büyük âlemin dördüncü denizi olmuştur Onun dört denizi bununla son
  bulmuştur
  Yedi gezegen feleğine yüksek babalar; unsurlara ve dört tabiata aşağı
  analar denilmiştir Bu babalar ve analar sürekli hareket kılmaktadır
  Bunlardan üç bileşik vücuda gelmektedir Nitekim Hak Taâlâ: 'Nun ve kalem,
  bir de yazdıklarına andolsun,' /63/1), buyurmuştur Yani (nun) gizli hazine
  sevgisi, (kalem) ilk cevher, (yazdıkları) mülk âleminin müfredatı ve
  melekût âleminin mücerretleri olduğunu duyurmuştur Fertler ile mücerretler
  an an yazılmadadır O yazılmadan, bu bileşik cisimler vücuda gelmededir ki,
  bunlar kitabın kelimeleri benzeri hikmetle düzen bulmuştur İlâhî kelimeler
  sonsuz olduğunu, Hak Taâlâ bize lütûyle duyurmuştur Nitekim Kur'an'da:
  'Allah'ın kelimeleri tükenmez,' (31/27), buyurmuştur
  NAZM
  Aya nice bir devr ide bu çâr anâsır Kim ona ne evvel ola malûm ve ne âhir
  Kâh eyleyeler âlem-i tefridde seyran Kâhi olalar âlem-i terkibde sâir
  Tefridde çâr ola ve nâçâr ola devri Terkibe gelince se mevalid ola zâhir
  Bu cümle mezahirde ola muteber İnsanın ola cümle tufeylisi mezahir insan
  İnsan âleminin yaratılış mâyesi, baba sülbünde olan menidir ki, o, onun
  evvelki denizi bulunmuştur Birinci cevher, ana rahminde bulunan nutfedir
  ki, o, onun ikinci denizi bilinmiştir Nutfenin iç ve dışı vardır ki,
  melekût ve mülk âlemlerine tatbik olunmuştur Nutfenin içinden ceninin his
  ve kuvvetleri hâsıl olmşutur ki, onun üçüncü denizi kılınmıştır Dışından
  cüz ve uzuvları vücuda gelmiştir ki, onun dördüncü denizi itibar
  olunmuştur İnsan âleminin dahi dört denizi bununla son bulmuştur Zira ki
  meni, baba sülbünde gizli iken, salt sevgi idi Ondan bir hareketle ortaya
  çıkıp, ana rahminde birinci cevher olmuştur ki, iç ve dışı, doğanın can ve
  cismi olup, insan âlemi vücuda gelmiştir Büyük âlem, bu insan âlemine
  hizmetçi ve dalkavuk olmuştur
  NAZM
  Nedir hikayet-i leylî ki doldu arsa-i hak
  Ne idi halet-i mecnun-u mest damen-i çak
  Şarab-ı aşk idi nuş etti hüsn-ü leylîden
  Zehi şarab-ı mustafa zehi piyale-i pâk
  Cemal ü aşk-ı hüdadan bulur bu mevcudât
  İlâhî ente ilahî ve la ilahe sivak
  Cihan mezahir-i sun'-u sıfat-ı Mevladır
  Bu seyr zevkin eder can-ı ârif çâlâk
  Velik mazhar-ı insan ki hâs mazhar odur
  Kıyas olunmaz ona gayri mazhar et hâşâk
  Felek-i mülkte yoğ insan misali bir cevher
  Hezâr bâr aradım onu bulmuşum derrâk
  Kemal-i illet-i gaiye nev-i insandır
  Delil Hakkı edersen taleb oku levlâk
  (Leyla hikayesi nedir ki, yeryüzü doldu? Ni idi mest olmuş ve eteği
  parçalanmış Mecnun'un hali? Leyla'nın güzelliğinden içtiği aşk şarabıydı
  Mustafa'nın şarabı ne hoş, pâk piyale ne hoş! Güzelliği ve aşkı Hüda'dan
  bulur bu varlıklar ilahî, sensin İlah, senden gayri ilah yok Cihan,
  Mevla'nın sanat ve sıfatlarının tezahürüdür Arifin hareketli canı, bu seyr
  zevkini eder lakin insanın ortaya çıkışı ki, has mazhar odur Görünen
  hiçbir şey ona kıyas olunmaz Mülk feleğinde insan benzeri bir cevher yok
  Binlerce kez aradım onu, bulmuşum onu süratli idrak edici Bu sebebin
  kemalinin gayesi, insan türüdür Hakkı, delil istersen, oku 'levlak'
  hadisini)

  Sekizinci Madde


  İnsan âleminin âhiret âlemine çeşitli yönlerle benzerlik ve ortaklıklarını
  bildirir

  Ey aziz, malûm olsun, ki, ârifler demişlerdir ki: Peygamberlerin (selam
  onlara olsun) rumuzlarının bir münasebeti, yani insan âleminin bekâ âlemine
  bir benzerliği budur ki, beka âleminin giriş yeri olan ölüme misal, insan
  âlemidir Birinci, gıdanın hazmıdır Bedenin yok olmasına misal, ikinci
  hazmdır İkincisi neşveye misal, üçüncü hazımdır ki, halis kan vücut bulur
  Cesetlerin haşrine misal, dördüncü hazımdır ki, menî hâsıl olur Maşheşe
  misal, babanın sülbüdür ki, meni onda toplanır Hesap, kitab ve mizana
  misal, nutfe cevherinde hâsıl olan felek konumlarının tesirleridir Sırata
  misal, babanın mesane yoludur Cehenneme misal, fercin içidir Kevsere
  misal, ananın nutfesidir Cennete misal, rahimdir ki, onda nimet türleri
  olan his ve kuvvetler ile hayat ve can bulur Mevla'ya kavuşmaya misal,
  ondan doğmaktır ki, insanın güzellik ve cemalini görüp, yerin diyarına
  hayran olur
  Bir benzerliği budur ki, ölüme misal, uykudur Şeytana misal, vehmetmedir
  Berzaha misal, rüyadır Melekûta misal, sadık rüyadır Mezara misal, göğsün
  içidir Münker ve nekire misal, tedbir ve ihtiyardır Kabir karanlığına
  misal, Hak'dan gaflettir Kabir azabına misal, kendini bilmemektir Kabir
  nuruna misal, gönül huzurudur Kabir nimetine misal, kendini bilmektir
  İsrafil'e misal, İlâhî aşktır Sura misal, insan boğazıdır Mahşere misal,
  müşterek histir amel defterine misal, hafıza kuvvetidir Mizana misal,
  nazarî akıldır Sırata misal, fikretmedir Cehenneme misal, tabiat
  zindanıdır Zebanilere misal, kötü ahlaktır Acıklı azaba misal, şirk ve
  hevadır Masivayla şuğullanmaktır İtiraz ve şikayettir Zira ki hep edip
  eyleyen bir Mevla'dır Kevser havuzuna misal, muhabbet şarabıdır Cennet-i
  âlâya misal ârifin kalbidir Huri ve gılmana misal, güzel ahlaktır Dört
  nehre misal, ilim suyu, ilim sütü, rıza balı ve aşk şarabıdır Ebedî nimete
  misal, çoklukta teklik bulmaktır ki, toplulukta halvettir
  BEYT
  Ebediyet nimeti helâldir
  Elini ve dudağını dünya nimetlerine sürmeyene
  Mevla'ya kavuşmaya misal, hakiki fakrı bulup, fâni olmaktır Sidreye misal,
  insanın başı ve yüzüdür Tuba ağacına misal, kadınların saçıdır Süslü
  tubaya misal, düzenli beden uzuvlarıdır Zira ki eller, ayaklar ve
  parmaklar, turbanın alları gibi aşağıya doğrudur Levh-i mahfuza misal,
  hâfıza kuvvetidir Kaleme misal, hayal kuvvetidir Geniş kürsiye misal,
  dimağın tamıdır Onda olan yerde ve gökte bulunan meleklere misal, bedenin
  his ve kuvvetleridir Büyük arşa misal, kâmil insanın sırrıdır O Hak'ka
  ulaşıcıdır
  BEYT
  Gönül tahtı mamur ve hevadan pak oldu
  Rahman olan Allah, arş üzerine hükümrandır
  Hak Taâlâ'nın misali olmaz ki, insan ruhuna misal ola Nitekim Kur'an'da:
  'Hiç bir şey onun misli olmadı,'(42/9) buyurmuştur Allah'ın misilden
  münezzeh olduğunu duyurmuştur
  NAZM
  Ey gönül sendedir ol kaf-ı kanaat sende
  Sendedir akl ü edeb nutk ü belagat sende
  Sendedir baht-ı âla necm-i saadet sende
  Sendedir ilm-i ledün remz-i beşaret sende
  Sendedir sırr-ı Hüda bâr-ı emanet sende
  Sendedir genc-i nihan ayn-ı keramet sende
  Sendedir dürr-ü kan-ı kerem zât-ı hidayet sende
  Sendedir hamr-ı ezel sekr ü feragat sende
  Var iken tanı özün bunca feraset sende
  Sendedir nur-u Hüda lütf ü inayet sende
  Hâsılı sendedir ol gayet-i gayet sende
  Sendedir dürlü hüner dürlü maharet sende
  Sendedir zabt ile rabt emre itaat sende
  Sendedir hulk-ı cihan cümle imaret sende
  Sendedir bahr ile ber cümle vilayet sende
  Bu cihan varlığı hoş buldu nihayet sende
  Varlığın aşka değiş eyle ferağat sen de
  Sendedir dûzih-i sûzan dahi cennet sende
  Sendedir iki cihan mülkü tamamet sende
  Gafil olma gözün aç âlem-i kübra sensin
  Sidre ü levh üalem arş-ı mualla sensin
  (Ey gönül, o kanaat dağı sendedir Akıl ve edeb, konuşma belagati sende
  Sendedir aşk ile can, güzellik ve melahat Saadet yıldızı ve yüce baht
  sendedir Müjde remzi ve ledün ilmi sendedir Hüda'nın sırrı ve binler
  emanet sendedir Keramet pınarı, gizli hazine sendedir Hidayet verici zat,
  kerem ve kâm incisi sendedir Ezel şarabı, sekr ve feragat sendedir Sende
  bunca feraset varken özünü tanı Hüda'nın nuru, lütfu ve inayeti sendedir
  Hâsılı, o gayelerin gayesi sendedir Türlü hüner, türlü maharet sendedir
  Zabt ile rabt ve emre itaat sendedir Cihanın halkı ve bütün imaret
  sendedir Kararlar, denizler ve bütün beldeler hep sendedir Bu cihan
  varlığı, sende nihayet buldu Varlığını aşka değiş, sen de feragat eyle
  Cehennem ateşi ve cennet sendedir İki cihan mülkünün tamamı sendedir
  Gafil olma, gözünü aç, büyük âlem sensin Sidre, levh, kalem ve arş
  sensin)
 9. Tılsım

  Tılsım ∂єяιη∂єη

  Kayıt:
  19 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  4
  45-BÖLÜM:045:
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Muhafazası lazım olan cânın bileşik uzuvlarının mahiyet, yer ve
  menfaatlerini; insan bedeninin sıhhatinin esaslarını; bazı münferit gıda ve
  ilaçların tabiat ve hükümlerini; bazı yiyecek ve meyvelerin fayda ve
  faziletlerini; insan vücudunu ısıtan ve güzelleştiren bazı elbisenin şekil
  ve renklerini onbir madde ile bildirir

  Birinci Madde


  Ruhun, muhafazası lazım gelen bileşik uzuvlarının mahiyet, yer ve
  menfaatlerini bildirir

  Ey aziz, malum olsun ki, tabibler demişlerdir ki: insan bedeninde bulunan
  canın bileşik uzuvları, bu sayılandır ki: Dimağ, gözler, kulaklar, dil,
  akçiğer, kalb, diyafram, göğüs, mide, bağırsaklar, karaciğer, safra, dalak,
  böbrekler, mesane, husyeler, kamış ve kadınlarda rahim ve memelerdir
  Bunların hepsi, muhafazası vâcib olandır
  Dimağ (beyin): Yumuşak ve bağımlı bir cevherdir ki, rengi beyaz
  bulunmuştur O, atar ve toplar damarların özünden, dimağın anası olan zardan
  ve kafatasına bitişik olan zardan bileşmiştir Dimağın yapısı bir üçgene
  benzer ki, onun tabanı başın ön tarafında, iki kenarı ile kuşatılmış olan
  açıları başın arka nahiyesinde kılınmıştır Bedenin his ve hareketi, dimağ
  ile tamamlanmıştır ki, beden hisleri yumuşak sinirler ve uzuvların
  hareketleri, sert sinirler vasıtasıyle bulunmuştur Hikmetleri yukarıda
  bilinmiştir
  Gözler: İkisinden her birisi yedişer tabakadan ve üçer rutubetten
  bileşmiştir Toplamı, on tabaka demekle bilinmiştir Birinci tabaka,
  mültehimedir ki, havaya temas eden tabakadır İkinci tabaka, kariniyyedir
  ki mültehimeden sonradır O, renksiz yaratılmıştır ki, altında olan
  tabakanın rengiyle renkli kılınmıştır Üçüncü tabaka, ayniyyedir ki, ya
  siyah veya şehlâdır Ya sarı veya mavidir Mültehimenin altında, rengiyle
  benzeşmiş zehradır Ayniyye tabakasından sonra beyaz rutubettir ki, şeffaf
  ve berraktır bundan sonra camsı rutubettir ki, erimiş cama benzer Beşinci
  tabaka, şebekiyedir ki, camsı rutubetten sonradır altıncı tabaka,
  meşimiyedir ki, ona benzemiştir Yedinci tabaka, salbeyidir ki, hepsinden
  sert ve göz kemiğine bitişik bulunmuştur Bu tabakaların faydaları uzun
  bir zeyl olduğundan, kısa geçilmiştir
  Kulaklar: İkisinden her birisi sadece et, kıkırdak ve hassas sinirden
  bileşmiştir Menfaatleri, sesi kabul etmek bilinmiştir
  Dil: Et, atar ve toplar damarlar ile hassas sinirden ve yemek borusuna
  bitişik olan zardan bileşmiştir Menfaati, yemeğin tadını almak, lokmayı
  çevirmek, kelamı eda etmek ve yutmayı tamamlamak bulunmuştur
  Akciğer: Kırmızı gül renginde olan etten ve kendi borusunun
  kıkırdaklarından ve yürekten biten atar damarlardan bileşmiştir Akciğer,
  kendi zatında hissizdir Lakin zarının az bir hissi vardır Bunun menfaati,
  yürekte doğan tabii hareketten bedeni revaçlandırmak bilinmiştir
  Yürek: Kozalak şeklinde koni bir cisimdir ki, tabanı göğsün ortasında,
  tepesi sol tarafta konulmuştur Rengi kırmızı nar bulunmuştur O, latif et
  ile sert zardan bileşmiştir O, tabii hareketin menbaı bilinmiştir Onun
  iki karıncığı vardır ki, sağ karıncığı, az ruh ve çok kan ile dolu olmuştur
  Onun kanalları vardır ki, onlarla yürekten akciğer tarafına gıda gidip,
  akciğerden yüreğe ferah hava gelmiştir Onun sol karıncığı, az kan ve çok
  ruh ile dolmuştur O, atardamarların bitiş yeri olmuştur
  Diyafram yani göğüs perdesi: Sağlam et, hassas ve hareketli sinirden
  bileşmiştir Bunun menfaati, göğsün yayılması ve büzülmesi bulunmuştur
  Mide: Yumru bir organdır ki, et, sinir, atar ve toplar damarlardan
  bileşmiştir O, üç cüze bölünmüştür Bir cüzüne yemek borusu, birine mide
  ağzı ve birine mide dibi denilmiştir Yemek borusu, ağızdan gelip, bağır
  kemiği bitiminde son bulmuştur Mide ağzı, yemek borusu bitimindedir ki,
  etsiz kılınmıştır Mide dibi, etli yaratılmıştır Yeri, göbeğin üstüdür
  Midenin menfaati, gıdayı hazmetme bilinmiştir
  Bağırsaklar: Katlanmış hassas sinirsi cisimler bulunmuştur Sinri, yağ, atar
  ve toplar damarlardan bileşmişlerdir Bunlar sayıca yedidir ki; birine
  kapakçık, birine oniki parmak, birine tutucu, birine ince, birine eğri,
  birine kolon ve birine düz denilmiştir Düz barsak, makat halkasına
  bitişiktir Bunların menfaatleri artık gıdayı atmak bilinmiştir
  Karaciğer: Et, atar ve toplar damarlar ile kendini örten zardan
  bileşmiştir Bunun kendi zatında hissi olmayıp, zarının hissi çok
  bulunmuştur Bunun rengi, donmuş kana benzetilmiştir Karaciğer ki,
  kandamarlarının bitişik yeri bulunmuştur Bunun yeri, sağ tarafta uygundur
  Dışı, arka kaburgalara bitişik, içi mideye mutabık, üstü göğüs diyaframına
  yetişik, altı, leğen kemiğine ulaşık bulunmuştur Bunun menfaati, uzuvlara
  gıda vermek için, kan üretmek bilinmiştir
  Safra: Karaciğere yapışık yaratılmıştır O, safra (öd) kesesi kılınmıştır
  Bunun menfaati, safrayı, karaciğerden çekmek bilinmiştir
  Dalak: Boğumlu bir cisimdir ki, et ve atardamarlardan bileşmiştir Rengi,
  karaciğere benzer bulunmuştur Kendi zatında hissi olmayıp, zarı hassas
  kılınmıştır Bunun yeri, sol tarafta, arka kaburgalar ile midenin arasında
  tayin olunmuştur Siyah köpüğe kese bulunmuştur Bunun menfaati, o ödü
  karaciğerden kendine çekmek bilinmiştir
  Böbrekler: İkisinden her birisi, az kırmızı olan sert et ile çok yağdan ve
  atar damarlardan bileşmiştir Böbrek ki, onun kendi nefsinde hissi olmayıp,
  zarının hissi çok bulunmuştur Bunun yeri, sırtın altında kılınmıştır
  Menfaati, ciğerden idrarı çekip, mesaneye akıtmak bilinmiştir
  Mesâne: Damarlar ile katlanmış sinirsel bir cisimden ve atar damarlardan
  bileşmiştir Bunun yeri, makat ile kasık arası bulunmuştur Menfaati,
  idrarı toplama ve dışarı atma bilinmiştir
  Husyeler: İkisinden her birisi, yağlı beyaz etten ve çok sayıda
  atardamardan bileşmiştir Menfaatleri, meniyi pişirip, oluşturmak
  bulunmuştur
  Kamış: Az etten, çok sayıda atar ve toplar damardan bileşmiştir Menfaati,
  yukarıda uzuvların hikmeti bahsinde bilinmiştir
  Rahim: Sinirsel bir cisimdir ki, kadınlarda yaratılmıştır Yeri, düz
  barsak, göbek ve mesâne arasında kılınmıştır Onun boynu uzun olup, ferce
  ulaşıp, dibinde iki husye konulmuştur Menfaati, nutfeyi çekme ve cenini
  koruma bulunmuştur
  Kadın memeleri: İkisinden her birisi yumuşak et, beyaz yağ, çok sayıda atar
  ve toplar damarlardan bileşmiştir Yeri, sinenin dışında, müşahede
  kılınmıştır Menfaati, kanı pişirmek ve süt oluşturmak bilinmiştir
  İşte böyle sanat şaheseri bir binayı, sınıf sınıf imaretlerle tamir edip
  güzelleştirmek, dışını ve içini türlü kemallerle süsleyip, güzelleştirmek,
  hepsinden daha önemli ve lüzumlu bulunmuştur Bu sanatları hayretten nice
  yüz ibret alınmıştır (İnsanı en güzel biçimde yaratan, hakîm, musavvir,
  bâri ve hâlik olan Allah münezzehtir Yaratıcıların en güzeli Allah ne
  yücedir!)

  İkinci Madde


  İnsanın beden sıhhatinin korunması esasları olan mizacları bildirir

  Ey aziz, malum olsun ki, tabibler demişlerdir ki: Tıb ilmi, beden ilmidir
  ki onun nazarisi ve amelîsi haddizatında iki ilimdir Birinci ilim,
  hıfsızsıhha, sıhhati koruma ve ikincisi tedbir-i illet, tedavidir Halbuki,
  beden sıhhati bir büyük nimettir Din ve dünya ehline devlet serayesidir
  Vücudu korumak saadettir Kadir ve kıymetini bilip, kaide ve erkanıyle âmil
  olmak hoş ganimettir Çünkü vücudunun sıhhatini koruyan akıllı kimse,
  âfiyet bulur Cismine illet ârız olmayıp, selamet kalır Tedbir ve ilaca
  ihtiyacı kalmayıp, rahat bulur bol vakit bulup, Mevla'nın marifetine nail
  olur Şu halde 'Marifetnâme' de ancak sıhhati korumanın kaide ve esaslarını
  yazmak ve açıklamak lazım gelir Ta ki, o devlet ve saadetin kadir ve
  kıymetini bilip, fırsat elde iken onu koruyasın Ömrün oldukça sıhhat ve
  âfiyette kalasın Allah ile dolup, Mevla'yı tanımaya meşgul olasın Sıhhati
  korumanın kaidelerini bili, amel eden kimse, Hak'kın yardımı ile vücut
  sıhhatine malik olabilir Lakin mütahassıs tabib olsa bile, gençlik ve
  kuvveti baki edemez Her şahıs, en uzun ecel olan yüzyirmi sene yaşına
  gidemez Özellikle zaruri iş bulunan tabii ölümün vakti geldiğinde, o nu
  bir kimse tehir edemez Zira ki bedenin oluşum ve bekası, o rutubetle
  mümkündür ki, onu gıda edip, fazlalarını atan sıcaklığa yakındır Şu halde
  bu tabii hararet, o maddesi olan tabi rutubeti ayrıştırarak, o rutubet az
  kaldığında, bu hararet dahi azalıp, gıda hazmı da zayıf olur O îrâdı
  noksan bulur ki, eğer o îrat olmasaydı, bu beden oluşum müddetinde beka
  bulmazdı O halde bedene dahi gün gün zaaf ve noksan gelir Ta tabii
  rutubet yok olduğunda, tabii hararet dahi söner Her şahsın kendine mahsus
  olan mizac ve kuvveti hasebiyle ömrü müddeti ve mukadder eceli bulunan
  tabii ölüm ancak budur
  Bu durumda sıhhati korumanın gayesi budur ki, önce mizacları bilip, onda
  zaruri sebebleri, açık sebeblerle bedende bulunan tabii rutubeti
  bozulmaktan korumak ve fazla ayrışmadan koruyup, ecele varıncaya dek,
  dışarıdan bir zarar isabet etmezse, dört çağdan her yaşı, kedi gereğince
  koruyarak, sıhhat ve âfiyette gönül safasıyle ömrünü tamam eder
  Bedenin mizacları, on alâmetle bilinmiştir Zarurî sebebleri altı adet
  bulunmuştur
  İkincisi: Et, yağ ve iç yağdır Bunların çokluğu bedenini rutubetine, azlığı
  kuruluğuna alâmettir Fakat etin çokluğu, bedenin rutubet ve hararetine,
  sadece yağ ve içyağın çokluğu, bedenin rutubet ve soğukluğuna alâmetidir
  Dördüncüsü, beden rengidir ki, onun beyazı, soğukluğuna ve balgam çokluğuna
  alâmettir Kırmızılığı, hararetine ve kan üstünlüğüne alâmettir İkisinin
  bileşimi, itidale alâmettir Buğday rengi, hararetine alâmettir Sarılığı,
  hararetine ve safra üstünlüğüne alâmettir Siyahlığı, soğukluğunun ifratına
  ve siyah köpük üstünlüğüne alâmettir
  Beşinci, uzuvların yapısıdır ki, göğsün genişliği, nabzın fazla hareketi,
  damarların dışta oluşu ve kalınlığı, el, ayak ve kemiklerin büyüklüğü,
  bedenin hararetine alâmettir Bu uzuvların zıt olması, bedenin soğukluğuna
  alâmettir
  Altıncısı infial ***fiyetidir ki, süratli infial hangi ***fiyetten olursa
  beden dahi o ***fiyette olduğuna delalet eder Mesela soğukluk
  ***fiyetinden süratle müteessir olmak, o bedenin soğukluğuna telalet eder
  Yedincisi tabii fiillerdir ki, fiillerinde olgun olan tabiat, kendi
  itidaline, eksik veya bâtıl olan soğukluğuna, yavaş bulunan hararetine
  alâmettir Tabiat sürati hararetine, yavaşlığı soğukluğuna alâmettir
  Sekizincisi uyku ve uyanıklıktır ki, uykunun çokluğu bedenin soğukluk ve
  rutubetine, uyanıklığın çokluğu, hararet ve kuruluğuna alâmettir İkisinin
  itidali bedenin itidaline alâmettir
  Dokuzuncusu büyük abdesttir ki, onun keskin kokulusu ve sağlam renklisi
  bedenin hararetine, bunun zıttı bedenin soğukluğuna alâmettir
  Onuncusu nefsânî intikallerdir ki, onların kuvvet, sürat ve çokluğu bedenin
  hararetine, yavaş hissi bedenin soğukluğuna alâmettir Devamlılık ve sebatı
  bedenin kuruluğuna, çabuk bitişi rutubetine alamettir Gazap ve şiddet,
  cür'et ve hiddet, kelamda sürat ve çokluk bedenin hararetine; vakar ve haya
  çokluğu soğukluğuna; kalp zaafı rutubetine; korkaklık ve ürkeklik onun
  kuruluğuna alâmettir
  Sayılan bu on alâmetten başka insan bedeninde olan dört karışımdan her
  birinin ziyadeleşme ve galebesinin nice al�metleri vardır ki, bu
  söyleneceklerdir: Kan üstünlüğünün alâmeti, baş ağrısı, sallanma, esneme,
  durgunluk, hislerin bulanıklığı, dil kızarması, çıban ve basur çıkması, yüz
  yarılması ve burun kanamasıdır Rüyada kızıl eşya görmek, uyanma anında
  ağız tatlılığıdır
  Balgam üstünlüğü: Beyaz renk, hissizlik, deri yumuşaklığı, deri soğukluğu,
  tükürük çokluğu, susama azlığı, hazım zayıflığı, vurdumduymazlık, geğirme,
  çok uyuma, rüyada su ve kar görme, uyanma anında ağzın tuzluluğudur
  Safra üstünlüğünün alametleri: Renk sarılığı, göz sararması, ağız
  kuruması, burun ucu kuruması, şiddetli susama, iştah zayıflığı, kusma
  çokluğu, dil sertleşmesi, düşte ateş görme ve uyanınca ağız ekşiliğidir
  Tıpçıların tecrübe ile bildikleri bunlardır Her şeyi en iyi bilen
  Allah'dır
 10. Tılsım

  Tılsım ∂єяιη∂єη

  Kayıt:
  19 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  4
  Beşinci Madde


  Zaruri altı sebebden kalan üçünün itadalini bildirir

  Ey aziz malum olsun ki, top âlimleri demişlerdir ki: Bedenin sıhhatını
  korumaya taahhüt ve iltizam eden kimseye gerekli iştir ki, meşhur altı
  sebebin kalan üçünü dahi tedbir ile itidal edip, ömrünün sonuna dek sıhhat
  afiyetle gide
  Uykunun itidali ve uyanıklığın itidali: Uykunun en iyisi odur ki, süresi
  mutedil ola Yani dört saat geçecek kadar değin ola Hazmolunduktan sonra
  kestirirse yani yemem içmeden sonra iki üç saat geçmesinde uyku bastırıp,
  ikinci hazımda bulunma Eğer midesi zayıf olan kimse yemek hazmına uyku il
  yardımcı olursa, önce yarım saat kadar sağ tarafı üzerine yatmak lazımdır
  Ta ki, gıda, sağ tarafa eğit olan mideye karaciğerin çekmesi ile kolay
  olup, karaciğerin harareti onu ısıta İki saat kadar solu üzerine yatıp
  uyumak lazımdır Tak ki, karaciğer mide üzerine yorgan gibi örtülüp, onu
  ısıtıp, birinci hazımda mideye yardımcı ola Sonra yine iki saat kadar sağ
  tarafı üzerine yatıp uyumak gerektir Ta ki ikinci hazm içi karaciğer
  gıdanın inişine yardım ede uykunun içteki hareketi uyanıklıktan fazladır:
  Maddenin tabiatını istila bakımından Zira ki uyku halinde hararet içeride
  ziyade olduğundan, maddeye ziyade üstün olur uyanıklığın terletmesi,
  maddenin rutubetini istila bakımından daha çoktur Zira ki uyku halinde
  hararet içeride ziyade olduğundan, maddeye ziyade üstün olur Uyanıklığın
  terletmesi, maddenin rutubetini istila bakımından daha çoktur Zira ki
  uyanıklıkta hararet dışa yönelip, maddeyi ayrıştırır ve akıtır Kimin ki
  uykuda terlemesi sebebsiz çok olur, o, gıda ile ya karışım ile dolu olur
  Kimin ki uykusu ağır ve uzun olur, yani sekiz saatten ziyade uyur kalır,
  onun dimağında rutubet üstün olur O, kuru gıdalarla uykusu hafif olup,
  itidal bulur Kim ki uykusuzlukla mübtela olur, yani yirmidört saatte
  ziyade uykusuz kalır; o hamam ile rahat bulur Süt ve arpa suyu benzeri
  rutubetler ile uyku gelir
  Boğucu kâbus ki, uyuyan uyku esnasında tahayyül eder ki, üzerine bir ağır
  nesne düşüp, onu sokup, hareketten menedip, nefsini daraltır; bu boğucu
  kâbus buharı ayrıştıran uyanıklık ve hareketinin yokluğu sırasında kanın ya
  balgamın veya sevdanın buharı dimağa çıkmasından ortaya çıkar Şu halde
  bunun ilacı, istifra ile beynin temizlenmesidir
  Yiyeceklerde itidal: Her sıhhat ki, onun hali üzere kalması murat olunur o
  bedenin ***fiyetinde benzeri ona verilmek gerektir Eğer bozulmuş bir
  sıhhati, kendisinden daha iyi olan sıhhate nakletmek murat olunsa, ona
  zıttı verilmek lazımdır Şu halde vücudunun sıhhatini hali üzere korumaya
  özenen kimseye lazımdır ki, gıdalardan siah taneler gibi pisliklerden
  temizlenmiş buğday ekmeğiyle, mülayim tatlılar, koyun eti, kümes hayvanları
  eti ile yetine Lokmayı küçük alıp, çiğnemeyi çok ede Meyvelerden ancak
  incir, üzüm kuru üzüm seçe Ama ilaç olan meyvelere iltifat etmeye Meğer
  ki, mizac itidali için yenile Veyahut hazır yiyecek onda buluna Zinhar
  iştihasız yemek yemeye, İstihasını giderip, geri bırakmaya Yaz günlerinde
  soğuk gıdalar, kışta sıcak gıdalar ala Hazmolunmuş yemek üzerine başka
  yemek sokmaya, Yemek saatlerini uzatmaya Ta ki gıdanın evveliyle sonuncusu
  hazımda karışmaya yemek çeşitlerini çoğaltmaya, ta ki hazımda tabiata
  şaşkınlık gelmeye, Çok olmazsa leziz gıdalar en faydalıdır Ekşi gıdalar
  zararlıdır, ihtiyarlığı çabuklaştırıcı ve uzuvları kurutucudur Tatlı
  gıdalar, mideyi rahatlatıcı, bedeni ısıtıcı ve safrayı hareket ettiricidir
  Tuzlu gıdalar, bedeni kurutucu, safrayı doğurucu ve uzuvlarla kuvvetlere
  zarar vericidir Zararlı tatlıyı, ekşi defeder ekşiler, tatlı ile gider
  Tuzsuzlar tuzluyu, tuzlular tuzsuzu mutedil eder Nefsinden gıda iştihası
  kalmış iken, ondan el çekmek lazımdır Yemek vakitlerini gözetmek elbette
  lazımdır, vacibtir Lakin kötü gıdalar alışmış olan, devam etmeyip, yavaş
  yavaş terk etsin Yemek vakitlerini düşürerek, birle yetinsin Zira ki
  gündüzde bir kere gıdalanmak, bir kere gecede yemek, karıştırmak
  tabiata müşküldür Zira ki bu iki su, biri birine incelik ve kalınlıkta
  uygun değildir Suların en iyisi nehir suyudur Özellikle pak yerde akıp,
  her şeyden saf gele veya taşar üzerinde akıp, kokuşmuş şeylerden uzak ola
  özellikle kuzeye veya batıya aka Yüksek bir yeden aşağıya inip gide
  Kaynağı uzak olup, uzun süre akmakla incele, İnceliğinden ağırlığı hafif
  ola Çok olup, şiddetli aka gele Bu vasıflar ile vasıflanmış olan bir sudur
  ki, faziletten nihayet bulmuştur Mübarek nil suyu bu güzelliklerin çoğunu
  toplamıştır Menba suyu hareketinin azlığından kalın kalmıştır Toprak
  altında olan kerizler içinde akan sular sertlik bulmuştur Mağara suları ve
  kuyu suları onlardan daha serttir Su içmek, yemekten iki üç saat
  geçmesinden sonra faydalı bilinmiştir Yemek arasında su içmek, hastalığı
  körükler Hemen sonra içmek, bozucu ve kötüdür Lakin midesi sıcak olan
  kimse yemeğin arasında ve akabinde su içmekle istifade eder iştihası zayıf
  olan kuvvet bulur zira ki, o zaaf, hararet çokluğundan gelir Şu halde su
  içmekle hararet mutedil olur Aç karnına ve terli iken, özellikle cima,
  hamam, müshil içme kaplarında, meyveler üzerine özellikle kavun üzerine su
  içmek; soğuk içecekler oldukça kötüdür Eğer bu vakitlerde susuzluğa
  tahammül olunmazsa, çocuğun meme emdiği gibi, dudak ile kâse kenarı arasında
  yalama ile içip üç nefesten geçmesin Her nefeste, üç yudumdan ziyade
  içmesin Zira ki, çok olur ki, susuzluk yapışıcı balgamdan veya tuzlu
  balgamdan dolayı olur Halbuki su içmeye iltifat olundukça, susuzluk
  çoğalır Eğer o susuzlukta sabır olunsa, tabiat o susatan maddeyi eritip,
  susuzluk dahi gider çok olur ki, bunun gibi susuzluk maddesini bal gibi
  sıcak şeyler yatıştırır Her zaman ayakta su içmek hatalıdır Ancak zemzem
  suyu şifadır
  NAZM
  Beş yerde su içmekten sakın
  Çünkü o hastalığı çeker
  Hamam, yorgunluk akabinde
  Yemek akabinde ve yatakta
  Tutma ve istifrada itidal: Vücut sıhhatini muhafaza edene gereklidir ki,
  daima kendi tabiatını mukayyet ve gözetleyici ola Eğer tabiatı kabız
  olursa, onu incir ve sinemaki gibi içeceklerle yumuşatsın özellikle
  ihtiyarlık tabiatına yumuşaklık, rahat ve selamettir Eğer tabiatında aşırı
  yumuşaklık bulursa, onu sumak ve kavruk gibi şeylerle tutsun Eğer dolarsa
  gıda fazlalığından midede hasıl olup, geğirmekle çakan duman ile ekşime ile
  veya sadece ağırlıkla gıdayı bozucu bulursa, o saat kusmaya can atsın Eğer
  kusmak ona zorsa veya vakti değilse, sakızla kaynamış sıcak su içip, sağ
  yanı üzerine yatsın Veyahut bir parmak bala ince tuz katsın Ve pamuk ile
  makatında yarım saat kadar taşımaya tahammül etsin Ta ki, yumuşaklık bulup
  rahatla o bozucu gıda gitsin Sonra elma gibi mideye kuvvet veren şeyleri
  yiyip hamamda yatsın Eğer ishal olursa gül yaprağı, dövülmüş mazı, nohut
  sakızı, ermeni çamuru, fesleğen tohumu, tebeşir ve kimyon gibi kuru
  şeylerden yesin Veyahut elma, sefercen ve ekşi nar gibi meyveler yesin Ta
  ki, tabiatın yine normale yetsin Küçük ve büyük abdesti fazla tutmak
  zararlıdır Titreme verir ve ihtiyarlığı çabuklaştırır Alışılmış olan
  boşalmaların en kolayı cima ve hamamdır
  İnsan hayatının temeli mide
  Eğer bağlanırsa ki açılmamalı
  Eğer bağlanmamacasına açılırsa
  Dört tabiat muhalif ve serkeş
  Eğer gâlib olursa dörtten biri
  Elbette ârif ve kâmil olanlar
  Yavaş yavaş gitmeli olmamalı gam
  Bağlanırsa gönüle elem verir
  dünya hayatından götürür ölüme
  Nice günler hoş kaynaşmışlar
  Söker kalıptan can koymaz diri
  Geçici dünyaya gönül bağlamazlar

  Altıncı Madde


  Sıhhat durumunda alışılan istifranın en güzel türleri bulunan cima ve
  hamamın itidalini bildirir

  Ey aziz, malum olsun ki, top bilginleri demişlerdir ki: Sıhhatteyken
  alışılan boşalımların en kolay ve en faydalısı, cima ve hamamdır Cimanın
  en faydalısı, birinci hazımdan sonra vâki olanıdır Bedenin hararet,
  rutubet ve kuruluğunda, boşluk ve doluluğunda itidali sırasında bulunandır
  Eğer o, hata ile bu itidallerin dışında bulunduysa; bedenin hararet,
  rutubet ve doluluğunda bulunan cimaın zararı, onun soğukluk, kuruluk ve
  boşluğunda bulunandan daha az ve daha kolaydır Cima şehveti kuvvet
  bulmadıkça, âlet düşünmeksizin ve bakmaksızın yayılmadıkça, ona öne alma
  ile girişme, vücuda zararlı bir oyundur
  Faydalı cimaın alâmetleri odur ki: Onun akabinde vücuda hafiflik, tam neşe,
  yemek isteği ve uyku gele Ta ki fazla maddenin boşalımı hâsıl olmuş ola
  zira ki mutedil cima, tabii harareti def ile bedeni ferahlandırır Yemem ve
  beslenmeye bedeni hazırlar Gazabı zayıflatıp, kötü vesveseyi ve sevda
  düşüncelerini giderir Balgam hastalıklarının çoğu onunla gider Çok olur
  ki, cimayı terk edenin menisinden kötü buharlar dimağına çıkıp, baş dönmesi
  ve göz kararması gibi belalar başına gelir Meni buharı, bedenin
  içinde hapsolup, kaplarına dolduğunda husyeleri şişer, kasık acısı ve beden
  ağırlığı hâsıl olur Cima yapıldığında sürakte hafiflik ve şifa bulur çok
  cima, endamı boşaltır, kuvveti düşürür ve gözü zayıflatır Mübtelasını
  titretip, sinirlerini boşaltır Acuzeye, çirkine, hastaya, küçük bâkireye
  ve uzun süredir cima olunmayan dula cimadan kaçınılmak elzemdir Zira ki
  bular, elbette kuvveti çeker, âleti yumuşatır, rutubeti kurutur ve üzüntü
  verir Pişmanlığa sebep olur Livata, tabiata aykırı ve zararlıdır zira
  ki ihanet ve eziyeti toplar, inzal zevkini önler Genç ve güzel kadınla
  cima, vücuda sıhhat, hislere kuvvet verip, tabiatı mesrur ve kalbi huzur
  dolu eder Zira ki tabiat ona eğilimli olduğundan, meni boşalması çok olup,
  o fazla madde bedenden gider Cima şekillerinin en iyisi odur ki: Kadını
  sırtı üzerine yatırıp, açılmış baldırları arasında dize gele önce uyun,
  konuşma ve iltifat ile göğüs, dudak ve yanağını öpmeli Göğüs ve kasığını
  ovmalı Sonra âletiyle bız'a sürmeli ve kadının gözüne bakmalı ta ki
  şehvetin şiddetinde ikisi de eşit ola Vakta ki kadının gözü değişip,
  göğsünden menisi ayrılmakla ister ki erkeği göğsüne ala O zaman üzerine
  düşüp, sokma ve çekme ile inzali vaktine hazır ola İnzalden sonra kadının
  karnı üzerinde bir miktar kala Ta ki iki meni karışıp, rahme girmeye yol
  bula Evlat arzu eden bu âdab üzere hareket kıla Ta ki inzalı kolay olup,
  kadın dahi ondan lezzet ala Tam bir çocuk vücuda gelip, hepsi âfiyet bula
  Boşalma tamam ola Zinhar kendi yatıp kadını üzerine almasın Ta ki artan
  meni mesane yolunda kalmasın ve onda kokuşup, hastılak olmasın Bız'ın
  rutubeti ona damlayıp, ondan, ondan, mesane iltihabı kalmasın Cimaı tahrik
  eden şeylerin biri, insanların cima ettiğine muttali olmaktır Biri kadın
  seslerinin nağmesini duymaktır Biri dahi hayvanların cima ettiğini
  görmektir biri de cima ile ilgili hikayelerdir Kasık kıllarını kesmek te
  şehveti uyandırır Bu durumda başka şeyler düşünerek, bu arzuyu yenmek
  gerekir
  BEYT
  Nazar-ı şehvet için rup-u zenan ağ olsun
  Zeni olmazsa kişinin sağ eli sağ olsun
  Deyip, eliyle istimna etmek, üzüntü ve sıkıntıya sebebtir Cima ile
  boşalımı terk edinin cildinin içinde olan hararetle rutubetten bit oluşup,
  harekitiyle ürer Kâh olur ki, bit bedende defaten hâsıl olur bu derece
  çoğalır ki, rengi sarartıp, uykuyu kaçırır ve şehveti keser Onun için
  erkekler ziyade bitli olur Onun ilacı beden ve elbiseyi temizlemede
  ihtimamdır Tuzlu su ile yıkanmaktır Sonra tatlı su ile yıkanma ve ipek
  gömlek ile tamamdır
  Hamamın en iyisi, binası eski, içi geniş, suyu tatlı, sıcaklığı orta
  olandır Onun ilk odası soğuk ve rutubetli, ikincisi sıcak ve rutubetli,
  üçüncüsü sıcak ve kuru olandır Böylece vücud sıhhatini koruyup, ter
  boşalımı için hamama giden onun sıcak olan üçüncü odasına yavaşlıkla
  girsin Ondan çıktığında yine yavaş yavaş dışarı gelsin Hamamın içinde
  uzun bekleme, baygınlık, bulanıklık, ıztırap, kuruluk ve hafakan verir
  Mizacı kuru olan, suyu havadan çok kullanmalıdır Şu halde rutubete
  şiddetli ihtiyacından, evinin döşemesine su serpip yatmalıdır Rutubetli
  buharı çoğaltmak için, hamamın içine su dökmeli ve hapsetmelidir Mizacı
  rutubetli olan havayı, sudan çok kullanmalıdır Şu halde ayrışma ve
  kurumaya ihtiyacının çokluğundan, su kullanmadan önce, çok terlemelidir
  Sıhhatini koruma bakımından hamamda çok ter ayrışması gerekir Zira ki
  cildi, rutubetli ve kızarmıştır Beden pörsümeye ve sıkıntı gelmeye
  başlarsa, o vakit süratle dışarıya gelmelidir Hamamdan sonra, örtünme ve
  kurulanma her mevsimde ziyade kılınmalıdır Zira ki beden, hamamın
  havasından daha soğuk olan havaya çıkar Beden hamamın suyundan emip,
  çektiğinden, onun ârizî hareketi, ondan süretle gidiy, tabii olarak soğuk
  olan su, soğukluğunu bulduğunda, bedeni dahi soğutur Eğer hamam, yemekten
  sonra vâki olduysa, bedenin yağlanmasına sebeb olur Lakin sirke balı
  içerse, hastalıktan emin olur İtidal üzere yağlanır Eğer hazmolunduktan
  sonra hamama giderse, yağlanır ve hastalıktan emin olur Midenin boş olduğu
  zaman hamam yapmak, bedeni kurutur Zira ki aslî hareket ile arazî harareti
  toplar Riyazeti az olan kimse, hamamda terlemeyi çoğaltsın Ta ki riyazî
  hareketlerle ayrışacak fazlalıklar, hamam ile ter olup gitsin Bu boşalma
  ile vücut, mizacının itidaline yetsin
  Soğuk su ile yıkanma, gençlerin bedenine güç verir Yaz günlerinde, öğle
  öncesi sıcak mizaclı ve normal etli olan kimselere sıhhattir Ama
  ihtiyarların, çocukların, ishal ve nezlesi olanın, hazmı eksik olanın
  bedenine zarar ve ziyan eder
  Kültürlü kaplıcaları kullanma, yani kükürtten kaynayan ve galeyan eden
  sıcak su ile yıkanma, fazlalıkları atıcı, titreme ve felce ilaçtır Uyuzu
  iyileştirir, mafsal ve romatizmaya şifa verir Madenî suların hepsi, beden
  kokularını giderir, yaralara merhemdir Bu ilaçların vücuda olan
  menfaatlerini Allah Taâlâ en iyi bilir
 11. Tılsım

  Tılsım ∂єяιη∂єη

  Kayıt:
  19 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  4
  Yedinci Madde
  Çok kullanılan ilaç ve gıdaların tabiat ve menfaatlerini, özellik ve
  hükümlerini (ebced) harflerinin terkibince bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, tıp bilginleri demişlerdir ki: Herkes kendi
  vücudunun hekîmi olmalıdır Kullandığı ilaç ve gıdaların tabiat ve
  menfaatlerini bilmelidir Her birisini hükmüyle kullanmalıdır Ta ki vücudu
  sıhhat üzere kalmalıdır
  Gıdalardan her birinden her bir deva ki, insan bedeninde ***fiyetiyle tesir
  eder Gerçek o ilaç, insan bedenine gelip, onunla beden kendi tabii
  hareketinden uyanırsa; eğer bedene insanî ***fiyetten ziyade tesir etmezse,
  o ilaç mutedil; eğer bedene ***fiyyetten ziyade tesir ederse, o ilaç
  itidallerden ve o ***fiyetten yana dışarıdadır Şu halde eğer o tesir az
  olup, hissedilmezse, o ilaç birinci derecedir Eğer bedene zarar verirse,
  lakim zararı helak edici değilse, o ilaç üçüncü derecededir Eğer zararı
  ölüme varırsa, o ilaç dördüncü derecededir Ona zehir ilaç adı verilmiştir
  Gıdaların da hükümleri, bu ilaçlar gibi bulunmuştur Hepsinin hükümleri
  hece harfleri tertibiyle açıklanmıştır
  (ELİF)
  İbrişim: Sıcak ve rahattır Özellikle hamı faydalıdır Kurusu, bit
  türemesine engeldir
  İcsas (erik): İkinci derecede soğuk ve rutubetlidir Onun tatlısı mideyi
  bozar ve ishal eder Ekşisi, kalbi teskin edip, safrayı söker Eksisi,
  tatlısından daha az ishal eder
  Ispanak: Birinci derecede soğuk ve rutubetlidir Gıdası iyidir Sıcak ve
  kuru olan akciğere ve göğse faydalıdır Karnı yumuşatır Bel ve sırttaki
  kan ağrılarını giderir
  Eftimon: Bir kuru ottur ki, birinci derecede kuru ve ikinci derecede
  sıcaktır Kokusu müsekkin, düşkün ve yaşlılara faydalıdır Sevda
  hastalıklarını ve balgamı gidericidir Sara ve malihülyayı defedicidir
  Gençleri ve hararetlileri susatır
  Anason: Bilinen bir tohumdur ki, üçüncü derecede kurutucu ve ısıtıcıdır
  Böbrek, mesane, rahim, karaciğer ve dalak tıkanıklıklarını açar Yeli
  ayrıştırmada tam etkisi vardır Baş ağrısı ve safravî hastalıkları teskin
  için buhar ve suyu faydalıdır Ezilmişi gülyağı ile kulağa damlatırsan,
  kulak içinde çarpma ve düşmeden ârız olan ağrıları dindirir Bevli ve hayzı
  söker Balgamdan doğan susuzluğa faydalıdır Süt ve meniyi çoğaltıcı,
  zehrin zararını gidericidir
  İsmet: İsfahan sürmesi denir Öldürücü kurşun madeninin cevheridir Birinci
  derecede soğutucu ve ikinci derecede kurutucudur Ekşisiz kurutucu ve
  kabız edicidir Gözü kuvvetlendirir, burun kanını keser
  Ürüz (pirinç): Bilinen gıdadır ki, birinci derecede ısıtıcı ve ikinci
  derecede kurutucudur Suyuyla yıkanmak, uzuvları kirden pak eder Yenmesi,
  mideyi temizler Süt ile pişirilmesi meniyi fazlalaştırır
  (BE)
  Basal (soğan): İkinci derecede kurutucudur Üçüncü derecede ısıtıcıdır O,
  ayrıştırıcı, kesici, yumuşatıcı ve açıcıdır Damarların ağızlarının açmak,
  onun halidir Kuvvetlisi, yüzü kızartır Tuz ile siğili sökker Normal
  olarak yenmesi, mide ve iştihaya kuvvet verir, çok yenmesi, baş ağrısı yapar
  ve aklı hafifletir Pişmiş soğan çok gıdalıdır Lakin susatıcıdır
  Parlamaya faydalı, basur ağızlarını açıcıdır İdrarı kuvvetlendirici,
  tabiatı yumuşatıcı, zehirli rüzgâra faydalıdır Pişmişi yaranın üzerine
  sarılırsa, ağrıyı dindirir
  Bıttıh-ı asfar (kavun): Birinci derecede ısıtıcıdır Süratle safraya
  dönüşür Onu sirke balı düzeltir
  Bıttıh-ı ahzar (karpuz): İkinci derecede rutubet verici ve soğutucudur
  Bedeni kirden açar İdrarı çoğaltır Mesanede oluşan ve böbrekte peydalanan
  taşları düşürücüdür Yemek ile yenmesi faydalıdır
  Beyz (yumurta): En iyisi, yağ içinde yarı pişirilen tavuk yumurtasının
  sarısıdır En faydalısı, taze olan yumurtadır Sarısı hararete, beyazı
  soğukluğa ziyade meyilli olmuştur ikisi dahi rutubetli ve faydalıdır
  Beyazı yüze sürülse, güneş tesirini ve ateş sıcaklığını manidir Sarısı bal
  ile karıştırılıp, yüzdeki sivilcelere sürülse, onu giderir Beyazı,
  göz ağrılarına, boğaz sertliğine, ses kesilmesine, nefes darlığına, öksürüğe
  ve kanın havalandırılmasına faydalıdır Tavuk yumurtası, çabuk nüfuz
  edici, en iyi kimyon ve en çok gıda ve meni vericidir Bayat yumurtanın
  sarısı kabız edicidir Dövülmüş mazı ile ishali kesicidir Yumurta et
  kuvvetindedir zira ki o, hayvanın cüzüdür Belki kuvvetli hayvandır
  Bazican (patlıcan): İkinci derecede ısıtıcı ve kurutucudur Sevda, baş
  dönmesi, tıkanıklık, uyuz ve cüzzamı doğurur Rengi bozar, sarı ve siyah
  eder
  Bindük (fındır): Hararet ve kuruluğa meyillidir Hazmı ağırdır Cinsî
  kuvveti artırır Baş ağrısı ve mide bulantısı doğurur Dimağa yararlı olup,
  öksürüğü defeder
  (CİM)
  Ceviz: Birinci derecede kurutucu ve ikinci derecede ısıtıcıdır Onun
  baş ağrısı vardır Hazmı güz ve harareti çoktur özelliği, ağzı tebşirdir
  Bal ile soğuk mideye faydası iyidir
  Hindistan cevizi: İkinci derecede ısıtıcı ve kurutucudur Gözü
  kuvvetlendirici ve sebel hastalığına faydalıdır Kokusu güzel, yemeği
  hazmettiricidir karaciğer, dalak ve mideyi kuvvetlendirici, idrarı
  getirici ve tabiatı kabzedicidir
  Cübn (peynir): Tazesi, rutubetli ve soğutucudur Eskisi, ısıtıcı ve
  kurutucudur Normali gıda vericidir Tuzlusu eski olursa zayıflatıcıdır
  Mesanede taş yapar
  Cüzür (havuç): Aslı ikinci derecede hararet verici ve birinci derecede
  rutubetlidir Mideyi üfürücü ve şehveti dalgalandırıcıdır Onun tohumu
  idrarı getirir
  (DAL)
  Darçın: Üçüncü derecede ısıtıcı ve kurutucudur Oldukça latif ve çekicidir
  tıkanıklıkları açıcıdır Her bozukluğu düzelticidir Onun yağı, açıcı,
  ayrıştırıcı ve eriticidir Faydası, yüzdeki siğillere ve titremelere
  çoktur Baş ve göğüs ağrılarına faydalıdır Soğuk nezleyi, rutubetli
  öksürüğü defeder Mideyi kuvvetlendirici, kalbi açıcıdır karaciğer
  tıkanıklığına, rahim ve böbrek ağrılarına faydalıdır Göz perdelenmesini ve
  kararmasını defedicidir
  Dik ve dücac (Horoz ve tavuk): Horozun en iyisi, henüz ötmeyenidir Tavuğun
  en faydalısı, yumurtlama vakti gelmeyendir Horoz çorbası, mafsal ağrısına,
  titreme, mideye, yele ve kulunca iyi gelir Tavuk eti, aklı güçlendirir,
  tabiatı açar, meniyi artırır, sesi saflaştırır
  (HE)
  Herise (Keşkek): Bir tanınmış gıdadır ki, et suyu ile pişirilmiş, buğdaydan
  hâsıldır O, kuruluk ve rutubette ısıtıcı ve mutedildir
  (VAV)
  Verd-i ahmer (kırmızı gül): Birinci derecede soğutucu, ikinci derecede
  kurutucudur Tohumu yaprağından ziyade kabız edicidir Onun kurusu dahi,
  ziyade kabız edicidir O, tıkanıklığı açıcı, sevdayı yatıştırıcı, iç
  uzuvları kuvvetlendiricidir Gülsuyu, baygınlığa faydalı, ateşli
  baş ağrısını gidericidir Beden kokusunu güzelleştiricidir Terbiyelenmişi,
  sıcaktır ki, mide ve karaciğere kuvvet verip, hazma yardım eder Tazesinden
  on dirhem kullanan, ishal olup, on defa tuvalete gidendir
  (ZI)
  Zaferan: Birinci derecede kurutucu ve ikinci derecede ısıtıcıdır Rengi
  güzelleştirir, idrarı çoğaltır, şehveti düşürür, tıkanıklığı çözer ve
  damarları açar Lakin kabzı vardır
  Zencefil: İkinci derecede kurutucu, ikinci derecede ısıtıcı ve rutubet
  vericidir Cinsî isteği köpürtür Özelliğiyle karaciğer ve midenin
  soğukluğuna uygun gelir Onunla mide rutubeti gider Tabiat dahi yumuşaklık
  bulur Onun kullanılması yaramdan iki dirheme kadar faydalı olur
  Zeyt-i ham (Zeytinyağı): Birinci derecede soğuk ve kurudur Dalından
  koparılan zeytin itidal üzere ısıtıcıdır rutubete eğilimlidir eskisinde
  hararet ziyade hâsıldır Her gün zeytin sürünmek, saçları kuvvetlendirir ve
  beyazları düşürür
  (HA)
  Hınna (kına): İkinci derecede soğutucu ve kurutucudur Ayrıştırıcı, açıcı,
  kurutucu ve kabız edicidir Ateşli şişlikler ve balgam için pişirilmesi
  faydalıdır Yağı, sinirleri yumuşatıcı, zorlukları çözücü ve defedicidir
  Hımmes (Keten tohumu): Birinci derecede ısıtıcı ve kurutucudur Siyahı ve
  kırmızısı iyisidir Makbulü büyüğüdür ki, sırt ağrısına faydalıdır Diş
  etlerindeki ve yüzdeki şişlikleri giderir Sesi saf edip, diğer tanelerden
  daha gıdalı olduğu şayidir Pişmişi, nefese faydalıdır Taşları, böbrek ve
  mesaneden düşürür Keten tohumunun tesiri, meniyi çoğaltma ve şehveti
  kamçılamadır İdrarı ve doğumu kolaylaştırır
  Hınta (Buğday): Hararet ve rutubette mutedildir İnsanın hararet ve
  rutubetine muadildir Onun tanesinin hazmı yavaştır Kırmızı iri buğday en
  iyisi, en kuvvetlisi, en lezizi en gıdalısıdır
  Hamam (Güvercin): Bunun uçanı, yavrusundan hafif ve gıdalıdır Yavrusu daha
  sıcak ve daha rutubetlidir
  (TI)
  Tın-i Ermeni (Ermeni çamuru): İkinci derecede soğutucu ve kurutucudur
  Tabiatı, kanı gayetle tutucudur Basur ve çıbanlara içilmesi ve sürülmesi
  faydalıdır Uzuvların pörsümesini ve ateşli nezleyi iyileştirir
  Tabaşîr (Hint hıyarı): İkinci derecede soğutucu, üçüncü derecede ısıtıcı ve
  kurutucudur Kalbi kuvvetlendirir ve ateşli hafakanı giderir Safradan olan
  hastalıklara faydalıdır Mide hararetini ve iltihabını, karaciğer
  hararetini teskin eder, ateşli hummaları durdurur
  (YE)
  Yaktin (Kabak): İkinci derecede soğuk ve rutubetlidir Dönüşmesi seri,
  karışması iyi ve gıdası latiftir Koruk, sumak, sefercel veya ekşi nar ile
  kabağın pişirilmesi, safraya faydalıdır Lakin kulunca zararı çok fazladır
  Bal ile pişirilmesi, onu da giderir

  Sekizinci Madde

  Çok kullanılan gıda ve ilaçların isim ve hükümlerini (kelemen sa'fes)
  harfleri sırasınca bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, tıp bilginleri demişlerdir ki:
  K- Kafurdur: Üçüncü derecede soğuk ve kurudur Afiyet verici olup,
  hararetli şişlikleri gidericidir Baş ağrısını geçiricidir Ateşlilerin
  hislerini kuvvetlendirir Uyku getirici, cinsî istekleri artırıcıdır
  Kehribâ: Birinci derecede sıcak, üçüncü derecede kurudur Kandaki nefesi
  (oksijen) tutucu, ateşe faydalı ve ishali kesicidir
  Kimyon: İkinci derecede sıcak, üçüncü derecede kurudur yeli ayrıştırır
  İdrar zorluğuna faydalıdır Kurutucu ve kabız edicidir Yaraları
  yapıştırıcı, taşları düşürücüdür
  Kem'e (mantar): Hükmü sert, gıdası kötüdür Ancak onun suyu iyidir gözü
  parlatır
  Kereviz: Birinci derecede sıcak, ikinci derecede kurudur Yağı ayrıştırır
  damar ağızlarını açar Ağrıyı müsekkin, kokusu güzel ve cinsî arzuyu
  körükleyicidir Karaciğere, böbreklere, dalağa ve mesaneye faydalıdır
  Kilye (böbrek): Sıcaklık ve soğuklukta mutedildir Bir miktar kurudur
  Hazmı zor, karışımı kolaydır
  Kebed (karaciğer): Sıcaktır Böbrekten iyidir, İyisi ördek ve tavuk
  karaciğeridir
  Kira (paça): Tabiatı yumuşatıcıdır Hazmı kolay, öksürüğü giderici,
  fazlalıkları azaltıcıdır
  L- Lübiya (böğrülce): Kurudur Lakin onda fazla bir rutubet vardır ki,
  karışımı, balgam rutubetidir Göğsü yumuşatır, idrarı tutar Akciğer için
  dahi güzeldir Onun ıslahı karabiber, tuz ve sirkedir
  Lûz (badem)0 Tatlısı, rutubetinden yana mutedil, acısı ikinci derecede
  sıcaktır İçilmesi durumunda idrarı tutar Acı bademin gıdası az, açma ve
  kusturması çoktur Tatlı bademin sayılan tesirleri zayıf ve hafiftir Lakin
  bedeni yağlandırır ve öksürüğü defeder Karaciğer ve dalak tıkanmasını
  açar
 12. Tılsım

  Tılsım ∂єяιη∂єη

  Kayıt:
  19 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  4
  Yedinci Madde
  Çok kullanılan ilaç ve gıdaların tabiat ve menfaatlerini, özellik ve
  hükümlerini (ebced) harflerinin terkibince bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, tıp bilginleri demişlerdir ki: Herkes kendi
  vücudunun hekîmi olmalıdır Kullandığı ilaç ve gıdaların tabiat ve
  menfaatlerini bilmelidir Her birisini hükmüyle kullanmalıdır Ta ki vücudu
  sıhhat üzere kalmalıdır
  Gıdalardan her birinden her bir deva ki, insan bedeninde ***fiyetiyle tesir
  eder Gerçek o ilaç, insan bedenine gelip, onunla beden kendi tabii
  hareketinden uyanırsa; eğer bedene insanî ***fiyetten ziyade tesir etmezse,
  o ilaç mutedil; eğer bedene ***fiyyetten ziyade tesir ederse, o ilaç
  itidallerden ve o ***fiyetten yana dışarıdadır Şu halde eğer o tesir az
  olup, hissedilmezse, o ilaç birinci derecedir Eğer bedene zarar verirse,
  lakim zararı helak edici değilse, o ilaç üçüncü derecededir Eğer zararı
  ölüme varırsa, o ilaç dördüncü derecededir Ona zehir ilaç adı verilmiştir
  Gıdaların da hükümleri, bu ilaçlar gibi bulunmuştur Hepsinin hükümleri
  hece harfleri tertibiyle açıklanmıştır
  (ELİF)
  İbrişim: Sıcak ve rahattır Özellikle hamı faydalıdır Kurusu, bit
  türemesine engeldir
  İcsas (erik): İkinci derecede soğuk ve rutubetlidir Onun tatlısı mideyi
  bozar ve ishal eder Ekşisi, kalbi teskin edip, safrayı söker Eksisi,
  tatlısından daha az ishal eder
  Ispanak: Birinci derecede soğuk ve rutubetlidir Gıdası iyidir Sıcak ve
  kuru olan akciğere ve göğse faydalıdır Karnı yumuşatır Bel ve sırttaki
  kan ağrılarını giderir
  Eftimon: Bir kuru ottur ki, birinci derecede kuru ve ikinci derecede
  sıcaktır Kokusu müsekkin, düşkün ve yaşlılara faydalıdır Sevda
  hastalıklarını ve balgamı gidericidir Sara ve malihülyayı defedicidir
  Gençleri ve hararetlileri susatır
  Anason: Bilinen bir tohumdur ki, üçüncü derecede kurutucu ve ısıtıcıdır
  Böbrek, mesane, rahim, karaciğer ve dalak tıkanıklıklarını açar Yeli
  ayrıştırmada tam etkisi vardır Baş ağrısı ve safravî hastalıkları teskin
  için buhar ve suyu faydalıdır Ezilmişi gülyağı ile kulağa damlatırsan,
  kulak içinde çarpma ve düşmeden ârız olan ağrıları dindirir Bevli ve hayzı
  söker Balgamdan doğan susuzluğa faydalıdır Süt ve meniyi çoğaltıcı,
  zehrin zararını gidericidir
  İsmet: İsfahan sürmesi denir Öldürücü kurşun madeninin cevheridir Birinci
  derecede soğutucu ve ikinci derecede kurutucudur Ekşisiz kurutucu ve
  kabız edicidir Gözü kuvvetlendirir, burun kanını keser
  Ürüz (pirinç): Bilinen gıdadır ki, birinci derecede ısıtıcı ve ikinci
  derecede kurutucudur Suyuyla yıkanmak, uzuvları kirden pak eder Yenmesi,
  mideyi temizler Süt ile pişirilmesi meniyi fazlalaştırır
  (BE)
  Basal (soğan): İkinci derecede kurutucudur Üçüncü derecede ısıtıcıdır O,
  ayrıştırıcı, kesici, yumuşatıcı ve açıcıdır Damarların ağızlarının açmak,
  onun halidir Kuvvetlisi, yüzü kızartır Tuz ile siğili sökker Normal
  olarak yenmesi, mide ve iştihaya kuvvet verir, çok yenmesi, baş ağrısı yapar
  ve aklı hafifletir Pişmiş soğan çok gıdalıdır Lakin susatıcıdır
  Parlamaya faydalı, basur ağızlarını açıcıdır İdrarı kuvvetlendirici,
  tabiatı yumuşatıcı, zehirli rüzgâra faydalıdır Pişmişi yaranın üzerine
  sarılırsa, ağrıyı dindirir
  Bıttıh-ı asfar (kavun): Birinci derecede ısıtıcıdır Süratle safraya
  dönüşür Onu sirke balı düzeltir
  Bıttıh-ı ahzar (karpuz): İkinci derecede rutubet verici ve soğutucudur
  Bedeni kirden açar İdrarı çoğaltır Mesanede oluşan ve böbrekte peydalanan
  taşları düşürücüdür Yemek ile yenmesi faydalıdır
  Beyz (yumurta): En iyisi, yağ içinde yarı pişirilen tavuk yumurtasının
  sarısıdır En faydalısı, taze olan yumurtadır Sarısı hararete, beyazı
  soğukluğa ziyade meyilli olmuştur ikisi dahi rutubetli ve faydalıdır
  Beyazı yüze sürülse, güneş tesirini ve ateş sıcaklığını manidir Sarısı bal
  ile karıştırılıp, yüzdeki sivilcelere sürülse, onu giderir Beyazı,
  göz ağrılarına, boğaz sertliğine, ses kesilmesine, nefes darlığına, öksürüğe
  ve kanın havalandırılmasına faydalıdır Tavuk yumurtası, çabuk nüfuz
  edici, en iyi kimyon ve en çok gıda ve meni vericidir Bayat yumurtanın
  sarısı kabız edicidir Dövülmüş mazı ile ishali kesicidir Yumurta et
  kuvvetindedir zira ki o, hayvanın cüzüdür Belki kuvvetli hayvandır
  Bazican (patlıcan): İkinci derecede ısıtıcı ve kurutucudur Sevda, baş
  dönmesi, tıkanıklık, uyuz ve cüzzamı doğurur Rengi bozar, sarı ve siyah
  eder
  Bindük (fındır): Hararet ve kuruluğa meyillidir Hazmı ağırdır Cinsî
  kuvveti artırır Baş ağrısı ve mide bulantısı doğurur Dimağa yararlı olup,
  öksürüğü defeder
  (CİM)
  Ceviz: Birinci derecede kurutucu ve ikinci derecede ısıtıcıdır Onun
  baş ağrısı vardır Hazmı güz ve harareti çoktur özelliği, ağzı tebşirdir
  Bal ile soğuk mideye faydası iyidir
  Hindistan cevizi: İkinci derecede ısıtıcı ve kurutucudur Gözü
  kuvvetlendirici ve sebel hastalığına faydalıdır Kokusu güzel, yemeği
  hazmettiricidir karaciğer, dalak ve mideyi kuvvetlendirici, idrarı
  getirici ve tabiatı kabzedicidir
  Cübn (peynir): Tazesi, rutubetli ve soğutucudur Eskisi, ısıtıcı ve
  kurutucudur Normali gıda vericidir Tuzlusu eski olursa zayıflatıcıdır
  Mesanede taş yapar
  Cüzür (havuç): Aslı ikinci derecede hararet verici ve birinci derecede
  rutubetlidir Mideyi üfürücü ve şehveti dalgalandırıcıdır Onun tohumu
  idrarı getirir
  (DAL)
  Darçın: Üçüncü derecede ısıtıcı ve kurutucudur Oldukça latif ve çekicidir
  tıkanıklıkları açıcıdır Her bozukluğu düzelticidir Onun yağı, açıcı,
  ayrıştırıcı ve eriticidir Faydası, yüzdeki siğillere ve titremelere
  çoktur Baş ve göğüs ağrılarına faydalıdır Soğuk nezleyi, rutubetli
  öksürüğü defeder Mideyi kuvvetlendirici, kalbi açıcıdır karaciğer
  tıkanıklığına, rahim ve böbrek ağrılarına faydalıdır Göz perdelenmesini ve
  kararmasını defedicidir
  Dik ve dücac (Horoz ve tavuk): Horozun en iyisi, henüz ötmeyenidir Tavuğun
  en faydalısı, yumurtlama vakti gelmeyendir Horoz çorbası, mafsal ağrısına,
  titreme, mideye, yele ve kulunca iyi gelir Tavuk eti, aklı güçlendirir,
  tabiatı açar, meniyi artırır, sesi saflaştırır
  (HE)
  Herise (Keşkek): Bir tanınmış gıdadır ki, et suyu ile pişirilmiş, buğdaydan
  hâsıldır O, kuruluk ve rutubette ısıtıcı ve mutedildir
  (VAV)
  Verd-i ahmer (kırmızı gül): Birinci derecede soğutucu, ikinci derecede
  kurutucudur Tohumu yaprağından ziyade kabız edicidir Onun kurusu dahi,
  ziyade kabız edicidir O, tıkanıklığı açıcı, sevdayı yatıştırıcı, iç
  uzuvları kuvvetlendiricidir Gülsuyu, baygınlığa faydalı, ateşli
  baş ağrısını gidericidir Beden kokusunu güzelleştiricidir Terbiyelenmişi,
  sıcaktır ki, mide ve karaciğere kuvvet verip, hazma yardım eder Tazesinden
  on dirhem kullanan, ishal olup, on defa tuvalete gidendir
  (ZI)
  Zaferan: Birinci derecede kurutucu ve ikinci derecede ısıtıcıdır Rengi
  güzelleştirir, idrarı çoğaltır, şehveti düşürür, tıkanıklığı çözer ve
  damarları açar Lakin kabzı vardır
  Zencefil: İkinci derecede kurutucu, ikinci derecede ısıtıcı ve rutubet
  vericidir Cinsî isteği köpürtür Özelliğiyle karaciğer ve midenin
  soğukluğuna uygun gelir Onunla mide rutubeti gider Tabiat dahi yumuşaklık
  bulur Onun kullanılması yaramdan iki dirheme kadar faydalı olur
  Zeyt-i ham (Zeytinyağı): Birinci derecede soğuk ve kurudur Dalından
  koparılan zeytin itidal üzere ısıtıcıdır rutubete eğilimlidir eskisinde
  hararet ziyade hâsıldır Her gün zeytin sürünmek, saçları kuvvetlendirir ve
  beyazları düşürür
  (HA)
  Hınna (kına): İkinci derecede soğutucu ve kurutucudur Ayrıştırıcı, açıcı,
  kurutucu ve kabız edicidir Ateşli şişlikler ve balgam için pişirilmesi
  faydalıdır Yağı, sinirleri yumuşatıcı, zorlukları çözücü ve defedicidir
  Hımmes (Keten tohumu): Birinci derecede ısıtıcı ve kurutucudur Siyahı ve
  kırmızısı iyisidir Makbulü büyüğüdür ki, sırt ağrısına faydalıdır Diş
  etlerindeki ve yüzdeki şişlikleri giderir Sesi saf edip, diğer tanelerden
  daha gıdalı olduğu şayidir Pişmişi, nefese faydalıdır Taşları, böbrek ve
  mesaneden düşürür Keten tohumunun tesiri, meniyi çoğaltma ve şehveti
  kamçılamadır İdrarı ve doğumu kolaylaştırır
  Hınta (Buğday): Hararet ve rutubette mutedildir İnsanın hararet ve
  rutubetine muadildir Onun tanesinin hazmı yavaştır Kırmızı iri buğday en
  iyisi, en kuvvetlisi, en lezizi en gıdalısıdır
  Hamam (Güvercin): Bunun uçanı, yavrusundan hafif ve gıdalıdır Yavrusu daha
  sıcak ve daha rutubetlidir
  (TI)
  Tın-i Ermeni (Ermeni çamuru): İkinci derecede soğutucu ve kurutucudur
  Tabiatı, kanı gayetle tutucudur Basur ve çıbanlara içilmesi ve sürülmesi
  faydalıdır Uzuvların pörsümesini ve ateşli nezleyi iyileştirir
  Tabaşîr (Hint hıyarı): İkinci derecede soğutucu, üçüncü derecede ısıtıcı ve
  kurutucudur Kalbi kuvvetlendirir ve ateşli hafakanı giderir Safradan olan
  hastalıklara faydalıdır Mide hararetini ve iltihabını, karaciğer
  hararetini teskin eder, ateşli hummaları durdurur
  (YE)
  Yaktin (Kabak): İkinci derecede soğuk ve rutubetlidir Dönüşmesi seri,
  karışması iyi ve gıdası latiftir Koruk, sumak, sefercel veya ekşi nar ile
  kabağın pişirilmesi, safraya faydalıdır Lakin kulunca zararı çok fazladır
  Bal ile pişirilmesi, onu da giderir

  Sekizinci Madde

  Çok kullanılan gıda ve ilaçların isim ve hükümlerini (kelemen sa'fes)
  harfleri sırasınca bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, tıp bilginleri demişlerdir ki:
  K- Kafurdur: Üçüncü derecede soğuk ve kurudur Afiyet verici olup,
  hararetli şişlikleri gidericidir Baş ağrısını geçiricidir Ateşlilerin
  hislerini kuvvetlendirir Uyku getirici, cinsî istekleri artırıcıdır
  Kehribâ: Birinci derecede sıcak, üçüncü derecede kurudur Kandaki nefesi
  (oksijen) tutucu, ateşe faydalı ve ishali kesicidir
  Kimyon: İkinci derecede sıcak, üçüncü derecede kurudur yeli ayrıştırır
  İdrar zorluğuna faydalıdır Kurutucu ve kabız edicidir Yaraları
  yapıştırıcı, taşları düşürücüdür
  Kem'e (mantar): Hükmü sert, gıdası kötüdür Ancak onun suyu iyidir gözü
  parlatır
  Kereviz: Birinci derecede sıcak, ikinci derecede kurudur Yağı ayrıştırır
  damar ağızlarını açar Ağrıyı müsekkin, kokusu güzel ve cinsî arzuyu
  körükleyicidir Karaciğere, böbreklere, dalağa ve mesaneye faydalıdır
  Kilye (böbrek): Sıcaklık ve soğuklukta mutedildir Bir miktar kurudur
  Hazmı zor, karışımı kolaydır
  Kebed (karaciğer): Sıcaktır Böbrekten iyidir, İyisi ördek ve tavuk
  karaciğeridir
  Kira (paça): Tabiatı yumuşatıcıdır Hazmı kolay, öksürüğü giderici,
  fazlalıkları azaltıcıdır
  L- Lübiya (böğrülce): Kurudur Lakin onda fazla bir rutubet vardır ki,
  karışımı, balgam rutubetidir Göğsü yumuşatır, idrarı tutar Akciğer için
  dahi güzeldir Onun ıslahı karabiber, tuz ve sirkedir
  Lûz (badem)0 Tatlısı, rutubetinden yana mutedil, acısı ikinci derecede
  sıcaktır İçilmesi durumunda idrarı tutar Acı bademin gıdası az, açma ve
  kusturması çoktur Tatlı bademin sayılan tesirleri zayıf ve hafiftir Lakin
  bedeni yağlandırır ve öksürüğü defeder Karaciğer ve dalak tıkanmasını
  açar
 13. Tılsım

  Tılsım ∂єяιη∂єη

  Kayıt:
  19 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  4
  Leben (süt): Kadınların sütü, hayvanların sütünden daha faydalıdır Zira ki
  insan mizacı hepsinden mutedildir Kadınların sütünün en iyisi, göğsünden
  emilendir Her süt ki, çoktan sağılmıştır, kötü bulunmuştur Her hayvanın
  ki, hamilelik müddeti insanınki kadar olanın sütü, inek sütü gibi, iyidir
  Sütün suyu, sıcak, yumuşatıcı ve yıkayıcıdır Onda hiç ekşilik olmaz Onun
  özelliği, yakıcı safrayı ishaldir Eftimon ile yakıcı sevdayı dahi
  müshildir Yoğurt, soğuk ve kurudur Taze yoğurt, rutubetli ve sıcaktır
  Bütün süt türleri, bedeni kuvvetlendiricidir Zira ki, hepsi kan
  kuvvetindedir Bal ile içteki yaraları temizler Dimağa kuvvet, meniye
  çokluk verir Sütün hepsi, şehveti körükler Sıcak ve kuru mizaçlı olan az
  safraya faydalıdır öksürüğü def eder Lakin balgamlılara zararlıdır Zira
  ki onlardan harareti, onu hazmedemez Kana dönüştüremez İhtiyarlara rutubet
  verdiği için, faydalı ve uygundur bal ile onların hazmını kolaylaştırır
  Çok olur ki süt, karnı boşaltıp, bağırsaklardaki fazlalıkları çıkarır Sonra
  bedende dağılıp, tabiatı kabız edip, itidal üzere gider süt mahsulleri
  şişkinlik verir Pişirilirlerse hazmı kolaydır
  Lüba (ağız): Onun hazmı yavaş, karışımı kötü, bal düzelticisidir Her süt,
  karaciğer boşluğunu tıkar Ancak deve sütü tıkamaz Çok süt, vesvese ve
  unutkanlığa ilaçtır Lakin dişlere ve dişetlerine zararlıdır Göz karartır
  Onun ıslahı şekerdir Şekerli süt, rengi güzelleştirir, bedeni yağlandırır
  Süt cinsinin bileşimi, sulu, peynirli ve yağlıdır İnek sütünün çoğu
  yağlıdır Deve sütün ince olduğundan suludur
  Lahm (et): En faydalısı toklu etidir Buzağı ve oğlağın fazla kısmı azdır
  Her hayvanın erkeği, yağlı ve siyahı, daha lezzetli, daha hafif ve daha
  iyidir İnek eti, keçi etinden kurudur Keçi eti, koyun etinden kurudur
  Hazmı zor ve tutucudur Deve etinin gıdası ağır ve hazmı zordur Tavşan
  eti, sıcak ve kuru olduğundan sevdası çoktur Et cinsinin gıdası bedeni
  kuvvetlendiricidir Süratle kana dönüşür
  Lâden: Birinci derecede kuru, ikinci derecede sıcak ve latiftir Rahim
  hastalıklarına faydalıdır Saç dökülmesini önler Ağzı kapanmayan akar
  yarayı kapatır
  M- Mastiği (Kendir): İkinci derecede sıcak ve kurudur Gayet latif,
  ayrıştırıcı ve kabız edicidir İnce balgamı gidericidir Balgamı çeker
  Öksürüğü giderir Kan tükürmeyi keser Mideyi yumuşatır ve güçlendirir
  Milh (tuz): Birinci derecede kuru, üçüncü derecede sıcaktır Ziyade
  ayrıştırması, kurutması ve parlatması vardır çeşitli yelleri giderip,
  donmuş karışımları ısıtır ve eritir yarım dirhem kadar içilmesi kifayet
  eder Kavrulmuş tuz ile dişlerin kiri gider Tuzu normal olarak kullanma,
  rengi güzelleştirir, gıdayı oluşturur, fazlalıkları çıkarır İshal
  ilacıdır Şeffaf ve billurî beyaz tuz, olmamış balgamı, siyah tuz, balgamla
  sevdayı kuvvetle söker
  Muluhiya (Ebe gümeci): Birinci derecede soğuk, ikinci derecede
  rutubetlidir Karaciğer tıkanıklığını açar
  Mişmiş (Zerdali): İkinci derecede rutubetli ve soğuktur Çekirdeğinin yağı
  ikinci derecede sıcak ve kurudur Basurlara faydalıdır Zerdalinin karışımı
  çabuk bozulur Kurusu, susuzluğu teskin eder O, mideye şeftaliden hoştur
  N- Nil otu: Birinci derecede sıcak, ikinci derecede kuru ve üçüncü derecede
  kabız edicidir Zayıflığı keser, yüzdeki sivilceleri giderir Yeni cerahate
  faydalıdır Yaprağından çivit boyası olur
  Nane: Kuru ve sıcaktır Onda ayrıca rutubet vardır Mideyi hemen ısıtır ve
  kuvvetlendirir Hazma yardımcıdır Balgamı ve kan kusmasını önler Meniyi
  çoğaltır ve cinsî arzuları körükler Yaprağı süte konsa kesilmesini önler
  Nahale-i dakik (ince kepek): Birinci derecede soğuk ve kurudur Yumuşatıcı
  ve özel kuvvet vericidir Zaferen ve macunla sürülmesi, yüzdeki sivilceleri
  giderir
  S- Sumak: İkinci derecede soğuk, üçüncü derecede kurudur Kabzedici,
  kuvvetlendirici, tıkayıcı ve tutucudur Safrayı boşluğa çeker, kanı
  durdurur Şişleri ve urları giderir Diş ağrılarını keser, susuzluğu teskin
  eder, mideyi düzeltir ve iştahı açar Saçı siyahlaştırır Bayılmaları
  önler
  Şeker: Birinci derecede rutubetli ve sıcaktır Eskisinde kuruluk vardır
  Semen (hayvanî yağ): Birinci derecede rutubetli ve sıcaktır Zehirlenmelere
  faydalıdır Boğazı ve göğsü yumuşatır ve ayrıştırır Fazlalıkları dahi
  azaltır Badem ile tesiri çoktur
  Sefercel: İkinci derecede soğuk ve kurudur Kendisi ve çiçeği
  kabız edicidir Ekşisi tatlısında ziyade kabız edicidir Her türü, susuzluğu
  teskin edici ve idrarı getiricidir Şehveti kuvvetlendiricidir Özellikle
  bal ile dahi mideye kuvvettir Çekirdeklerinin suyu, tabiatı yumuşatır
  Kabızlığı akabinde önler Akciğeri yumuşatır, öksürüğe faydalıdır Çok
  alınması kulunç yapar
  Semek (balık): Rutubetli ve soğuktur İyisi küçüğüdür ki, kanı az ve tadı
  leziz olup, süratle bozulmaya, Akıcı lan tatlı su içinde doğup kılçığı çok
  olmaya Yahut tuzlu denizlerden tatlı nehirlerin akışına karşı hareket
  edip, onda kalmaya Deniz balıklarının iyisi odur ki, çok bayat olmaya Ona
  tuzun kuvveti üstün olup, sıcak ve kuru olmaya Taze balık, sulu balgam
  yapar Çabuk bozulduğundan, sıcak olan mideden başkasına faydalı değildir
  Balık etini bozan, rutubetliler ve sütlülerdir Onu tatlılar düzeltir
  Ayn- Anber: İkinci derecede sıcak, birinci derecede kurudur mide,
  karaciğer, klb, his ve kuvvetleri güçlendirir Anber, müsekkinden ziyade
  mutedil ve dimağ hastalıklarına devadır
  Ud: İkinci derecede kuru ve sıcaktır Mide, karaciğer, kalb ve his kuvveti
  için faydası vardır Tıkanıklığı açar Dimağa gayet faydalıdır İltihabı
  iyileştirir ve yeli defeder
  Asel (bal): İkinci derecede sıcak ve kurudur Parlatıcı, açıcı ve
  çekicidir Kokuşmaya manidir Karışımları dahi, biti öldürür Yaraları
  temizler Göz kararmasını giderir Mideyi kuvvetlendirir ve iştihayı açar
  Karnı düzeltir Yaraya sürülürse ilaç olur Zift ile çok etkili ve
  çekicidir
  Ineb (üzüm): Kabuğu soğuk ve kurudur İçi rutubetli ve sıcaktır Çekirdeği
  hem soğu, hem kurudur Gıdanın iyisidir Mideyi ve şehveti kuvvetlendirir
  iyisi olmuşudur Asmada olanı beğenileni ve siyahı yararlıdır Mesaneye
  zararlıdır Tatlı nar onu düzeltir
  F- Fızza (gümüş): Soğuk v kurudur Hafakanı önler Suyu, mide ve kalbe
  faydalıdır Uykusuzluğu giderir
  Fıstık: İkinci derecede kuru ve sıcaktır Onda fazladan rutubet te vardır
  Kalbi kuvvetlendirir, karaciğer tıkanıklığını açar Faydalı ilâçtır
  Fücl (turp): Gıdası az, balgamı çok ve karaciğer tıkanıklığını açıcıdır
  Bit doğurur Bedendeki yelleri ayrıştırır Kurtları öldürür Yemek hazmına
  yardımı çoktur Lakin hazmolunması zordur
  Fülfül (biber): Dördüncü derecede kuru ve sıcaktır Siyahından ziyade
  beyazında hararet vardır Kırmızısının kuruluğu daha azdır Biberler, mide
  ve bağırsaklarda olan kalın yelleri ayrıştırır Yapışık karışımları kesip,
  sinir ve adaleyi ısıtır
  Sad- Sandal: İkinci derecede soğuk ve kurudur Sürülmesi ve içilmesi sıcak
  şişliklere, ateşli baş ağrılarına ve hafakana faydalıdır Sıcaklık ve acıdan
  olan mide zayıflığına uygundur
  Sa'ter (keklik): İkinci derecede sıcak ve kurudur Latif, ayrıştırıcı ve
  faydalıdır İçilmesi, kokuyu giderir Mideyi kurutur İdrarı getirir Gözü
  kuvvetlendirir Kasık ağrılarını kesicidir
  Sumg (ağaç sakızı): Kurutması kuvvetlidir En latifi arap sakızıdır Zira
  ki o, göğüs sertliklerini çözüp, bağırsaklara kuvvet verir Renkli haberlerle
  yazmayı güzelleştirir
 14. Tılsım

  Tılsım ∂єяιη∂єη

  Kayıt:
  19 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  4
  Dokuzuncu Madde


  Çok kullanılan ilaç ve gıdaların isim ve hükümlerini (karaşet) harflerinin
  sırasınca bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, tıp bilginleri demişlerdir ki:
  Kaf - Kusa (acur): Kavunun bir türüdür Hıyar gibi uzun olur İkinci
  derecede rutubetli ve soğuktur Olmuşu güzeldir Hararet ve safrayı teskin
  eder Lakin karışımı ve bozuşumu ateş doğurur Olmuşunun bozulması daha
  seridir Koklaması baygınlığa faydalıdır Susuzluğu keser Mesaneye
  uygundur İdrarı ve tabiatı yumuşatması vardır Hıyar ise, acurdan daha
  soğuk ve latifütir Şiddetli ateşleri giderir idrar için oldukça
  faydalıdır Az kere mide ve böbrek ağrılarına iyi gelir Bunun düzeltilmesi
  tuz, bal veya zeytinyağıdır
  Karanfil: İkinci derecede sıcak ve kurudur: Kalbi kuvvetlendirir, basuru
  giderir Koklanırsa uyku getirir
  R- Reyhan: Birinci derecede sıcak ve kurudur Kalbi kuvvetlendirir Basuru
  giderir Koklanması uyku getirir
  Ravend: Aç karnına iki dirhem kadar sabah içilmesi yara, kir, düşük,
  çarpma, karaciğer, mide, fıtık, kasık, böbrek ve mesane için faydalıdır
  Razıyane: Onun birisinin hararet ve kuruluğu üçüncü derecededir Bahçede
  yetişeninin hararet ve kuruluğu ikinci derecededir Gözü kuvvetlendirir
  Karaciğer tıkanıklığını açar İdrarı düzeltir Soğuk su ile mide iltihabını
  giderir
  Reybas: İkinci derecede soğuk ve kurudur Kanı ve safrayı söker Harareti
  teskin eder ve keser Usaresiyle sürme, göze faydalıdır Yaraları ve safra
  ishalini giderir
  Rumman (nar): Tatlısı, birinci derecede soğuk ve rutubetlidir ekşisi
  ikinci derecede soğuk ve kurudur İkisi, safrayı keser, dışa fazla akıntıya
  engeldir Ekşisinin bal ile macunu, kulak ağrısına faydalıdır Yeşili çok
  idrar yapar Ekşisi, mide iltihabına faydalıdır Boğaz ve göğüsü
  sertleştirir Tatlısı, onları kuvvetlendirir ve yumuşatır Ateşli öksürüğe
  engeldir Her türlü hafakanı defeder İyisi, sulu olanıdır
  Şın - Şaîr (arpa): Birinci derecede soğuk ve kurudur Gıdası buğdaydan
  azdır Arpa suyu, unundan gıdalıdır Arpa suyunun un ile karışımı, göğüs,
  öksürük ve yüz sivilcelerine iyidir
  Şuniz: Siyah tanedir İkinci derecede sıcak ve kurudur Sıcaklığı ciladır
  Kokusu ayrıştırıcıdır Kokusu ayrıştırıcıdır Basuru giderir, kanındaki
  kurtları öldürür Keten torba içinde iki dirhem nohut ve ayranla
  karıştırılıp alna konursa, nezleye faydalıdır
  Tı - Temr-i Hint (Hint hurması): İkinci derecede soğuk ve kurudur Mideyi
  kuvvetlendirir, safrayı giderir Kusmayı teskin eder, susuzluğu keser
  Tüffah (elma): Onun tatlısı, normale yakın sıcaklığa meyyaldir Onda
  fazladan soğuk bir rutubet vardır ki, onunla şişirir Ekşisi çok soğuk
  olup, rutubeti azdır Ezilmişi harareti keser
  Tin (incir): Onun tazesi az rutubetli ve sıcaktır çok su ve gıdası vardır
  mideden hemen emilir Kurusu latif ve sıcaktır Bütün meyvelerden
  gıdalıdır Olmuşu itidale yakındır Etli yaraları iyileştirir ve yumuşatır
  Harareti müsekkindir Cerahatli kanı dondurur, donmuş olanı eritir
  Hastalıklarla bozulan renkleri düzeltir Macunu, çıbanları oldurur Tozlu
  balgamın hararetini yatıştırır Müzmin öksürüğü giderir Akciğer ve göğüse
  faydalıdır Karaciğer, dalak, böbrek ve mesane tıkanıklıklarını açar Aç
  karnına incir yemek, gıdanın geçiş yollarını açar Badem ve ceviz ile
  yenmesi çoktur Lakin ağır yiyeceklerle yemek iyi değildir Üç sabah sirke
  içinde sulandırılmış üçer incir yiyen, ateşli hastalıktan kurtulur
  Safradan zarar görmez
  Dut: Beyaz incire yakındır Lakin ondan az gıdalıdır Mideye kötüdür
  kırmızısı rutubetli ve soğuktur Onda kabız etme vardır Boğazdaki şişleri
  giderir Yenmesinde ve suyunda iştiha ve gıda kuvveti vardır Gıdaları
  mideden çabuk, bağırsaklardan yavaş geçirir İdrarı artırır
  Se - Sum (sarımsak): Aslı üçüncü derecede sıcak ve kurudur Suyu
  değiştirmek için, müzmin öksürük ve göğüs ağrıları için gayet faydalıdır
  Asalak ve kurtları döker İdrarı getirir Bitleri öldürür Buharının
  çokluğundan baş ağrısı yapar ve göze zararlıdır
  Selc (kar): Hapsedilmiş olan duman hararetinden susuzluk verir Mide ve
  sinire zararlıdır Dişlerin hararetten doğan ağrısını teskin eder
  H - Haşhaş: İkinci derecede soğuk ve kurudur Siyahı şurup ve macun olarak
  üçüncü derecede soğuk ve uyutucudur Yenmesi nezleyi önler
  Hatmi: Şebboy çiçeğidir İtidal üzere sıcaktır Onda, erdirici, yumuşatıcı,
  ayrıştırıcı ve gevşetici özellikler vardır Mafsal ağrılarını ve titremeyi
  önler Tohumu ateşli öksürüğü keser Yaprağı göğüs şişkinliklerini
  giderir Kaynatılan kökü, bağırsak ve idrar yanmalarını, makat
  şişkinliklerini ve ishali giderir
  Huh (şeftali): Birinci derecede rutubetli ve ikinci derecede soğuktur
  Çabuk bozuşan ve yumuşak tabiatlıdır yonca suyu ve yaprakları ile kulak
  kurtlarını öldürür Göbeğe sürülmesi veya içilmesi karın kurtlarını
  öldürür çok besleyicidir lakin gıdası zararlıdır Yemekten sonra yemek
  iyidir
  Hal (sirke): Hararet ve rutubetten bileşmiştir Soğukluğu çoktur
  Kaynatılırsa soğukluğu azalır Kanı inceltir, safrayı söker Sevdelilere
  zararlıdır Balgama zıttır Hazma yardımcı ve uyuzu önleyicidir Yanıklara
  iyidir Gül yağı ile baş ağrısına faydalıdır Ağızda gargara edilirse
  diş ağrılarını keser
  Hubz (ekmek): En iyisi temiz buğday unundan olanıdır ki, ince elenmiş olup,
  mayası tuzlu ve hamuru normal olanıdır Tandırda pişirilmelidir Buna yakın
  olanı, fırında pişirilen somundur Ekmeğin sıcağı zararlı, soğuğu
  yararlıdır Peksimetin gıdası çoktur Sert ve kuru olduğundan nüfüzu
  yavaştır elenmemiş un ekmeği tabiatı yumuşatır pide lezzetlidir Fakat
  sertlik verir Süt ile yoğurulanı çok besleyicidir Fakat zor sindirilir
  Siyah buğday ekmeğini su ile yemek, şişmanlatır Sıhhati korur
  Harmil (üzerlik): Üçüncü derecede sıcak ve kurudur Balgamı söker Mafsal
  ağrılarını giderir Uyuzu izale eder Şişkinlikleri indirir Baş rutubetini
  temizler Yağı, kulak ağrısına faydalıdır Bal ile aç karnına yenmesi,
  akciğer tıkanıklığını giderir
  Ze - Zeheb (altın): Latif ve mutedildir Toz, sevdevî hastalıklara ilaçtır
  Kalbi kuvvetlendirir Hafakanı önler Ağızda tutulması ağız kokusunu
  giderir
  Dad - Zarur: İkinci derecede sıcak ve kurudur Yaraları temizler
  Gayn - Galiye: Kıymetli bir ıtırdır Sert şişleri urları yumuşatır ve çok
  derde ilaçtır Soğuktan olan baş ağrısını giderir Taşınması rahim ağrısını
  giderir
  Bütün ilaçlar ve gıdalar, Hak'kın tesiri ile etkileyici olduğu muhakkaktır
  Bu sayılanların zannı sebeblerden olduğuna, tıbbî hastalıklar kesin
  delildir Şu halde bütün sebeb ve eşyalardan tesir eden ancak sebebleri
  yaratandır ki, herkese o, zarar ve yarar verendir Burada, Çilim ikidir,
  tıp ve din ilmi,È sözündün bu miktar yazılma ve açıklama, tıp ilminin
  hülasasıdır Geri kalanları, tabibler arasında şayidir
 15. Tılsım

  Tılsım ∂єяιη∂єη

  Kayıt:
  19 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  4
  Onuncu Madde

  Vücut sıhhatine ait olan yeme ve içmenin âdâb ve kaidelerini ve bazı
  yiyecek ve meyvelerin fazilet ve faydalarını bildirir

  Ey aziz, malûm olsun ki, muhaddisler demişlerdir ki: Peygamberlerin (selâm
  onlara olsun) âdetleri sürekli arpa ekmeği yemektir habib-i Ekram
  Sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yediği çoğu zaman o ekmek idi
  Veya ince buğday ile karışık olan arpa ekmeği idi Arpa ekmeği ile üç gece
  ard arda doymayıp çoğu vakitleri aç ve susuzdu Şu halde tenbih ve beyan
  buyurmuştur ki, gündüz beyazlığı ve gece karanlığı içinde ikişer kere yemek
  ve içmek israf ve illettir Et yemek ve çorba içmeye devam etmek kasvet
  verir Kırk gün kadar et ve yağlı yememeye devam etmek ahlakı bozar,
  tabiatı değiştirir tok karnına yemek ve susamadan su içmek vücut sıhhatine
  zarardır Nitekim, gereksiz gülmek insanı mahcup eder Uykusuz gece ve
  gündüz ona tembellik verir
  Sıhhatini korumak isteyen tokluğa devam etmeyip, açlığı kadar yemekle
  lezzeti bulur Firdevs ziyafeti için kudreti kadar aç kalsın Ta ki, aklı
  saf, göğsü geniş ve kalbi nurlu olsun Mümkün oldukça gıdayı aklına
  getirsin ta ki, bedeni sıhhat ve tabiatı kuvvet bulsun Akşam yemeğini
  terk etmesin ki, uzuvları düşkünlükten emin olsun Türlü nimetlerle renkli
  servetleri birleştirmeyip, bir yemek üzerine devam etsin Ta ki, cismi
  sıhhat ve sürura, kalbi hayat ve huzura yetsin zira ki her hastalığın aslı
  tokluk, her davanın aslı açlık olduğu tecrübe edilmiştir Edeple sadece
  ekmek yiyenin bedeni, ömrü oldukça sıhhat ve afiyette bulunmuştur Edep ise
  açlıktan sonra yemek ve doymadan sofradan kalkmaktır şu halde, az yeme ve
  içmenin dünyevî derecesi karnın üçte birini yemek, üçte birini içmek ve
  üçte birini teneffüs için ayırmaktır Orta derecesi yeme ve içme ile ancak
  karnın yarısı dolmaktır En üst derece yemesi hasta yemesi; uyuması suda
  boğulanın uykusu olup, huzur lezzetini bulmaktır Tokluk üzerine yemekten
  kaçınmak mühim ve lüzumludur Zira ki o, israf ve haram olduğundan başka
  abraşlık verici, hastalık ve düşkünlüğe sebeptir Huzura gelen yemek ve
  içeceği ayıplamasın Eğer iştihası var ise yesin Ancak terk edip
  söylemesin Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter Nitekim iki kişinin yemeği
  dört kişiye, dört kişinin yemeği sekiz kişiye yeter
  Bazı yiyecek ve meyvelerin fazilet ve faydalarında nice Hadis-i Şerif varit
  olmuştur Nitekim Cibril-i emin Aleyhisselâm, Habib-i Ekrem Sallallah-u
  Aleyhi ve Sellem Hazretleri4ne keşkek yemeği işaret kılmıştır O zaman onu
  o, yiyip, kuvvet, cima ve gece namazı için otuz kırk adım kadar güç
  bulmuştur O'nun yanında bütün yemeklerden arpa ekmeği, mercimek çorbası ve
  su kabağı daha iyi ve sevgili olmuştur Zira ki, Allah4ı andıkça ondan
  kalbi rikkat bulmuştur Etten dimağ, kulak, göz uzuvlar ve diğer cüzler
  kuvvet almıştır Etin iyisi omuz eti ve sırt etidir ki, hasta kalbi düzeltir
  ve hüzünlü kalbi rahatlatır Katıkların en faydalısı, sirke olmuştur Hurma
  ve üzüm meyvelerden olup katık rütbesini dahi bulmuştur Üzümü ekmekle
  yemek tatlı ve güzel koku verenden reddetmeyip tatmak ve koklamak haberde
  gelmiştir Mübarek balı sabah ile aç karna yiyen ve içen her hastalığından
  şifa bulmuştur Hazret-i Peygamber' e bütün meyvelerden kavun, karpuz ve
  taze hurma; içeceklerden, soğuk ve tatlı olanlar lezzetli gelmiştir Pirinç
  pilavı yerken, 'Peygamber' e Salat ve selâm olsun' lazım olmuştur Zira ki,
  pirincin nuru cevherinden meydana gelmiştir Hadis-i Şerif varid olmuştur
  ki: 'Her kim ki baklayı kabuğu ile yer, onda o kadar hastalık çıkar gider'
  Şüniz ki siyah tanedir, o ölümden başka her hastalığa şifadır Peynir ve
  cevizi yalnız yemek hastalık verir Lakin ikisini birleştirene şifa verir
  Kuru üzüm yemek kokuyu güzel, rengi saf eder Balgamı keser Sinire kuvvet
  verir Onu yiyen çekirdeklerini atsın ki, o zararlıdır Üzümü tane tane
  yemek güzeldir Sefercel, kalbe cila, zekâ ve korkağa cesaret vermede
  bedelsizdir Onu pilav ile yiyen hamilenin çocuğu üstün ve güzeldir Narı
  iç kabuğu ile yemek mideyi temizler İncir yemek kulunçtan kurtarır Kalbe
  incelik verir Mübarek karpuz, her yemekte olan lezzeti toplamıştır Onun
  eti, çekirdeği ve kabuğu bütün uzuv ve kuvvetlere faydalıdır O, yemek,
  içmek ve reyhandır Karın ve mesaneyi temizler Bel suyuna bereket ve
  şehvete hareket verir Kokusu güzel olup, baş ağrısını yatıştırır Deriyi
  temizler ve süsler Göze hiddet, yemeğe iştah ve lezzet verir Susuzluğu
  giderir Bağırsak kurtlarını öldürür Yetmiş hastalığı çıkarır Bedene
  faydalıdır
  Hıyarı tuz ile, cevizi tatlı ile yemek sünnettir Meyveleri mevsiminde çok
  yiyen ve sonra azaltan sıhhat bulur patlıcanı yumuşatır, süsleyerek, deva
  niyeti ile yemek illeti giderir, hikmet verir Dimağa kuvvet, cimaa kuvvet
  ve şehvete hareket verir İnce baklalar, karpuz, kereviz bunlar Hazret-i
  İlyas'ın yemeğidir Hafızayı güçlendirir, deliliği ve cüzzamı önler Ak
  mantar ki, bir tür Çemen' e benzer Suyu göze şifa verir Siyahı iyidir, bir
  yere giren oranın soğanından yesin Ta ki, o yerin vebasından emin olsun
  Pişirilmiş soğan ve sarımsak yiyen lezzet ve kuvvet bulur Pişmemişi
  yemesin ki kokusundan melekler incinir Toprak yiyen kendini öldürendir
  Zira ki o, mideyi bozar, rengi sarartır, bedeni helak eder Hadis-i Şerif
  gelmiştir ki: 'Üç şey sineye sürûr ve bedene sıhhat verir Biri güzel koku
  koklamak, biri bal şerbeti ve biri güzel elbisedir' O Hazret-i Peygamber
  ki, doğru söyleyendir Zira ki, 'insanlar elbise ile iltifat görür' sözü bu
  mânâyı tasdik etmiştir Şu halde insanlar elbise ile süslüdür Takva
  elbisesi ise hepsinden daha güzeldir Cismi canı korur

  Onbirinci Madde


  Dini Mübin âdâbı üzere ve Resuûl-ü Emin sünneti üzere güzel giyim ve
  elbiseyi tayin ve bedeni süslemenin şeklini bildirir

  Ey azuz malûm olsun ki, muhaddisler ittifak ile demişlerdir ki: Habib-i
  Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem hazretlerine elbisenin en sevgilisi
  gömlek olmuştur Gömleği, parmaklarının ucuna kadar ulaşmıştır Eteği
  topuklarının üzerine kadar ancak gelmiştir elbiseyi kısaltmakla ümmetine
  vasiyet kılmıştır Elbiseyi kısaltmak sünnet, uzatmak bid'at ve kibre
  alâmet olmuştur Halil'üllah aleyhisselam erkekler ve kadınlar için şalvarı
  örtünme için elbise bulmuştur zira ki şalvar, avret yeri ile yer arasında
  bile hail olmuştur
  Sarık hilim, vakar, makamdır Arap tacıdır ki, o Hazretin mübarek sarığı
  siyah kumaş olmuştur Sarığın ucunu iki omuz arasında iki karış miktarı
  uzatmak sünnettir Çene altına çevirmek bid'attir İslâm sünnetlerinin
  birisi, sert elbise ve kaftan giymektir Sert elbise, damarları yayar,
  kalbi huşû üzere bulundurur Kıl ve yün elbise, büyük peygamberlerin
  sünnetidir Aba Süleyman aleyhisselamındır Tavazu ile miskinlere benzemek
  için aba giymek Evliya-ı kiramın âdetidir
  Habib-i Ekrem Sallallahü aleyhi vesellem hazretlerinin gömleği, iç elbisesi
  ve şalvarları pamuktan beyaz; aba, kaftan ve kuşağı yünden yeşil şaldır
  Yeşile bakmak kalbe sürür ve göze kuvvettir Şu halde yeşil elbise onun
  ümmetine sünnettir Erkeklerine sırf sarı ve kırmızı mekruhtur, bidattir
  Halis ipek onlara haram, karışık renkler mübahtır Elbiseyi temizlemek,
  nimeti anmadır, zinnet, letafet ve nezafettir Ağırlığı, gamı ve kasveti
  atmadır Gönül zenginliği ile eski elbise giymek, insanın tavazuuna
  alâmettir Hepsinden önce gömlek giyip, sonra otururken şalvar giymek
  sünnettir İnsanların buğzunu çekmekten ve kalbe gam gelmekten emniyettir
  Bir elbiseyi yamamadıkça atmamak kalbe rahattır Eski elbiseyi bir fakire
  vermek âfetlerden selamettir Üç kat elbisesi oldukta; bir katını fukaraya
  bahşetmek cömertliktir elbisesini her çıkardıkça toplamak, onu şeytanın
  giymesinden korumaktır Elbisenin hal diliyle: 'Beni gece süsleyeni, gündüz
  süslerim,' demesi, ol Hazretten rivayettir Mevla'nın yaygısı olan yer
  üzerinde, ara sıra yalınayak yürümek nefsi kırmaya delâlettir Misk, anber,
  ud ve kâfur gibi güzel ve kokular; buhurlar ile kokulanma sünnettir,
  lezzettir Sürme taşı ile her gözüne üç kere sürmek sünnettir, zinettir
  Kirpikleri bitirir ve göze kuvvet verir Aşure günü gözü sürmelemek,
  göz ağrısından korunmadır
  Temizlenmek, süslenmek, yağlanmak, saç ve sakal taramak dahi sünnettir Yağ
  sürmeye kaşlardan başlamak, baş ağrısını giderici bilinmiştir Bıyığı
  kısaltmak, koltuk ve kasık kıllarını yolmak revatip sünnetlerindendir
  Kasık kılını, arpadan ziyade terk etmek nehy olunmuştur Her perşembe yahut
  her cuma ikindiden sonra saçı olmayan kimse, başını kazıtmak, sakalını
  boyundan ve eninden bir tutam fazlasını kesmek, tırnaklarını makas ile
  tıraş edip, sakala gömmek, cismin sıhhati ve canın rahatı için sünnet ve
  âdet kılınmıştır Nitekim: 'Tırnaklarınızı makas ve edeple kesiniz,'
  denilmiştir Görünüş düzeni için aynaya veya saf suya bakıp: 'Allah'ım,
  yaratılışımı güzel yaptığın gibi, ahlakımı da güzelleştir,' demek, hadis-i
  şeriften alınmıştır
  Burada, vücut sıhhatini korumak, bu miktar açıklama ile yeterli olup, ölümü
  anlatmaya geçilmiştir Zira ki: 'Her doğan ölür,' fehvasınca, her doğan
  ölmekle, her kemalin bir zevali olup, dünyaya gelen gider Bulunmuştur Bu
  oluşum ve bozuşum âlemi bizim için kervansaray kılınmıştır Nitekim: 'Her
  can ölümü tadacaktır Sonunda bize döneceksiniz,' (29/57) âyet-i
  kerimesiyle bu mâna teyit olunmuştur Şu halde bu dar-ı fenâdan o dar-ı
  bekâya ölmezden önce yönelmek ve bu gayrette o vatan içi olgunluk
  kazanmakla tedarik kılmak, yani nazargâh-ı Hüda olan kalbini masivadan pak
  edip, hayvani ahlak hastalıklarından sıhhat bulmak, Rabbanî ahlak
  nurlarıyle dolmak ve iki âlemde bir Mevla ile olup kalmak hepsinden önemli
  ve lüzumlu bilinmiştir
  Cihanda varlığı kavi ne misafir ol ne mukim
  Ki hane pür keder olmuş turuk dahi pür bim
  Çü nimeti nikam ü ızz ü nazı zül olıcak
  Sana ne faide cism olsa gark-ı nâz ü naim
  Mezar içinde olur âkıbet sırrın pâmâl
  Ne fark olursa külahın nemüd yahut diyhîm
  Tarik-i Hak4ka gidersen tenin zaif olsun
  Ki kat'-ı badiye müşküldür olsa merd cesîm
  Huyuyle hastayı zan eyler ol tabib zaif
  Marazşinasın değildir nedendir adı hakîm
  Hayat-ı cism gönül hoşluğuyle nimet olur
  Ne zevk olursa ola ten sahih ve ruh sakim
  Ne gam ki fakr ü maraz mevet erer tene Hakkı
  Olursa can ü gönül hoş huyuyle sağ ve selim
  (Cihanda, varlığı sağlam olan ne misafir ol ne yerli Çünkü hâne keder
  dolu, yollar dahi korku Çünkü nimeti zor, izzet ve nazı zül olacak, cisim
  naz ve nimete gark olsa sana ne fayda? Sonunda sırrın, mezar içinde ayak
  altına düşer Külahın, aban ve tacın ne farkı olur? Hak'kın yoluna gidersen
  tenin zayıf olsun Çölü aşmak zordur, şayet insan cüsseli olursa Tabib, o
  hastayı huyuyla sağlam zanneder Hastalıktan anlamadığı halde, adı neden
  hakimdir? Hayat, cisim ve gönül hoşluğuyla nimet olur Ten sağlam, ruh
  sakim olursa ne zevk olur? Fakirlik ve hastalıktan ne gam Hakkı, sonunda
  tene ölüm ererse de; can ve gönül iyi huyla sağ ve selim olursa)

Sayfayı Paylaş