Çiçeksiz Bitkiler

Konu, 'Üniversiteler' kısmında serendipity tarafından paylaşıldı.

 1. serendipity

  serendipity Pasif yorumcu

  Kayıt:
  5 Eylül 2006
  Mesajlar:
  12.660
  Konular:
  3.368
  Beğeniler:
  578
          
  AÇIK TOHUMLULAR (Çiçeksiz Bitkiler-Gymnospermae)


  Kapalı tohumlular gerçek çiçek üretirler ve sayıları 250 milyona yakın türden oluşan bir bitkiler alemidirler... Meşe, kayın, gürgen, karağaç gibi yapraklı ağaçlar bu gruba dahildir...
  Açık tohumlular ise çiçeksiz bitkiler olarak anılırlar ve bu bitkilerde geniş bir canlılar topluluğudur. Çam, Göknar, Sedir, Ladin gibi kozalaklı ağaçlar, Sikaslar, Ginko gibi türler bu gruba dahildir...

  Çiçeksiz bitkilere örnek;
  Bataklık Servisi

  Çiçeksiz Bitkilerin yaprakları, iğne gibi değişik biçimlerde karşımıza çıkar. Bu bitkilerin yaprak biçimleri ile ilgili bazı örnekleri aşağıda görmektesiniz;

  Çiçekli bitkilerin tek sap ve tek yaprak yüzeyinden meydana gelen yapraklarına genel anlamda sade yapraklar denilmekte, tek sap üzerinde parçalı bir yapıda, yaprakçıklara ayrılmış biçimdeki yapraklara da bileşik yapraklar adı verilmektedir.
  Bileşik yapraklar kendi içinde; üçlü, çift tüysü, tek tüysü, katlı tüysü, elsi... gibi değişik biçimlerde görülür. Aynı şekilde yaprakların dizilişine göre de; karşılıklı, almaçlı, sarmal, çevrel, haçsı gibi değişik formlar vardır...
  Çiçeksiz bitkiler, belirgin bir üreme organ› (çiçe¤i) olmayan bitkilerdir. Kök, gövde ve
  yaprak gibi k›s›mlar iyi geliflmemifltir. Baz› çiçeksiz bitkilerde kök, gövde ve yaprak
  de¤iflikli¤e u¤rayarak baflka yap›lara dönüflmüfltür.
  􀂻
  FEN B‹LG‹S‹
  21
  Çiçeksiz bitkilerin iletim borusu tafl›yanlar›na damarl›, iletim borusu bulunmayanlar›
  na damars›z çiçeksiz bitkiler denir.
  Çiçeksiz bitkilerde tohum oluflumu gözlenmez. Sporla ço¤al›rlar. Genelde su içinde
  yaflarlar. Karada yaflayanlarsa nemli ortamlarda bulunur.
  Boynuz otu, kara ve su yosunlar› damars›z çiçeksiz bitkilere örnektir.
  Kara yosunlar› nemli yerlerde, a¤aç altlar›nda ve a¤açlar›n kuzeye bakan gövdeleri
  üzerinde yaflarlar. Gerçek kökleri yoktur. Kök benzeri uzant›lar› vard›r. Bunlara
  rizoit denir. Gövde k›sa ve topra¤a yap›fl›kt›r. Yapraklar› kadife gibidir. ‹letim borular›
  yoktur. Gövde uçlar›nda sporlar› tafl›yan spor keseleri vard›r. Kara yosunlar›
  sporla ço¤al›rlar.
  Kibrit otu, at kuyru¤u ve e¤relti otlar› damarl› çiçeksiz bitkilere örnektir.
  fiekil 1.16: E¤relti otunda kök, gövde ve yaprak geliflmifltir.
  E¤relti otlar›, damarl› çiçeksiz bitkilerin en geliflmifl olanlar›d›r. Sulu yerlerde
  yetiflirler. Yapraklar›n›n alt yüzünde kahverengi spor keseleri vard›r. Bunlara sorus
  denir. Spor keseleri olgunlafl›nca çatlar ve sporlar etrafa yay›l›r. Ya¤mur, rüzgâr veya
  canl›lar›n yard›m› ile tafl›nan sporlar uygun ortamlarda çimlenerek yeni bir e¤relti
  otu olufltururlar. Buna efleysiz ço¤alma denir.
  Genç e¤relti otunun alt yüzeyindeki keselerde erkek ve difli üreme hücreleri bulunur.
  Bu bitki türlerinin üremelerini tamamlayabilmesi için sperm ve yumurta üretiminin
  de gerçekleflmesi gerekir.

Sayfayı Paylaş