1. Yorumla.Net yayın hayatına son verecektir. Bugüne kadar desteğinden ve katkılarından dolayı herkese teşekkür ederiz.

Genel Kültür Soruları

Konu, 'Bunları biliyor musunuz?' kısmında VeziR-i AzaM tarafından paylaşıldı.

 1. VeziR-i AzaM

  VeziR-i AzaM Süper aktif yorumcu

  Kayıt:
  1 Kasım 2008
  Mesajlar:
  6.824
  Beğeniler:
  99
  Nereden:
  İzmir
  1. Türk Devletinde

  I. Taht kavgalarının ortaya çıkması

  II. Ülke topraklarının bölümlere ayrılması

  III. İstenilen dine inanılması

  durumlarından hangileri ülkeninin hükümdara ait ortak malı sayılmasının sonuçlarından biridir? Birincikuvvet.com

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I - II
  E) I - II - III

  Cevap: A

  2. Türk İslam mimarisi aşağıdaki devletlerden hangisi ile başlamıştır?

  A) Memluklar
  B) Karahanlılar
  C) Eyyübiler
  D) Gazneliler
  E) Selçuklular

  Cevap: B

  3.Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam toplumuna katıldıktan sonra uygulamaya alınanlardan biri değildir?

  A) Ahilik
  B) Kümbet
  C) Arap alfabesi
  D) Vakıf sistemi
  E) Veraset sistemi

  Cevap: E

  4. XIX. YY ortalarından itibaren sanayi inkılabı osmanlı devletinde esnaf teşkilatının önemini azaltımıştır

  Aşağıdakilerden hangisin bu durum ile ilgili gelişmlerden biri olduğu savunulamaz?

  A) İthalatın azalması
  B) İşsizliğin artması
  C) Para değerinin düşmesi
  D) Yerli malın iç pazarda sürümünün azalması
  E) Üretimde kullanılan hammaddenin dışarıya çıkması

  Cevap: A

  5.Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet Döneminin özelliklerinden biri değildir?

  A) Mebusan Meclisi üyelerinin 4 yılda bir seçilmesi
  B)Ayan Meclisi üyelerinin padişah tarafından seçilmesi
  C) Mebusan Meclisinin padişahın izniyle kanun teklifi hazırlaması
  D) Mebusan Meclisi üyelerinin halk tarafından seçilmesi
  E) Birden fazla siyasi partinin kurulması

  Cevap: E

  6.Rusya, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanında cinsiyet ve din farkı gözetmeksizin, kanunlar önünde eşit bir osmanlı tebaası meydana getirmek için konulmuş olan ilkeleri yeterli bulmamış, cemaatlerin mevcut imtiyazlarını göz önünde bulundurarak milliyetçilik esaslarına göre tekrar düzenlenmesini istemiştir.

  Rusya bu tutumuyla Osmanlı Devleti'nde

  I. Toprak bütünlüğünü korumak

  II. Rejimini değiştirmeye çalışmak

  III. Bünyesindeki etnik unsurlardan yararlanmak

  gibi gelişmelerden hangilerini amaçlamıştır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I, II
  E) I, II ve III

  CEVAP:C
 2. VeziR-i AzaM

  VeziR-i AzaM Süper aktif yorumcu

  Kayıt:
  1 Kasım 2008
  Mesajlar:
  6.824
  Beğeniler:
  99
  Nereden:
  İzmir
  7.Osmanlı zamanında Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle ve haritacılık alanındaki çalışmalarıyla ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Piri Reis
  B) Ali Kuşçu
  C) Seydi Ali Reis
  D) Matrakçı Nasuh
  E) Sabuncuoğlu Serefeddin

  Cevap: A

  8.Osmanlı Devletinde resmi tarih yazarlarına verilen ad nedir?

  A) Mültezim
  B) Mütevelli
  C) Nişancı
  D) Reisül'kütab
  E) Vakanivüs

  Cevap: X

  9.Osmanlı imparatorluğunda 17 yy.da gerileme dönemine girilmesi, bu gerilemenin ....... duraklama döneminden sonra yıllar geçtikçe hızlanması;

  Bu hızlanmayla birlikte Osmanlı İmparatorluğunda;

  I. Sınırlar

  II. Nüfus

  III. Teokratik yapı

  konularından hangilerinde değişme olmamıştır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I, II
  E) I, II, III

  Cevap: C

  10.

  - Mondros Ateşkes Antlaşmasında geçersiz kılınmış

  - Doğu Trakya'nın savaşılmadan alınmas

  - Kurtuluş Savaşı'nın askeri bölümünün sona ermesi

  gelişmeleri aşağıdaki hangisinin kazanımları arasındadır?

  A) Gümrü
  B) Kars
  C) Mudanya
  D) Moskova
  E) Ankara

  Cevap: C

  11.Mustafa Kemal "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır, vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz" emriyle aşağıdaki savaşlardan hangisinin kaderini etkilemiştir?

  A) I. İnönü
  B) Sakarya
  C) II. İnönü
  D) Eskişehir Kütahya
  E) Başkomutanlık

  Cevap: B
 3. VeziR-i AzaM

  VeziR-i AzaM Süper aktif yorumcu

  Kayıt:
  1 Kasım 2008
  Mesajlar:
  6.824
  Beğeniler:
  99
  Nereden:
  İzmir
  12.

  I. Anadolu Ajansı

  II. İradeyi Milliye

  III. Hakimiyeti Milliye

  IV. Peyamı Sabah

  Yukarıdakilerden hangileri kurtuluş savaşında milli birliği tehlikeye düşüren iç ve dış tehditlere karşı milleti uyaran basın yayın organlarındandır?

  A) Yalnız I
  B)Yalnız II
  C) Yalnız IV
  D) III , IV
  E) I, II, III

  Cevap: E  13.Moskova Antlaşmasında yer alan "iki taraftan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır" maddesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin yok sayıldığının göstergesidir?

  A) Ankara
  B) Sevr
  C) Kars
  D) Gümrü
  E) Brest-Litowsk

  Cevap: B

  14.Aşağıdakilerden hangisi Erzurum ve Sivas Kongresinde alınan kararların ortak özelliği değildir?

  A) Mustafa Kemalin kongre başkanlığına seçilmesi
  B) Milli kuvvetlerin etkin, milli iradenin hakim kılınması
  C) Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğu
  D) Temsil kurulunun doğu illerinin tamamını temsil ettiğinin kabul edilmesi
  E) Azınlıkların siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak imtiyazların verilmesine karşı çıkılması

  Cevap: D

  15.Aşağıdakilerden hangisi Misakı Millide yer alan kararlardan biridir

  A) Batı cephesinin açılması
  B) Düzenli Ordunun kurulması
  C) Batı Trakyanın geleceğinin halk oylamasına sunulması
  D) Temsilciler kurulunun ankaraya getirilmesi
  E) Anadolu ve Trakyadaki Müdafai Hukuk cemiyetlerinin birleştirilmesi

  Cevap: C

  16.Atatürk "" Bugüne dek izlenen eğitim ve öğretim yöntemlerinin, ulusumuzun gerileme tarihinde en önemli etken olduğu inancındayım. Onun için bir milli eğitim programından söz ederken geçmişin boş inançlarından ve yaratılışımızın nitelikleriyle ilgisi olmayan yabancı düşüncelerden, doğudan ve batıdan gelen tüm etkilerden büsbütün uzak, ulusal yaratılışımıza ve tarihimize uygun bir kültür düşünüyorum.

  Atatürkün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı söylenemez?

  A) Ulusal değerin korunması
  B) Eğitim öğretimde çağdaşlaşma
  C) Ulusal değerlere uygun eğitim modeli sunmaya
  D) Toplum yapımımızın ihtiyaçlarını karşılama
  E) Geçmişteki eğitim sistemini devam ettirmeye

  Cevap: E
 4. VeziR-i AzaM

  VeziR-i AzaM Süper aktif yorumcu

  Kayıt:
  1 Kasım 2008
  Mesajlar:
  6.824
  Beğeniler:
  99
  Nereden:
  İzmir
  17.

  I. Türk Tarih kurumunun kurulması

  II. Türk Dil kurumunun açılması

  III. Şapka giyilmesi hakkındaki kanun

  Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk milliyetçiliğinin gelişmesi ve hızlanmasında etkili olduğu söyelenebilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I , II, III

  Cevap: D

  18.Yeni Türk devletinde aşağıdakilerden hangisi ile yaşanan sorunun egemenlik anlayışından kaynaklandığı savunulamaz

  A) Yabancı okullar
  B) Osmanlı borçları
  C) Kabotaj kanunu
  D) Boğazlar
  E) Kapitülasyonlar

  Cevap: B

  19. 1929-1930 yılları arasında dünya ekonomik bunalımının baş göstermiştir. Bu durum Türk devletinin ekonomisine yeniden yön vermesini gerekli kılmıştır

  Bu gereksinim;

  I. Devletçilik ilkesinin uygulanması

  II. İlk beş yıllık sanayi planının hazırlanması

  III. Teşviki Sanayi kanunun çıkarılması

  gelişmelerden hangisine zemin hazırlmaştır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I , II
  E) II, III

  Cevap: D

  20.Yeni Türk devletinin;

  I. Bağımsızlık

  II. Barışseverlik

  III. Devletçilik

  ilkelerinden hangilerini uluslararası ilişkilerde temel aldığı savunulabilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I , II
  E) I, II, III

  Cevap: D
 5. VeziR-i AzaM

  VeziR-i AzaM Süper aktif yorumcu

  Kayıt:
  1 Kasım 2008
  Mesajlar:
  6.824
  Beğeniler:
  99
  Nereden:
  İzmir
  21. 1961 anayasası yeni türk devletinin bütün fertleri ile kaderde kıvançta ve tasada ortak kılmak, bölünmez bir bütün halinde milli bilinç ve ülkü etrafında toplamak biçiminde ifade edilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Milliyetçilik
  B) Halkçılık
  C) Laiklik
  D) Devletçilik
  E) Cumhuriyetçilik

  Cevap: A

  22.Türk devriminin "laiklik ilkesi, saltanat ve hilafete karşıdır." yargısının;

  I. Egemenliğin millete ait olması

  II. Yönetimin din kurallarına dayandırılmaması

  III. Azınlık okullarının öğretime devam etmesi

  durumlarından hangileri ile ilgili olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I, II
  E) II, III

  Cevap: D

  23.Atatürk "düşüncede vicdan özgürlüğü haktır"

  Bu yargının;

  I. Kendine özgü siyasi ve felsefi bir düşünceye sahip olduğunu açıklayabilmesi

  II. Bağlı olduğu dinin gereklerini yerine getirmesi

  III. Kendi etnik kökenini diğer etnik kökenlerden üstün görmeyi açıklayabilmesi

  düşüncelerinden hangilerini desteklediği söylenebilir?

  A) Yalnız I
  B)Yalnız II
  C) I, II
  D) II, III
  E) I , II, III

  Cevap: C

  24.

  I. Menemen Olayı

  II. Atatürk'e suikast girişimi

  III. İslam Teali Cemiyetinin kurulması

  IV. Anzavur ayaklanması

  Ulus egemenliğine dayalı rejime karşı bir tepki niteliği olma yolunda yukarıdaki gelişmelerden hangisi cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşmiştir?

  A) I , II
  B) I, IV
  C) II, III
  D) III, IV
  E) I, II, IV

  Cevap: A

  25.Bulgaristan balkan ülkesi olmasına rağmen Balkan Antantına girememiştir.

  Bulgaristanın Balkan Antantına girememesinde;

  I. Romanya'dan Dobruca'yı istemesi

  II. Ege Denizine inmeyi amaçlaması

  III. Rusya'nın bölgede savaş istememesi Birincikuvvet.com

  A) Yalnız I
  B)Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I, II
  E) I, II, III

  Cevap: B

  26.

  I. Nüfus mübadelesi

  II. Kardak kayalıkları

  III. Karasularının 6 milden 12 mile çıkarılması

  Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde Yunanistanla yaşanan sorunlardan biridir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I, II
  D) II, III
  E) I, II, III

  Cevap: A

  27.

  I. Seçmen yaşının 18 den 22 ye çıkarılması

  II. Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi

  III. Tek dereceli seçim sisteminin getirilmesi

  Yukarıdakilerden hangileri atatürk döneminde görülen değişiklikler arasındadır?

  A) Yalnız I
  B)Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I, II
  E) I, II, III

  Cevap: D

Sayfayı Paylaş