Astsubay Meslek YÜksek Okullari YÖnetmelİĞİ

Konu, 'Hukuk' kısmında PeNeLoPe tarafından paylaşıldı.

 1. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
          
  Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği

  Resmi Gazete Tarihi: 16/10/2003

  Resmi Gazete Sayısı: 25261

  Milli Savunma Bakanlığından

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silâhlı Kuvvetleri astsubay meslek yüksek okullarındaki yüksek öğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, astsubay meslek yüksek okullarının teşkilatlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim, öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; Türk Silâhlı Kuvvetleri astsubay meslek yüksek okullarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

  a) Astsubay meslek yüksek okulu: Bilimsel özerkliğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen askerî değerleri haiz, muvazzaf astsubay yetiştiren, ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir yüksek öğretim kurumunu,

  b) Öğretim kurulu: Öğretim başkanı, bölüm başkanları, plân program, ölçme ve değerlendirme, eğitim ve öğretim destek şube müdürleri ile teşkilat malzeme kadrolarda gösterilen ve öğretim başkanının uygun göreceği diğer şube müdürlerinden oluşan kurulu,

  c) Bölüm: Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçlarına uygun olarak personel yetiştirmek üzere kurulan eğitim ve öğretim birimini,

  ç) Bölüm başkanı: Bölümde görevli rütbe ve kıdemce en büyük asker öğretim elemanını,

  d) Eğitim öğretim yılı: Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretimin başlangıç tarihinden itibaren müteakip eğitim öğretim yılının başlangıç tarihine kadar geçen süreyi,

  e) (Değişik bent : 20/10/2006 - 26325 S.R.G Yön/1.mad) Akademik Yıl: Bir eğitim öğretim yılı içinde, iki yarı yıl, kış tatbiki eğitim dönemi (ihtiyaç duyulması halinde), sınavları ve yarı yıl iznini kapsayan süreyi,

  f) Yarı yıl: Bir akademik yıl içinde en az 15 haftalık eğitim ve öğretim süresi ile yarı yıl sonu sınavlarını kapsayan süreyi,

  g) Disiplin yılı: Eğitim öğretim yılının başlangıcından müteakip eğitim ve öğretim yılının başlangıcına kadar olan süre olup bu süre; okula yeni katılan öğrenciler için, intibak süresi sonunda yapılan and içme töreninden başlayan süreyi; ikinci sınıfta normal süresinde mezun olan öğrenciler için, 29 Ağustos gününün bitimi ile sona eren süreyi,

  ğ) Astsubay meslek yüksek okulu öğrenci adayı: Astsubay meslek yüksek okulunda eğitim ve öğretim görmek üzere astsubay hazırlama okulu ile sivil lise ve dengi okullardan alınan öğrencilerin intibak süresince sahip oldukları statüyü,

  h) Astsubay meslek yüksek okulu öğrencisi: Öğrencilerin and içme törenini müteakip, Astsubay meslek yüksek okulundan mezun oluncaya veya herhangi bir nedenle astsubay meslek yüksek okulu ile ilişiği kesilinceye kadar sahip oldukları statüyü,

  ı) Misafir öğrenci: Eğitim öğretim yapmak üzere astsubay meslek yüksek okullarına alınan yabancı ülke öğrencilerini,

  i) İntibak eğitimi: Astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerine ve adaylarına; okulu ve okulda tabi olacakları askerî mevzuatı tanıtmak, temel askerî örf ve adetleri öğretmek, temel askerî eğitimi yaptırmak, ilgili meslek yüksek okulu eğitim öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşmalarını sağlamak üzere, ilk akademik yıl öncesinde verilen 2 ilâ 8 hafta süreli ve bu eğitimin kesin süresinin ve uygulanacağı zamanın Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek eğitimi,

  j) İntibak süresi: Astsubay meslek yüksek okulu öğrenci adaylarının; astsubay meslek yüksek okulu eğitim ve öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşıp ulaşmadıklarının denendiği ve intibak eğitiminin ilk 2 ilâ 6 haftasını kapsayan, kesin zamanının ve süresinin Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen ve intibak eğitimi ile birlikte başlayıp, and içme töreni ile sona eren süreyi,

  k) And içme töreni: İntibak eğitimine katılan öğrenci adaylarından; astsubay meslek yüksek okulu eğitim ve öğretimine devam etmeye lâyık bulunanların, intibak süresi sonunda, Silâhlı Kuvvetler Tören Yönergesi esaslarına uygun olarak askerlik andını içtikleri töreni,

  l) İntibaksızlık: Öğrenci adaylarının, intibak süresi içinde disiplin, eğitim ve yürürlüğe konulacak yönergelerle belirlenecek diğer asgarî nitelikler yönünden astsubay meslek yüksek okulu öğrencisi olamayacağına, sıralı amirlerince kanaat getirilmesi hâlini,

  m) Öğretim elemanları: Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

  n) Öğretim üyeleri: Astsubay meslek yüksek okullarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentleri,

  1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi,

  2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişiyi,

  3) Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişiyi,

  o) Öğretim görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanını,

  ö) Okutmanlar: Eğitim ve öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanını,

  p) Öğretim yardımcıları: Astsubay meslek yüksek okullarında, belirli süreler için görevlendirilen, uzmanlar, çeviriciler, eğitim ve öğretim plânlamacılarını,

 2. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  1) Uzmanlar: Eğitim ve öğretimle doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi olan, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir faaliyetle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarını,

  2) Çeviriciler: Sözlü ve yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarını,

  3) Eğitim ve öğretim plânlamacıları: Eğitim ve öğretimin plânlaması ile görevli öğretim yardımcılarını,

  r) Ön lisans: Orta öğretime dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kapsayan ara kademe insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yüksek öğretimi,

  s) Akademik program: Astsubay meslek yüksek okullarında uygulanan ön lisans eğitim ve öğretiminin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak, akademik yıl içinde verilen derslerin yer aldığı programı,

  ş) Kredi: Akademik programda yer verilen derslerin bir haftada okutulan teorik, lâboratuvar, atölye ve uygulamalı kısımlarının bileşkesi alınarak belirlenen ağırlık değeri olup, bir saat teorik dersin ağırlık değeri bir, bir saat lâboratuvar, atölye veya uygulamalı dersin ağırlık değeri 1/2'sini,

  t) (Değişik bent : 20/10/2006 - 26325 S.R.G Yön/1.mad) Katsayı: Yıl içi askerî eğitim, beden eğitimi ve spor dersleri, staj, gemi, uçuş, kış tatbiki (ihtiyaç duyulması halinde) eğitimleri dahi olmak üzere, tatbiki eğitim, liderlik ve komutanlık, disiplin durumu gibi askeri bilgi ve beceriyi, liderlik yeteneklerini, fiziki yetenekleri ve davranışları geliştirmeye yönelik kredisiz ders, eğitim ve değerlendirme konuları için belirlenen ağırlık değerini,

  u) Geçme taban notu: Yüksek okul kurulunca kredili ve katsayılı her ders için ayrı ayrı belirlenen; bir dersten başarılı olabilmek için alınması gereken asgarî notu ifade eden ve DD başarı harfi ile gösterilen notu,

  ü) Başarı harfleri: Kredili veya katsayılı bir derste geçme taban notu altında kalan notlara F; geçme taban notuna DD; geçme taban notu üzerinde kalan notlara başarı harfi not aralıklarına göre DC, CC, CB, BB, BA ve AA olarak verilen harfleri,

  v) Başarı harfi not aralıkları: Geçme taban notu üzerinde alınan notların hangi harflere tekabül edeceğini belirlemek üzere yüksek okul kurulunca kararlaştırılan not aralıkları olup, geçme taban notundan 100 tam nota kadar alınacak notların, matematik eşitlik aranmaksızın başarı harflerinin tanımladığı not aralıklarına göre yedi aralığa bölünerek belirlenen aralıkları,

  y) Başarı harfi ağırlığı: AA = 4.0, BA = 3.5, BB = 3.0, CB = 2.5, CC = 2.0, DC = 1.5, DD = 1.0, F = 0 olmak üzere, her dersin başarı puanının hesaplanmasında kullanılan çarpanı,

  z) Ders başarı puanı: Bir dersin kredisi veya katsayısı ile o dersten alınan başarı harfine ait başarı harfi ağırlığının çarpılmasıyla bulunan puanı,

  aa) Akademik yıl sonu akademik başarı puanı veya kredi ortalaması: Akademik yıl sonunda hesaplanan, bir öğrencinin her iki yarı yılda okutulan kredili derslerin hepsinden aldığı ders başarı puanları toplamının, o derslere ait kredilerin toplamına bölünmesiyle elde edilen puanı,

  ab) Taban kredi: Astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerinin, bütünleme sınavlarına katılabilmek için ulaşmaları gereken asgari 1.20 akademik yıl sonu kredi ortalamasını,

  ac) Yıl içi askerî eğitim: Astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerinin temel askerî bilgi ve becerilerini pekiştirerek geliştirmek amacıyla akademik yıl içinde yapılan katsayılı askerî eğitim faaliyetlerini,

  aç) (Değişik bent : 20/10/2006 - 26325 S.R.G Yön/1.mad) Tatbiki eğitim: Akademik program gereğince okutulan askeri ve akademik bilim dersleri ile yıl içi askeri eğitim konularını pekiştirmek, bir astsubayda bulunması gerekli nitelikler ile liderlik yeteneklerini geliştirmek amacıyla; her akademik yılda icra edilen tatbiki askeri eğitim, liderlik ve komutanlık eğitimi, kıt'a stajı, akademik staj, gemi eğitimi ve uçuşa yönelik eğitimler gibi faaliyetler olup, bu faaliyetlerin müstakil veya müşterek şekilde düzenlenmesi ile iki ile sekiz hafta arasında olmak üzere kesin süresinin tespiti Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek eğitimi,

  ad) Akademik staj: Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulduğunda askerî ve sivil kurum ve kuruluşlarda yaptırılan ve yürürlüğe konulacak yönergede belirtilecek esaslara göre, astsubay meslek yüksek okulları öğrencilerine, yıl içinde uygulanan ve akademik programda yer alan teorik derslerin pratiğini yaptırmak maksadıyla, dershane ortamına getirilemeyen öğrenme ortamlarındaki uygulamalı eğitimleri,

  ae) Liderlik değerlendirmesi: İlgili kuvvet komutanlığının ihtiyaçlarına göre akademik yıl içinde veya tatbikî eğitim döneminde öğrencilerin liderlik ve komutanlık yeteneklerini geliştirmek amacıyla yapılan katsayılı değerlendirmeler olup, bu değerlendirme sonucunda başarı harfi en düşük DD olarak verileceğini,

  af) Ders geçme sistemi: Öğrenci başarılarının her dersten ulaşılan performansa dayalı olarak değerlendirildiği ve bağımsız olarak derslerden başarılı olmanın temel alındığı, derslerin yapısı ve özelliklerine göre ön koşullu veya koşulsuz olarak derslerin takip edilebildiği sistemi,

  ag) Haftalık mecburî ders yükü: Öğretim elemanlarının, bir hafta içinde vermek zorunda oldukları ders saatini,

 3. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  ağ) Program: Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu'nda belirtilen özelliklere sahip astsubay yetiştirmek amacıyla, içeriği Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, branş veya ihtisasa yönelik eğitim, konu, kapsam ve sürelerinin bütününü,

  ah) Ara sınav notu: Yarı yıl içinde uygulanan yazılı ara sınavlarında 100 tam puan üzerinden verilen notu,

  aı) Yarı yıl değerlendirme notu: Yarı yıl içinde öğrencilere uygulanan ders hazırlığı, derse katılımı, kısa sınav, sözlü, ödev, uygulama ve izleme testlerindeki başarıları dikkate alınarak dersin öğretim elemanınca 100 tam puan üzerinden verilen notu,

  ai) Yarı yıl başarı notu: Öğrencinin yarı yıl için ara sınav notu veya ara sınav notları ortalaması ile yarı yıl değerlendirme notunun ağırlıklı ortalamasıyla belirlenen 100 tam puan üzerinden tanımlanan notu,

  aj) Yarı yıl sonu sınav notu: Öğrencinin yarı yıl sonu sınavında 100 tam puan üzerinden aldığı notu,

  ak) Yarı yıl sonu başarı notu: Öğrencinin yarı yıl başarı notu ile yarı yıl sonu sınav notundan hesaplanan ve öğrencinin bir dersten yarı yıl sonu başarısını belirleyen notu,

  ifade eder.

  Hukukî Dayanak

  Madde 4 - Bu Yönetmelik, 11 Nisan 2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 4. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  İKİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler

  Astsubay Meslek Yüksek Okullarının Amacı

  Madde 5 - Astsubay meslek yüksek okullarındaki eğitim ve öğretimin genel amaçları aşağıda belirtilmiştir:

  a) 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen ve asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fiziki yeteneği kazanmış, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında ön lisans eğitim ve öğretimini görmüş muvazzaf astsubay yetiştirmektir. Astsubay meslek yüksek okullarında Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ihtiyaç duyulması halinde birden fazla ön lisans programı açılabilir.

  b) Astsubay meslek yüksek okullarının özel amaçları ise; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç ve özelliklerine göre yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

  Ana İlkeler

  Madde 6 - Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretimin plânlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur:

  a) Öğrencilere; Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır.

  b) Millî kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

  c) Eğitim ve öğretim plân ve programları; çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olarak, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca sürekli olarak geliştirilen bu plân ve programların koordinasyonu, Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılır.

  ç) Astsubay meslek yüksek okullarının verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca plânlanır ve gerçekleştirilir.

 5. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  Kuruluş

  Madde 7 - Astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve kuruluşları, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanır.

  Kuvvet Komutanlıklarına bağlı astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığınca; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanır.

  Gülhane Askerî Tıp Akademisi bünyesinde kurulacak Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulunun kadro ve kuruluşuna ilişkin esaslar, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenir.

  Görev

  Madde 8 - Astsubay meslek yüksek okullarının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

  a) Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ve bu Yönetmelikteki amaç ve ilkelere ve kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve sorumluluklarına uygun olarak, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, mezuniyet sonrası meslekî gelişim programlarında belirtilen eğitim ve öğretimi izleyebilecek nitelikte muvazzaf astsubay yetiştirmektir.

  b) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerektirdiği; idarî faaliyetleri, uygulamaları, tatbikî eğitimleri, bilimsel araştırma, geliştirme ve yayım çalışmalarını yürütmektir.

  c) Araştırma yapmak, proje geliştirmek, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yürüttüğü araştırma projelerine katılmak, yurt içi ve yurt dışı bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek ve takip etmektir.

 6. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Organlar ve Görevler

  Organlar

  Madde 9 - Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim, öğretim ve yönetim işleri, aşağıdaki organlar tarafından yürütülür.

  a) Ana organlar:

  1) Astsubay meslek yüksek okulu komutanı,

  2) Yüksek okul kurulu,

  3) Öğretim başkanı,

  4) Bilimsel denetleme kurulu,

  5) Öğrenci alay veya tabur komutanı,

  6) Yüksek disiplin kurulu.

  b) Yardımcı organlar:

  Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu'nda belirtilen organların yönetim ve bilimsel denetim ile ilgili faaliyetlerine yardımcı olmak üzere; öğretim kurulu, eğitim öğretim geliştirme kurulu, rehberlik kurulu, araştırma geliştirme kurulu, bölüm kurulu, öğrenci alayı veya taburu eğitim geliştirme kurulu, alay veya tabur disiplin kurulu gibi ve kuvvet yapısına göre gelecekte ihtiyaç duyulabilecek diğer organlar kurulabilir. Bu organların çalışma usul ve esasları, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

  Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı

  Madde 10 - Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, astsubay meslek yüksek okulu ve bağlı birimlerinin bütün faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumlu asker kişidir.

  Astsubay meslek yüksek okulu komutanının atanması; 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre yapılır.

 7. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  Yüksek Okul Kurulu

  Madde 11 - Yüksek okul kurulu; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen temel esaslar doğrultusunda astsubay meslek yüksek okulunun eğitim ve öğretimi ile ilgili uygulama ve geliştirmeye yönelik usul ve esasları tespit eden, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında kararlar alan, astsubay meslek yüksek okullarının bütününü ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip bağlı olduğu komutanlığa görüş bildiren, yıllık eğitim ve öğretim programının astsubay meslek yüksek okullarının özel amaçlarına uygunluğu hususunu ve eğitim ve öğretim programlarında ortaya çıkabilecek sorunları görüşüp karara bağlayan en yüksek eğitim öğretim organıdır.

  Kurulun toplantı gündemi, okul komutanı tarafından belirlenir. Sekreterlik faaliyetleri, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığı tarafından görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

  Yüksek okul kurulu gerektiğinde, görüşülecek konu ile ilgili personel çağırarak bilgi ve görüş alır. Çağrılan bu kişilerin oy hakları yoktur.

  Yüksek okul kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

  a) Yüksek okul kurulu, astsubay meslek yüksek okulu komutanının başkanlığında; öğretim başkanı, öğrenci alay veya tabur komutanı ve bölüm başkanlarından oluşur. Astsubay meslek yüksek okulu komutanının bulunmadığı hâllerde en kıdemli üye, kurula başkanlık eder.

  b) Eğitim öğretim konularına, seviyelerine ve hedeflerine uygun olarak; ayrıntılı faaliyet plânlarını, belirlenen ders ve eğitim konularının akademik programdaki yerlerini, sürelerini, ağırlıklarını belirler.

  c) Yıl içi askerî eğitim dersleri ve tatbikî eğitim, gemi eğitimi, uçuşa yönelik eğitimi, liderlik değerlendirmesi, kredili ve katsayılı dersler ile ilgili olarak; sınav ve değerlendirme sayısı, zamanı, geçme taban notu, yarı yıl değerlendirme notu ağırlığı, başarı harfi, başarı harfi not aralıkları, kredi ve katsayı değerleri gibi ölçme değerlendirme usul ve esaslarını belirler. Sınav ve değerlendirme uygulamaları ile başarı durumlarını inceleyerek değerlendirir. Gerektiğinde başarının geliştirilmesi için alınacak tedbirleri belirler.

  ç) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda; başarısızlık, sağlık ve devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma veya okulla ilişiği kesilme aşamasına gelmiş öğrencilerin durumları ile sınavlarda, ödev, proje, tez, yayın ve benzeri çalışmalarda bilgi hırsızlığı, sahtekarlık, kopya yaptıkları kanaatiyle kurula gönderilen ön lisans öğrencilerinin bu fiili işleyip işlemediği hususlarını inceler ve karara bağlar.

  d) Yeni bölümler ve programların açılma veya kapatılması hususlarını Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına önerilmek üzere belirler.

  e) İlgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının askerî meslek sınıflarının ihtiyaç ve özelliklerine göre ulaşılması öngörülen seviye ve hedefleri gerçekleştirmek üzere gereken bilimsel dersler, askerî bilim dersleri, uygulamalı askerî eğitim konuları, liderlik ve komutanlık eğitimi konuları, temel ve savaş beden eğitimi dersleri, tatbikî eğitim konularında; yeni derslerin konması, derslerin birleştirilmesi veya kaldırılması, zorunlu, seçmeli ve ortak derslerin tespiti, öğretim programlarının yeniden düzenlenmesi hususlarında karar alır. Bu kararlar ve teklifler ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi bünyesinde teşkil edilecek olan astsubay meslek yüksek okulları yüksek okul kurulu karar ve teklifleri ise, Genelkurmay Başkanlığına bildirilir.

  f) Bilimsel araştırma, geliştirme ve yayım faaliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin prensipleri, usul ve esasları belirler.

  g) Eğitim ve öğretimle ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip görüş bildirir.

  ğ) Öğretim elemanı yetiştirilmek üzere yurt içi ve yurt dışı lisansüstü eğitim ile araştırma geliştirme faaliyetlerinde Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına temin, yetiştirme ve seçime ilişkin konularda öneride bulunur.

  Yüksek okul kurulunun toplanması ve karar almasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

  a) Yüksek okul kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca, yüksek okul kurulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ve bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve sorumlulukları kapsamındaki hususları görüşmek üzere; astsubay meslek yüksek okulu komutanının gerekli gördüğü hâllerde bizzat çağrısı veya öğretim başkanı ya da öğrenci alay veya tabur komutanının astsubay meslek yüksek okulu komutanına teklifi ve komutanın uygun görmesi halinde toplanır.

  b) Yüksek okul kurulu toplantısına, astsubay meslek yüksek okulu komutanı ile öğretim başkanının birlikte katılması esastır. Ancak, kurulun toplanabilmesi için astsubay meslek yüksek okulu komutanı veya öğretim başkanından en az birinin toplantıya katılması yeterlidir.

  c) Yüksek okul kurulu, üye tam sayısının 2/3 ünün çoğunluğu ile karar alır. Karara katılmayan üyeler, katılmama gerekçesini yazılı olarak belirtirler.

 8. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  Öğretim Başkanının Atanması ve Görevleri

  Madde 12 - Öğretim başkanı, astsubay meslek yüksek okulundaki ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretiminin yürütülmesinden sorumlu asker kişidir.

  Öğretim başkanının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

  a) Öğretim Kuruluna başkanlık etmek, yüksek okul kurulu ile öğretim kurulu kararlarını uygulamak ve öğretim başkanlığı birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak,

  b) Yüksek okul kurulunun gündem maddelerini önermek ve gerekli hazırlıkları yapmak,

  c) Astsubay meslek yüksek okulunda okutulacak dersler, içerikleri, kredileri, öğretim yöntemleri, öğretim plânları, ölçme ve değerlendirme usulleri hakkında plânlama, uygulama, araştırma, geliştirme, gözetim ve denetim görevlerini icra etmek,

  d) Yönergelerde belirtilecek diğer görevleri yerine getirmek ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, bu Yönetmelik ve astsubay meslek yüksek okul komutanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

  Öğretim başkanının ataması, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre yapılır.

  Bölümler

  Madde 13 - Bölümler, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın programlardan oluşan, astsubay meslek yüksek okullarının eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Astsubay meslek yüksek okullarında bölüm açılmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına yüksek okul kurulunun önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karar verilir.

  Astsubay meslek yüksek okullarında doğrudan bir ön lisans diplomasına yönelik eğitim programı uygulamayan bölümler, diğer bölümler gibi kurulabilir ve öğretim başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürebilirler. Astsubay meslek yüksek okullarında aynı veya benzer nitelikte eğitim ve öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.

  Bölüm Başkanı

  Madde 14 - Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan, öğretim başkanına karşı sorumludur. Bölüm başkanı, yüksek okul kurulu, öğretim kurulu, bölüm kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölüm başkanının bulunmadığı durumda, o bölümdeki rütbece ve kıdemce en kıdemli asker öğretim elemanı bölüm başkanlığına vekâlet eder. Bölüm başkanı, bölümdeki derslere öğretim elemanı plânlaması, derslerin uygulanması, araştırılması ve geliştirilmesi ile öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminden sorumludur
 9. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  Bilimsel Denetleme Kurulu

  Madde 15 - Astsubay meslek yüksek okullarının öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesini sağlamak üzere Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bilimsel denetleme kurulu oluşturulur.

  Bilimsel denetleme kurulu, her bölümdeki en üst akademik kariyere sahip öğretim üyeleri arasından, biri asıl diğeri yedek üye olmak üzere, o bölüm öğretim üyeleri tarafından gizli oyla seçilen üyelerden oluşur. Bölümdeki en üst akademik kariyere sahip öğretim üyelerinin tamamı; bilimsel denetleme kurulunun tabiî adayıdır.

  Astsubay meslek yüksek okulları bilimsel denetleme kurulu üyelerinin görev süresi, bir eğitim öğretim yılıdır. Bu sürenin bitiminde, yeni kurul üyelerinin seçimi aynı esaslar uyarınca yapılır. Kurulda daha önce görev yapmış olan öğretim üyeleri yeniden seçilebilir. Seçim ve yeni seçilen personelin göreve başlama işlemleri, her yılın Ekim ayı içerisinde tamamlanır. Yeni seçilen bilimsel denetleme kurulu üyeleri göreve başlayıncaya kadar önceki bilimsel denetleme kurulu görevine devam eder. Kurul üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması hâlinde, ilgili bölümden yedek üye kurula katılır.

  Bilimsel denetleme kurulu başkanı, kurul üyeleri arasında en üst rütbe ve kıdemi haiz olan üyedir. Kurulun en kıdemsiz üyesi, sekreterlik görevini yürütür.

  Bilimsel denetleme kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

  a) Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim, öğretim, araştırma, inceleme, yayım, seminer, laboratuvar ve uygulama faaliyetlerinin, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda belirtilen amaca ve ana ilkelerle yüksek okul kurulunca belirlenecek esaslara uygunluğunu, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığı tarafından yapılacak plânlamaya uygun olarak her eğitim öğretim yılında en az bir defa, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından veya astsubay meslek yüksek okulu komutanının lüzum görmesi halinde ise haberli ya da habersiz olarak denetlemek,

  b) Denetleme sonuçlarını rapor halinde astsubay meslek yüksek okulu komutanına sunmak,

  c) Astsubay meslek yüksek okulu komutanı veya yüksek okul kurulu tarafından bilimsel denetlemeye ilişkin istenecek inceleme ve araştırmaları yapmak,

  ç) Astsubay meslek yüksek okulu komutanı tarafından verilen veya kurul üyeleri tarafından gündeme getirilen bilimsel denetlemeyi geliştirmeye yönelik konuları görüşerek astsubay meslek yüksek okul komutanının onayına sunmak,

  d) Eğitim ve öğretimin biçimsel ve içerik olarak ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek.

  Bilimsel denetleme kurulunun toplanması ve karar almasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir :

  a) Bilimsel denetleme kurulu her yarı yılda en az bir defa toplanır. Gerektiğinde astsubay meslek yüksek okulu komutanının, kurul başkanının veya en az iki üyenin çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.

  b) Üyeler kendilerine verilen görevleri, görevlendirme emrinde belirtilen esaslar dahilinde yerine getirirler. Kurul tarafından düzenlenen denetleme raporları, astsubay meslek yüksek okul komutanı tarafından uygun görüldüğü takdirde ilgili birimlere yayımlanır.

  c) Astsubay meslek yüksek okulları bilimsel denetleme kurulu başkanları ve üyeleri, astsubay meslek yüksek okul komutanının görevlendirmesiyle akademik eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili okul birimlerinin her kademedeki yöneticilerinden yazılı veya sözlü bilgi ve belge isteyebilirler.

  ç) Okul birimlerinin her kademesindeki ilgililer; denetleme kurulu üyelerinin görevlerini yapmalarına yardımcı olmaya; incelemek istedikleri konuda her türlü bilgi, belge ve kayıtları göstermekle yükümlüdürler.

  d) Bilimsel denetleme kurulu, görevlerinin yürütülmesinden astsubay meslek yüksek okulu komutanına karşı sorumludur.

  e) Bilimsel denetleme kurulunun yazışma ve diğer idarî faaliyetleri, okul komutanlığının alacağı tedbirlerle yürütülür.

  f) Bilimsel denetleme kurulu, her eğitim öğretim yılında en az bir defa denetleme yapmak üzere görevlendirilir.

  g) Bilimsel denetleme kurulunun çalışma usul ve esasları; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

  Öğrenci Alay veya Tabur Komutanı

  Madde 16 - Öğrenci alay veya tabur komutanı; ilgili mevzuat doğrultusunda öğrencilerin eğitim, disiplin, yönetim ve diğer hizmetlerini yürütmekten sorumlu asker kişidir.

  Öğrenci alay veya tabur komutanının ataması, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

  Öğrenci alay veya tabur komutanının görev ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

 10. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  Yüksek Disiplin Kurulu

  Madde 17 - Yüksek disiplin kurulu, astsubay meslek yüksek okulu komutanının başkanlığında; öğretim başkanı, öğrenci alay veya tabur komutanı ve disiplin subayından oluşur. Kurulun sekreterlik faaliyetleri, okul komutanlığı tarafından görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

  Yüksek disiplin kurulu, kurula sevk edilen öğrencilerin disiplin ile ilgili safahatını ve yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek, okuldan ilişiklerinin kesilmesine veya kesilmemesine karar verir. Okulla ilişiğin kesilmesi hakkındaki karar, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı yahut yetki verecekleri makamların onayı ile yürürlüğe girer. Gülhane Askerî Tıp Akademisi bünyesinde kurulacak olan Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulları için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki vereceği makamdır.

  Kurul bu maksatla;

  a) Kurula sevk edilen öğrencilerin ceza, ödül, disiplin ile eğitim öğretim durumunu, daha önce yüksek disiplin kuruluna çıkıp çıkmadığını, işlediği suçlar arasındaki zaman fasılalarını, suçların niteliğini, öğrenci hakkında sıralı disiplin amirleri ve alay disiplin kurulunca yapılan işlemleri, öğrencinin yüksek disiplin kuruluna çıkarılma nedenlerini ve delillerini inceler.

  b) Öğrencilerin bağlı olduğu tabur ve bölük komutanlarını, hakkında karar verilecek öğrenciyi ve gerek duyduğu takdirde ilgili diğer personeli dinler.

  c) Kurula sevk edilen öğrencinin; okuldan ilişiğinin kesilmesine, ikaz edilmesine veya yapılan işlemlerin alay disiplin kurulunca yeniden incelenmesine karar verir.

  Oylama

  Madde 18 - Bu Yönetmelikte anılan kurullarda her üye, oyunu "Kabul" veya "Ret" şeklinde kullanır. Çekinser oy kullanılmaz. Oylama, küçük rütbeden başlayarak rütbe ve kıdem sırasına göre yapılır.

  Kurulların toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin özel bir oran belirlenmemiş ise, kurulların toplantı yeter sayısı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır. Ancak, üç kişiden oluşan kurulların toplantı yeter sayısı, üye tam sayısıdır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması hâlinde, başkanın oyu iki oy sayılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Öğretim Elemanları

  Öğretim Elemanlarının Görevleri

  Madde 19 - Astsubay meslek yüksek okulları öğretim elemanlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir :

  a) Astsubay meslek yüksek okullarında, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda ve bu Yönetmelikteki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans düzeyinde eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını yürütmek ve seminerleri yönetmek,

  b) Projeleri yürütmek,

  c) Bilimsel çalışmalara katılmak, bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak,

  d) Öğretim başkanlığı veya ilgili bölüm başkanlığınca düzenlenecek programa göre öğrencilere yönelik akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yürütmek,

  e) Yetkili organlarca ve amirlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmektir
 11. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  Öğretim Elemanlarının Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

  Madde 20 - Öğretim elemanlarının atanmaları; astsubay meslek yüksek okullarının bildireceği ihtiyaç durumu ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde mevcut uygun personel durumu dikkate alınarak, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlükteki atama usul ve esaslarına göre yapılır.

  Astsubay meslek yüksek okulları öğretim elemanlarının akademik kariyer açısından üst düzeye çıkmalarına imkân sağlamak amacıyla kadro ve görevlendirmelerde, rütbe ile akademik kariyer ilişkisi aranmaz.

  Astsubay meslek yüksek okullarının ihtiyaç duyduğu çeşitli dallarda veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim öğretimi ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler. Görevlendirme şekil ve esasları; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

  Yardımcı Doçentliğe Atanma

  Madde 21 - Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıkları tarafından ihtiyaç olduğu tespit edilen açık yardımcı doçentlik kadroları, her yıl isteklileri tespit etmek amacıyla Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilân edilir. Yardımcı doçentliğe yükselme ve atanma işlemleri, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aykırı olmamak üzere, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için Genelkurmay Başkanlığı tarafından yürütülür. Yardımcı doçentlik kadrosuna önermede ve atamada, askerî personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uygun görülmesi halinde, ilk üç yılı müteakip, birer yıllık sürelerle uzatılmak kaydıyla en fazla altı yıla kadar bu kadrolarda kalabilirler.

  Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir :

  a) İlgili bilim dalında doktora yapmış olmak,

  b) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında, Ek'te yer verilen nitelik belgesinin müspet olarak doldurulmuş olmak,

  c) Merkezî sistemle yapılacak yabancı dil sınavında yüz üzerinden 60 veya daha yukarısında not almış olmak,

  Yardımcı doçentlikte ilk üç yıllık görev süresini tamamlamadan yurt dışı göreve seçilenlerin, dönüşlerinde kalan sürelerini tamamlama hakları saklıdır.

  Yardımcı doçentliğe seçilme, atanma ve görev süresinin uzatılması ile ilgili diğer usül ve esaslar, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergede belirtilir.

 12. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  Doçentliğe Atanma

  Madde 22 - Doçentliğe atanmak için; 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer verilen doçentliğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında, Ek'te yer verilen nitelik belgesinin müspet olarak doldurulmuş olması gereklidir.

  Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık doçentlik kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilân edilir. Söz konusu komutanlıklar tarafından adaylığı uygun görülen istekliler, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığına bildirilir. Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından astsubay meslek yüksek okulu komutanı başkanlığında, ilgili bölüm başkanı ile okul içinden veya dışından ilgili ana bilim veya yan bilim dalından üç profesörden oluşan bir kurul teşkil edilir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, bu kuruldan, adayların her biri hakkında yazılı mütalâa ister ve kendi görüşünü de belirterek atanmanın sağlanması için ilgili kuvvet komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için Genelkurmay Başkanlığına öneride bulunur. Genelkurmay Başkanlığı tarafından atanması uygun bulunanların atanmaları, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır. Doçentlik kadrosuna önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir.

  Profesörlüğe Yükselme ve Atanma

  Madde 23 - Profesörlüğe yükselebilmek için; 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer verilen profesörlüğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında, Ek'te yer verilen nitelik belgesinin müspet olarak doldurulmuş olması gereklidir.

  Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık profesörlük kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilân edilir. Söz konusu komutanlıklar tarafından adaylığı uygun görülen istekliler, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığına bildirilir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanı ile beş profesörden oluşan bir kurul teşkil edilir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, oy hakkı bulunmaksızın bu kurula başkanlık eder. Profesörden üçü üniversitelerden, ikisi Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesindeki yüksek öğretim kurumlarından ilgili komutanlıklar tarafından seçilir. Üniversitelerden seçilen profesörlerden birinin profesör kadrosunun açık olduğu bölümden, diğerinin o bölüm dışından, üçüncüsünün ise ilgili bilim dalından olması şartı aranır.

  Bu kurulun değerlendirme neticesi, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, görüşü alınmak üzere Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilir. Atama; Yüksek Öğretim Kurulunun olumlu görüş bildirdiği ve Genelkurmay Başkanlığının da uygun bulduğu adaylar arasından, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır. Profesörlük kadrosuna önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir.

 13. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  Yabancı Ülkelerde Alınan Unvanlar

  Madde 24 - Yabancı ülkelerde alınan doçentlik ve profesörlük unvanlarının kabul edilmesi, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Üniversiteler Arası Kurul tarafından kararlaştırılır.

  Akademik Unvanların Korunması

  Madde 25 - Öğretim üyeleri, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda yer verilen hükümler dışında, kazanmış oldukları akademik unvanlardan yoksun bırakılamazlar. Başka bir göreve atanma, emekli olmak veya istifa etmek ya da müstafi sayılmak suretiyle öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar, her unvan dönemi içinde astsubay meslek yüksek okullarında veya diğer askerî yüksek öğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde; astsubay meslek yüksek okulları, diğer askerî veya sivil yüksek öğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanları kullanamazlar.

  Emeklilik Yaş Haddi

  Madde 26 - Asker öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi, 8 Haziran 1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde gösterilen rütbelerinin yaş haddidir. Sivil öğretim üyelerinin yaş haddi, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen yaş haddidir.

  Öğretim Elemanlarının Astsubay Meslek Yüksek Okulu Dışına Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

  Madde 27 - Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları; görev ve unvanlarına bakılmaksızın disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk veya diğer askerî ihtiyaçlar nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından astsubay meslek yüksek okulu komutanının teklifi üzerine veya doğrudan, astsubay meslek yüksek okulları dışındaki kıt'a, karargâh ve kurumlara atanabilirler.

  Astsubay meslek yüksek okulu dışına atanan asker öğretim üyeleri için, 11 Nisan 2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun emeklilik yaş haddi ile ilgili hükümleri uygulanmaz.

  Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları; idarece uygun görülen hâllerde, olağanüstü hâl, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hâllerinde Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından özlük hakları saklı kalmak kaydıyla astsubay meslek yüksek okulları dışında da görevlendirilebilirler.

  Öğretim Görevlilerinin Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

  Madde 28 - Astsubay meslek yüksek okullarında; Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler.

  Asker öğretim görevlileri, tayinle veya geçici görevle; sivil öğretim görevlileri ise, kadrolu, sözleşmeli veya ek görevli olarak çalıştırılabilirler. Sivil öğretim görevlilerinin, boş öğretim üyesi veya boş öğretim görevlisi kadrolarına atanmaları veya sözleşmeli olarak çalıştırılmaları, ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak, astsubay meslek yüksek okul komutanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığın izni ile yapılır.

 14. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  Okutmanların Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

  Madde 29 - Asker okutmanlar, tayinle veya geçici görevli; sivil okutmanlar ise, süreli veya sürekli olarak atanacakları ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak astsubay meslek yüksek okulu komutanının önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile atanırlar. Süreli olarak atanan sivil okutmanların görevleri, atama süresi sonunda kendiliğinden sona erer. Bunların aynı yöntemle yeniden atanmaları mümkündür.

  Doktora eğitimini tamamlayan okutmanlardan, öğretim üyeliği şartlarına haiz olanlar, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre uygun kadro bulunması hâlinde öğretim üyeliği kadrolarına atanabilirler.

  Öğretim Yardımcılarının Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

  Madde 30 - Astsubay meslek yüksek okullarının, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim plânlamacısı olarak ihtiyaç duyacağı öğretim yardımcılarından asker olanlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak atanırlar. Sivil olanlar ise, çalışacakları bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak astsubay meslek yüksek okulu komutanının önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile en çok üç yıl süre ile atanırlar. Atama süresi sonunda görevleri, kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.

  Öğretim Elemanı Yetiştirme

  Madde 31 - Astsubay meslek yüksek okullarının ihtiyacı olan öğretim elemanları, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uzman personel temin ve yetiştirme plânları esaslarına göre yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilir. Astsubay meslek yüksek okulları, ihtiyaçların tespiti için gerekli çalışmalara esas olması bakımından bu konudaki hazırlıklarını, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirir.

 15. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Çalışma Esasları ve Denetim

  Çalışma Esasları

  Madde 32 - Astsubay meslek yüksek okullarındaki öğretim elemanlarının haftalık ve günlük çalışma şekli ve süresi konusunda; 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği esasları uygulanır.

  Öğretim elemanlarının, mesai saatleri dışındaki çalışmaları ve nöbet hizmetleriyle ilgili usul ve esaslar, 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği ile ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının direktifleri ve okul komutanlığının emirlerine göre düzenlenir.

  Astsubay meslek yüksek okullarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tâbi olmayan öğretim elemanları, mevzuatın kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmek zorundadır.

  Haftalık Ders Yükü ile İlgili Hükümler

  Madde 33 - Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü, en az 10 saattir. Astsubay meslek yüksek okullarında kadrolu öğretim görevlileri ile okutmanlar için haftalık ders yükü 12 saatten az olamaz.

  Bölüm başkanları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri ders yükünün yarısı kadardır. Öğretim başkanı ile astsubay meslek yüksek okulu öğretim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan ders yükü verilenler için, haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

  Ders Yükü Hesabı

  Madde 34 - Öğretim elemanlarının yaptıkları veya bizzat nezaret etmek suretiyle yaptırdıkları uygulamalar ve çalışmalarla diğer akademik faaliyetlerin ne ölçüde ders yükünden sayılacağı, aşağıdaki tabloda belirtilen esaslara göre belirlenir. Bu belirlemede maaş karşılığı haftalık mecburî ders yükü göz önünde bulundurulur.

  a) Haftalık ders dağılım çizelgesinde yer alan 1 saat teorik ders, laboratuvar, atölye, uygulama yapmak, 1 Saat

  b) Programlanmış 1 saat beden eğitimi dersi yapmak, 1 Saat

  c) Bitirme tezi, proje yönetmek (Her proje, tez konusu için haftada bir saat, bu suretle belirlenecek haftalık ders yükü6 saati geçemez), 1 Saat

  ç) Eğitsel kol ve kulüplerde 2 saat uygulama yaptırmak, 1 Saat

  d) Olimpik branşlardaki takım çalışmalarını 2 saat yönetmek veya nezaret etmek (Mesai dışındaki çalışmalar için haftalık ders yükü 6 saati geçemez), 1 Saat

  e) Plânlı ve toplu sınavlarda sınav salonunda, dershanede bir ders saati görev yapmak (Haftalık ders yükü 6 saati geçemez). 1 Saat

 16. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  Blok Eğitim

  Madde 35 - Blok hâlinde uygulamada faaliyetler, her bir öğretim elemanının girdiği ders saatleri esas alınarak, bir yarı yıllık süreye yayılmak suretiyle ders yükü hesabı yapılır.

  Kamu Kuruluşlarında Görevlendirme

  Madde 36 - İlgili kurumların isteği, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığının olumlu görüşü ve ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının izni ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, öğretim elemanları diğer yüksek öğretim kurumlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu konuda 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

  Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirme

  Madde 37 - Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk almaksızın yurt içinde kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme görevleri yapmaları; astsubay meslek yüksek okulu komutanının teklifi üzerine ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamın onayına tabidir. Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki vereceği makamdır.

  Yurt dışında yapılacak benzer çalışmalara katılma ve görevlendirme ile ilgili onay yetkisi, Genelkurmay Başkanlığına aittir.

  Yurt içi ve dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol masrafları ve gündelikler, genel hükümler çerçevesinde ödenir.

  Yurt dışında bu maksatla görevlendirilen öğretim elemanlarına, yabancı kuruluşlardan burs sağlanmışsa, bunlar görev yapacakları sürece maaşlı izinli sayılırlar.

  Dış ülkede kalınacak sürenin uzatılması; astsubay meslek yüksek okulu komutanlığının teklifi, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığının onayına bağlıdır.

  Kurumlararası Yardımlaşma

  Madde 38 - Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları, talep halinde; bağlı olduğu astsubay meslek yüksek okulu komutanlığının olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının veya yetki verecekleri makamların onayı ile Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait diğer yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilebilirler.

  Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları, talep halinde; bağlı olduğu yüksek öğretim kurumu komutanlığının olumlu görüşü ve ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının, Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için Genelkurmay Başkanlığının veya yetki verecekleri makamların onayı ile diğer astsubay meslek yüksek okullarında, harp okullarında veya yüksek öğretim kurumlarında ek ders vermek üzere görevlendirilebilirler.

  Ayrıca, idarî mercilerin talebi ile astsubay meslek yüksek okulu öğretim elemanları, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının, Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için Genelkurmay Başkanlığının izni ile bilirkişi olarak görevlendirilebilir.

  Astsubay meslek yüksek okulları; ihtiyacı olan öğretim elemanlarını ilgili yüksek öğretim kurumundan, bir kurumda çalışmayanları ise kendileri ile koordine ederek talep edebilirler. Yüksek öğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlardan yapılacak ilâve öğretim elemanı talepleri; ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için Genelkurmay Başkanlığı veya yetki verecekleri makamlar kanalı ile yapılır.

  Astsubay meslek yüksek okullarında ek dersle görevlendirilecek öğretim elemanlarının sözleşmeleri, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamlar tarafından onaylanır. Sağlık Astsubay meslek yüksek okulu için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki vereceği makamdır.

  Astsubay meslek yüksek okulu ile diğer yüksek öğretim kurumları arasında karşılıklı olarak ek ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 ıncı ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre ek ödeme yapılır.

  Yüksek öğretim kurumları dışından ek ders vermek üzere temin edilecek öğretim elemanlarına, yapılacak ek ders ücreti ödemesi için, ders yükü zorunluluğu aranmaz.

 17. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  Denetim

  Madde 39 - Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim, öğretim, idarî ve diğer faaliyetlerinin denetimi, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır.

  Bilimsel Denetim

  Madde 40 - Eğitim öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesi, bilimsel denetleme kurulu tarafından yapılır.

  Bilimsel denetleme; öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmesi, onların eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetlerini de kapsar.

  Bilimsel denetleme kurulu; eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerin Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ve bu Yönetmelikte belirtilen amaç ve ilkelere uygunluğunu denetlemek amacıyla, astsubay meslek yüksek okulu komutanı tarafından görevlendirilebileceği gibi, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da görevlendirilir.

  Sağlık Astsubay meslek yüksek okulunun bilimsel yönden denetlenmesi; doğrudan Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı tarafından 17 Kasım 1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu esaslarına göre yapılır.

  ALTINCI BÖLÜM

  Eğitim, Öğretim ve Öğrenciler

  Öğrenci Kaynakları

  Madde 41 - Astsubay meslek yüksek okullarının öğrenci kaynağı; astsubay hazırlama okulları ile astsubay meslek yüksek okullarının bağlı olduğu kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil lise ve dengi okul mezunlarıdır.

  Yabancı ülke öğrencilerinin astsubay meslek yüksekokullarına kabul edilmeleri, yapılacak anlaşmalar veya Bakanlar Kurulu kararına göre yapılır.

  Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulması hâlinde, astsubay hazırlama okullarından mezun olan öğrencilere, sınav veya benzeri seçme usulleri uygulanabilir.

 18. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  Kontenjan

  Madde 42 - Astsubay meslek yüksek okullarına alınacak öğrenci sayısı, yetiştirme plânlarına uygun olarak, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir. Bu miktar ve kayıt kabul koşulları, her yıl, ilgili kuvvet komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilir.

  Duyuru

  Madde 43 - Astsubay meslek yüksek okullarına öğrenci alınmasına ilişkin duyuru, her yıl Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından; giriş koşulları, istenen belgeler, başvurulacak yer ile gerekli diğer bilgiler belirtilmek suretiyle basın yayın organları aracılığı ile yapılır.

  Giriş Şartları

  Madde 44 - Astsubay meslek yüksek okullarına, ihtiyaç duyulması hâlinde aşağıdaki koşulları taşıyanlardan, yapılacak seçme sınavlarında başarılı olanlar alınır. Aşağıda belirtilen bu koşullar dışındaki diğer giriş koşulları, kuvvet özelliklerine göre her yıl Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir ve yayımlanır.

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan sivil lise ve dengi okulların birinden diploma almaya hak kazanmış olmak,

  c) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

  1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

  2) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,

  3) Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,

  4) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyetinin bulunmaması,

  5) Yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hâllerinin bulunmaması,

  ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

  d) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

  e) Bir askerî okuldan çıkmış veya çıkarılmamış; sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

  f) Okula karşı yönergede belirtilen uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek,

  g) Kuvvet özelliklerine göre, Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, tam teşekküllü bir askerî hastahaneden "Askerî Öğrenci Olur" raporu almak,

  ğ) Astsubay meslek yüksek okullarında yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında, önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

  h) "Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik"de belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.

 19. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  Misafir Öğrenciler

  Madde 45 - Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretim gören misafir öğrencilerin tabi olacağı esaslar aşağıda belirtilmiştir :

  a) Misafir öğrencilerin astsubay meslek yüksek okullarına kabul edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının muvafakati üzerine ikili anlaşmalar veya Bakanlar Kurulu kararıyla olur. Astsubay meslek yüksek okullarına alınacak öğrencilerin; eğitim ve öğretimi takip edebilecek niteliği haiz olması ile ilgili hususlar, ikili anlaşmalarda düzenlenir.

  b) Misafir öğrenciler, öğretimi takip edebilecek dil yeterliliklerinin saptanmasından sonra, astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretime başlatılır.

  c) Misafir öğrenciler; eğitim öğretim süresi, sınav ve değerlendirme ve disiplin ile ilgili hususlarda; bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik uyarınca yürürlüğe konulacak yönerge hükümlerine tâbi olup, diğer hukukî ve idarî mevzuat, ikili anlaşmalarda belirtilir.

  ç) Misafir öğrenciler için uygun görülmeyen ders ve ders dışı faaliyetler, astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca belirlenir.

  Ön Lisans Eğitim ve Öğretimi Esasları

  Madde 46 - (Değişik fıkra : 20/10/2006 - 26325 S.R.G Yön/2.mad) Astsubay meslek yüksek okullarındaki ön lisans eğitim ve öğretimi, parasız yatılı olarak yapılır. Öğrencilerin bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinde ve yönergelerde belirtilen ihtiyaçları, Devlet tarafından karşılanır.

  Astsubay meslek yüksek okullarındaki eğitim ve öğretim, bu Yönetmelikte belirlenen amaç ve ana ilkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir :

  a) Eğitim ve öğretimin süresi ve şekli aşağıda belirtilmiştir :

  1) Astsubay meslek yüksek okullarında ön lisans eğitim ve öğretim süresi iki yıldır. Astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri; ön lisans eğitim ve öğrenimini sağlık nedenleri hariç olmak üzere üç yılda, sağlık nedenleri dahil olmak üzere azamî dört yılda tamamlamak zorundadırlar.

  2) Savaş veya olağanüstü hâllerde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından eğitim ve öğretime ara verilebilir veya eğitim ve öğretim süresi kısaltılabilir. Eksik öğretim görenlere daha sonra uygulanacak ilke ve esaslar, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenir.

  b) Astsubay meslek yüksek okullarında ön lisans eğitim öğretimi yapılacak bilimsel dal veya dallar, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanır.

  c) Öğrencilerin bilimsel dallar ile askerî meslek sınıflarına ayrılacakları tarih ve ayrılma usul ve esasları; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir.

  ç) Astsubay meslek yüksek okullarında verilen ön lisans eğitim ve öğretim programlarına ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının ve Türk Silâhlı Kuvvetleri askerî meslek sınıflarının ihtiyaç ve özelliklerine göre ulaşılması, öngörülen seviye ve hedefler; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir.

  d) Ön lisans eğitim programlarının düzenlenmesinde, ders saat ve kredi ağırlığında derslerin içerikleri; aynı ya da benzer eğitimi veren ulusal ve uluslararası kurumlardaki standartlar dikkate alınır.

  e) Astsubay meslek yüksek okulu eğitim öğretiminde toplam katsayılarla krediler arasındaki oran, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

  f) Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim öğretim yılı başlangıcı ve bitimi, yarı yıl izni tarihi ve süresi, ulusal ve dinî bayramlar nedeniyle verilecek diğer tatiller gibi hususları kapsayan genel yıllık faaliyet plânı, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenir.

  g) Astsubay meslek yüksek okullarının; günlük, haftalık, yıllık ders ve uygulama süreleri ile ara sınav, yarı yıl sonu sınavı, engel sınavı, bütünleme ve not yükseltme sınavı gibi faaliyetlerini kapsayan detaylı eğitim öğretim yılı çalışma takvimi ile yıllık eğitim öğretim programları; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile yürürlüğe konulur.

  ğ) (Değişik bent : 20/10/2006 - 26325 S.R.G Yön/2.mad) Eğitim ve öğretim yılı faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir:

  1) Akademik yıl:

  a) Birinci yarı yıl (En az on beş hafta ve buna ilave olarak yarı yıl sonu sınavları için ayrılan süre),

  b) Kış tatbiki eğitim dönemi (Yarı yıl eğitiminin bütünlüğünün bozulmaması için final sınavlarını müteakip ihtiyaç duyulması halinde kış tatbiki eğitimleri planlanabilir.),

  c) Yarı yıl izni (En az iki hafta),

  ç) İkinci yarı yıl (En az on beş hafta ve buna ilave olarak yarı yıl sonu sınavları için ayrılan süre),

  d) Bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme, tek ders sınavları ve bunların engel sınavları (Bu sınavlar, ihtiyaç duyulması hâlinde yaz ve tatbiki eğitim öğretim döneminde de uygulanabilir).

  2) Yaz tatbiki eğitim öğretim dönemi:

  a) Tatbiki eğitim.

  b) Akademik staj.

  c) İntibak eğitimi.

  ç) Bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlık.

  d) İzin (Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim öğretim yılı faaliyetleri dikkate alınarak yaz tatbiki eğitim öğretim döneminin başlangıcında, içerisinde veya sonunda verilebilir).

  Tatbiki eğitim süreleri ile uygulama şekilleri, özel amaçları gerçekleştirecek ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanacak yönergelerde belirtilir.

 20. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
  Eğitim ve Öğretimde Devam Zorunluluğu

  Madde 47 - Astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri; kredili ve katsayılı tüm derslere, uygulamalara, sınavlara, tatbikî eğitimlere ve akademik staja katılmak zorundadır.

  a) Bir eğitim öğretim yılında uygulanan derslere veya eğitim faaliyetlerine belirli bir süre herhangi bir nedenle katılamayan öğrenciler, aşağıda belirtilen esaslar dahilinde başarısız sayılırlar :

  1) Akademik Eğitim Öğretim Döneminde :

  Akademik yılda fiilen yapılan derslerin, toplam ders saatinin 1/3 üne veya daha fazlasına katılamayan öğrenciler, o eğitim öğretim yılında başarısız sayılırlar. Okul komutanının yazılı emri ile yapılacak faaliyetlere katılan öğrenciler için bu süre, azamî devamsızlık süresinin %10'u kadar arttırılır.

  2) Tatbikî Eğitim Döneminde :

  (a) Tatbikî eğitimin başlangıç ve bitiş günü arasındaki sürenin gün olarak 1/3'üne veya daha fazlasına katılmayan öğrenciler, o eğitim öğretim yılında başarısız sayılırlar. Küsuratlı sayılar, öğrenci lehine değerlendirilerek bir alt tam sayı olarak alınır. Günlük tatbikî eğitim faaliyetlerinin yarısına katılan öğrenci, o günkü tatbikî eğitime katılmış sayılır. Okul komutanının yazılı emri ile yapılan faaliyetlere katılan öğrenciler için devamsızlık süresi, tatbikî eğitim süresinin yarısını geçmeyecek şekilde uzatılabilir.

  (b) Akademik yıl içinde yer alan kredili ve katsayılı bütün derslerinde başarılı olan öğrencilerden, tatbikî eğitim süresinin 1/3 üne veya daha fazla gününe sağlık nedeniyle katılamayanların sınıfı geçip geçemeyeceklerine, yüksek okul kurulunca karar verilir.

  b) Bir eğitim öğretim yılında hem sağlık, hem diğer nedenlerle devamsızlık süresini doldurarak başarısız olan öğrencilerin durumları, yüksek okul kurulu tarafından incelenerek, devre kaybının hangi nedenle olduğuna karar verilir.

  c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen nedenlerle devre kaybeden veya devre kaybedeceği kesinleşen öğrencilere istedikleri takdirde, müteakip eğitim öğretim yılı başına kadar izin verilebilir. Akademik yıl içinde izin talep etmeyen öğrenciler derslere katılır, ancak sınavlara giremezler.

Sayfayı Paylaş